Magyar Kurir, 1831. július-december (45. évfolyam, 1-53. szám)

1831-08-09 / 12. szám

® 100 könnyebbülését eszközli. — Hasonló mó­don a’ gyenge tyúkleves is, e’nyavalyá­ban langyos melegen bevéve, már több idők ólta hasznosnak találtatott lenni. A’ lesi’ fájdalminak egyhítésére a’ betegnek gyakrabban nyálkás lágyító klisztírok adahtatnak , mellyek ziliz (Eibisch) vagy korpa főzelék­­éből tojás’ székével (sárgájával), vagy egy kevés keményítővel készíttetnek. 22. §. Az eddig előadott szereken kívül, mellyeket szorgalmatosan kell al­kalmaztatni , és a’ mellyek sok esetekben egyedül is elegendők a’ Choleras beteg­nek megmentésére, semmit se lehet to­vább a’ nem-orvosoknak önnhasználás végett ajánlani. — Főképpen kell pedig őrizkedni attól, hogy tapasztalt Orvos’ tanátísa nélkül soha se ér ne vágattas­­sék, se Caromellát, ópiumot, vagy más hathatósan munkálkodó szert valaki elő ne vegyen. — Ugyan ez nem kevésbé értetődik a’ Bátragról is (Magisterium Bismuthi, Markazít, Wiszmuth), melly Leó Orvos által a’ keleti Cholera ellen olly igen ajánltatik. — Eme­szer­­egy Orvos’ kezeiben , ki ennek hathatós mun­kálkodását pontosan esméri, ’s ugyan­azért ezt megkívántató gondoskodással tudja alkalmaztatni is, e’ nyavalyában nem különben, mint több más görtsös betegségekben, hasznos lehet; de azon­­ban a’ salétrom savany Bájt rag­mész a’ gyomrot és ennek érző inait erősen megtámadja; úgyannyira, hogy, gondatlanul élvén vele, vagy épen talán óvószerűt használván, a’ legveszedelme­sebb következéseket szülheti. 25. §. Végtére meg kell jegyzeni, h­ogy az esztendőnek éppen e’ részében nem ritkán szokott a’ Cholerának egy neme, az epéshányásos hasmenet előfordulni. Ezen nyavalyának ugyan, tekéntvén jelenségeit, vagyon valamelly hasonlatossága a’ napkeleti Cholerához; de természetére, okaira és folyamatára nézve ettől tellyesen külömböző. Rend­­szerént az epés-hányásos­ hasmenetet né­hány napokig a’ tagoknak ellankadása előzi meg, eltűnt élkívánással, keserű sájjal, megfertőzött nyelvel, főfájással, és tagok’borzadásával; a’ hányás más egyébb jelenségeivel e’ nyavalyának, melly nyilvánvaló hidegleléssel van egy­­bekaptsolva, magát igen gyakran a’ már ezelőtt is jelen volt hasmenéssel , vagy vérhassal tsatollya öszve , és ritkább eseteket kivévén , emez epéshányásos hasmenetnek a’ folyamatja hoszszabb, ’s több napokig tart, míg az egybehal­mozott epe alap ki-ürüllyön. Tzélarány­­talan tartás által, és a’ megkívántatott szereknek elmulasztása miatt ugyan e­ nyavalya is halálossá válhat, annál fog­va illy’ esetekben se kell az orvosi sege­delmet elmulasztani. A’ tapasztalt Orvos az epés hányásos­ hasmenetnek e’ nemét, minden környülállásoknak tekéntetbe­­vevése mellett, illendően tudja megkü­­lömböztetni, és tzélarányosan orvosiam; annak elérkezéséig, a’ kesernyés száj­nál és epés fel böfögésnél, igyekezzék az ember az öszvegyűlt epe- és nyálka­­alapot, bőven ivott langyos-víz , vagy hársfavirágb­ea által Széllyel oszlatni ’s kiöblíteni, és egyebet gyenge hús-leves­nél ne egyék. Budán 10 dik Júliusban 1851. N. L e n h o s s é k M­i­h­á­l­y m. p. A’ Kir. Magyar Helytartó Ta­­náts­ Tanátsosa, és Magyar Ország’ Fő-Orvosa. Szerkesztető és Riadó Márton J­ó­zs­e­f, Professor. (Landstrasse Nro 315.) Nyomtató: Nemes Haykul Antal, (Obere Blicker-Strasse IVro 755.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék