Magyar Kurir, 1825. július-december (39. évfolyam, 1-52. szám)

1825-09-16 / 23. szám

18 ján állt. Ezen sort követték Tek. és Pest Vármegyének fellyebb említett Magistrálna­­l­s Tisztei hintókban, és több más Urasá­­gok, a' számtalan népnek öröm érzései között, kikben a' Nemzeti méltóság gerje­­dezett. Ezen utóbbiak a’ Város határától viszsza térvén, a’ Nemes Vármegyének kí­sérete egészen Vörösvárig követte az Or­szág kintsét, hol újjabb lovakat váltván Tek. Keselökő­i M­a­j­t­h­é­n­y­i Márton, és Setétkuti Set­ét­h Károly Urak, Szent Endre Koronális Városbeli nyoltz Insurec­­tionális lovagok állottak a’ Korona hin­­tója mellé, mellyel egész Dorogig Tek. Simont­sits János, és Kiss László fő Szolga-Biró Urak kísértek. Hol és Eszter­gom Vármegyének számos Nemessége vet­te állal a’ késéretet. Az nap a’ Szent Ko­rona meg maradott Esztergomban a’ mos­tani fő Templomban, más nap pedig Győ­rött szállott meg, úgy hogy harmad nap Pozsonyba meg­érkezzék. Az Ország­gyűlésére küldetett Követ Urak’ neveinek további folytatása: T. N. P­ozs­o­n­y Vármegyéből T. T. Belleházai Bar­tál György Úr, első, és Kis-Jókai Takáts Gáspár Úr, második Vice-Ispány. — T. N. Árva V.gyéből: Tek. Nagy Aba­­falvai Abaffy Vendel, Kir. Tanátsos, első V. Ispány Úr , és Tek Domanoveczi Zmeskál Jó’sef Úr, a’ Tiszán innen va­ló Kerületi Törvényes Táblának Assessora. — T. N. Trentsin V.gyéből: Tek. Bor­­siczki Borsiczky Úr Első V. Ispán, és Tek. Némák Ferencz Tábla Bíró Úr.— T. N. Abauj V.gyéből: Tek. Vitéz Já­nos Assessor Úr, és Tek. Kői Komáro­m­­i István V. ispány Úr. — T. N. S­z­e­­pes V.gyéből: Filiczi A­l­m­á­s­y Lajos Úr, Második V. Ispán, és Keresztszegi Gróf C­s­á­k­y Sándor Úr. — T. N. Heves V.gyéből: tek. Földváry Ferencz Úr, Második V. Ispán, és Báró Orczy Lő­rincz. — T. N. Gömör V.gyéből: Tek. Markusfalvai M­á­r­i­á­s­y István Úr, Első V. Ispán, és Tek. Szenyei N. Ur. M Posonyi Ujságlevelekben ezek jelentet­nek Sept. 15-dikán : ,, „Az Ország’ Koronája, melly a’Budai­­várból e hónap’ 7-dikén útnak indíttatott, 9-dikben estve 5 óra után, M. Országi K. Helytartótanátsi Tanátsos ’s Fő Provincziális Biztossági Igazgató Méltóságos Végh Ist­­ván Urnak felvigyázása alatt a’ Koronaör­­ző katonák Kommandánsátol Kapitány Pavianovits Úrtól kísértetve, hat lovas Császári hintóba tétetve minden harangok­nak zúgása közben ’s véghetetlen népnek jelenlétében ide megérkezett. Útjában min­den Nemes Vármegyéknek Bandériumaik­tól a’ közelébbi Vármegyék’ szélig kísér­tetvén, ugyan ezen hódulási tiszteletet tet­te annak ezen NI. Posony Vármegyének Bandériuma is, melly őtet a’ Nemes Ren­dek’ Deputatziójával egyetemben a’ határ’ szélén bevárván onnét ide a’ Collegial, és Parokhialis templomig kísérte. A’ városi forma ruhás polgári sergek is mind kiál­líttattak vala, tudniillik a’ Czukker­mandel béli polgári katonaság Engerau nevű faluban, a’ Városi polgár sergek pedig az új álló hajós hídnál. ,,A’ templomhoz érkezvén ez a’ min­den Magyarnak betses kints, itt a’ F. T. Káptalani Praepost és Gén. Vikárius Strat­­ter Jó’sef Úr által Misemondói ruhában ’s a’ F. T. Kán. Káptalan és számos Pap­ság, sok Elékelők, ’s az egész Magistrá­­tus által fogadtatott, hat Magistratualis Szenátorok által a’ hintóbol levétetett, ’s az Elemosinariusok’ kápolnájába betéte­­­­tett, hol most az ezt megelőzött napon ide megérkezett Korona-őrállóktól ’s egy pol­gári strázsatsoportól őriztetik. Mária Cs. Fő Herczegaszszony, if­jabb fijával Sándor Cs. Fő Herczeggel.

Next