Magyar Kurir, 1816. július-december (30. évfolyam, 1-52. szám)

1816-10-04 / 28. szám

Nro. 28. AGYAR KŰRI Indúlt Bétsból, Pénteken Oktober 2 4-dik napján, 1816-dik esztendőben. Frantzia Ország. Ezen napokban ilyen megjegyést lehe­tett olvasni némely Párisi levelekben: Le­ Normant nevű könyvnyomtatónál egy új könyvet adott­ ki Chateaubri­and úr 300 nyoltzadrét levéllapokon, a’melly egy, egye­nesen a’ Ministerek ellen intéztetett gúnyo­lódás (pasquillus). Mint halljuk ezen könyv­re reá tette a’ kézit a’ politzia. A’ ti­tulusa ez: De la Monarchie selon la Charte (a’ Constitutzió szerént való Monarkhia). September 1-se napján ilyen Királyi Parantsolatot hirdetett­ ki a’ Monitor a’ mind­járt nevezett íróra nézve: — ‘‘ „Lajos, isten’ kegyelméből , etc. etc. Minekutánna Vice-Gróf Chateaubriand, egy nyomtatásban kiadott munkájában ké­­tségbe hozta a’ mi személyes akaratunkat , mellyet mi az ezen hónap’ 5-dikén (az utób­bi képviselői kamarának eloszlattatására nézve) kiadott végzésünk által kinyilatkoz­tattunk , ezen tekintetre né­zve mi megpa­­rantsóljuk és parantsóljuk , mint követke­zik : Vice - Gróf C­h­a­t­e­a­u­b­r­i­a­n­d , me­­tolfogvást megszűnik a’ mi S­t­á­t­u­s minis­ter­e­i­n­k közzé tartozni. Költ a’ mi kas­télyunkban a’Thuilleriában, September 20- dikán , az idvességnek 18­­­6-dik, országo­sunknak 26-dik esztendejében. — ‘‘ ,,Lajos. ,,A’ Király’ parantsolatjár­a , Hertzeg Richelieu , a’ Ministeri Tanáts’ elölülője. Némely Londoni újságok , milyen a’ Kurír és a’ Limes, kik a’ Frantzia országi­­ Ultra - Royalistáknak (vagy a’ Több­­ mint Royálistáknak) eleitől fogva pártjokat fog­ták ’s örökké ezeknek magok viseletét ma­gasztalták, most természetszerént nintsenek megelégedve XVllI-dik Lajos Királynak Sept. 5-dikén kiadott végzésével, mellynek éppen az a’ legfőbb czélja, hogy azok, a’ kik ta­valy magokat a’ több­ mint­­ royálistaságban r­egkülöm­böztették, a’ jövő November’ 4* dikén öszszegyülendő törvényhozó kama­rából kimaradjanak. A’ nevezett Anglus újságok igen nagyon békételenkednek a’ Frantzia Királynak ezen végzéséért, és mint minden egyébbel, a’ mi néktek nem tettzik, t­elekedni szoktak, úgy festik ezt is le, mint a’ Bonapartisták’ ’s mint a’ Jakobinu­­sok’ munkáját. Azt erőssíti a’ Times, hogy a­ Párisi nép már úgy nézi ezt a’ Királyi végzést , mint az Ex-Császár’ viszsza jövete­lének bizonyos előpostáját. A’Kurirped’­ oly Párisi leveleket botsátott a’ közönség’ eleibe, mellyek a’ Frantzia Király és az ő Ministerei ellen igen ellenséges kifejezése­ket vagy nyilatkoztatásokat foglalnak ma­gokban , azt is erőssitvén , hogy a’ Királyi Princzek és Princznék ezen tárgyra nézve a’ Királlyal meghasonlottak volna, ’s min­den iparkodássokat arra fordították, hogy a’ d**pai famentekhez való béfolyássok által, a’ választók’ voksaiknak többségét az Ultra­­royalistákra vezér élhessék, az az,ilyen Ultra­­royalisták választathassanak az új képviselői kamarának tagjaivá , a’ melly czélnak elérhe­tésére mind el is utaztak Paristól a’ neme­sek a’ magok departamentjeikbe. )(

Next