Magyar Kurir, 1816. július-december (30. évfolyam, 1-52. szám)

1816-10-01 / 27. szám

Hazai Dolgok és egyéb Toldalékok, I. Pesten September’ 21 -dik napján költ levelekben , ezeket olvassuk : Magyar Ország. Budán a’ folyó hónap 17-dikén ele­jének 78­ esztendejében meghalt Ng. Kis- Jókai Takáts Ferencz Ur, a’ Magyar Ki­rályi Kamarának nyugodalomban élő Taná­­tsosa, kine­k 44 esztendőkig szerzett hivatal­beli érdemeit, és személyes szép tulajdon­ságait betsülő jóbaráti és tisztelői, holta után is megmutatták eránta való szives hajlan­dóságokat, midőn az ő tisztességes el­taka­­ríttatására igen nagy számmal megjelentek. Z­á­g­r­á­b b­ó 1 Aug. 30-dikán. Kit ifjú­ságától fogva külömbféle papi hivatalokra és méltóságokra fokonké­nt emelkedni látott a városunk, annak Fő Pappá lett felszentel­­tetését különös örömmel szemlélte. Méltó­­ságos és Fő Tisztelendő Raffay Imre Ká­­roly Ur, kit Ő Felsége Diakovári Püspök­ké nevezni méltóztatott, August, 25 dikéja itt a’ Püspöki Székes-Egyházban felszentel­tetett. — Ezen ritka történetnek hite nem tsak a’ városbeli, hanem a’ szomszéd három Vármegyebeli fő és allrendü Lakosokat is, ide gyűjtötte. Ezek között fő tekintetet ér­demlett Nagy Méltóságú Gróf Gyula­y Ignácz Horvát Országi Bán­y Exja. A’ külső tiszteletre a’ fegyveres Polgárság ál­lott ki. Magát a’felszentelést pompás egy­házi fényességgel Nagy Méltóságú Verh­o­­v­á­c­z Max. Zágrábi Püspök vitte végbe, ki­nek felszentelő Segéd Püspökjei voltak : Mél­­tóságos S­om­o­gy­i Leopold Szombathe­lyi, és Mélt. Kurbélyi György Veszpré­mi Püspök­i Nagyságok. A’felszentelés és a’ Mise alatt a’ Polgárság puskából lövöldö­zött, ’s a Mozsár ágyúk a’ hegyekről zen­gettek. Az nap O Exja a’ Zágrábi Püspök meg vendégelte a’ főbb személyeket két palotákban. — Estve muzsika - Akadémiát adott, mellyre a’ Kir. Professorok is hiva­talosok voltak. Más nap az új felszentelt Püspök adott fényes ebédet a’Vendégeknek. Harmad nap pedig O Exja a’ Horvát Orszá­gi Bán adott nagy Vendégséget. 1 27 nap visszatértek hazájokba a’ két Magyar Or­szági Püspökök, kik magok után igetisz­­teletes emlékezetet hagytak Zágrábban. —­­Az innepet többen Versekkel is megtisztel­ték, ’s nevezetesen T. T. Rá­cz István Ur a’ M. Nyelv és Literatura Tanitója deák vitézi Versekkel tisztelte. Erdély Ország. Kolosvárott Sept. 10-dikén meghalt Ma­­gyar Kir. Helytartószéki Tanátsos Nagysá­gos Bizáki P­u­k­y Lá­s­zl­ó Ur, a’ ki Fel­séges Rendelések mellett Nemes Küküllő Vármegyébe Királyi Biztos­képpen volt ren­deltetve. — Ötét épen munkájának végén érte el a’ nyavalya, ’s midőn gyógyulás vé­gett Kolosvárra jött volna, őtet a’, halál ér­demes életének 64 főik esztendejében elra­gadta. Kikészített (tsávált) Orosz tehénbör. A’ hazai kikészített tehénbör annyira megfogyatkozván, hogy annak 16 fontól fogva 20 fontot nyomó párját, 60-tól fogva 80 forinton is adják, jelenti a’ Bettmayer Chr. ig. Cs. K. privilegiált Bör-fábrikája és Nagy Kereskedése Brünnben, hogy ott, valamint szintén az ő Bétsben lévő maga­­zinuonában is az úgynezett "Hotfjetttfyui'H­utzá­­ban a’ nagy stílés­ben S fenningnél, a’ men­nyi kell annyi, legjobb tulajdonságú, Orosz tehénbőrt (3.Ucf­ten, Bagaria) , pai­ját ló­tól fogva 12 forinttal oltsóbban lehet talál­­ni. Egyszersmind az is tudtára adatik azon bőrrel kereskedő, és bőrrel foglalatoskodó tsizmamester uraknak, a’ kik a’ bőrnek ezen nemét, ennek szagáért vagy színiért használhatónak lenni nem gondolják, hogy ezt a’ bagaria (2jucs­ten)- szagot ’s ezt a’színt egészszen el lehet venni, ha a’ bőr két vers­ben meleg tserbe tétettetik, ’s a’tserbe mind annyiszor 6 —8 lóth­­ó-spiritus elegyittetik.

Next