A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 48. évfolyam (1914)

47. szám - Vegyesek - Egyleti közlemények

580 Vegyesek. — Egyleti közlemények 1914. XI. 22.. részéről egy évi időtartamra választott 4 tag és a megelőző év Fittler-érmének nyertese. Az első alkalommal megalakítandó bíráló bizottság összeállítá­sánál, valamint akkor, ha az előző évben az érem ki nem adatott volna, 5 rendes tag választandó. 8. §. A bíráló bizottságot évenként, a működő évad második rendes ülésében kell megválasztani. A megválasztott bírálók 8 napon belül nyilatkozni tartoznak az iránt, vajon tisztüket s az azzal járó kötelességeket magukra vállalják-e. Olyan bíráló helyébe, ki a megbízatást el nem vállalja, a leg­közelebbi rendes ülésen új tagot kell választani. 9. §. A bíráló bizottság tagjaival egyidejűleg 2 póttagot is kell választani. Ha valamely rendes tagnak bizottsági tagsága bármely okból megszűnik, helyébe a legtöbb szavazatot nyert póttagot kell behívni. 10 §. Ha a bírálók közül valaki olyan cikket ír, melylyel az éremre pályázik, bizottsági tagsága megszűnik. 11. §. A bíráló bizottság ítéletét a nyári szünidőben tartozik meghozni. A döntés nyilt szavazás útján történik s a hozott határozat vég­érvényes. A döntéshez legalább 4 bíráló jelenléte szükséges. A bíráló bizottság ítéletét írásbeli jelentés alakjában megokolni tartozik. 12. §. A bíráló bizottság ítéletét a döntés megtörténte után azon­nal ki kell hirdetni. 13. §. Az ezüstplakettnek veretéséről s a vele járó költség utal­ványozásáról a bíráló bizo'.tság mindenkori elnöke gondoskodik. Ő ellenőrzi egyúttal a Fittler-alap pénzügyi állását is. 14. §. A bíráló bizottság jelentésének felolvasása, az érem és oklevél kiadása minden működő évadban, legkésőbb december hó végéig rendes szakosztályi ülésen, mint első tárgy, ünnepélyes módon történik. 15. §. A Fittler-érem tulajdonosai az Egylet évkönyvében nyilvántartatnak. 16. §. E szabályzat végrehajtásáról a szakosztályok mindenkori elnöksége gondoskodik. Elfogadta a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet nagyválasztmánya 1914. évi október hó 30.-iki (568. rendes) ülésén. Schilling Zoltán s. k. Kovács Sebestény Aladár s. k.. főtitkár. elnök. Személyi hírek. Felkérjük igen tisztelt tagtársainkat, hogy a sze­mélyi ügyeikben történt fontosabb változásokat, jele­sül : kinevezéseket, előléptetéseket, címváltozásokat stb. szíveskedjenek lehetőleg azonnal bejelenteni, hogy azokat időnként ebben a rovatban közreadhassuk. Szerkesztőség. Hősi halál. Véges József oki. gépész­mérnök, üzemmérnök október 16.-án az északi harctéern Turkánelhúnyt.—Madarász Árpád oki. mérnök (Kaposvár) az északi harctéren hősi halált halt. Mit jelent Belgium meghódítása a német vegyészeti ipar jövö fejlődése szempontjából ? E címen a Vegyészeti Lapok legutóbbi száma igen érdekes é; = VEGYESEK ^EE aktuális tanulmányt közöl, amely Belgium vegyészeti iparának tüzetes ismertetését adja és kimutatja, hogy Belgium kis területe dacárais a legjelentősebb európai iparállamok egyike volt, meghódítása tehát a német ipar mérhetetlen megerősödését jelenti. Belgium vegyészeti ipara különösen igen fejlett volt; igen érdekes azonban, hogy míg Német­ország hatalmas vegyészeti ipara főképpen a sz-rves kémiai termékek gyártása (kátrány­festékek, gyógyszerek stb.) terén vezet, addig Belgiumban, éppen a szomszédos német vegyészeti ipar versenye folytán, inkább a vegyészeti nagyipar fejlődött ki. A belga kénsav, műtrágya és Solvay-féle szódaipar igen nagyarányú ; a vasipar és kokszolóipar, továbbá a gázgyártás rendkívül fejlett. A belga cementipar az egész világon vezető­szerepet visz; míg Németország évi cement­kivitele alig 480,000 t, addig a kis Bel­gium 700,000 t cementet exportál. A belga üvegipar a világ összes üvet;fogyasztásának kb. negyedrészét fedezi. Németország és Belgium külkereskedelmi forgalma 1912 ben kb. 1050 millió kor. értékre rúgott; e for­galomnak több mint negyedrésze a vegyészeti iparra esett. A szerves kémiai ipar terén igen fejlett német iparnak a meghódított hftalmas belga vegyészeti nagyipar a jövő fejlődésben igen nagy erőssége lesz. Ha volt is egy-egy ága a vegyészeti iparnak, amelyben Anglia eddig Németországot túlszárnyalta, ezután a német vegyészeti ipar korlátlanul fog uralkodni az egész világon. EGYLETI KÖZLEMENYEK A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet l kisválasitmányának 16. (rendes) ülése november hó 17.