Magyar Kurir, 1823. július-december (37. évfolyam, 1-53. szám)

1823-10-17 / 32. szám

f/1 255 «a* Elegyes Dolgok. sor Urat, a’ kivel már Bécsben volt sze­rencsém esmeretségben lenni. Ferenczy István, a’ Művész. A’ Tudom. Gyűjtemény idei folya­­matja IXd. Kötetének 12id. lapján így ír Sebestyén Gábor Ur: Minden lelkes Magyar, ki Nemzeti nyelvét, mint dicsőségét szívén viseli, öröm részvétellel tapasztalhatja, hogy mió­ta a’ Magyar Katonaság Olasz Or­szágban tartózkodik, több honni jelesebb Költőink’ munkáival ismerkedtek­­ meg az Olaszok. Éljenek az illyen Magyarok! kiket idegen éghajlat alatt is, Hazájok édes szeretete lelkesít. Éljenek a’ Tiszti- Karnak az illy nemes Tagjai ! kik a’ Mars zászlója alatt vitézkedvén, Pallósnak is tömjéneznek, ’s Nemzeti Literaturájok’ becsét a’ Külföldön is emelik. — T­a­­nárky Antal, Ns. Colloredo Regement­­jebeli Hadnagy Úrnak, az 1822­. eszt. Tud. Gyűjt. IVd. Kötetében közlött leve­le szerint Kisfaludy Sándor Úr mun­káinak nagy ré­sze olasz nyelvre már le­­fordíttatott, és ott a’ Himfy Szerelmeiből az 53d. Dalt példaképen láthatni is. Fo­lyó 1823­. észtben pedig, Pápai születés Stock Ferencz Palatinális Huszár Rege­­mentbeli Kapitány Úr’ tolmácsolása után, Tábla-Biró Döbrentei Gábor Úrnak az 1822­. Aurorában lévő Havas Violáját, egy Alexandriai Olasz Költő, nemzeti nyelvé­re által tévén , tüstént ki is nyomtattatta: ,,La Viola dell’ Alpi“ czím alatt. A’ for­dítás szabadon és valamivel bővebben ’s más vers­nemben vagyon téve mint az eredeti. Szolgáljon ezen megtiszteltetés mind a’ tudós Szerzőnek mind más hon­ni költőinknek ösztönül. Lelkesítse őket a’ Magyarok Istene, hogy Nemzetünk’ dicsőségére több több eredeti fényt ra*­gyogtathassanak» w# tn rss iss iss ttsirsist its itt its its n# (c)isssss ssirsstss iw/ww tss ssssss irt irt ír* Felelő: Pánczél Dániel. Nyomtató : Haykul Antal. (Obere Bäcker • Strasse Nro, 752.) Két ifjú Mágnásaink, Gróf Eszter­­h­á­zy László Szám felett való Udvari Se­­cretárius és Gróf Harnis Mihály Szám* felett való Udvari Concipista, mind ket­ten a’ felséges Erdélyi Cancelláriánál, Olasz Országi és Nápolyi szép útjokban, Ferenczynket is meglátogatók, ’s tő­le a’ Kurír írójának következendő leve­let hoztak : Prómában , Júl. l.d. 1823. Minden anyák közt legjobb anya a’ Haza, kevés fáradságért is nagy jutalma­kat ad, mellynek bizonysági, néhány Magyar Hazamból kapott leveleim, kü­lönösen Debreczenből, azon Versekkel eggyütt , mellyek a’ Csokonai Vitéz Mi­hály m­elyképe dicséretére íródtak, eze­ket halmozza az Úrtól küldött Magyar Kurír és azon szótiszteletek, mellyek fe­lől engemet Mélt. Gróf Harnis egész­­szen elhitetett; és midőn én ezeket ősz*­ve hányom vetem, vi­zsza gondolván né­hai mezei munkámra , lehetetlen hogy öröm - könnyekre ne fakadjak, de még is ! — — megelégedést nem talál az én szívem, olly meszsze lévén még fő czé­­lomtól , de — reménlem megérkezek. Nem látván már semmit is előttem, a’ melly engem Rómában tovább fenn tar­tson , a’ jövő tavaszon útnak indúlok. A’ Pápától vég bútsúmat vettem, az ezen alkalmatosságra expresse mettzett Me­­dagliámat bényújtottam, a’ mellyre Ő is két más Medagliával megajándékozott: örvendek hogy Hazámnak ezen művészi Cserevásárlást is Rómában megtehettem, reménlem hogy valaha reánk emlékez­nek hogy köztök voltunk. Éljen szerencsésen az Úr az viszont látásig. Tisztelem a­ Magyar Literato­­rokat, azok közt Márton József Profes­

Next