Magyar Kurir, 1825. július-december (39. évfolyam, 1-52. szám)

1825-09-20 / 24. szám

XXIV. MAGYAR KURÍR. Becs, Kedden, September’ 20-dikán, 1825./ Görög Országi Tudósítások. Folytatás a’ Görög Krónikából. .., „Mosso­longi, Jul. 21-kén. Nap­­feltetével kezdődött az ágyúzás ’s folyvást tartott; az erányozás keresztbe tétetett, úgy hogy középpontját városunk’ közepe tette. A’ vitéz Oberst­eina megöletett, egy másik sebet kapott. Elébb Prokopa­­nischtére tüzelvén ’s ott katona-hajbájunkat felégetvén az ellenség, azután sok bárkát, tsajkát és mistikshajókat küldött felénk, melyből azt gondoljuk, hogy Lagúnáinkon akar próbát tenni. A’ mi Vassiladén lévő meszszelövőink az ellenséges Fregá­­tokra ’s egyéb hajókra tüzelvén, őket to­vább evezni kénszeritették, melyre nézve ott megszűnt 1x tüzelva. Másutt egész dél­után tartott az ágyúzás. Botzari nevű battériánkat estve felé keresztbe vették az ellenséges ágyúk. „Jul. 22-kén: Éjfél után tsendesebben folytatta tüzelését az ellenség; ágy­új­­t akar­ta nyugtatni,’s azalatt hajós sergünk’moz­dulásait vizsgálta. Reggel ismét hevesen folytatta az ágyúzást. Lepenotaki nevű Obersterünk elesett. Délután Lagúnáinkhoz közelgettek az ellenség’ apró hajóji , ’s estvére éppen Skylla nevű kis szigeteink mellé jöttek, ’s oda Joo Chaltupis ne­vű katonákat tettek­ ki, kiket azután a’ Ki a tares ( Rescind Basa’) lágere felé láttunk menni. Félelem nélkül várjuk, hogy mit fog kezdeni az ellenség. A’ szárazon rettenetesen ágyúzik, ’s a’ Franklin nevű Balleria’ árkait iparkodik megtölteni, de a’ melynek mi elejit vettük, az által, hogy az ahozkívántató fa-készületeket felégettük. Csonga és Rángó Generálisaink ezen éjszaka elszökének. Következő leveleink­ben szóllani fogunk az ő tselekedeteikről (Leveleinek 60-dig darabjáig még nem szól­­lott a’ Krónika többet ezen Generálisok’ elszökéséröl). „Messo longi Jul. 23-kán . Reggel a’ szárazon városunkra, a’ tengeren pe­dig Vassiladira kezdett tüzelni az ellen­ség. A’ Lagunákon éppen egy egyenes lí­­niába állította bárkáit városunkat szembe Skylla mellett két órányi távolságra. Nap’-lemente után mindenütt telyes tsen­­desség uralkodott. Egy Deputátziót küld­­vén­ be az ellenség róka-módi alkudo­záshoz akart kezdeni kilencz Czikkelyek­­nél álló Capitulátió által, de a’ mellyet mi, mint a’ Görögök’ betsületével ellenkezőt,­ még arra sem tartunk méltónak, hogy Kró­nikánkba felvegyünk. Alig hallották­­ meg a’ Görögök ezen kapitulát­iót , már i­ly kiáltozással feleltek reá : háború ! háború! Ma köveket hány Franklinra az ellen­ség, hogy annak árkait azokkal megtölt­hesse. Nagy hajójink Pórón kívül vereked­tek ma az ellenség’ apró hajójival, de még nem tudjuk micsoda szerencsével. Ezzen apró ellenséges hajók 36-ban vágynak; most Anatolika felé vették evezésseket. Ezen tul. 23-dikáig terjedő, napló történet-írást, 54-dik és 55-dik darabjai­ban, Jul. 23-dikán adta­ ki a’ Krónika. Azután nem adott semmit egész Aug. 10- dik napjáig. Ezen napon kiadott levelein .

Next