Magyar Kurir, 1825. július-december (39. évfolyam, 1-52. szám)

1825-09-16 / 23. szám

Udvari Fő Mesternéjétöl Gróf Révayné aszszony O Excellentz­­ájátol kísértetve, All-Csuthbol e’ h. 10-dikén ide érkezvén, először tette városunkat olly szerentséssé, hogy szeretett Nádor Ispányunknak Hitve­sét falaink között tisztelhessük. — Fer­dinand­­ Királyi Fő Herczegsége Or­szágunk’ Kommandírozó Generálisa is u­­gyan ezen napon estvéli 7 órakor érke­­zett­ meg ide Budáról, ki is a’ következett napon a’ Duna mellett lévő Kaszárnyánál katonai templomi nagy parádét tartatván, onnét 10 óra tájban Béts felé útnak indúlt. Ő Cs. Fő Herczegsége Országunk’Ná­­dorispánja 11-dikben éjjeli egy órakor ér­­kezett­ meg Bétsből ide, a’ honnét estvéli 6 órakor indúlt vala útnak. „Csak az­ előtt kevés órákkal érkezett vala meg ugyan ide Országunk’ Prímása Rudnai és Divék-ujfalusi Rudnay Sán­­d­o­r ’ Herczegsége is, ki a’ maga itt lé­vő Nyári lakó­házába szállott­ be. „E’ hónap 11-dikén mindjárt reggeli 8 óra után méltóztatott Nádorispány Ő Cs. Fő Herczegsége , a’ Fels. Királyi Táb­lát annak Elölülője Királyi Képviselő Sző­­r­yényi ’Sigmond Úr által, úgy a’ fel­sőbb Papi Rendet ’s Nemességet is magá­nak bemutattatni. Dél után Hitvesének Mária Cs. Fő Herczegnének és S­á­n­d­o­r Cs. Fő Herczegnek társaságokban kikotsiz­­ni, estve pedig a’ város theátromát jelen­létekkel megtisztelni méltoztattak a’ Cs. Fő Herczeg’s Hitvese, hol Rossininek ezen Énekes-játékát mutatták: „Der Barbier v. Sevilla“, ’s hol a’ közönséges és meg­oszlás nélkül való szeretet és tisztelet Ő Cs. Fő Hertzegsége ’s a’ Cs. Fő Herczeg­­ségné eránt magát legtündöklőbb figyesség­­ben kinyilatkoztatta , midőn tudniillik be­érkezéssekkor a’ dugva telelévő házban a’ sokaság egyszerre örvendező kiáltozásra fakadott, mellyet a’ Császári Princz és Princzné, legnagyobb magok megalázásán­­val és kegyességgel viszszonozni méltóz­­tattak. ..A’ Királyi Personális Úrnál mint az Országgyűlésre öszszesereglett Rendek’ Elöl­ülőjénél , Mélt. Szőgyényi ’Sigmond Úr­nál, a’ Szent István K. Rendje Bitterénél, Cs. K. Udvari Tanátsosnál, Nemes Pest Vármegye Fő Ispányi Administrátoránál, e’h. 11-dikén kezdődtek­ el a’ T. N. Ren­deknek Udvarlások ’s a’ Meghitelező leve­leknek (Credentzionálissaiknak) bemutat­­tatása, mellyek még ma is tartanak. „Az Országgyűlési első ülés holnap tartatik. A’ Felséges Királyné koronáztatása Sept. 26-dikén megy’ véghez,melly napon a’ Rendek és Karok gazdagon megvendé­­geltetnek. Szombathely. Monyorókereki Gróf Erdődy Károly Úr Ő Excellentziája, Cs. K. Valóságos Titkos Tanátsos és Kamarás, Várasd V.gye’ Örökös Fő Ispánya, etc., az itt felállítandó közönséges betegek’ há­za Intézetének számára 1000 B. B. forin­tokat ajándékozott , ’s a’ hónaponként va­ló adományokra is elajánlotta magát. Egy­szersmind , mint Valóságos munkás tag is beállott (­ Ex.ja az Egyesületbe. Már még Ő Ex.ja előtt az itt lévő Fő T. T. Káptalan’ tagja Apát Úr és Kanonok, Fő Tisztelendő Szabó Imre Úr ugyan ezen Egyesületi ezélrásra 700 B. B. forin­tokat adott nagy lelkűséggel. Az Egyesü­let kötelességének esméri ezen szép ado­mányokat a’közönség előtt kinyilatkoztatni, ’s a’ nagy lelkű adakozóknak jó­tétemé­­nyeiket háládatos szívvel megköszönni. -K-K.

Next