Magyar Kurir, 1825. január-június (39. évfolyam, 1-50. szám)

1825-06-03 / 43-44. szám

335 által mérsékleti kegyességét nyolc* napo­kig csodálgatánk. Meghíva a’ múlt hói* * napban nagyszámú kiküldöttjeink által Má­sodik Al-Ispánunk Teli. Szőgyényi Ferenc* Ur vezérlésese alatt, hogy fényes béjöve­­telének rendelne napot. Május’ 8-dik be­érkezett kezinkbe , vezetve ifjúságunk szí­ne által, kiknek lovagló csapatjokat Mélt. Báró Luzsinszky János Úr igazgató, ’s mind azon jeleivel a’ köztiszteletnek, mellye­­ket előbbi Kormányzóinknak illyenkor be­nyújtani megszoktunk. A’ Vármegye háza előtt ő Nagyságát Első Al-Ispánunk Kirá­lyi Tanácsos Mélt. Szemere István Úr id­­vezlette ; benn pedig Abauj, Sáros , Bor­sod , Ungvár, Szabolcs , Heves , Gömör, Nógrád, Bereg Vármegyéknek, a’ Hajdú Kerületnek, ’s Debreczen Városának ki­küldöttjeik és nagy számú tagjaik; ’s vég­re a’ helybeli Piaristák’ Gymnásiumának Rectora és Professorai, mint két órával ezelőtt Patakon az ott való Collégium’ Ta­­nítóji ’s a’ tiszteletére kiállított tanúló egész ifjúság, és a’ Város’ érdemet Bírája Tímár Lajos Úr a’ Tanácsai. Következő nap elébb a’ Rom. Cathol. azután a’ Reform, templomban hívatott se­gédül a’ Szent Lélek’ kegyelme. A’ Gyű­lésben, melly annál fényesebbnek is tö­­möttebbnek is tetszett, mivel az oszlopo­kon álló Galleria ma nyitatott­ meg legelső­ben , a’ Mélt. Fő-Ispáni Helytartó elébe adá a’ Rendeknek, mind a’ mit teljesíteni maga szándékozik, mind a’ mint a’ Ren­dektől 's azoknak Tisztviselőjitől kívánni fog, ’s az Elsőbb Al­ Jegyző által méltósá­gának viselésére jeleskedtetett. A’ Rendek’ nevében most ez felele , tisztelettel említ­vén ő Nagyságának ősei között Szilassy Vincze Váczi Püspököt is, ki 1453. a’Fa­mília által ma is bírt Pánd helységnek, és a’ szomszéd Pilizsnek, ura vala. Ekkor a’ nálunk Fiscálisi és Fő-Nó­­táriusi hivatalt 23 esztendők ólta viselt, de ez idén a’ Királyi Tábla mellett Refe­rens Assessorságra emelt Méltós.­­S­z­í­r­m­­ay Adam Úr kele­ fel, é s Notáriusi hi­vatalát a’ Megyének vissza adván, tőlünk búcsút véve. Táblabíróknak ki­neveztetének Gróf Dezsőffy Sámuel és István , Gróf Haller Ferencz és Antal, Gróf Andrásy György, Báró Sennyei János, Báró Bánfffy Pál, Báró Podmaniczky Lajos Urak, és sokan mások az Eggyházi és Világi Rendből. Ugyan­e’ megtiszteltetés nyújtatott Prof. S­é­d­i­u­s­z Lajos és I­g­a­z S­á­m­u­e­ll Uraknak, Nyel­vünk és Literatúránk körül tett nagy ér­demeik’ jutalmáúl; ’s az elsőbbnek azon minden Ma­gyar előtt kedves szolgálatá­ért , hogy ő Csász. Kir. Fő-N­erczegségénél, a’ haza’ szeretett Nádora’ felséges hitvesé­nél , a’ Magyar Nyelv’ megtanításában ve­zér vala. A’ nap’ ‘ örömeit estve a’ Vármegye’ házának és a’ Reform. Templom’ csinos udvarának kivilágosítása követte, ’s a’ táncz. Az ég kedveze örömeinknek; sok hetek ól­ta pusztító szárazság vala nálunk: a’ kivi­­lágosítás előtt fél órával esni kezde az eső, de csak hogy a’ port elcsendesítse; áldást hozva más nap és éjjel ömlött. A’ tem­plom’ ajtaja felett Prof. Kézy Úrnak e szép sorai olvastattak. Dum tollis fasces Szilasy, gratatur honori Religio usque tuo, pietasque probata­­ Tonanti. Május’ Jod. a’ kiüresűlt Tisztviselői székek tőltettek­ be. Zenge örömében a’ pa­lota , midőn Ő Nagysága Fő-Notáriusnak Telt. Csabai Dókus László Fő-Fiscális Urat nevezte­ ki, ’s az volt a’ Rendeknek is kö­zönséges óhajtása. Ennek helyébe Első Al­jegyzőnk Udvardi Kossuth András Úr lépe. Első Vice-Nótárius leve Reviczky János, Második Szemere Péter, Harmadik Füze­­séry Ágoston , harmadik Fiscális pedig Szele-Farnosi Bodó Tamás Úr. " Hono­­rárius Nótáriusokká'-levének Báró Vay Miklós, quem pater, et genitrix, et arun-

Next