Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-06-28 / 51. szám

szemközben meg nem halhatván, azután magi kivallotta, hogy ő az említett leány­zót arra vette, hogy néki döfjön egy kést a’ mesjibe, a’ melly végre őtet előre meg is részegítette volt. A­’ leány 10 esztendei bé­­zár­altatásra, a’ pellengérre való kitétettetés­­re, ’s a’ processus’ költségeinek megfizeté­sére ítéltetett. Az ítéletnek felolvastatása­­kor a’ pellengért emlittetni hallván, na­gyon sírni kezdett kérvén a’ Bírákat, hogy inkább ölessék­ meg, hanem azt mondván néki az Elölülő, hogy, ha tettzik , na­pok alatt még apellálhat, ekkor eltsendese­­dett. Fontainebleauban Jun. 13- di­kán fényes vadászat, 14-dikén nagy kata­­mustra’s közönséges ebéd volt . 15-dikben megérkezett a’ Nápolyi K. Hertzegaszszony az erdőben felállittatva lévő sátorhoz , a’ hol ig­en nyájasan fogadtatott a’ Király ’s a’ K. Família által. Parisba való pompás be­­menetelét 16-dikban a’ processio napján délután tartotta.. Lotteriai Nyerések-A’ Sussenbruim nevű uradalmat tegnap, a’ 24,182 szám­ú sorsczédula nyerte­­el. — Az 5*857 nyert 30,000 — a’38544 nyert 15000­­— a” 4575 nyert 8000 __ az 54182 nyert 5000 — az 54544 nyert mint utolsó nyertes szám, a’ 20 forint nye­résen kívül, még mint jutalmat 2000. — forintokat. Az elsőt ezen főbb nyerések közzűl még 337 — a’ másodikat 537 — a’ harmadi­kat 437 — a’ negyediket 38­7 — az ötö­diket 362 nyerő számok előzték­ meg és kö­vették ugyan annyin , mellyek között a’ nagyobb nyerések iOOO- al kissebbek 20 forintot tesznek.. Junius’ 26 - dik napján adtak Száz dalában. Egy Császári aranyért 12 fl 8 'Tudományos Dolgok. Némely mostanság kijött Magyar köny­vek : — 1) . ,, A' Megtartásnak ujt könnyű , és hasznos Módja kettős Köpü­kben. Az úgy nevezett Magazin köpükben, és kasokban való Méhtartás különös tekintete mellett minden Méhkedvellőknek ajánlja Csaplovics János, Gróf Schönborn Centralis Directio­­janak Tanátsosa és a* Magyar Országi Ma­­joratusi Munkátsi és Sz. Miklósi Uradalmai­nak Inspectora­­ a’ Cs. Kir. Bétsi mezei Gazdaságot tárgyazó, és a’ Hálál Természet Visgáló Tudós Társaságoknak valóságos Tagja, ’s több T. N. Vármegyéknek Tör­vényszéke Bírája. — A’ Német Nyomtatás után m­egjobbitott, ’s bővített Első kiadás egy Réz Tábla nyomással. __ O­nnia pro­bate! Fordította Magyarra Sz. Szent Iványi László , több T. Uradalmak* Számvevője és Tek. M­ Thurócz Vármegye Tábla Bírája. __Miskolczon nyomtatódon Nemes Szige­thy Mihály költségeivel és Betűivel 1816. “ 2) . „Legújabb Magyar Szakáts Könyv. Készült a’ Felséges Nádor Ispány Ő Csá­szári Királyi Fő Herczegsége Udvari Sza­káts Mestere útmutatása szerint Pesten 1816. Cz. I. által. — nyomtattatott Pesten Tratt­­ner János Tamás betűivel és költségével. 1816. ( 3) . „Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb Poétái Munkái. Két kötetben a’ Szerző Ké­pével eggyü­tt kiadta Márton Jósef a’ Bétsi Universitásban a’ Magyar Nyelvnek és Lite­­raturának első Professora. — Bétsben Pich­ler Antal betűivel 1816. tíuszaspénzért 261 forintot Váltotté­­ki. Egy Hollandus Aranyért k­ft. 14 .r.

Next