Magyar Kurir, 1827. július-december (41. évfolyam, 1-52. szám)

1827-11-06 / 37. szám

Portu­galli­a. A’ Lisbonai Udvari Újságban illyen Tiszti tudósítások tétettek közönségessé Oktob. 10-dikén: — „ .,Régens ő Királyi Herczegaszszonysá­­gához , a’ Camoens nevű hajó, melly Rio­­de-Janeiróbol e’ hónap’ 8 dikán érkezett­­meg a’ Tágus’ torkába, írást hozott, P­e­­dro Császártól a’ maga Felséges testvé­rétől, melly mellet egy V­é­g­z­é­s­n­e­k más­sá is találtatott, melynek ereje szerént ő Cs. Felsége , Don M­i­g­u­e­l Infánst ezen Országban maga hellyett Országló Helytar­tóvá nevezni méltóztatott. A’ Végzés ezen szavakból áll:,, „Én sok féle indító okokra nézve, mellyek Felséges figyelmemet magokra von­ták , nevezetesen pedig annak meggondo­lásából, hogy a’Státus’ bátorsága minden Monarkhára nézve, ki a’ maga alattvalóji­­nak boldogságát kívánja, legfelsőbb tör­vény , és ennek úgy is kell lenni; ’s az én szeretett testvér ötsémnek Don Miguel Infánsnak tálentumaira , munkásságára ’s Charakterének állandóságára való tekintet­ből is, jónak találtam őtet a’magam Hely­tartómmá kinevezni, és néki azon egész Erőhatalmat, melly engem’ mint Portugál­ia és Algarbia’ Királlyát a’ Constitútzió szerént illet, által adni, a’­végre , hogy ő, ezen Országban az említett Constitútzió­­val megegyezőleg Országodon. A’ nevezett Infáns Don Miguel az én igen szeretett és betsültt testvérem, ehez fogja magát al­kalmaztatni, s Rendeléseimet végre fogja hajtani. — „Költ a’ Császári palotában, Rio-de- Janeiróban, Jul. 5 dikán 1827-ben. Aláír­ta a’Király, tulajdon kezével.“ Külső dolgokra ügyelő Minis­terium: A’ külső dolgokra ügyelő Minister illy Hirdetést adott­ ki: — ,,A’ Londonban lévő Portugalliai Nagykövet írja hozzám Sept. 26-dikán költ levelében, hogy ő egy ezen napon oda érkezett Kurír által, R­é­­­s­­ből Sept. 15-dik napjáról Tiszti tudósítá­sokat vett légyen, mellyek által neki a’ jelentetik , hogy ő (Pereira), Don M­i­­gue­l Infánsnak a’maga testvérétől Pedro Császártól vett levelet által adta, ’s azután útját Metternich Herczeghez vette Kö­­nigswartba, hova ő Herczegsége által meg­­hívattatott. Jelenti továbbá Pereira úr, hogy még ekkor semmi vég­határozás nem volt Bétsben létettetve azon időpontra néz­ve, mellyen Infáns ő­t. Herczegsége Lis­­bona felé útnak fogna indúlni, de a’ mi azonközben nem soká meg fogna történni, és pedig, hogy útját Frantzia Országon és Anglián által veszi e­l. Herczegsége Portugallia felé. Spanyol Ország. A’ Frantzia Gazettében ezek találtat­tak Okt. 25-dikén, Madridból ugyan Okt. 15-dik napjáról. —­­( 99

Next