Magyar Kurir, 1831. július-december (45. évfolyam, 1-53. szám)

1831-11-01 / 36. szám

goknak arra,­­hogy minden hatalmok­ban lévő módot elővegyenek annak vég­bevitelére , hogy Belgium a’ nevezett tzikkelyekben ha talán várakozáson kí­vül azt nem akarná is, megegyezzen. Orosz Ország. A’ Pétervári Újság jelenti: Fodo­­liában az Uschitzai nemesek Hadnagya , egy Stempowski nevű Földes Ur, egy nehány katonákat fegyverkeztetett fel, ’s velek együtt elindult olly tzéllal, hogy az Országban ismét rendetlenséget szerezzen. Ezért az említett Stempowskit a’ haditanáts halálraítélte, a melly íté­lettételt a’ Tsászár így változtata el, hogy a’ bűnös nemességétől ’s jószágai­tól megfosztatván, a’ várakban való dol­gozásra büntettessék. B­é­­­s, Béts belső és külső városaiban Oct. 27- kén déltől fogva cholerában . Oct. 28-kán délig megbetegedtek 54-en, kigyógy. 21-en , meghalt. 24-en. Oct. 29-kén délig megbet. 46-an, kigyógy. 35 en, meghal. 38 an. Oct. 30-kán délig megbet. 56-an, kigyógy. 17-en, meghalt. 24-en. E’szerént Sept. 14 ke olta eddig, megbetegedtek 519- en , kigyógyultak 1406, meghaltak 1527-en , és betegek még 357-en. Magyar Ország. Budán kiadatott hivatalos tudó­sítások szerént Jun. 13-kától Oct. 25- kéig 86 Törvényhatóságokba terjedt ki a’ gyanús cholera pusztítása, ide szám­lálván Trentsin Sz. K. városát is, mel­­lyet most későbben lepett meg. A’cho­leráben szenvedett Helyek száma eddig volt, ’s ezekben 393252 személyre ra­gadott el az epeveszély, kik közűl 181,152-ten kigyógyultak ; 171,571 en meghaltak , és 40,429 en még orvoslás alatt voltak. Az ólta egészen megszűnt a’nyavalya, ezen tudósítások szerént, 1222 Helyeken; újonan kiütött pedig 160 Helyen. — A’ Sz. Kir. városok kö­zül , mellyekben az epeveszély megszűnt, az Oct. 25-diki tudósításban ezek említ­­tetnek: Szeged (megszűnt. Aug. 26). Kassa (Sept. 8). Bártfa (Sept. 15.). Eperjes (Sept. 15). Újvidék (Sept. 18). Debre­­czen (Sept. 15). Győr (Sept. 21). Mo­dor (Sept. 21). Esztergom (Sept. 22). Buda (Sept. 24). Kis Szeben (Sept. 24). Lözse (Sept. 24). Bazing (Sept. 28). Sz. György (Sept. 28). Komárom (Sept. 30). Eszék (Sept. 50). Pest (Oct. 6). Temes­vár (Oct. 6-kán.a P­o­s­on­ban több napok ólta sokkal alább hagyott az epeveszély dühösségé­­ben és pusztításában, úgy hogy Oct. 23-kan már csak 8-an beteged­tek meg, 5-ten kigyógyultak, és tsak 2-ten haltak meg. Oct. 24 kén megbetegültek 5-an,ki­gyógyultak 6 -an, meghalt­­. Oct. 25-kén senki sem betegült meg; meggyógyult a’ régibbek közűl 3, és senki sem halt meg. Altaljában Posonban Sept. 9-ke ólta Oct. 26 káig, a’ megbetegültek száma 105- re ment; a’ kigyógyúltaké 847-re; a’ megholtaké 182 re, és orvoslás alatt 23 an . maradtak. Sopronban is mutogatta magát egynéhány hét ólta valamelly hánytató­­vérhas nyavalya. Jól lehet ez a’ beteg­ség nem annyira veszedelmes és jelen­ségei gyengébb erejűek, úgy hogy min­den itteni orvosok állítása szerint a’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék