Magyar Múzeumok, 2005. 2. szám (Vol. 11.)

MŰHELY - Demeter Júlia - Pintér Márta Zsuzsanna: Csokonai Vitéz Mihály, a vidám természetű poéta

12 sejt, a (Konstantinápoly, Az Estve, Az Álom, A Had). Egyre nehezebben viseli azonban a kol­légium fegyelmét (gyenge egészségi állapotára hivatkozva hiányzik az istentiszteletekről, nem kér eltávozási engedélyt, nem viseli az egyen­ruhát), s a kollégium tanárai is egyre kevés­bé tudják tolerálni - főként egyikük kigúnyo­lása után - a rendhagyó, renitens fiatal tanár népszerűségét. Az első fegyelmi tárgyalással csak a tanítói állásból mozdítják el, de a máso­dik után, 1795 nyarán már távoznia kell a kollé­giumból is. Csokonai talán még nem is nagyon bánja a dolgot: 1795 tavaszán Pesten és Kecs­keméten jár, s az ottani találkozások, élmények megerősítik benne: nem akar református lel­kész lenni, csak független értelmiségi, költő, aki megél művei jövedelméből. Először Sárospatakon próbálkozik a jog­tudománnyal, de néhány hónap után fel­hagy vele, inkább Pozsonyba megy, hogy az Országgyűlésen mecénásokat és országos ismertséget szerezzen. Irodalmi lapja, a Dié­tái Magyar Múzsa azonban nem talál támo­gatókat, s ekkor írt alkalmi, politikai versei sem igazán jelentősek. Ez a fajta költői prog­ram egyébként is tévút a számára: hiába pró­bál a nemzet költője lenni, hiába akarja megír­ni a honfoglalásról, Árpád vezérről szóló nagy nemzeti eposzt, költői alkatától mindvégig ide­gen marad ez a vátes­­szerep. Az évek óta dédelgetett tervek, az előfizetési felhívásban szereplő több kötetes „életmű” kiadások egy­re távolabb kerülnek. Helyettük marad néhány névtelenül megjelent vers az Urániá­ban és más lapokban. 1797 a Lilla-szerelem éve, a reménykedé­sé és a csalódásé. Júliusban ismeri meg Lil­lát, októberben szerelmet vallanak egymásnak, a házasság előfeltétele azonban a tisztes pol­gári állás. Csokonai hiába folyamodik Festetics Györgyhöz tanári, később Széchényi Ferenc­hez könyvtárosi állásért, s hiába tervezi, hogy Bécsben vagy Pesten újságíróskodik, esetleg kitanulja a vízmérnökséget, azonban lelkese­dése, bizakodása minden alkalommal naiv­nak bizonyul. Lillát feleségül adják egy jómó­dú fakereskedőhöz, s számára egyelőre nem marad más, mint a hajdani diáktársaknál való vendégeskedés, a somogyi nemesi udvarhá­zaknál való alkalmi költészet. Ahogy írja: „Örök számkivetésre kárhoztattam magamat, és cél és reménység nélkül és minden nélkül elbújtam a rengeteg Somogyba. ” Ez a számkivetés azon­ban nem igazán tragikus és nem is lesz örök. Csokonai már debreceni diákkora óta iga­zi társasági ember. Életművének jelentős részét teszik ki alkalmi versei, amelyeket tár­sainak szórakoztatására írt, s legtöbbször saját maga adott elő, a szemtanúk szerint igazi szí­nészi ambíciókkal, rendkívül teátrálisan. Itt, a somogyi nemesi társaságban el is várják tőle a névnapi köszöntőket, a tréfás alkalmi verse­ket, s ő igyekszik megfelelni minden kérésnek. A közös szórakozáshoz tartozik a borozgatás, a kártyázás, a muzsikálás, az anekdotázás, a szánkázás, s ennek legfontosabb időszaka a tél. Pontosabban a farsang, a párválasztás, az esküvők időszaka, amelyhez rengeteg népszo­kás fűződik, pl. a pártában maradt lányok és a vénlegények tuskóhúzása. Csokonait fájdalma­san érinti­­ és megihleti ez a különösen rövid, 1799-es somogyi farsang. Ez lesz a témája a búcsúajándéknak szánt vígeposznak, a Dorot­­­tyán­ak. Már korábban látszott vonzódása a szereleméhes öreg nők témájához. Az elmat­­rónásodott Dórisról, Dorottyáról, s majd egy év múlva a Kamyónéról szóló művei azonban nemcsak a XVII. század óta népszerű (és gyak­ran nagyon szabad szájú) vénasszonycsúfolók folytatásai. Annál sokkal igényesebbek és tra­­gikusabbak (még akkor is, ha a csodás elemek és hihetetlen happy endek oldják tragikusságu­­kat). 1800-ban írja magáról: „belsőm hasonlít a tavaszhoz, amely mikor borongás is, játszik és teremt. ” Bármennyire könnyedek is ezek a versek, központi gondolatuk az Idő könyörtelensége, s Részlet a kiállításból - Detail of the exhibition

Next