A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 72. évfolyam (1938)

27-30. szám - Bierbauer Virgil: Repülőterek építészete I.

olasz utasrepülőforgalom, a másikon az olasz repülő­fuvarozás rohamos fejlődését szemlélhetjük. (1. ábra). A 11 év előtti pár ezerről 120.000 fölé nőtt az évi re­pülőutasok száma és 3 millió kg-ra­ a légi árufuvaro­zás teljesítménye. A kis Belgium légiforgalmi válla­lata 1933-ban még csak 1 millió km forgalmat bonyo­lított le, 4 évvel később már 1.9 millió km-t, s az utas­kilométerek száma 3.5 millióról 10.5 millió fölé növeke­dett ugyanebben az időközben. Svédország repülőfor­galma 1924-ben 160.000 km volt, de 1­936-ban már 1.2 mil­lió km-t tett ki. Németország légiforgalmi vállalata 1937-ben 18 millió km-t repült be s az utasok száma meghaladta a 300.000-et. Az U. S. A. 16 légiforgalmi vállalata ugyanebben az évben 6 millió km-t teljesí­tett. Más természetű adatként említem, hogy a fran­cia légiforgalmi társaság 1930-ban még csak 1,25 mil­lió levelet szállított Délamerika felé, 1935-ben már 3.4 milliót. A Casablanca—Szahara—Dakar útvonal me­netideje ugyan­ három év során 19 óráról 11 órára csökkent. A budapesti repülőtér forgalmának adatait az 1. táblázat tárja elénk. E számokból nyilvánvalóan látszik, hogy a buda­pesti repülőtér forgalma 1935 óta minő mértékben nö­vekedett meg. Kiegészítésül hozzá kell fűzni azt, hogy a forgalom nagyarányú növekedését erősen fellendí­tette a légiforgalmi vállalatok mindinkább kiépülő nemzetközi üzemközössége (pool) ,­ mert bár a repü­lés a mai és jövőbeli hadviselésben a nemzetek legha­tásosabb egymás ellen használható fegyvere,­­ a re­pülés naggyá csak a nemzetek baráti együttműködése útján válhatik. A budapesti repülőtér további fejlődé­sét a legújabb elmények jellemzik: 1937 őszén indult a közvetlen prágai járat. 1938 tavaszán megnyílt a budapest—aradi vonal, de különösképen a budapest— warszawai vonal, amely közvetlenül csatlakozik a warszawa—helsinkii vonalhoz, s onnan Stockholm irá­nyába. Ha e vonalnak megfelelően megindul a buda­pest—római közvetlen vonal forgalma, akkor a nagy észak-déli európai repülővonal állomása lesz Budapest, ami nemcsak az utasforgalmat fogja növelni, hanem m­éginkább a posta és árufuvarozásnak méreteit" i­s 1. tábl. A budapesti repülőtér épp ezek azok a tételek, amelyek a repülés gazdasá­gosságát növelik. Ennek egyik lényeges feltétele az ú. n. felajánlott utas-km — tehát teljesíthető utas-km — minél teljesebb kihasználása. Ez elsősorban a nép­szerűsítés feladata, s lélektani eszköze, éreztetése az utassal annak, hogy mind az úton, mind a repülőtéren minden elsősorban a polgári repülés érdekében létesül és fejlődik. A repülésügynek ez a fejlődése az államokat a legkülönbözőbb intézkedésekre és berendezkedésekre késztette,­­ nevezetesen a polgári repüléshez nélkü­lözhetetlen közforgalmi repülőterek létesítését és meg­felelő felszerelését tette szükségessé. Eleinte kisebb­nagyobb arányú kezdeti megoldásokhoz fordultak — a háborúban létesült repülőtereknek kezdeties átala­kítása jelentette az első lépést. Ez történt Párizsban a Le Bourget-i repülőtérrel, és az első nagyobbszabású repülőpályaudvart a London melletti Croydon repülő­terén építették meg. Ezt követték a nagy német repülőpályaudvarok: Berlin, Stuttgart, Hamburg, München korszerű és építészeti szempontból is benyo­másteljes kialakításukkal. Ezek az első nagyszabású repülőpályaudvarok a polgári repülés megindulása alkalmával jelentkező és csak nagy általánosságban ismert szükségletek szerint épültek, de akkor még alig voltak nyilvánvalóak az ilyen építkezések bonyolult és sokszorosan összetett igényei. A háborús repülőtereknél lényegtelen kérdés volt azoknak a várostól való távolsága. Ezért ott létesül­tek, ahol a helyi körülmények a repülés szempontjá­ból a legkedvezőbbek voltak, ahol hatalmas szabad területek álltak rendelkezésre, ahol a leszállást leg­kevésbé akadályozták a természeti viszonyok és az ember alkotta építmények, háztömbök, főként gyár­kémények. A repülőterek helyének kiválasztása terén jelentős változás állott be akkor, amikor a polgári repülés céljait­­szolgáló repülőterek okszerű létesíté­sére került a sor. Kétségtelen az, hogy a repülés szem­pontjából a minél kényelmesebb le- és felszállás le­hetőségének biztosítása a legelsőrendűbb fontosságú, azonban ha azt akarjuk elérni, hogy a polgári repülő­forgalmi adatai 1930—1987. Na 120.0001 //o.oool IOO.OCA }0 OOOjl ío ooo\ 70 OOOU koooo\ so.ooo\ <*oocc\ 10 00/A 20. Oco\ 10 oooí | <,1—1 I I I — ————L 192 6 '927 !92t 1929 1910 /'Jj !°!2 /9Í3 líio I91S '916 '91J 1. ábra: Az utasok számának és a légifuvarozás menny­ eg. 3 ooo ooom 2 SOO. OO O U 2 (,00.000 0 2400-000 Ű 2.2 OO OOO y 2 OOO OOO Q / 800. ooo / bOO. OOO / ifOOOOO Q / 200 OOO ( ooo ooo j 800 ooo U 600. ooo I ü too.ooo I I U 200.OOO I I I V » I I I I 1 1926 1927 1921 1929 !9SO !9U 1932 /9}1 /9So /91S /9lí '917 iségének növekvése az olasz légiforgalmi vállalatoknál. Év Repülések száma Berepült km Utasok száma Poggyász kg Áru kg Posta kg Újság kg Megjegyzés 1930 1491 289,210 4,870 40,257 19,929 4,782 40,046 1931 1380 280,160 4,744 48,092 17,572 2,650 52,563 MALERT és lufthansa 1932 815 178,890 3,785 45,412 14,080 25,297 összesített forgalma 1933 935 207,380 4,201 50,204 18,292 38,288 összesített forgalma 1934 722 163,860 3,809 47,308 24,692 5,231 3,935 1935 2045 568,033 9,416 157,526 89,459 69,087 22,904 Fentieken kivül Air LITTORIA és KIM. 1936 3596 1,079,316 16 663 301,073 176,242 88,789 25,425 1937 2677 1,018,284 17,923 304,621 148,836 101,954 26,630

Next