A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 48. évfolyam (1914)

47. szám - A Fittler-érem alapítólevele és szabályzata

XLV1II. kötet, 47. szám A Fittler-érem alapítólevele és szabályzati 579 ugyancsak a restauráláskor a nyitott lépcső az épületbe magába került; az eredetiből csak az elsőről a második emeletre vezelő lépcső maradt meg. Ez u.óbbi ket tömör konzolon nyugvó erkélyhez vezet, ahol mind a lépcső, mind az erkély lapos íveket alátá­masztó konzolokon nyugszik. Az erké­lyek valtozatos építésükben különben is kellemes nyugvópontot adnak a szemnek, a komoly udvar ünnepies hangulatába nem csekély festői elemet vegyítve. A kőfaragó munka részben pusztulás­. inak idült krakói gótstílusú házakból került ki (3. ábra) és bár így az udvar ékítése ötletszerű konglomerátumot eredményezett, — megjelenésében har­monikusan összeillesztve, a műízlést kielégíti. Középkori épületeken a szem úgyis megszokta a momentán szükség­letnek megtelelő átalakításokat Amiben a profán épületeken a gót, illetőleg román stílus fes.őisége is gyökerezik bizonyos fokig. Az egyetem ez épületben ma csak könyvtárát hagyta meg. Míg régebben kisebb helyiségek is megfeleltek a velük szemben támasztott köveielményeknek, a könyvtárrá való átalakítás új kívánal­makkal lépett fel. Tágas, világos helyi­ségek kellettek. Átalakították tehát a tanulószobákat tágas helyiségekké; így öt szobából — a választófalak lebontásával — egy terem le-t. Megfelelő magasság elérésre az ekként meg­nyújtott helyiségben a fölötte levő födémet elhordották és így újabb öt szobát olvasztottak a terembe. Az épület termei különben régi neveiket viselik. A földszinten levőket Ptolemeusról, Platóról és Aris­totelesről nevezték el. A mi.ltat őrzi kegyeletteljesen a főkapu melleit Szent János (Cantianus) egykori lakó­szobája és evvel átellenben egy kis kápolna. Az emeleti termek a nagyobbak. így a stuba communis kápolna­erkélyével; egykor az egyetem ünnepi lakomáinak és 3. ábra. Az aranykapu az egyetem udvarában. a rektori választásoknak volt színhelye. L alakban a gazdag csillagboltozattal födött Obiedzinski-terem fogja körül. Ezen az emeleten van végül a Jagelló terem is. A könyvtár olvasótermét a szomszédos Szent Anna gimnázium első emeletére helyezték. Ugyancsak ide telepítették át a könyvtár hivatalos helyiségeit is, aminek következtében az egyetem régi épülete és a gimnázium közt szerves összefüggés vált kívánatossá. Erre a célra egy gótizáló sóhajok hídja szolgál (4. ábra). Architek­túrája a restaurálás idejéből datálódik. (Befejezzük). A Fittler-érem alapítólevele és szabályzata. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és középítési szak­osztályai néhai Fittler Kamill építész, az iparművészeti i-kola igaz­gatója, volt egyesületi főtitkár emlékének n egörökítésére elhatároz­ták, hogy az elhunyt nevét viselő emlékérmet alapítanak. A »Fittler-érem" az építészi és iparművészeti irodalom fejlesztése •céljából Egyletünk ama tagjának kitüntetésére fog fordíttatni, aki egy-egy működési év alatt arra az építészi, vagy iparművészeti irodalom terén érdemeket szerzett. Azérem kezelése ésodaítélésea következő szabályzat szerint történik: 1. §. A „Fittler-érem" az elhunytnak dombormű arcképét tartal­mazó ezüstplakettből áll, melynek arra a célra fenntartott mezejébe az érem nyertesének nevét és az érem kiadásának évét be kell vésni. Az érem odaítéléhéről az összes bírálók aláirta bírálati jegyzőköny­vet kell kiállítani a pályanyeries részére, melyet az éremmel egy­időben adunk ki. Az érmet legalább 100 koronányi jutalommal fogjuk kiegészí­teni, ha ezt a Fit'ler-alap tőkéjenek kamataiból fedezhe jük. 2 §. A „Fittler-érmet" az elhunytnak tisztelői, valamint gyűjtők számára bronzanyagból az alapítás alkalmából árúba bocsátjuk. Az abból befolyó összeget a Fittler-alap tőkéjéhez fogjuk csatolni. Több ilyen „gyűjtő-példány" nem verethető. 3. §. A gyűjtésből, valamint a plaketteladásokból befolyt tőkét, az összes költségek levonása Után, „Fittler-alap" néven gyümölcsöző­leg fogjuk kezelni. E tőke kamataiból kell fedezni az ezüstplakettnek évenként ismét­lődő veretési költségét. A kamatok megmaradó részét mindaddig fogjuk a tőkéhez csatolni, amíg a kamatjövedelemből a plakett költségein kívül még legalább 100 K-nyi pénzjutalmat is folyósíthatunk. 4- §- Úgy a plakett fémverő tőkéjét, mint a Fittler-pénzalapot is kezelés s megőrzés céljából anyagi felelősséggel az Egylet elnök­ségének adjuk át. 5. §. A Fittler-éremre pályázhat minden egyleti tag, ki az illető működő évad folyamán az építészi, vagy iparművészeti iro­dalom terén iroda'mi működést fejtett ki és közleményének egy nyomtatásban megjelent példányát, mint pályázatot, a mű- és köz­építési szakosztályok elnökségének legkésőbb június hó 15,-éig beadja. 6. §. Évenként, azaz egy működési évad folyamán csak egy ezüstplakett adható ki. A díj nyertese azontúl versenyen kívül marad. 7. §. A Fittler-érem odaítélésére öttagú bíráló bizottság ille­tékes, melynek rendes tagjai: a mű- és középítési szakosztályok 88*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék