A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 56. évfolyam (1922)

28-29. szám - Egyleti közlemények

254 Egyleti közlemények. 1922. VII. 16. d) Jelenti a közszállítási szabályrendelet megváltoztatása tárgyában a kereskede­lemügyi miniszterhez intézett felterjesztésre válasz érkezett, s azt a mű- és középitési szakosztályoknak adtuk ki. Bemutatja a szakosztályok kezdeményezésére előkészí­tett újabb felterjesztést, melyet Just Fe­renc hozzászólása után nagyválasztmány elfogad. 5. Igazgató bejelenti a) hogy a Ganz Villamossági r.-t. május hó 11.-én tartott közgyűlésén Egyletünk anyagi helyzetének javítására 100.000 koronát szavazott meg. A nagyválasztmány a bejelentést örömmel veszi tudomásul és elhatá­rozza, hogy a Ganz vili. r.-t.-nak az elnökség útján őszinte köszönetét fe­jezi ki. b) Hogy a Gaea bank r.-t. a „Gaea alap" javára 10 000 koronát utalt át és az alap értékpapírjait újból 8 drb. „Gaea" rész­vény adományozásával gyarapította. A nagyválasztmány a bejelentést tudomásul veszi és ezen önzetlen ado­mányért hálás köszönetét fejezi ki. c). Hogy a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete Devecis Del Vecchio Ferenc tagtársunknak, mint a Városi mérnökök országos szövetsége elnökének kérésére újból 5000 koronával növelte a „Kruspér István-alap"-ot. Igazgató javaslatára a nagyválaszt­mány a T. É. B. E. igazgatóságának az adományért és dr. Kretz Károly úrnak az adomány kiutalása körül kifejtett fáradozásáért köszönetet mond. d) A Munkástovábbképző céljaira a Mi­niszter Elnökség 20.000 K-át, Weiss Man­fréd-gyár 5000 K-t bocsátott rendelkezé­sünkre. Nagyválasztmány az adományokért jegyzőkönyvi köszönetet mond. e) Hogy tudomásunkra jutott, miszerint volt főtitkárunknak, Ambrozovics Bélának, özvegye igen súlyos anyagi gondokkal küzd. Igazgató javaslatára a választmány 2000 K segély kiutalását rendeli el a segély-alap terhére. 6. Könyvtárnok jelenti, a) hogy a Kor­mos Pál szerkesztette Magyar Kereskedők Lapja és a Magyar Pénzügy című lapok az egylet titkársága, ill. könyvtára részéről felajánlott csereviszonyt elfogadták s a Közlönynek mint cserepéldánynak megkül­dése iránt intézkedés történt. Tudomásul szolgál. b) A következő ajándékkönyvek érkez­tek : Jendrássik Kornél az egyleti könyv­tárnak ajándékozta többek között a német elektrotechnika egyesület 25 éves történe­téről (1879—1904) szóló munkát, valamint a Majna melletti Frankfurtban 1891-ben megtartott nemzetközi elektrotechnikai kiállítás alkalmával kibocsátott kiállítási értesítő teljes 30 számát. Hoór—Tempis Móric két tanulmányát, Habekost Alajos egy tanulmányát ajánlotta fel. Verebély László „A fővasutak villamosításának fej­lődése külföldön" c. munkája I. kötetét, Gál Csaba pedig mechanikai példatárát bocsátotta a könyvtár rendelkezésére, vé­gül Katona ' ndre édesatyjának hagyaté­kából több gépészeti mű között Die Ge­nerungen der Dampfmaschinen von Emil Blaha és Der Lokomotivbau von Hensin­ger v. Waldegg c. kétkötetes műveket ajánlotta fel könyvtári közhasználatra. Könyvtárnok javaslatára a nagyvá­lasztmány a felajánlott művekért volt tulajdonosaiknak köszönetet szavaz. 7. T ag felvétel. Nagyválasztmány 31 sza­vazattal felvesz 33 tagot, tízzel, valamint az előzőkben bejelentett elhalálozásokka­— nem véve figyelembe az esetleges há. borús veszteségeket — tagjaink száma 4281-8. Marék titkár felolvassa a tagul jelenti kezők névsorát. Javaslatára nagyválasztmány elrendeli a névsor­nak a Közlönyben való közzétételét és a fekete táblán való kifüggesztését azzal, hogy jelentkezők névsora a hir­detési idő lejárta után a szabályszerű felvételi eljárás lefolytatása céljából a legközelebbi nagyválasztmányi ülés elé terjesztendő. 9. Főtitkár előterjeszti a vízépítési szak­osztály határozati javaslatát a mérnökök­nek a közigazgatás terén való érvényesü­lése 'tárgyában. Az elnöki értekezlet hatá­rozata alapján javasolja, hogy a kérdés az utolsó kisválaszt­mányi ülésből a mérnök-tisztviselők ügyében kiküldött bizottságnak adas­sék ki. Zsigmondy Árpád, Rohringer Sándor és Kolossváry Endre hozzászólása után Buday Béla a bizottság elnöke jelentést tesz a bizottság eddigi működéséről a máv. mér­nökök előléptetése körüli visszásságok ügyében felterjeszteni szándékolt memo­randum tartalmáról s egyben felhatalma­zást kér arra, hogy a bizottság magát szükség szerint kiegészíthesse. Nagyválasztmány a felhatalmazást megadja s egyszersmind felhatalmazza az elnökséget, hogy a Magyar Mér­nökök és Építészek Nemzeti Szövet­ségével együttesen a miniszterelnöknek és a kereskedelemügyi miniszternek küldöttségileg átnyújtsa. A memoran­dum szövegét a Közlönyben közzé kell tenni. Just Ferenc és Kolossváry újabb felszó­lalása után Veress Gábor a Máv. mérnökök előléptetési statisztikáját ismerteti. Just Ferenc az államvasúti mérnökök köszönetét tolmácsolja. 10. Majorossy titkár előterjeszti a Kéler Napoleon-alapítványi tervpályázatnak a nagyválasztmány f. évi március hó 31.-én kelt határozata alapján a mű- és középí­tési szakosztályok által elfogadott és ki­hirdetés végett bemutatott pályázati prog rammját. Javaslatára a nagyválasztmány az ezévi közgyű­léstől nyert felhatalmazás alapján a pályázat hirdetését elrendeli. 11. Igazgató bemutatja Wellisch Alfréd tagtársunk levelét, melyben 100 darab Magyar Kereskedelmi Bank részvényt ajánl fel oly célból, hogy annak jövedelméből évenkint két pályadíj létesíttessék III. és IV. éves építészhallgatók részére. Igazgató javaslatára a választmány a részvényeket elfogadja, azért Wellisch Alfréd tagtársunknak köszönetét fejezi ki és felhatalmazza az igazgatót, hogy az alapítólevelet az alapító intencióinak megfelelően megszerkessze. Majorossi titkár igazgató bejelentésével kapcsolatban bemutatja az Elnökség fel­kérésére a mű- és középítési szakosztályok által elkészített Wellisch-alapítvány pályá­zati szabályzatát, melyet Schulek János módosításával a nagyválasztmány elfogad. 12. Háznagy jelenti, hogy a Német-Ma­gyar Kereskedelmi Kamara azon kéréssel fordultak hozzánk, hogy a választmányi ülések és közgyűlés céljára helyiségeinket bocsássuk rendelkezésére. Nagyválasztmány a helyiségátenge­déséhez elvben hozzájárul és felhatal­mazza az elnökséget, hogy a részletek tekintetében az Egylet pénzügyi érde­keinek figyelembevételével a tárgyalá­sokat felvegyék. 13. Főtitkár bemutatja a kisválasztmány által előterjesztett javaslatot a technikai hírszolgálat ügyében a Magyar Távirati Irodával kötendő egyességről (1. a Közlöny ez évi 23. számának 210 oldalán). Nagyválasztmány az egyesség meg­kötéséhez hozzájárul. 