A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 56. évfolyam (1922)

25. szám - Kéler Napoleon-alapítvány alapító levele, szabályzata és pályázati hirdetménye

224 Kéler Napoleon-alapítvány alapító levele és pályázati szabályzata. 1922. VI. 18. Kéler Kéler Napoleon építész az 1920. évi január hó 15.-én kelt és nevezettnek 1919. évi február hó 6.-án bekövetkezett halála foly­tán a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. I. 178371/1919/2. számú végzése sze­rint kihirdetett végrendeletének II. fejezet 19. pontja a következő intézkedést tartal­mazza : „A Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek hagyományozok K 40.000, azaz negyvenezer koronát, mely összeg kamatai az építési szakosztályok üdvös céljaira for­díttassanak." „Hagyományom értékpapí­rokban, nevezetesen pedig záloglevelekben, koronajáradék kölcsönkötvényekben, vagy Budapest székesfőváros kötelezvényeiben leszen folyósítandó olymódon, hogy a jel­zett értékpapírok névértéke vétessék számí­tásba." A fenti végrendeletbeli hagyo­mányra a végrendelkező az 1918. évi augusztus hó 14.-én kelt V. fiókvégrende­letének 4. pontjában még a következő intézkedéseket sorolja fel : „az alapítvány jövedelmeinek egynegyed része 60, azaz hatvan egymásután következő éven át tőkésítendő és hogy az alapítványi egész vagyon mindenkoron a Magyar Földhitel­intézetnél letétben tartassék és állandóan itt kezeltessék". Megállapíttatik, hogy az örökhagyó utáni hagyatéki eljárás során a hagyományosok hozzájárultak ahhoz, hogy — mivel az örök­hagyó a koronajáradékkötvényeket és a székesfővárosi kötvényeket még életében eladta s azok helyébe hadikölcsönt vásárolt — a hagyományok — mint ahogy a hagya­tékban maradt — záloglevelekben és hadi­kölcsönkötvényekben szolgáltassanak ki és pedig hagyatéki értékek arányában, vagyis kb. 2 /s részben záloglevelekben és Vb rész­ben hadikölcsönkötvényekben. Figyelemmel azonban arra, hogy a záloglevelek időközi kisorsolásnak vannak kitéve, az örökösök jogosultak a kb. 2 /s részt nemcsak zálog­levelekben, hanem a netán kisorsolandó záloglevelek helyébe vásárolt és az alap­végrendelet intézkedéseinek megfelelő érték­papírokban, záloglevelekben, vagy fővárosi kölcsönkötvényben, vagy koronajáradék­kötvényben is kiadni. Ezek előrebocsátása után a Magyar Mérnek- és Építész-Egylet a fenti hagyo­mányt elfogadja s azt dr. Kéler Tibor, mint az egyik fiörökös közreműködésével mint alapítványt a következőleg szabályozza : 1. Az alapítvány címe : „Kéler Nnpoleon alapítványa a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet építészi és középítési szakosztá­lyainak pályázat, ill. jutalom díjára." 2. Az alapítvány célja, hogy annak — a mindenkor felhasználható — jövedelmei az Napoleon-alapítvány alapító lc építészi és középitési szakosztályok pálya­ili. jutalomdíjára fordíttassanak. 3. Az alapítvány vagyona 40.000 korona, azaz negyvenezer korona n. é. alábbi érték­papírokból áll: 15.000 K, azaz tizenötezer korona n. é. 1916. évi 5V2°/o os törlesztéses kölcsönből (hadikölcsön) címletek 6043/45. számú három darab 5000 koronás. 20.000 K, azaz húszezer korona n. é. 3V2 °/o os Magyar Földhitelintézeti zálog­levél (címletek: 220,62730) kettő darab 10.000 koronás. 5000 K, azaz ötezer korona n. é. Buda­pest székesfővárosi 1903. évi 4°/o-os köl­csönköt vény (címlet 4144. sz.) egy darab 5000 koronás. 4. Az alapítvány jövedelmének egynegyed része 60, azaz hatvan egymásután követ­kező éven át, tehát 1980. évi január hó 1.-ig tőkésítendő és az alapítványi vagyon­hoz csatolandó. A tőkésített jövedelem pupilláris biztosítékot nyújtó értékpapí­rokba fektetendő. Az alapítványi jövedelem háromnegyed része, 1980 január 1. után pedig a teljes alapítványi jövedelem évenkint felváltva az építészeti és középítési szakosztályokat illetik, melyek azt oly pálya-, ill. jutalom­díjakra kötelesek fordítani, melyekhez a nagyválasztmány hozzájárult. A díjak éven­kint az Egylet közgyűlése napján adandók ki a nyerteseknek. 5., Az adományozásra a Magyar Mérnök-és Építész-Egylet, esetleg ennek a 8. pont szerinti jogutódja jogosult, mely Egylet az. adományozás körül követendő eljárást a jelen alapítólevél korlátain belül a saját belátása szerint fogja megállapítani. 6. Az alapítványt peres és perenkívüli jogügyekben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, esetleg ennek 8. pont szerinti jog­utódja fogja képviselni. 7. A Magyar Mérnök- és Építész-Fgylet elvállalja az alapítványra nézve a teljes vagyoni felelősséget és kötelezettséget vállal aziránt, hogy kormányt megillető főfelügyeleti jog gyakorolhatása végett az alapítvány jövedelmeinek mikénti felhasz­nálását megismertető számadási kivonat minden év végével a m. kir. Belügyminisz­tériumhoz fog terjesztetni. 