-én. Elnök: Kovács S. Aladár. Jelen vannak 13-an. 1. Elnök az ülést megnyitja és a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bresz­tovszky Béla dr. és Sármezey Endre kis­válas/tmányi tagokat kéri fel. 2. Fö'itkár felolvassa a tagokul jelentkezők névsorát,*) mire a kisválasztmány egyhangúlag elhatározza, hrgy neveiket Egyletünk fekete táblájára kifüggesztjük és fel­vételükről a legközelebbi rendes nagy­választmányi ülés íog határozni. Egy­úttal kimondja a kisválasztmány azt is, hogy Évkönyvünk tagnévsorába csupán az a képesítés, illetve a fog­lalkozásnak ama megielölési módja vehető fel, amelynek alapján a kis­választmány a kihirdetést elhatározta, illetve amelynek alapján a nagyválaszt­mány a jelentkezőt tagjaink sorába felvette. 3. Igazgató előterjesztésére a kisválaszt­mány a nagyválasztmány utólagos jóvá­hagyásának reményében elhatározza, hogy pénzintézeteknél elhelyezett és egyébként rendelkezésünkreálló olyan összegekből, ame­lyek a moratóriumnak hadikölcsőn céljaira való frloldása következtében felszabadulnak, *) L. Közlönyünk e száminak hirdető részében az VI. lapon. jegyezzünk hadikölcsönt. A rendelkezésre álló alapok teljes kimerítése alapján az ösz­szeg végleges megállapításával a kisválaszt­mány az elnökséget bízza mrg, szótöbbség­gel egyúttal kimondva azt is, hogy a jegy­zendő darabok ne zároltassanak. 4. Igazgató bejelenti, hogy a f. évi szep­tember hó 16.-án tartott rendkívüli kis­választmányi ülés határozata alapján tagjaink körében megindított kölcsönakció eredménye eddig 11.000 K. A kisválasztmány a bejelen'ést tudo­másul veszi és egyhangúlag ismételten k1 mondj3, hogy az akció feltétlenül kölcsön jellegű, azaz a kölcsönadott összegeket Egyletünk pénzügyi hely­zetének javultával nyomban vissza­fizetjük s akisválasztmányt semmi olyan szándék nem vezeti, mintha a be­fizetett összeget akár jótékony, akár egyleti, vagy bármilyen más célra vissza óhajtaná tartani. 5. Igazgató segélyezési ügyben tesz elő­terjesztést, melyet a kisválasztmány egyhangúlag elfogad. 6. Háznagy javaslatára a kisválasztmány egyhangúlag köszönetet mond Kondor és Feledi, továbbá Walla József cégeknek, székházunk javítása körül teljesített ingyenes munkálataikért, valamint Hiiltl Dezső dr.-nak, emez ingyenes munkák vállalására való szíves közreműködéséért. Lejáró tervpályázaton. Figyelmeztetjük t. tagjainkat, hogy — választmá­nyunk 505.-ik rendes ülésének határozata értelmében — Egyletünk csak olyan pályázatok bíráló bizottságába küld ki bírálókat, amely pályázatok megfelelnek a kereskedelemügyi ni. kir. miniszter úr 79049/1908. sz. a. kelt tervpályázati szabályzata rendelkezéseinek. Egy­szersmind elvárja a választmány tagjainktól, hogy mint pályázók, vagy mint másoktól felkért bírálók is csak az ilyen tervpályázatokon vegyenek részt. Választmányunknak a tervpályázati szabályzatokat illető határozatai a Közlöny 1913.-ik évf. 232., Ügy­rendünk 8. § 13. c) és 14. pontjainak idevágó rendelke­zései pedig a Közlöny 1913. évf. 108. lapján olvashatók. Az építészeti tervpályázatok szabályzata kap­ható az Egyleti Irodában. Ára (a postabéren kívül) K -'30. A tervpályázati szabályzatnak megfeleld tervpályázatok: 1915. ápr. 5. Egyleti nagvpálváznt . Szabadon álló szobormű múzeum. Palyudíj: az Egylet aranyérme és 1200 I< utazási ösztöndíj, esetleg további díjazásul egyleti ezüstérem. (1914. 28.) május 1. Erzsébet-emlékmű tervpályázata. Díjak ősz­szege : 60.000 K, 3000—6Ó00 K-ig emelkedő díjelosztásban. (Bizonytalan időre elhalasztva.) Mezőberényi ág. hitv. ev. egyház tervpályázata templom építésére. I. díj 2000 K, II. díj 1500 K, III. díj 1000 K. A tervpályázati szabályzatnak meg nem felelő tervpályázatok: Zombor szab. kir. város székházának kibőví­tésére hirdetett pályázat. Megjegyzés. A zárójelekben levő számok Közlö­nyünk ama számait jelentik, amelyekben az illető terv­pályázat hirdetése fellelhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék