Magyar Kurir, 1820. január-június (34. évfolyam, 1-52. szám)

1820-06-27 / 51. szám

mva mvvt 422 ronkai Boronkay Zsigmond és Lacsai Já­nos. Az Újhelyi Járásban: Fő - Szolgabíró Cseleji Kolozsy József. Al - Szolgabírák : Görgei Görgey Antal és Ifjabb Bernáthfal­­vi Bernáth János. Adószedő : Marsalkó, József. Fő - Esküdtek Kozma Miklós, Olcs­­vári Olcsváry Miklós , Balásházi Baláshá­­zy Tamás. A’ Sztropkai Járásban: Fő - Szolgabí­ró Ipi Bydeskúthy Mihály. Al-Szolgabí­rák : Füzeséri Füzeséry János , Szalafői ~ Békés Antal. Adószedőd Szent - Léleki Mé­száros Antal. Fő - Esküdtek : Szegfalvi Szeghy Imre, Pandák László, Kulin Meny­hért. A’ Homonnai ' Járásban: Fő - Szolga­bíró Farkasfalvi Mauksch Mihály. Al - Szol­gabírák : Vas Antal és Cseleji Kolozsy Ká­roly. Adószedő: Zelvey István. Fő - Es­küdtek : Füzeséri Füzeséry Dániel, Stépán László, Bernáthfalvi Bernáth József. A­ Görögén­yi Járásban: Fő - Szolga­bíró Nemes - Kéri Tomsics István. Al- Szolgabírák: Szemerei Szemere József és Kupisingi Horváth Antal. Adószedő : Fel­ső - Vályi Vályi Antal. Fő - Esküdtek Nagy- Csepcsányi Wladár Pál, Zaborszki Záborsz­­ky Gáspár, Csicseri Ormós Károly. Tiszteletbeli Al - Szolgabíró : Vámo­sy Mihály, e­gyszersmind az Első Al-Is­­páni hivatal’ Bejegyzője. Tiszteletbeli Esküdtek: Szirmai Szir­­may Hugo (András’ Hja , Pazdicsról) , Ké­pes József, Kozma Pál, Hlavathy János, Oláh János , Éles Zsigmond , Székely Elek, Eszenyi Tamás, Pilizsi László , Szabó Gá­bor, Köröskényi Ferencz, Klobusiczki Klo­­busiczky András, Szenczy András,­­Frid­­rálszky István, Kecskeméthy József, Rak­­sányi Pál, Révész Sándor, Boronkai Bo­ronkay Mihály, Szepsy János, Udvardi Kossuth Imre , Nagy József. F­zetessel való írók: P­les Zsigmond, az Első Al - Ispáni, Schlosser­­Ferencz , a’ Második Al-Ispáni, Hanzéli János és Te­restyéni István a’ Jegyzői hivatal mellett. Úti Felvigyázók: Inczédy Sámuel és S­örtvélyesi Körtvélyesy István. Köz Bátorságra ügyelő Biztosok: Nagy József és Turóczy Mihály. Várnagy: Szendrei Göcze Ferencz. Hajdúk’ Hadnagya: Rodczay Sámuel. A­ más Vármegyékből megjelent Ven­dégek gyönyörködve látták mind azt,hogy a’ Megye’ Rendei, mennyire szeretik az egymást példás szeretettel szereti két Al-Ispánt­, mind azt hogy valótlan beszéd vala, a’ mit az eggyik félnek a’ másik fél ellen való készületei felől némellyek el­híreszteltek volt­ mind azt, hogy a’ leg­fényesebb házak gyermekei is készeknek bizonyították magokat a’ haza’ szolgált­ját a’ legalsóbb polczon kezdeni, és így érzik, hogy a’ köz ügy’ segéllése ’s a’ ha­za’ szolgálatja tiszteletes dolog, tiszteletesen viseltetik, ’s a’ haza’ polgárai a’ köznek tekintetében mind egyenlők. " Egyéberánt ez a’jól és szerencsésen ment nagy mun­ka a’ Fő - Ispán’ és az elsőbb tagok’ böl­­cseségének, nevezetesen az egész Ország által tisztelt hűségű Gróf Ladányi Schmideg Ferencz, Nagy Mihályi Gróf Sztáray Al­bert és Cserneki ’s Tarkői Gróf! Dezsöffy József Urakének, csalhatatlan bizonysága. Éljen a’ Haza’ igen kedves Nádora, ki a’ Pest Vármegyei Tisztválasztó­­ Széken a’ maga nagy lelkét tündököltette , ’s nagy példát adott! éljenek a’ megnevezettek, kik a’nagy példát lelkesen követték! virá­gozzék a’ Haza ’s ez a' sok nagy fiakkal dicsekedető szép Megye ! —

Next