Magyar Kurir, 1831. január-június (45. évfolyam, 1-51. szám)

1831-05-27 / 42. szám

333 Füzeséry János; Számvevő: Balásházy Tamás ; Procuratoria Elölülője: Kelemen Sámuel; Segédje : Képes József; Tisztviselők A’ Hegyalljai Já­rás Tokaji Kerületében, Fő Szolga Bí­ró: Szemere Péter ; Eskü­tt: Székely Elek; A1 Adószedő: Rozgony József;Sze­­rentsi Kerület A1 Szolga Bírája: Dra­­veczky Alojz ; Eskü­tt: Szabó Sámuel; Pataki Kerületben Al Szolga Bíró: Nagy Ádám; Esküit: Palóczy Gábor.­­ A’ Bodrogközi Járás Helmetzi Kerületében , Fő Szolgabíró : Rhédey László; Eskü­tt: Balásházy Jó’sef; Al- Adószedő: Klobusiczki Jó’sef; Zerényi Kerület Szolga Bírája: Lacsny János; Eskütt: Vásárhelyi László. Az Új­helyi Járás, Újhelyi Ke­rületében Fő Sz. Bíró: Tomsics István; Eskü­tt: Köröskény Ferentz; Al-Adósze­­dő:Szepesy János; Zemplényi Kerület Sz. B. Szögyény Imre; Eskütt: Kozma Pál; Gál Szécsi Kerület Sz. B. Békés An­tal; Eskütt: Dienes István ; Nagy-Mihá­­lyi Kerület Sz. K. Kozma Miklós ; Es­kütt : Stepán Dániel. A’ Homonnai Járás, Homon­­nai Kerület Fő Sz. Biró: Viczemándy János; Eskütt: Izsipi László; Az Adó­szedő : Zelvey István ; Sztaktsini Kér. Sz. B. Füzéry Ágoston; Eskü­tt: Stepán Károly. A’ Lokúti Járás, Lokúti Kerület­ben Fő Sz. Bíró: Reviczki János; Es­kütt: Stresztsanszky Illés; Az Adószedő: Horváth László; Bobrai Kér. Sz. B. Pé­­terffy Ferentz ; Eskütt: Oláh János; Strop­­koi Kér. Sz. Biró Kulin Menyhért; Es­kütt : Lehoczky Lajos. A’ Görögényi Járás. A’ Görögé­­nyi Kerület Fő Sz. B. Horváth Antal; Eskütt : Malonyay Tamás; Al-Adószedő Füzeséry Dániel; Zsalobk­ai Sz. Biró: Reviczky György; Eskütt: Szilágyi Pál; Papiumi Sz. Biró: Stepán László; Es­kütt Záborszky Gáspár; Első A­spányi Bejegyző: Somogy Istvány; Jegyzői Hi­vataloknál írnokok : Köröskény Tamás, Gönczy Sámuel és Fü­leky György; Le­veles Tárnál írnok: Szabó Lajos; Hadi pénztárnál: Botka Lajos; Házi pénztár­nál: Rácz János; Számvevőnél: Tóth Sá­muel; Várnagyi szolgálatot tevő Hajdúk’ Kapitánya: Marsalkó József; Rendszerént való Orvosok : Meczner Pál és Csermák Márton. Földmérők: Steiner Ádám, Fundanics György. Temesvár, Május 5 -én 1831. — A’ Keresztyéni­ szeretet, és Egyetértés, Öröm Inneppé szentelte a’ mai napot, mellyen ezen Sz. K. Városban , az egye­sült Helvetiai, és­­ Ágostai Hit Vallást kö­vetők, bent a’ Várban építendő Szent­egyházának Alapköve letétetett. Nagy számmal seregjének mindenféle Vallású, Nyelvű, és Nemzetű Emberek reggeli tíz órakor ezen egyesült Evangélikusok Imádságházához, a ngellyben az Inne­­pi szertartás, énekléssel és a’ Liblingi Evang. Prédikátor. T. Hermann Já­nos Ur által mondott imádsággal nyit­tatott meg. — Onnan a’ Csanádi Megyés Templom fúvó Muzsikájától vezéreltet­ve , az Oskolás Gyermekek párosán Ta­­nítójokkal együtt — ezek után N. T. Békés-Bánáti Evangélikusok Egyház Vi­dékének Esperestje, Szimon Sámuel Ur tizenkét Pap társaival, — ezeknek nyomában,­ az egyesült Evangélikusok gyülekezetének helybéli Elöljárói, azon Pléh Ládátskával, ,melly az építendő Templom Alap kövébe az emlék írások­kal, ’s pénz darabokkal lenne helyhe­­tendö — Méltóságos Seniorális Inspec­tor Tóth Prónai és Blatnitzai P­rónai Albert­­ Nagysága, a’ Nagy Méltóságú Generális Urak,­­ a’ Fö Tisztelendő, ’s Tisztelendö Római Catholikus, és Gö­rög nem egyesült Papság, T. N. Temes

Next