Magyar Kurir, 1830. július-december (44. évfolyam, 1-53. szám)

1830-10-29 / 35. szám

* 286 Ko­váts Jó’sef Ur, előbb ezen N. Kö­rösi Helv. Vallástételt tartó Gyülekezet­nek 24, azután a’ K. K. Halasi Ekkle­­siának 11 esztendeig volt igen kedves Lelki Pásztora, a’ ki Nemes Szülőktől származott N. Győrben 1761. Mart. 17- dikén; megholt pedig 4 és fél eszten­dei önként való nyugodalmas magános élete után elgyengülésben October HL­ dikén estveli 5 és 6 óra között. Házas­ságra lépett 1794. Mart. 25-dikén most kesergő N. Göböl Mária Aszszonnyal, kitől nemzett egy fiját ez elött 23 esz­tendővel eltemette. — A’ boldogult vi­lágos és fontos ékes­­ szállásával magát a’ Prédikátorságban megkü­lömböztette. Deák és Magyar igen könnyű és elmés Verseivel született Poétának megbizo­nyította ; emlékezetét több apróbb mun­­káin kivül, Racine’ a’ Vallásról írt Mun­­kájának és Virgilius’ Eneisének szeren­­tsés fordításával fenmaradóvá tette, melly utolsóból 2 darab nyomtatásban ez előtt jóval esmeretessé lett, az utolsó pedig özvegye’ költségén most van munka alatt. Poétái érdeme még az, hogy az ország’ egyik fő Poétáját Néh. Csokonai Vitéz Mihályt, a’ kit formált, neki köszönhe­ti. — A’ bóldogultnak sok Virtusai közt kitündöklött a’ jó­ tévéség ú. m. a’ ki éle­tében 18 rész szerént atyafi, részszerént idegen fogadott fijakat és leányokat ne­velt, halálával pedig köttőt: Mező Krisz­­tinát és Göböl Máriát örökösinek ren­delte. Gazdag Könyvtárával, melly Né­hai Esperest N. T. Göböl Gáspár Ur hagyományából, és maga szerzeményé­ből állott, a’ Debretzeni, Pápai, Kets­­keméti és Nagy-Körösi oskolákat meg­ajándékozta. Melly és több érdemeiért igen számos vidéki és ide való Gyüle­kezet előtt utolsó méltó tisztességet kel­tek néki halotti beszéddel: N. T. Espe­rest Polgár Mihály Ketskeméti, T. Csa­­pai Péter Nagy-Körösi Prédikátor, nem kü­lönben Orátzióval Professor T. Balog Mihály Urak , ezen kívül Predikátzióval 2 Sam. 1: 26. felett egy 53 esztendős Barátja. — Áldott legyen emlékezetes /Hirdetés, Jelentem a’ T­. Előfizető Uraknak, hogy a’ Tudományok és Mester­ségek Köz­tára már sajtó alatt van, ’s nyomtatása félbeszakadatlanúl folytat­­tatik. Illy nagy ’s felette terhes, azon fe­lül pontos­abb rendbeli szerkeztetést kí­vánó munkának szoros határt szabni le­hetetlen. A’ kötetek egyenkinti megje­lenését az Ujságlevelekben fogom időről időre kihirdetni. Mind addig, míg az el­ső kötet, a’ mellynek első iveit keres­kedésemben mutatóul kinek kinek elő­terjeszthetem, sajtó alól ki nem szaba­dul, az előzetes 1 for. 30 peng. kr.ával egy egy kötetre még elfogadtatik.­­An­­nakutánna az egész munka 24 pengő ft. bolti ára; megmásolhatatlanul be fog ál­­lani. Pesten Oct. 1850. Wigand Otto. A’ pénz folyamat October’ 28-dikán; közép árr: A’ Státus’ 5 p.Centes Obligátzióji 93 5/4 Az 1820-béli sorsosok, ------­Az 1821-béli hasonlók, 120 Béts városa 2 1/2 p. Centes Bankó Obli­gátzióji , 55 1/2 for. keltek, mind Conv. A’ Bank-Aktziók keltek 1090 5/8 for.ton. Conv. Pénzben. f. Professor. (Landstrasse Nro 273.)7 Nyomtató: Nemes Haykul Antal. (Obere Bäcker-Strasse Nro 755.) Szerkesztető és Kiadó Márton J­ó ’

Next