8. Ha a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet feloszlik, vagy bármely okból meg­szűnik, köteles lesz a mindenkori alapít­ványi vagyont a magy. kir. Belügyminisz­minisztériumnak átadni, mely jogosítva lesz az alapítvány kezelését a jelen alapítólevél összes határozmányainak betartása mellett vagy átvenni, vagy egy hasoncélú egyletnek átadni. 9. Amennyiben az alapítvány vagyo­nához tartozó értékpapírok közül vala­melyik kisorsoltatik, az érte befolyt kész­pénzt lehetőleg hasonló értékpapírokban — de nem névértéken felül — kell fek­tetni, névértéken aluli beszerzésnél a mu­tatkozó maradványösszeg jövedelem elbá­násban részesül. 10. Az alulírott Magyar Mérnök- és Építész-Egylet kötelezően kijelenti, hogy az itt tárgyalt alapítvány kezelését és kama­tainak adományozását az itt írt összes jogokkal és kötelezettségekkel elvállalja. Minek hiteléül a jelen alapítólevél öt egyenlő eredeti példányban állíttatott ki, melyek közül egy a m. kir. Belügyminisz­tériumnak, egy Budapest székesfőváros törvényhatóságának, egy a Magyar Mérnök-és Építész-Egylet elnökségének, egy dr. Kéler Tibornak, mint néhai Kéler Napo­leon örökösei megbízottjáaak, egy a Ma­gyar Földhitelintézetnek fog megőrzés végett átadatni. Kelt Budapesten, 1921 február 28. Méhes Zoltán s. k. Dr. Zielinski Szilárd s. k. igazgató. elnök. Dr. Kéler Tibor néhai Kéler Napoleon örököseinek megbízottja. „Kéler Napoleon-alapítvány" Magyar Mérnök- és Építész-Egylet lekötött letét­iében a következő értékpapírok őriztetnek: K 20.000 Magy. földhit. int. 3V2 kor. zá­logl. K 5000, 1903. é. 4°/o Bpest. főv. köles, kötv., 15.000 K 1916. é. 5Va hadikölcs. kötv. Budapest, 1921 március 10. Magyar Földhitelintézet. Cégszerű aláírás. Kereskedelemügyi m kir. Miniszter 73671/1921. szám. Jóváhagyom az alapítólevél helyesbíté­seként annak a megállapításával, hogy az alapítólevél 7. és 8. pontjaiban megemlített kormányhatósági főfelügyeleti jogkör az alapítvány rendeltetésére tekintettel nem a m. kir. belügyminiszter urat, hanem a m. kir. kereskedelemügyi miniszter urat illeti meg, amihez képest az alapítólevél egyik eredeti példánya is a vezetésem alatt álló minisztérium irattárában fog megőrzés végett elhelyeztetni. Budapest, 1921 szeptember 15.-én. Hegyeshalmy s. k. A Kéler Napoleon-alapítvány pályázati szabályzata. 1. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és középitési szakosztályai útján 1922. évtől kezdödöleg minden évben Kéler Napo­leon-pályázatot rendez. 2. Palyadij : a Kéler Napoleon-alapítvány Negyvenezer (40.000) korona névértékű értékpapír évi kamatainak 3 A része 60 éven keresztül, 60 év után a 40.000 korona és a 60 éven át tőkésített ; A résznyi kama tos kamatok összegének évi kamatai. A pályadíj évenkint felváltva a műépítési és a középítési szakosztályt illeti. Amennyi­ben a pályázat valamely évben meddő maradna, úgy a fennmaradt díjösszeg az ugyanazon szakosztályt illető következő díjhoz csatoltatik. 3. A pályázat tárgya a műépítési szak­osztályok számára valamely gyakorlati tár­gyú építőművészi feladat alaprajzi és hom­lokzati megoldása ; a középítési szakosztá­lyok számára valamely technikai vonatko­zású gyakorlati feladat akár rajzbeli, akár írásbeli kidolgozása. 4. A Kéler Napoleon-pályázat tárgyát a szakosztályok minden év január hónapjá­ban tartott egyik ülésükön határozzák meg oly módon, hogy a működő bizottságnak a pályázatra alkalmas 2—-3 eszméje közül egyszerű szavazással választanak. A szak­osztályok megválasztják egyidejűleg a bíráló bizottságot, mely a pályázatnak részletes programmját olyan időben dolgozza ki, hogy a programm a szakosztályoktól, va­lamint a nagyválasztmánytól jóváhagyva, az évi rendes közgyűlésből kihirdethető legyen. A megkívánt terveknek számát és méreteit, vagy a dolgozat külalakját a tárgy minősége szerint kell esetről esetre a programmban előírni. 5. A bizottság 3 rendes és 1 póttagból áll. 6. A pályázaton részt vehet a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet minden tagja, sajátkezű, önálló munkájával. 7. A pályázat titkos, tehát a tervhez, vagy dolgozathoz a pályázó nevét tartal­mazó zárt jeligés levelet kell csatolni. 8. A pályatervek beadásának határideje a hirdetési év december 15.-ének este 6 órája, amikorra a pályaterveket az Egylet titkári hivatalába kell beadni. 9. A bíráló bizottság, amely a pályadíja­kat odaítéli és a pálya- illetve jutalomdíj­nyertes jeligés levelét felbontja, jelentését oly időben készíti el, hogy az a pályázat kiírása utáni év rendes közgyűlésén elő­terjeszthető és a pálya- illetve jutalomdíj a nyertesnek átnyújtható legyen. 10. A pályázati programm elkészítésére

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék