Magyar Kurir, 1818. január-június (32. évfolyam, 1-50. szám)

1818-03-06 / 18. szám

■........ """ ' '­­»V Hazai Dolgok és egyéb Toldalékok, AI­a­gyár Ország. Keszthely, hol a' hasznost a’ szép­pel olly ízléssel öszve tudják párosítani, hol a’ Nemzet’ boldogsága, és ditsőssége alá egyformán szántanak, és a’ hol soha a’ Felséges Uralkodó Ház eránt tartozó tiszteletnek kimutatására elő­adódott al­­kallmatosság használatlan maradni nem szokott, most is úgy inneplette Felséges Urunk születése napját, hogy effélét nem minden helyekről olvashatunk. Azokon az ájtatossági buzgó tzeremoniákon kívül, amellyek hozott a’ város’ népe ő Felségé­nek hoszszú és virágzó életéért fohászko­dott az Egekre, tudományos innep tar­tatott a’ Georgic­onban, melly is így ment végre . Ezen Intézetnek ez idő sze­rént való Archonja, Fiscalis és a’ Tör­vényeknek Doctora Tit. Pfahler Károly ur legelsőben egy beszédet tartott, melly­­ben Felséges Úrunknak Fejedelmi virtu­sait különösen a’ Császárné ő Felségével közelebb tett utazására való tekintetből elő adta. Az innepre megjelent vendé­gek közzül Dukai Takáts Judith kisasz­­szony a’ boldogúltt Palatinusné , Her­­mine Cs. Kir. Fő Herczegaszszonynak halálára egy szomorú versezetet olvasott­fel. Az idevaló tanuló intézetekből Fes­tet­its Ernestus és Leo Grófok,— Gosztonyi Sándor, és Sziget­hi Jósef Pristaldeumi Practicánsok , — Alagger Jósef, Gettinger Adolf, Fleischer Sámuel, Németh Péter, és Fábriczy László Gazdasági Practicánsok ,­­ to­vábbá Vadnay Lajos, és Simon A Mi­­hály a’Humaniora névvel­­nevezett tu­dományoknak tanulóok, versben ’s prózá­ban írt darabokat olvastak­­ fel magyar , deák , és német nyelven. Gosztonyi Sándornak Fő Herczeg Istvánnak, a’ Palatinus­­ Cs. K. Fő Herczegsége fiá­nak születésére i­tt magyar versezetet már maga a’ tárgy is kedvessé tette. Azután 800 forintokból álló jutalomnak kiosztá­sa vétetett munkába. Négy ollyan férfiak választattak ki, kik a’ Hazában a’ tudó­­mányoknak elterjesztésére legtöbbet tet­tek, kik közzül mindeniknek egyforma jutalom ítéltetett. (Ezen Tudósoknak ne­veiket, ha szabad, tudni óhajtanánk !) Azután a’ nagyobb erdő nevelő kertben? Hazánk néhai koszorús Poétájának Cso­konai Vitéz Mihálynak emlékezetére m­ég a’ Magyar Litteratúrára nézve magát érdemesített Kazinczy Ferentz úr­* nak tiszteletére két fákat ültettek. Estve musikai múlatság tartatott, mellynek al­kallmatosságával Festetits Ernestus Gr. magát a’ klavíron egy kontzertben külö­nösen megkülömböztette. * * * Karlovitznak lakosait ismét hasol!­’ jó természeti jelenés rémitette­­ meg a’’ multi Jan. 20-dikán, a’ minémü 1810­- ben Januariusban mutatta magát. T. i. a’ föld elkezdett egy helyen lassan lassan, sülyedezni, melly süllyedés két nap tar­tott. Három jó matériából készült ma­gános házakból ki kellett a’ lakosoknak menni, mivel a’ házak bedüléssel fenye­­getődztek. A’ Polgári Ispotály, és sok más házok körül belől megrepedeztek.­, aa Barstolba vivő út darabonként lesüllye­ded, sok helyeken pedig olly széles ha­sadások estek rajta, hogy veszedelem nél­­kül nem lehetett rajta járni. Tudományos Jelentés. Prégi feltett szándékom volt, hogy a’ Magyar’Kurir Olvasóira nézve , a’ Po­litikai újságokhoz, a’ Hazai Tudósításo­kon kívül, még más közhaszonra czélozó, ’s egyszersmind a’ Tudósokat sok tekin­tetben részvételre bírható Értekezéseket

Next