Magyar Kurir, 1828. július-december (42. évfolyam, 1-52. szám)

1828-08-01 / 10. szám

ott maradt ’s táborában a’ kiütött pes­tis, az élésbeli szükség által is mintegy tápláltatván, még inkább elterjed, igen nehéz lesz a’ gonosz elterjedésének elle­ne állani. A’ Zágrábi Lúna nevű Újság ezt közli: Bródból, Tót Országból Jun. 24- dikén írják, hogy Bosnyák Országnak Kormányozója Abdul Rahman Basa megparantsolván , hogy a’ S­a­r­a­j­e­v­o fő város mellett táborozó Török seregek Orlovo-Polje mellé a’ Drina bal partjá­ra gyülekezzenek, hogy onnét Szerviá­ba menjenek, a’ nagyobbak között Eu­rópai formára szabott ruhákat osztogata ki, mellyekbe elsőbben némelly főbb Tisztek (Agák, és Bégek) felöltözvén, a’ többi Törökök úgy neki dühödtek, hogy közülök e’ kettőt, Bedri Efendit, és Itansa-Béget öszvekontzolták; a’ többi, ’s ezek között Húszszein-B­ég a’ Bradasatzi Kapitány, alig futhatott el. Erre mind felzendi­lvén, a’ fő városra rohanónak, a’ várat, és ágyukat elfog­lalók, és magát a’ fő Basát a’palotában körülvevék ’s az ellentállani akarót meg­győzvén, elfogták. A’ Kapidsi Basa, ki a’ minap küldetett ide Konstantiná­polyból, ezt látván, sarkantyúba véve paripáját, de a’ pártütök elfogván, ötét is elzárták; valamint azon kurírokat is, kiket a’ Basa küldött Konstantinápolyba. A’ Sarajevói Nagyok a’ Bosniai Kapitá­nyokkal öszvetzimborálván a’ Szultán parantsolatja ellen, a’ tartomány kormá­nyozását által vették, és kinyilatkoztat­ták, hogy ők semmi módon el nem fo­gadják az új forma ruhát, ’s az új fegy­ver forgatást, annál kevesebbé mennek ki Bosniából. A’ mint a’ Luna mondja, a’ bézárattatott Basának a’ pártütök meg­­békéltő feltételeket adtak eleibe, de mi­­tsoda foganattal , még nints tudva. — Bródban Jun. 24-dikén valami fél óráig tyúk-tojásnyi jég esett, a’ gabonában, ’s szőlőben nagy kárt tett. Magyar Ország, Pozsonból. — Nagy Mék­ós. Er­­dödi Gróf Pálffy Fidelis Ő Exja, Királyi Fö Tárnok, Ts. K. belső titkos Tanátsos, ’s a’t. Jul. 19-kén estve 6 óra után, mint Ts. Ns. Pozsony Vármegyé­nek mostan kegyelmesen kineveztetett Fő Ispányi­ Helytartója, Pozsonyba megér­kezvén, különös választott Deputátio ál­tal fogadtatott. Más nap a’ főbb szemé­lyek közül mintegy 40 megvendégelt; 21-dikben pedig 6 Excellentiája ezen fé­nyes Helytartó Hivatalba bévezettetett, minekutánna egy fényes Deputátio melly­­nek szóllója Fő Tiszt. Kratoquila Kanonok Úr volt, Ő Exját a’ Vmegye házához meg hívta, és ott Fö Tisztelen­dő Döme Károly Kanonok Ur mint szószólló, ékes magyar köszöntéssel meg ­tisztelte. Ő Exja azután Fö Ispányi szé­kébe ülvén, fontos beszéddel előadta hi­­vatalbeli foglalatosságait , ’s gondjait, mellyre Tek. Tak­á­ts Gáspár Al-Ispány Ur díszes magyar­­beszéddel terjeszté elő ez napnak örömeit, általadván O Exjá­­nak a’ Vármegye Petsétjét, azután Fő Tisztelendő J­or­d­án­s­z­ky Elek Apátur, és Nagy Szombati Generális Vicarius tisz­ta , és velős deák beszéddel adá elő a’ köz-örömet. Mélt. Báró Pongrácz Úr is poétái tűzzel festegette a’ mindenek’ örvendezését, és reményét. Ez meg lé­vén a’ köz ügyek vétettek elő, azután pedig a’ Primási épületnek nagy palotá­jában fényes vendégség adatott. A’ Tisztújító szék Jul. 23-dikán reg­geli nyoltz órakor, kezdődött ’s délután három óra felé végződött. A’ Hivatalok­ra részszerént kikiáltás, részszerént sza­vazás által a’ következendő Urak válasz­tattak el Tisztviselőkké, ú. m. i-s. Al-Ispány, Kis Jókai Takáts

Next