A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 15. évfolyam (1881)

5. szám - Egyleti tárgyalások

'490 való forrasztásáról, a mely anyagból készült edényeket is mutatott be, mi­ket Wesztfáliából magával hozott. Az értekezés végeztével eszmecsere kelet­kezett e gyártmánynak— mely módfelett cllentálló a tűz ellen —nálunk való meghonosítása iránt, a mi azonban a nikkelnek drágassága miatt csak akkor mutatkoznék jövedelmezőnek, ha a honi vasanyagot lehetne felhasználni, a minek használhatóságát a jövő kísérletezés bizonyíthatná csak be. A mű- és középítészeti szakosztályok ülése november 7-ikén. Elnök : Ybl Miklós, jegyző: Czigler Győző. Jelen van 19 tag. — A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után, Pártos Gyula a működési bizott­ság nevében előadja a bizottság véleményét az egyesületi nagyérem elkészítésére nézve. E szerint a 25 aranyat nyomó érem körülbelül 6 cm. át­mérős lenne, egyik oldalán „A Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet nagy érme" fölirással, a másik oldal és átalán a figurális kiállítás egyelőre függőben marad, illetve a szakosztályok tagjai fölkérendők volnának e tárgyban váz­latokat készíteni. Ez indítványok elfogadtatván, élénk eszmecsere indult meg az iránt, vájjon a majdan pályakoszorúzott mű szerzőjének neve helyet foglaljon-e az érmen vagy sem? A vita befejeztével 11 szóval 8 ellen a név kihagyása elhatároztatott. Elnök fölkéri a tagokat, hogy a vázla­tokat két hét multán tartandó ülésre elhozni szíveskedjenek. Ét-, vasút- és hídépítési szakosztály alakuló ülése november 12-én Elnökül újból megválasztatott Tolnay Lajos, jegyzőül: Bakos János. A működő bizottság tagjaiul : Ambrozovics Béla, Horváth Lajos, Kherndl Antal, Kii mm Mihály. Landau Gusztáv, Schwarczel Sándor, See­f e h 1 n e r Gyula és Szabié n d e r Károly. Ülési napokul mindep hó máso­dik és negyedik szombatját tűzte ki a szakosztály. A könyvkiadó vállalat létesítését megvitató bizottságba szakosztály Kherndl Antal és See­f e li 1 n e r Gyula tagokat küldi ki. A IIIÍÍ- és középítészeti szakosztályok ülése f. é. november 14 én. Elnök Ybl Miklós, jegyző Czigler Győző, jelen volt 22 tag. A mult iilés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik. Ney B. azon bidítványának elfogadása után, mely szerint a jegyzőkönyvbe szó szerint fölveendő volna az is, hogy a szakosztályok többsége mely okokból határo­zott a mult gyűlésen úgy, hogy a nagy pályázat pályanyertesének neve mellő­zendő ez aranyérmen. A napirend 2-ik pontja későbbre halaszttatván, a működési bizottság nevében P á r t o s Gyula azon indítványt terjeszti elő, hogy a szakosztályok kérjék fel az egyesületi választmányt, hogy az a „Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet" nevében a m. k. közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodást intézzen kérvén, hogy az egyesületi nagy pályázat pályanyertese a magas kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék