Magyar Kurir, 1832. július-december (46. évfolyam, 1-52. szám)

1832-08-14 / 13. szám

rai a’ homokban találtattak. 4) Huber Jó’sef Pozsonyi fi. képfaragónak a’ T. Wurm Úr háza homlok kövének, ábrá­zolatát. 5) Egy fehér ürgét ki tömve. 6) Kettős borjú lábat és, fa pipát. A’ Pénzek gyűjteményiébe több pénz da­rabokat; a’ Régiségek Tárába pedig egy 250 esztendők előtt Augsburgban ké­szült órát, mellyen a’ nap képe sárga rézből megaranyozva rendesen kél ’s le nyugszik, és muzsikai darabokat is játszik. Tudományos Híradás. Virgilius’ Eneisét. Magyar nyelvre lefordította néhai Nagytiszt. Kováts J­ó’s­e­f Úr, hazánknak egyik koszorúzott Poétája, és a’ mi neki örö­kös érdeme , és ditsössége: Csokonai Vitéz Mihálynak, Apolló ama ked­velnének , és a’ Magyar Pindus egyik ékességének, a’Poésisben volt Tanító­ja. Még életében kiadta Virgiliusnak most említett Munkájának VII. elsőbb könyeit két Darabban, Komáromban, ily czím alatt: Magyar Eneis ’s a’ t. mellyel való megajándékoztatását a’ Ha­za olly kedvesen vette, hogy azon Ki­adásnak tsak hamar egy Példánya sem találtatott sehol. Akarván , hogy az em­beri elme ezen Remekjével, mellyel más nemzetek vetélkedve fordítottak ál­tal Anyai nyelvekre ,Egészszen bír­jon a’ Magyar nemzet, annak még hát­ra lévő IX, X, XI, XII. Könyveit is lefordította, és nyomtatás alá elkészí­tette, — de terhes betegsége halálos­sá válván; ennek kiadását elmaradott nemes szívű özvegyére bízta, a’ki azt (Fél árkus telyesítette is illy czím alatt: Magyar Eneis, avagy P. Virgilius Má­­rónak Eneás viselt dolgairól í­r 11 M­u­n­k­á­j­a ’s a’ t. Harmadik Darab. Budán 1831. — Mivel sok Könyvesházak, és a’ Haza Tudósai kö­zűl is sokan, a’ két első Darabot már bírják , ’s ezen utolsó Darabot is, hogy a’Könyv egész legyen, kívánják meg­szerezni, jelentetik, hogy ezen 5-dik Darabot lehet találni. Balaton Füreden: Nagytiszt. Nagy István Esperest Urnái. Debreczenben: Tekintetes Pé­­tzeli Józ sef Prof. Urnái , és Könyváros Özvegy Csátiné Aszszonynál. Rév Komáromban: Nagy tiszt. Kalmár Józ sef Esperest Urnái. S. P a t­a k o n : Somossy János Theol. tanító Professor Urnái. P­e­s­t­e­n : Tek. Domby Márton Fis­kális Urnái. Pápán: Főtiszt. Superintendens Tóth Ferentz Urnái. Nagy Körösön: magánál az öz­vegy Aszszonyságnál. A’ Nyomtatás tsínos , és tiszta, — a’ Papíros olly szép és nagy Medián , mint a’ két első Darabé, — az ára 20 xr. ezüstben. A’Pénz folyamat Augustus’ 13-dikán , közép árr: A’ Státus’ 5p.Centes Obligátzióji 87 11/16 Az 1820-béli sorsosok : 180 Az 1821-béli hasonlók : 124 13/16 Béts városa 2 1/2p. Centes Bankó Obli­gátzióji : 47 1/2 sor. keltek , mind Conv. A’ Bank-Aktziók keltek 1143 3/4 for.­ton Conv. Pénzben. se cc XXX. Toldalékkal. Szerkesztető és Kiadó M­á­r­t­o­r J­ó­zs­e­f, Professor. (Landstrasse Nro 315.) Nyomtató : Nemes Haykul Antal. (Obere Bäcker-Strasse Kro 755.)

Next