Magyar Kurir, 1819. július-december (33. évfolyam, 1-53. szám)

1819-10-22 / 33. szám

VttfVMWS. 159 Királyi Princzel való egygyüttlétellel is megörvendeztetett. Oktober’ 6-dikán Tep­­litzből Culmba kisérték ő­­s Fő Herezeg­­aszszonyságát a’ maga Udvarnokjai ’s a’ Coburg Ulár­usainak egy tsapatja, a’ hol tiszteletére a’ Gróf T­h­u­n’ házánál a’ Wellington* Reg­em­entjének egy Batali­­onnj­a ’s az emlitett Ulánus Regementnek egy Osztálya állottak muzsikáló karokkal. A Kassély szálája, az általadási alkalma­tossághoz keppest szépen fel volt ékesít­ve. A’ trónus megett jobbra a’ Magyar és Német Cs. K. Ns. Testörző sergeknek egyegy tsapatjaik, elöltök a’Dámák, Ga­vallérok ’s a’ Cs. H. Udvarnokok, ezekkel általellenben pedig a’ Szakszóniai Kirá­lyi Udvarbéliek állottak, minnyájok gála öltözetben. Az általadás minden tekintet­ben a’ két Felséges Uralkodó Udvarok’ fényességéhez illő méltósággal ment vég­hez. Redkivil szomorú volt a* Császári Herczegaszszonynak a* maga Udvárnokjai­­tol való elválása, de éppen ily nagyon ör­vendeztek az új Udvárnokok, midőn Ke­gyes Herczegnéjeket által vették. — Itt tsak reggeli falatozás esvén, az után mind­járt útnak índúltak a* Felséges Vendégek a* magok új Herczegnéjekkel Pilnitz felé.“ Mint a’D r­e s d­a­i újság leírja, fel­séges fényességgel ment ott véghez az ő Fő Herczegaszszonysága fogadtatása és bemenetele . —“ ,,Minellutánia, úgy mond, a* Sept. 2 fi­­dikán Bétsben per procurationem a* Maximilian Princz nagyobbik íijával, a’ Sakszoniai jövendőbeli Korona örökös Fridrik Princzel,1­ ső Ferencz Austria­ Csá­szárnak harmadik leánya Karol­ina Joséfa Demetria öszszeadóttatott,’s az ő általadal­­tatása Culm­ban szokott pompával vég­hez ment volna, 6-dikban a’ Csehor­szági határ­­szélről a’ Szakszóniai földre meg érkezvén ő Fő Herczegaszszonysága, itt egy szépen felezisritott boltozat alatt a’ Misinai Kerületnek követsége ’s a’Szak­­szoniai Vdvarnál lévő Cs. K. Követ Gróf Bombelles által tiszteltetett. Inenétvaló további útja ő Cs Fő Herczegaszszonyságá­­nak tsupa innepi Proczessio volt. Minde­nütt virágot hintező gyermekek, az út* szomszédságaiban lévő helységek’ előljá­­rósik ’s Papjaik, *s a’ városi polgárság’ fegyveresei tiszteskedtek. Gieszhagel ne­vű bányász hellyen a’ Bányászok sort for­máltak. Fényesebb volt mind ezeknél a* Pirnába való bemenetel, a’ hol egy zöld leveles templomnál a’ polgárok ezen ör­vendetes alkalmatosságra Kind Ferencz által készíttetett szerentséltető éneket adtaik által kedves vendégjeknek. A’következett éjjeli meghálásra a’ Pilníczi nyári kastély vala elkészíttetve,melyet ezelőtt 8 napok­kal hagyott volt oda a* Király, ’s a* hova a’ Dresdaiak sok ezeren kigyülekeztek va­la új Herczegnéjeknek szemlélésére. Itt szépen meg volt estvére a* kastély világo­­sittatva; 16 ezer lámpások tsillámlot­tak­ le rolla az Albis vizére. Végezetre innét tartatott 7-dikben, 200 ágyúlövés­sel ’s a* város* kapujától fogva a’ kasté­lyig kiállíttatott katonaságnak kettős So­­rai között a’ Dresdába való fényes be­menetel — (melynek leírása a* jövő keden következik). * * * Császár és Király ő Felsége kegyel­mesen méltoztatott a’ Nemes Magyar K. Testörző seregnél 57 esztendőkig megkü­­lömböztetett magaviselettel , hűséggel, és példás jó rendtartással szolgált Strázsa­­mester Oberstleutenant Dóczy Josef Urat, Obersten Characterral, a’ maga ké­résére , nyugodalomra tenni, ’s hellyébe Majori rangal Kapitány Bisztrai Áron Theodor Urat ugyan azon Nemes Sereg­nél kinevezni. Josef­­ Cs. Fő Herczegsége Ma­gyar ország Nádorispánja Tekintetes Kis Jókai Udvarnoky Lajos Urat Magyar és Er­dély Országok’ Udvari Ágensét ’s T. N. Po­­sony Vérmegye’ Tábla biráját, a’ maga tul­lajdon Ágensének kiválasztani médoztatott.

Next