Magyar Kurir, 1830. január-június (44. évfolyam, 1-52. szám)

1830-04-02 / 27. szám

B­ó­t­s. Ő Ts. K. Felsége kegyelmes végzé­se szerént, melly Mártz. 24 dikén költ, méltóztatott Vásonkői Gróf Zichy Fe­­rentz, Ts. H. Kamarás és belső titkos Tanátsos Ur­i Exoját,Leopold Tsászár Rendjének Commandatorát, és Bihar Vármegye Fő Ispányát, tulajdon kérésé­re, a’ Fő Mélt. Hétszemélyes Tábla’ Tábla­bírósága alól feloldani, és hivatala vise­lésében kimutatott hűséges szolgálatjáért, Gróf Eszterházy József Úr meghatá- rozása által megüresü­lt Magyar­ Országi Kir. Ajtónállók Mesterének Zászlós Úri Fő Hivatalára kinevezni. ÖTs. K. Felsége méltóztatott Mártz. 17-dikén költ kegyelmes végzésében Mgs Báró Perényi ’Sigmond Urat Beregh Vármegyének volt Al ispányát és Mgs Mednyánszky Aloiz Urat a’ N. Mél­­tos. Magyar Kir. Helytartó Tanátshoz Tanátsosokká , egyszersmind pedig az Elsőt a’ Kir. Provincialis Kommiszszaria­­tushoz Vice Directornak kegyelmesen kinevezni. Ő Ts. K. Felsége méltóztatott Ts. D­e­s­ő­f­fy Bertalan Urat, eddig a’ Deb­­reczeni Districtualis Táblának Tábla­­bíráját, Ts. Gály Péter Urat, eddig Státustanátsosi Tisztviselőt, és Ts. D­u­­schek Ferentz Urat a’ N. Mélt. Ma­gyar Udv. Kamaránál valóságos Udv. Slecretáriust, a’ Fels. Kir. Magyar Ud­vari Cancelláriához Udvari Secretáriu­sokká, Ts. Nagy Lajos Urat pedig ed­dig Conceptualis Practicánst ugyan ott valóságos Udvari Concipistává kegyelme­sen kinevezni.­­ Ts. K. Felsége kegyelmesen meg­engedvén , hogy a’ Fő Méltóságú Kir. Magyar Udvari Cancellária, két új Ud­vari Concipistával nevelje az eddig va­lóknak számát, az egyikre ezen Fő Méltó­ságú Udvari Dicasterium,Ts. Pei­chi­c­h Filep Urat méltóztatott jeles tehetségei­nek és megkülömböztetett hivatalbéli szorgalmának tekintetéből kinevezni. A’ Ts. K. Közönséges Kamarának Mártz. 27-dikén költ rendelése szerént közönségessé tétételt. Hogy azon Kir. Magyar Udvari Kamara-Obligatiok , mel­lye­k a’ f. észt. Martz. 1-je napján sors­vonás által a’ 262-dik Seriesbe a’ 3331- dik Számtól kezdve a’ 5318 dik­ig be foglaltattak, valamint az ezen Seriesbe­ eső 3178-dik Obligatio számnak része is, az Obligatiok birtokosainak, a’ Hitele­­zölevelekben kitett Töke summájának száma szerént Conventios Pénzben ki fognak fizettetni. Az ugyan ezen Seriesbe eső 4, és 5 ’s 1y2 p­entes Magyar Kir. Udv. Ka­mara Obligatiók az 1818-dik oszt. Márt. 21 költ Fels. Patens értelme szerént, visz­­sza téretnek eredeti kamatjaikra, és Conv. Pénzben fizettetnek, ’s új Status Obliga­­tiókkal ki fognak tseréltetni.­­

Next