A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1902 (21. évfolyam, 1-40. szám)

Tartalomjegyzék

241 12. §. A bejelentés a kereskedőknek és gyárosoknak, illetőleg azoknak a kötelessége, kik acetylén-gázt fej­lesztő készüléket forgalomba bocsátás céljából gyártanak, raktáron tartanak vagy eladnak. 13. §. Ha magánosok külföldről hoznak be vagy külföldről szereznek oly szerkezetű acetylén-gázfejlesztő készülékeket, melyet a vizsgáló bizottság még nem enge­délyezett, akkor a bejelentés kötelessége a készülék felállítóját, illetőleg használóját terheli. 14. §. A bejelentés Írásban teendő; a bejelentéshez csatolni kell a fejlesztőkészülék tüzetes leírását és részletes rajzát, ez utóbbi három példányban, továbbá a használatára és felállítására vonatkozó Írásba foglalt útmutatást. 15. §. A vizsgáló bizottságnak a bejelentett szerkezetű készülék egy példánya is bemutatandó. Ha a fejlesztő készüléknek a vizsgálóbizottságnál való bemutatása nehézségekkel jár, vagy a megvizsgálandó készülékek nagyobb száma miatt a helyszíni vizsgálat előnyösebbnek és lehetségesnek mutatkozik, a vizsgálóbizottság a készülékek megvizsgálását — a bejelentő kérelmére és költségére — a helyszínén is teljesítheti. A bizottság kívánságára a bejelentő köteles a készülék működését bemutatni. 16. §. Ha a vizsgáló bizottság a megvizsgált fejlesztő készüléket a jelen szabályrendelet értelmében megfele­lőnek találja, e készüléknek s illetőleg a teljesen azonos szerkezetű készülékeknek forgalomba bocsátására vagy használatára a bejelentőnek engedélyt ad. 17. §. Az engedély Írásban adandó s abban az enge­délyezett készülék, illetőleg a készülék szerkezete és használatának, valamint felállításának módja, a bejelentő által bemutatott rajzok egyik példányának hozzáfüzése mellett, tüzetesen megjelölendő. A bejelentő által bemutatott rajzok másik példánya a vizsgálóbizottság irattárában őrzendő meg. Az engedélyről a bejelentőre nézve illetékes elsőfokú rendőrhatóság, Budapesten a m. kir. államrendőrség főkapitánya, az engedély-irat másolatának és a bemuta­tott rajzok harmadik példányának megküldésével min­denkor értesítendő. 18. §. A vizsgálóbizottság engedélyének kelte és száma a megvizsgált fejlesztő készülékeken és azokon, melyek a megvizsgáltakkal azonos szerkezetűek, a beje­lentő által alkalmas módon, elválaszthatatlanul és tar­tósan megjelölendő. Ily megjelölés nélküli acetylén­­gázfejlesztő készüléket alkalmazni, eladni vagy más módon forgalomba hozni tilos. 19. §. Ugyanilyen engedélyezési eljárás alá esnek a hordozható (kézi) acetylén-gázíejlesztő készülékek, lám­pások szerkezetei. 20. §. A vizsgálatért díjak fizetendők; e díjak nagy­ságát a vizsgáló bizottság szervezetére és a készülékek megvizsgálásakor követendő eljárásra vonatkozólag alko­tandó szabályzat később fogja megállapítani. 21. §. A vizsgáló bizottságnak az acetylén-gázfejlesztő készülékek engedélyezése körüli eljáráskor hozott határozatai ellen 15 nap alatt fölebbezéssel lehet élni; e fölebbezés fölött, illetőleg a készülékek engedélyezé­sének kérdésében — am. kir. belügyminiszterrel egyet­­értőleg — véglegesen a kereskedelemügyi m. kir. minister dönt. (Vége következik.) Egyesületi tárgyalások. