Magyar Kurir, 1818. július-december (32. évfolyam, 1-50. szám)

1818-12-22 / 49. szám

loó gess­ere egy igen vékony ágyas fejér ür­möt; ismét egy sor szőllő-fürtöt; azután ürmöt ’sa’t. Minden ür­öm-ágyásra, hányj egynéhány darab fűszer-szekrűt, egyke­vés apróra vagdalt (a’ fűszeres- boltban szerezhető) belsinált narants - hajat, és egykevés szagos fahéjt (Zimmet). A’ 2 akós hordóhoz, fél fontnyi üröm, 2-5 lótszekfű, 5-6 lót narantshaj, és 1-2 lót fahéj, elég, de mindezek az ivó’ ízlésé­től függenek. Dugva-tele, de meg, nem nyoma­­kodva­ lévén a’ hordó, fenekeltesd­­ be azt újra, lélekzetlenűl, mivel m­ár most, nem lehet újjra megforrázni. — Az álló­­hellyére tett hordót, tele belévalókkal, töltsd tele a’ szellő’ színéhez választott, jobb vagy Sekélyebb ó borral , és be-­ dugva, gördíts rajta minden nap’ eggyel, 4, 5 vagy 6 hétig. Ekkor kezd­ meg és iszogasd úgy, hogy a’ kitsapolt vagy lo- -­pózott 1, 2 vagy p tttze hellyett, töltsd­­meg a’ hordót nyomon ugyannyi ó bor­ral,­minden kerülőben. Az így fogyasztgatott igazi ó ürr­ös-­­bor , töltelék’ segedelmével , mindég jó és egésséges , nem kotyfolt Ürmör-bor marad, a’ 2 akós hordóban 6-7 egész akó’ megemésztéséig. — Mikor osztán nagyon elerőtelenedik, vagy ürmösi­ ter­mészetéből kivetkezik, nem­ édes, leiván róllá a’ bort, a’ magzatijából, mint kiki képzelheti, jó égett bor lessz. — Pesten, Dec. 18.­1813. . K. Sz. P. F. . ♦ * * ... Ja lent és a' M. 11 uri­r T. Olvasó­­ihoz annak iróji által. Eltökéltett szándékunk, hogy a’ M. Kürirt olyan alkalmatosság szerent való Toldalékokkal, mellyel* szint’ úgy újság­­gyanánt szolgálhatnak, valamint a’ vé­gén­­lévő fél esztendőben tselekedtünk­­ ennekutánna is tökéletesíteni ’s kedvesí­­teni fogjuk. Közelebről fogunk szolgálni valami értekezésekkel Csokonai V. Mihály életé­ről’s Munkájának megitéltetéséről. Azt is feltettük magunkban, hogy ha olyas Mezei Gazdasági Tudósításo­kat, mint a’ milyeneket mostanság a’ M.-Kurírba a’ Juhjaszób­ól, bényom­­tattattunk, olyan ahoz értő, ’s nem tsak theoreticus, hanem valóságos tapasztalt gazdáktól, mint a’ milyen ezeknek ér­demes írója, bővebben kaphatunk, eze­ket is mint magános Toldalékokat, úgy nyomtattatjuk. ... Azt ij gondolata vévén végezetre, hogy H­azánkban sok és fontos tekinte­tekből szükség volna egy oly Tiszti Kalendariomra, melly Magyar Or­szágban az Egyházi, Világi, és Tanítói Tisztviselők’ állapotját rangszerént tökét­­letesen elő adná , munkába­ vettük, hogy a’ jövő 1819- dik esztendőben egy új Ka­­lendáriomot adván­­ ki, azzal a’ M. Kurír minden Olvasójának kedveskedjünk. For­mája , s minémüsége ennek egészszen a’ leszen, a’ melly azon Magyar Á­­­m­a­­náké volt, Mellyel a’ b. e. Décsy Sá­muel küldözött volt Olvasójinak, azzal­­ a’ külömbséggel, hogy ezt mi most meg telyesebbé tenni, ’s ennekutánna,­­ a’ Tiszturak között előfordulandó­ váltóvá­sokra neszvel minden’esztendőnek végén megújítani, magunkban feltettük. Hogy ezen Kalendáriomnak folytatá­sához annál hamarább hozzá foghassunk, azon Érdemes ’s nagy Tekintetű Urakat, kiket a’ Tiszturak’ neveinek felküldésére különös­ levelünkben megkértünk, ezen­nel közönségesen is, és illő tisztelettel kérjük. — A’ M. Kurír’ bére a’, jövő fél esztendőben 14 forint.­­S­z­á­z forint huszas pénzért adtak Váltó czédulában. — December 11-dikán 2485 — 1­1-étikén 249!­­—21 -dikén 266 —forintot. Jegyzés.. — A’ jövő pénteken, az­ innepekre nézve nem küldhetünk újságot.

Next