Magyar Kurir, 1831. január-június (45. évfolyam, 1-51. szám)

1831-05-27 / 42. szám

332 kedö-űtazóval (kit megintettek , hogy a’ Fővárosból egy két nap alatt elmenjen) G­o­t­h­e­n­b­u­r­g­ba jött, de onnét viszsza útasíttatott ,Volmer a’ neve. — V­e­r­m­­landból vett tudósítások szerént, a’ szükség és éhség ott (kiváltképpen Karls­­stad táján) rettenetes, sokkal nagyobb mint a’ többi nyúgoti tartományokban. Vermlandiak, kik ide jöttek beszél­­lik a’ többek között, hogy D­alby falu­ban négy paraszt gyermekről bizonyo­san tudják, hogy mind a* négyen az éh­ség miatt haltak meg. Frantzia Ország, Paris Máj. 12 kén. A’ Moniteur jelenti: „Minthogy Admiral Verhuel (rendkívül való követ a’ Berlini Udvar­nál) egy nagy fontosságú követségnek végzésére vagyon kinézve, tehát helyébe a’ Király, General Gróf Flahault Urat nevezte ki rendkívül való követjévé Ber­linbe/4 — Azt mondják hogy Peri­er Ur értésére akarja adni az Orosz Udvar­nak, hogy Frantzia Országnak tsendes­­sége — és így a’ közönséges Európai háborúnak elkerülése— attól függ, hogy a’ Lengyelek győznek e’, és abban az esetben ha meggyőzettetnek nagylelkű­séget mutat e’ a­ Tsászár hozzájok. Gregoire ApátUr (hajdani Bloi­­si Püspök a’ Köztársaság idejében, és tagja az alkotó Nemzeti gyűlésnek) halá­los betegen fekszik és kimúlását minden­nap várják. A’ Párisi Érsek Quelen Ur nem akarja megengedni, hogy ez az esméretes gondolkozású (liberális) Apát Ur a’ templomba temettessék el. Az Ér­seknek jussa vagyon ugyan ennek meg­engedésére vagy nem engedésére; de ez utolsó esetben félő, hogy a’ Párisi nép újra felzúdúl a’ papok és templomok el­len. A’ Ministerium magát közbe, vetet­te, a’ mint beszéllik,’ hogy az Érseket reá bírhassa az engedelemnek megadá­sára. Magyar Ország. Pest. Máj. 21-kén. Al Csúti Reform. Prédikátor Tiszteletes Tudós Környei József Ur e’ folyó hónap 7-ikén meg­halt Pesten, életének 41 ik esztendejében, tü­dőkórságban, hitvese atyjának Karacs Ferentznek házánál. Özvegye Karacs Má­ria , és három árvái siratják. Hoszsza­­san tartott betegeskedése alatt kegyes részvétellel gondoskodtak gyógyíttatása felől a’ jobbágyaik boldogságát, ’s erre nézve ezeknek példás életű, hív lelki Tanítójok’ egészséget szíveken viselő­ Fel­­séges Ts. Kir. Fő Hertzeg Jó’sef Magyar Ország Nádora, és Felséges Hitvese Má­ria Dorothea a’ magos lelkű fö Her­­tzegné. Május 91kén, temetése napján szá­mos Papi, és Világi gyülekezet előtt a’ gyászos alkalomhoz illő beszédet Fö Tisz­telendő Superintendens Báthori Gábor Ur tartotta. Követek a’ halottas gyász sze­keret, a’ Felséges Fö Hertzegné rende­léséből, a­ Fö Ilerszegi Udvar minden forma ruhás cselédei. Tek. Zemplén Vgyében S. A. Uj­­helyben Gróf Székhelyi Máj­lát­h An­tal Fö Ispán Úr elölülése alatt Május 4-dik és 5 dik napjain tartott Építő Szék­ben elválasztott Tisztviselő Urak: Első Al Ispány : Dókus László. Má­sod Al Ispány: Szent Ivány Károly. Fö Jegyző: Kolosy Károly; Leveles Társ Gondviselője : Kassay Sámuel; Segédje: Sztankó László; Első Aljegyző: Bodó Tamás; második Al-Jegyző: Kazinczy András; Harmadik Jegyző : Pilisy Meny­hért; Fő Fiskális: Kossuth András; El­ső Al-Fiskális: Szikszay János; második: Papp István; Hadi Pénztár Fö Beszedő: Vass Antal; Házi pénztár Fö Beszedő:

Next