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet választmányának 437-ik (rendes) ülése október hó 15-én. Elnök Czigler Győző; jelen vannak : Ámon József, Báné László, Bolla Mihály, Cserháti Jenő, dr. Dubsky Alfréd, Francsek Imre, Hieronymi Károly t. tag, Landgraf János, Masirevics György, Mihályfi József titkár, Nagy Virgil, Ney Béla, Pompe'ry Elemér igazgató, Rock István alelnök, Rupcic György, Sándy Gyula, Schoditsch Lajos, Schustler József, Szerdahelyi Ágost, Sziits Béla, Vater József, Zelovich Kornél könyvtárnok, választmányi tagok, Zboray János másodtitkár és több egyesületi tag. 1. Az elnök az ülést megnyitván, üdvözli a szünidő után a választmányt, bemutatja a múlt ülés hitelesített jegyző­könyvét s a mai ülés jegyzőkönyvét hitelesítni Rupcic Györgyöt és Vater Józsefet kéri fel; bejelenti, hogy Devecis Ferenc, E. Illés Aladár és Maurer Vilmos másnemű el­foglaltságuk miatt a mai ülésen nem jelenhetnek meg. 2. Az elnök fájdalommal konstatálja, hogy még oly ülés nem volt, melyen oly sok veszteségről kell beszámolnia, mint a mai. A szünet elején elveszítettük számos éven át volt igazgatónkat, alelnökünket és tiszteleti tagunkat: Fábián Jánost, kinek érdemeit eléggé sohasem tudjuk méltányolni; jelenti, hogy egyesületünk e szomorú esetről külön gyász­­jelentést adott ki, testületileg részt vett a temetésen s koszorút tett le a sírra; javasolja, hogy emlékét a jegyző­könyvben is megörökítve a választmány részvétét a családdal tudassa és alapítványt tegyen, illetőleg bízza meg az elnök­séget, hogy Fábián-jutalom névvel oly alapítvány szabály­zatát dolgozza ki, mely szerint a műegyetemből kilépő ok­leveles technikusok legérdemesebbje évenkint 500 (ötszáz) korona jutalomban részesedjék. A választmány fölszólalás nélkül egyhangúlag elfogadja az elnök javaslatait. 3. Jelenti továbbá az elnök, hogy Steindl Imrének, az új országház megteremtőjének temetésén is testületileg jelent meg egyesületünk és a ravatalra koszorút helyezett; javasolja, hogy alapító tagunk elhunyta fölött a választmány fájdal­mának jegyzőkönyvileg adjon kifejezést, erről a családot is értesítse, végre bizza meg a választmány az elnökséget, hogy elhunyt nagynevű tagja emlékére közadakozásból az új országház épületének egyik méltó helyén díszes emlék­tábla létesítése iránt intézkedjék. A választmány az elnöknek e javaslatait is magáévá teszi. 4. Az elnök a most véget ért II. Magyar Országos Technikus Kongresszusról beszámolván, konstatálja annak szép sikerét s a kar tekintélyéhez méltó lefolyását; ez az eredmény első sorban Hieronymi Károly díszelnök fárad­hatatlan buzgalmának, körültekintő, tapintatos és pártatlan eljárásának köszönhető, miért neki, valamint Ludvigh Gyula tiszteleti elnöknek és a többi közreműködőnek fáradozásaikért az egész műszaki kar nevében hálás köszönetét fejezi ki. A kongresszus határozatainak végrehajtása dolgában jelenti, hogy annak idején esetről-esetre a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. A jelentés tudomásul vétetvén, a választmány annak értelmében határoz. Hieronymi Károly az elismerésért köszönetét fejezi ki. 5. Az elnök jelenti, hogy a szünidő folyamán Kovács S. Aladár alelnökünket a király О Felsége a vaskorona-renddel tüntette ki. A választmány a kitüntetés fölött örömét fejezi ki. Jelenti továbbá, hogy az egyesületünk által a Tiszavölgyi társulat központi bizottságával karöltve Vásárhelyi Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék