Magyar Kurir, 1818. július-december (32. évfolyam, 1-50. szám)

1818-12-29 / 50. szám

feljebb megemlítettük, hogy még eddig semmi baja se’ lett). Frantzia Ország. A’ Király a’ két Kamaráid gyűlésé­nek kinyik­ódása előtt­, már még Dec. 5- dikén, Kerülő b­ábotsátott vala a’ Pá­risi papi fő Káptalan Vikáriusaihoz, meg­kíván őket, hogy ahoz, ki a’ Királyok' munkájit kormányozza, ’s a’ ki ezeknek jó munkájikat alattvalójik szeretete ’s bol­dogsága által jutalmaztatja­ meg, fohász­kodásaikkal járuljanak, kérvén, hogy a’ nép’ képviselő gyűlését böltsességgel ’s mérséklettséggel áldja­ meg ; e’ mellett, hogy ugyan ezen czélra nézve a’ nép közt közönséges imázságot hirdessenek, ’s a’ képviselők’ első ülését megelőző napon szent Misét tartsanak, mellyen a’ Király is a’ maga egész Familiankal ’s a’ nemzet’ Pairjeivel ’s követjeivel egye­temben meg fogna jelenni (mint ezen ájtatos pompát már más ízben, a’ gyűlés kinyittatása’ pompájának leírásával egy­­gyütt elő adták). A’ beszéd, mellyel a’ Király ezen gyűlés’ üléseit kinyitotta , e’ volt. — “ ,,Uraim! Az utolsó ülések’ kezdetén, a’ hazánkat még nyomó szenvedésekből jövő kedvetlenség mellett is abból örö­möt meríthettem, hogy nyomorúságaink’ végét, mint közellévőt úgy adhattam elő. Egy nagy szívű maga megszorítás, — mellynél (nemes büszkeséggel mondha­tom) — egy nemzet sem adott soha szebb példát — engem azon állapotba helyhez­­tetett, hogy ezen reménységet tökélle­­tességre vihessem. Ez már be is telt. Minden erősségeink az én seregeimtől vagynak elfoglalva ; ’s egy a’ fiaim köz­tül, ki oda sietett, hogy a’ megszabadult tartományok’ örömének első kiömléséből részt vehessen, tulajdon kezével, a’ nép örvendező felkiáltása közt, ütötte­ fel a' Frantzia zászlót a’ Thionville falaira, ma az egész Frantzia földön tsak ez a’ zászló lebeg. „Azon nap, mellyen gyermekeim, kik illyen erős lélekkel hordozták egy több mint három esztendeig tartó elfoglalás’ terhét, attól megszabadultak, egy, éle­tem legszebb napjai közzül, ’s az én Frantzia­ szívem , nem kevesebb örömöt érzett szenvedéseik’ elvégződésén, mint a’ haza megszabadulásán. Azon tarto­mányok, mellyek a’ mai napig gondola­taimat fájdalmasan foglalatoskodtatták,­­megérdemlik hogy a’ nemzet is gondo­san emlékezzen felőllök, a’ melly velem együtt, ezeknek nagy lelkű magok felál­dozását bámulta: „Szíveitek’ és gondolataitok’ nemes egyezése, mellyet megbizonyitottatok, midőn tőllelek kérem azon eszközöket, mellyekkel kötelezéstetéseinknek eleget tehessünk, a’ Francziák haza szeretete, ’s a’ nemzetnek a’ Királyba vetett bizo­dalma’ kitettző bizonysága volt — ’s Eu­ropa Franczia Országnak örömmel adta viszsza az őtet illető rangot. „Az a’ nyilatkoztatás, melly a’ Világ előtt felfedezi az öt Hatalmasságok egye­sülését megfundáló princípiumokat, elég­gé bizonyítja az Uralkodók közt fennálló barátságot. Ezen boldogító , az igasság lelkétől vezéreltetett, ’s a’ Vallás és er­­költs által erősebbé tétetett egyesülésnek czélja , az Alkuk’ fenntartása ’s a’ fenn­álló jósokért való kezesség vállalás által, a’ háború ínségét eltávoztatni, egy hosz­­szas békességre tarthatunk ez által szá­mot, mellyet ez a’ Szövetség Európának ígér. „Hallgatva vártam el ezen boldog időpontot, hogy azon nemzeti inneppel foglalatoskodhassam, midőn a’ Vallás a’ nép és Király közt fennálló kötetet meg­szenteli. Midőn a’ Királyi felkenést ti köztetek elfogadom, az Istent, ki által a’ Királyok uralkodnak, bizonyságul fo-

Next