Magyar Kurir, 1827. július-december (41. évfolyam, 1-52. szám)

1827-11-02 / 36. szám

tandó nevét. Az első, és második napi választásnak kimenetele ez: első All-ispány lett Méltóságos Báró Vay Miklós, a’ bol­dogult B. Vay Miklós Generálisnak fia; második All-ispány lett T. T. Szirmay József Úr; Fő Jegyző T. Csabai Dobus László Úr; Tiszti Fő Ügy­védő Udvari Kossuth András Úr; Fő Szolga-Bírák­­nak a’ Járások szerént választattak: T. Szemere Péter Úr; T. Nemesházi T­o­m­sits István Úr; T. Szentiványi Ká­roly Úr; T. Geleji Kolozsy Károly Úr; T. Szemere Jósef Úr; T. Vas Antal Úr. Nagy-Váradról. A Császári Kir. Fő-Herczegsége a’ Nándor-Ispány minden­kor Hazánk’ boldogságára ’s diszére töre­kedő kegyelemmel megparantsolá, hogy ezen a’ nyáron is T. T. Nagy Pál Pro­fessor Úr felvigyázása alatt ezen híres Magyar Fő-Városnak, elpusztult régi épü­letei ismét nap­fényre hozattassanak. Ezen munka olly szerentséssen folytattatott , hogy a’ Zsidó templom előtt lévő út­szán egy hajdan nagy templom funda­­mentomára találnának , mellynek Sanctua­­riuma hoszszában 6 széllességében 5 ölre terjed. Itt 27 Emberek’ tetemei találtattak. Hihető hogy régenten is , valamint a’ mai időben ,tsak a’ Fő Papokat szokták a’ Sanc­­tuariumba temetni. Magában a’ templom derekában tsak két famíliai kriptát vehet­tek fel,mivel itt a’ Zsidó oskola állt melly alatt sorban jönnek az égetett téglákból kirakott külömb külömb famíliái kripták. A’ Zsidó oskola’ ajtaja előtt ki ásott két sírban találtatott egy díszesen kivágott, ki­álló nagy Gothus betűkkel jelölt veres Már­ványtábla , a’ másikban egy égetett veres tégla , mellybe Monogramma van metszve; úgy szinte bársony ruha darab, és arany ’s ezüst szálakból készült pántlika, mel­lyen varrva van két megaranyozott ezüst tsat, ugyan a’templom hoszszában felnyit­tattak huszonkét Sirboltozatok, mellyek­­ben Arany, és ezüst sinórok, és tsipke darabok találtattak, úgy harminc® darab ezüst pénzek, úgy mint: Sz. Lászlóé, II. Béláé , Második Andrásé hihetősebben , mi­vel a’ kereszt, mint keresztes háború czi­­mere, az egyik lapját ékesíti, Harmadik Andrásé, Robert Károlyé, Első Mária Ki­rálynéé , ’Sigmonidé , Első Ulászlóé , Első Mátyásé, Második Ulászlóé, Második Lajo­sé, Első Ferdinandé , kinek uralkodása a­­latt történt ezen nagy várnak a’ Törökök által végső pusztúlása. Ezen régi pénzek, úgy más talált régiségek, öszvesen nyolcz­­vanegy darabokban, a’ Nemzeti Magyar Múzeumnak által adattak. Minden talált, vagy ez után találandó régiségeknek kör­­nyűlállásos leírását, Nagy-Váradnak viszon­tagságaival szándékozik Magyarúl a’ T. Professor Ur a’ Hazával bővebben megis­mertem, midőn az ásásnak egészen vége lészen. Jelentés: Hartleben Adolf, Könyvárosnál Pes­ten, a’ Váczi utzában a’ Hét Választó Fejedelem nevű Vendégfogadó­ irányá­ban a’ jövő Leopoldi-Pesti * Vásárra tö­­kélletesen el fog készülni: Német-Magyar, és Magyar-Német S­z­ó­k­ö­n­y­v. A’ többek között Holtz­mann, Scheller, Páriz-Pápai és Márton után dolgozva , mind a’ két Nemzet’ hasz­nára kiadatott. Két kötet, nagy médián 8 ad rétben, száz árkusra terjed. Pesten, 1827. köttetlen 5 forint, 56 kr., kemény­kötésben 6 for. ezüst pénzben. Felelő: Pánczél Dániel, Nyomtató Haykul Antal, (Obere Bäcker-Strasse Nro. 752.)

Next