Magyar Kurir, 1819. január-június (33. évfolyam, 1-50. szám)

1819-04-02 / 26. szám

XXVI. MAGYAR KURI B­ét­s­b­ől, Pénteken, Spanyol Ország. Hogy az a’8 szállító hajókon Kacsiks­­ból Peruba 2000 emberedből álló fegy*­veres sereget vinni akaró Spanyol expe­­ditzió , melly mint közelebb kelt leve­lünkben említettük, Chilinek partjai mellett egy hajón kívül * egészszen az in­­surgensek’ prédájává tétetett, egy Ánglus levélben ekképpen m­agyaráztatik­­ meg : — „Minekutánna a’ Trinidad, egygyik a’ 8 hajók közzűl, a’ többektől elpártol­ván Buenos-Ayresbe beevezett, ez ott azt a’ jeladást, a’ mellyel ezen expeditzióhoz tartozó hajók Peru felé folytatták eve­­zésseket, elárulta, ’s azt innét az Or­­száglószék Chilibe is sebess postán el­­küldötte. Tudjuk pedig, hogy a’­­Fal­ca h­u­a n­o i kikötőhely Chiliben ezen idő alatt az insurgensek’ kezire került, melly történetből a’ Spanyolok semmit se’ tudván, mikor az ő hajójik egygyenként, és a’ Cáp-Harni veszedelmes tengeren nagyon öszszerongyoltatva , a T­a­­­c­a­­huanoi öbölbe a’ kikötőhely’ elejébe megérkeztek, ’s magokat oly reménség­­gel, hogy ott még most is Spanyol őr­ző sereg légyen, bátran megmutatták vol­na, az néktek onnét az eml­ek már tud­va lévő jeladással felelt; ’s így történt, hogy a’ Spanyol hajók oda, az ellenség’ kezei közzé magok önként eveztek­ be. Madridban kijött nyomtatásban a’ költsönös tanítási mód , az úgy nevezett Lankaster’ módja, ’s ezt a’ Király is a’ maga oltalmába véve’­, megengedte, hogy ■éki ajánltathassék. — Ezen tanítási mó­ Aprilis’ 2-dikán 1819. dot (a’ közönséges népre) a’ költség ki* méllés nagyon ajánlja , minthogy több száz gyermekeket tsak egy Mester elta­­nithat, melly úgy esik, hogy minekután­na ő néhány nagyobbakat valamire meg-' tanított, azután ezek tanítják az ifjabba­­kat; ő , úgy szollvántsak felvigyázó­­jok. Nagy Britannia; Londonb­an Spanyol újságlevelek is adattatnak­ ki, ily czim alatt: E,l Espa­­nol Constitutiones, o Miscellanes de politica, ciendas y artes, literatu­­­ra ete., az az: Constitutzionális Spanyol Ország, avvagy: Politikai, Tudományos, Mesterségi, Litteraturai, ’s több efféle Elegyes Dolgok. — „Spanyol Országra nézve (ilyen jegyzéseket közlenek az Án­glus Újságok ezen tárgyra nézve) nagyon különösnek lenni láttának már tsak a’ ti­tulusban is ezen szók: Constitútzionális és Spanyolország.—Az ő levelei nagyon tilalmaztatnak Spanyolországban. Ha a­ politziai vagy papi nyomozók valahol vagy egy darabot megtalálnak, nem tsak elve­szik és semmivé teszik , hanem azt a’ ki­nél megtalálják, három hónapi fogság­gal, és i2oo Frank birságfizetéssel bün­tetik. Annak megmutatására,’hogy melly régiek legyenek Spanyol Országban a’ li­beralis gondolatok, mindjárt leveleinek első darabjában ezen hellyet hozza bi­zonyságul elő az iró: — „Ha az Ország* „Jó a’ maga népét meggazdagodni, ma­­agának esmeretséget szerezni, avvagy ,,a’ közönségeikben a’ magok hasznaikról „gyülekezeteket tartani nem engedi; így

Next