Magyar Kurir, 1822. január-június (36. évfolyam, 1-52. szám)

1822-04-02 / 27. szám

WIM 210 K­VlVé­ geket, mellyek a' Pyreaeumi hegyek mel­lett kordont vontak, fellázzasztani, vagy elpártolásra ingerleni iparkodnak.­­ Ugyancsak Iránból írják, hogy az is­meretes Pater Moreno egy ideolta Quinta­­narban tartózkodván, ott hirtelen meghalt. A’ házbeliek, kiknél lakott, ’s a’ kik ötét jó szívvel látták, attól tartván, hogy ta­­lám az ő hirtelen történt halálára nézve számadásra találnak vonatai, ötét éjjel és titkon akarták eltemetni; de szerencsét­lenségből, mikor vitték kifelé a’ temető helyre, egy strázsacsoport szembe találko­zott vélek, ’s tudni kívánta, hogy miben foglalatoskodnak, így jött a’ dolog vilá­gosságra. Mártz. 46ikén illy javallások létettek a’ Cortesek’ gyűlésében : — Don P­r­a­t javallta: ,,hogy Biztosságot kell kinevez­­ni, a’ melly dolgozza­ ki, hogy az egész Országra nézve miként lehessen , egyfor­­ma, vagy azon egy fontoló és folyó mér­téket meghatározni.“ Az ő javallása meg­­erősittetett. — Don Ramirez - Arellano: „Az Érsekeket és Püspököket meg kell hívni, hogy Plebánusokat, Kanonokokat, és egyéb Prebendánsokat, leginkább, pen­­zión lévő és Constitútziós gondolkodású Papok közzl is tegyenek.“ — Don Consa­­les-Alonso. — 1) A’ Királynak ’s az in­­fansoknak palotásokban szolgáló emberek­től el kell venni a’ polgári jusokkal való élhetési just, mind addig, míg a’ régi Spa­nyol (veres színű) kokárdát, mellyet ezek máig se’ tettek­ le, le nem teszik. — 2) Meggondolván azon terhes környúlálláso­­kat, mellyek közzé a’ Világikká­­ tétetett Papok helyheztetve vannak, a’ Püspökö­ket és Vikáriusokat felelet alá kell vonni a Világivá - tévő Bullák’ kiadásával való késedelmezésért; ’s a’ Polgári Kormányo­zókat, a’ kik még Világivá nem tétetett Barátot hivatalba tesznek, meg kell pe­relni ; az olly tisztviselőket pedig, kik Világivá­ tétetett Barátoknak fizetéseket ki nem adják, hivataljokból le kell tenni. A Financziának szomorú állapotjára­ nézve, melyről a’ közelébbi tudósítások emlékeztek, így beszéllt Canga-Arguel is : „Ezen resultatumból (hogy t. i. a’ költség­ben illy nagy Deficit mutatja magát) altal láthatja a’ Spanyol Nemzet, hogy melly terhes környűlállások közzé legyünk mi helyheztetve. Jól mondta, a’ ki mondta , hogy nekünk minden figyelmünket a’ Fi­­nantziára kell fordítanunk. Fordítsuk te­hát olly eszközökre figyelmünket, a’ méh­lyeknek segedelmek által kiragadhassuk Nemzetünket terhes kürnyulállásai közzül. Igaz az általjában, hogy reformálásokhoz kelletik nyúlnunk, ’s ezeket ezen nemze­ti gyűlés bizonnyal meg is fogja rendelni, de kérdés, hogy elég e’ ez arra, hogy a* véghetetlen Deficit elhárittathassék? ’s a’ t. S v é c z i a. A Stockholmi Udvari Újság szerént illy levelet irt a’ Maroccói Császár a’ Ki­rályhoz: —“ „Egyedül Istené a* tisztelet „És Isten’ áldása az utólsó Prófétára ! „Mi, Mulei Soliman Sultan, Sidi Mo­­hammednek a’ Mulei Abd’-Alia’ fijának fi­­ja, kiket az Isten örvendeztessen­, Maroc­cói Császár, s a t. A’ mi legkedvesebb Barátunknak, a’ legfelségesebb, leghatal­masabb, nagy és dicsösséggel gazdag Fe­jedelemnek, Károly János Urnak, a’ Své­­kusok’ és Normannusok* minden tartomá­nyaik’ Császárjának, barátságos köszöne­­tü­nket ajánljuk minden szerencsével és minden boldogsággal együtt, mind azoknak hasznokra , a’ kik Felségednek thronusához közelíthetnek, s a’ kikre Felségednek va­lami gondja van. Legfelségesebb, legha­

Next