Magyar Kurir, 1822. július-december (36. évfolyam, 1-53. szám)

1822-12-24 / 51. szám

LI. MAGYAR KURÍR Becsből, Kedden, December’ 24 dike a, 1322. Spanyol Ország. A’ Keleti - pyrenaeumi történetekről következendő tudósításokat közlenek a’ Toulousei Újságok, az Echo du Midi, melly­­oyalista , és a’ Journal politique de Tou­­ouse , melly liberalis levél. Az Echo du Midi így szólt: „Axból gy írnak Dec.­lsején: Nov. 2od. estve evénk azon igen szomorú jelentést, hogy Jaron d’Erolest a’ Constitutziósok hirtelen megtámadták és megverték. A’ Regenség egnap (Nov. 3od.) Puycerda és Montlouis közt, Sallagousa franczia Cantonnak ha­­sonló nevű fő városában volt. Báró d Ero­es Nov. 2od. érkezett Caldesbe, melly Kis hely az Andorra völgy’ bérczei közt Fekszik , ’s ott meg sem pihenvén, tovább nyomúlt a’hóban Canillóig ugyancsak An­dorrában, a’ hova még nappal bévereke­­dett, ’s onnan néhány órányi járásra Ma­­sonnában megállapodott. Nov. 36d. Pad­láson keresztül ismét viszszament Spanyol Országba, ’s e’szerint az Andorra völgyét keletről nyugotra a’ leghegyesebb helye­ken befutotta. Mina Puycerdáig előrenyo­mult. Andorra völgyének határa mosta­nában igen fontos hellyé leve, de azért nem leszen ütközet’ helyévé, ’s igen hihe­tő , hogy a Régenség Axba megyen. Ma azt is beszélték, hogy Misas megverte vol­na a Militziát. — Ezen levélnek követ­kezésében (mond az Echo du Midi) úgy látszik , hogy­­ Eroles újra Spanyol Or­­szágba jővén, Minát majd hátalról ostro­molja , ’s seregeit Guerillákká változtatja, melly hadviselés módja illy környülállások között legalkalmatosabb. A’ Hit­ ármadá­­tól erősen szökdösének az emberek. Az olly katonának bátorságát, ki nem szokott rendes sereggel viaskodni, hamar leveri a’ legkissebb veszteség is, hanem szinte illy hamar neki bátorítja a’ legkissebb sze­rencse is, és ha Arragonia a’ Mina erejét segítségül hívná,­­ Eroles újra jó karba tehetné magát. Leo erősségének őrizet­­serege jó lábon áll , ’s megmaradhat a Király mellett, egy esztendőn túl sem szűkül­­ meg eleség dolgában , ha még több seregei lennének is.” A’ Toulousei politicai Újságnak ezek a’ szavai : „Puycerda Nov. 3od. 1322. est­ve 8 órakor. Tudósítottam már az Urat azon czélzásokról, mellyeket d Eroles a’ végre tett, hogy a Cerdagnaba menetelt Montaillán és Martineten keresztül védel­mezné­ személyesen jelent­­ meg Nous­­sába, a’közelebb említett helyen felül. Mi­na kitapogatván, micsoda mozdúlásokat tett d’Eroles ’s micsoda helyeket foglalt­el, hasonlóképen megtette előkészületeit, ’s Nov. 21-dikára viradó éjjel két Divisiót rendelt (öszveséggel 3000 gyalogságot ’s 300 lovast) egyiket Quéfouradaton és Bo­­uscalon által Montailla ellen , a’ másikat Aristoton keresztül, Tal­endrén felül Bél­­vér ellen. Nov. 28­. délelőtti 1 1 óra táj­ban pillan­ták­­ meg a’Royalisták a’ két Di­­visiónak előnyomúlását ; elkezdődik a’ tü­zelés apró fegyverekből ’s csakhamar kö­zönséges a viadal. Báró d Ero­es tartván a’nagyobb erűtől, viszszavonúl ’s Gueril­

Next