14. Főtitkár előterjeszti a díjszabási bi­zottság javaslatát díjszabásnak újabb mó­dosítása tárgyában, valamint Dorner Gyu­lának a tervezett parcellázási díjtételekre vonatkozó észrevételeit nagyválasztmány a Dorner Gyula észrevételeinek figyelembevételével ki­egészített javaslatot elfogadja és a kihirdetést 1922. évi június 9-tőli ér­vénnyel elrendeli. A határozmányokat más helyen közöltük. 15. Főtitkár jelentést tesz az Egyleti Tanácsnak a proletárdiktatúrával kapcsola­tos újabb határozatairól. Tudomásul szolgál. 16. Indítványok során Fedor Csák János indítványt, terjeszt elő a lakásépítés tár­gyában. Főtitkár az elnöki értekezlet ha­tározatából javasolja, hogy ez indítvány a mű- és középitési szakosztályoknak ki­adassák. ama megbízatással, hogy a lakás­építés kérdését figyelemmel tartsák és ha a most tervezett kormányakció meddőnek bÍ2onyulna és ezért újabb javaslattétel in­dokoltnak fog látszani, akkor a teendő lépések tárgyalása során a jelen indítványt is mérlegeljék. Többek hozzászólása után a jelenlevők kis számára való tekintettel nagyválasztmány a javaslatot a leg­közelebbi kisválasztmányi ülés tárgy­sorozatára tűzi ki és Fedor Csák Já­nos tagtársnak buzgalmáért köszöne­tet szavaz. Az út-, vasút- és hídépítési szak­osztály ülése 1922. évi május hó 4.-én. Elnök: Sármezey Endre. Jegyző : Ruzitska Lajos. Jelen van 120 tag és vendég. A jegyzőkönyvet Czekelius Aurél és Pischinger Gyula hitelesítik. Elnök üdvözli a vendégeket. Jegyző beszámol a budapesti pályaud­varok kérdésének tárgyalására kiküldött bizottság eddigi működéséről. Az Egylet nagyválasztmánya 1921. évi április hó 8.-Í ülésén Dörre Jenő követ­kező indítványát fogadta el : „Foglalkozzék a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet azzal, hogy nem lehetne-e a budapesti személy­pályaudvarok kérdését pályázat tárgyává tenni." Erre vonatkozik Dörre cikke is Közlönyünk 1921 november 25.-i 38—39. számában. A nagyválasztmány felhívására az egyes szakosztályok kiküldötték megbízottaikat és a bizottság Görög Sándor és Lux Ernő tagtársakat is meghíván, alakuló ülését 1922 január 26.-án megtartotta. A bizottság 20 tagból áll és elnökéül Sztrókay Istvánt választotta meg. A bizottság elhatározta, hogy a kérdés kiterjesztendő az összes budapesti pályaudvarok és vonalak elren­dezésére. Ilyen alapon tárgyalva a bizottság március l.-éig öt ülést tartott és Sztrókay István lelkes vezetésével az ügyet teljesen készen a nagyválasztmány elé vitte. A nagyvá­lasztmány újabb határozata folytán az Egylet az Országos Középítési Tanáci-hoz fordult, hogy a Tanács rendezze a pályá­zatot. A bizottság ebbeli részletes véle­ményét és javaslatát a nagyválasztmány március 27.-én küldte el a Tanácsnak. A Tanács válaszáig az ügy egyelőre függőben marad. A szakosztály az eddig történteket meg­nyugvással vette tudomásul. Ezekután Kiss Jenő tartotta meg előadását: az oláhok által felrobbantott tokaji Ijsza-híd helyre­állítási munkáiról. Az előadást közölni fogjuk. Elnök zárószavában köszönetet mond az érdekes előadásért, újból is felhívja a ta­gokat, hasonló érdekes munkák ismerte­tésére szakosztályi előadás keretében és az ülést bezárja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék