Magyar Kurir, 1818. július-december (32. évfolyam, 1-50. szám)

1818-12-18 / 48. szám

****** 39*7 ****** , a’ benne lévő jó rend által, a’ leg­s­kségesebb dolgok szorgalmatos fel­ezésével, a’ helytelen jövendőmondá­­k kihagyásával, és a’ mostani palléro­­­t Magyar ízléshez alkalmaztatott, ’s ita magyarsággal készült Tóldalékok- I, mind a’ Tudós, mind az egy­­tyű Publicum előtt való kedvességet elnyerhesse. Mi légyen a’ Kalendáriomnak Verlz­­ágos tárgya és igaz czélja? azt dlene gondolni , hogy az közönségesen árva van , de éppen ellenkezőképpen van dolog. Mert nagyobb része az ember­eknek még a’ mi Hazánkban, azt tartja ónak fő czéljának, hogy az, mint vala­­mely mindentudó lélek által készített jö­­endőmondó könyv, az időjárását, an­­ok nem tsak a’ Hóld fertályjaival hanem rég naponként való változásait is, esz­­ndővel ’s többel is , előre megmond­­. Holott egy az, hogy a’ Kalendá­­tomokban az idő változásairól szólló salárd jövendölései­ éppen nem ,z­agvisgáló Bölcsektől származnak, mi­nt azok magok megesmerik, hogy az imsceri tudomány, sok tapasztalás után s . még annyira nem mehetett , hogy i­m Esztendővel, de avvagy tsak egy hónappal is elébb, az Idő mivoltát tel­jes és tsalhatatlan bizonyossággal meg udná jövendölni. Más az, hogy ha meg ehetne is előre mondani, hogy mikor milyen idő lesz­, úgy minden vidéknek, sőt minden Helységnek más Kalendário-­­­ot kellene készíteni. Mert ezerszer meg­történik, hogy egy helyen meg is unják az emberek a’ gyakori esőzéseket, ’s a másik határon szárazságról panaszosod­nak ’s a’ t. A’ régi Lőtsei, és a’ Lőtsei formára készült Győri Kalendáriomokban, nem csak az Időről, hanem az Érvágásról, Köppölyözésről, Purgátzió be­vételről, Haj és Köröm metszé­sekről, ártalmas és szerentsés napokról való jövendölések is voltak naponként feltéve; de a’ mellyek az ak­kor Ditsősségesen Uralkodó, és halha­tatlan emlékezetű Felséges MÁRIA THE­*­­REZIA igen bölts Parantsolatjára annak­­utánra kihagyódtak, a’mint megtetszik az 1757-dik Esztendőbéli Győri Kalendá­­riomból. Már most, midőn — Istené légyen a’ Ditsőség! — a’ Magyar Égem­, a’ Tudomány, és az Értelem világa napon­ként felsőbb grádusra emelkedik, mitso­­da lélekkel akarnánk a’még eddig roszsz szokásban megmaradott Időről való jö­vendölésekkel az egygyűgyüeket vakítani, a’ Tudósok előtt pedig magúnkat neve­tségesekké tenni? ’s a’ t. * * , * Ujj gondolat Tóldalékúl a’ Magyar Juh jászó­khoz (M. Kur. 45. 46-dik Dar­. 1.) Ha valaki, hosszason tartó, es­­ats, havas­t­s más ,rossz időkben, foly­vást fedél alatt kívánná a’ Magyar­ J­uhjász­­lóknak hasznokat venni; egy vonással felaggathattya azokat, egész’ a’ padlásig, illyen módon. Tsináltasson mindenik­­hez egy kis fa-tsigát, és szegezze­ fel eze­ket a’ fojó - gerendákhoz, ülendő távol­ságra, 2 vagy 5 sorral, az épület’ szé­lességéhez szabva. Húsz talp szélességű sziliben 2 sorral, 5 ölesben 3-mal fér­­nek­ el ezek a’ jászlak, — ha quincunx rakjuk, annyival szabadabban. A jászol’ rámája alá egy darab létzet szegezvén középre, ennek a’ kellő közepére kell kötni egy g talp hosszúságu, egy­ negyed­­rész hüvelk vastagságú köteletskét, mely­nek a’ takarmány lejtő’ púpján által likat kell fúrni, ’s azt ezen általhúzván, a* tsigába is belé kell tenni , ’s ez által a* jászlót, szénástól fel lehet a* padlásig húzni, ’s megakasztani.Ha a’ padlás,példá* úl, 9 talpnyira van a’ földhöz, úgy a* fel­

Next