Molnár Imre (szerk.): A magyar muzsika könyve (Budapest, 1936)

ZENEI GYŰJTEMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK - A XX. század zenélő Magyarországa (szöveg)

Volksconservatoriumban végezte. Az Orszá­gos Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületé­nek tagja. Művei: Mér áll a bál (fox), Maga csókja hazug, Ne várja már, hogy új tavasz jő (tangó), A virágok bosszúja (balett), Te vagy (magyar dal), Hogyha engem szeretne (slow fox). Valamennyi saját szöveggel, a budapesti rádió állandó számai. Mint kar­nagy főleg színházaknál működött. Gárdonyi Zoltán zeneszerző. *1906, Bu­dapest. Kodály Z. tanítványa volt a Zene­­művészeti Főiskolán. 1927-ben a főváros ösz­töndíjával a berlini Coll. Hung.-ba kerül. A berlini főiskolán zenei doktorátust szerez Hindemithnél. 1931 ősze óta a Soproni Ze­neegyesület karnagya. (L. Sopron alatt.) Gasparik Margit zenetanárnő, áll. eng. magánzeneiskola igazgató. "Erdélyben. Ta­nulmányait Kolozsvárott Farkas Ödön és Perelle Róbertné énekmestereknél kezdte, majd a Nemzeti Zenedében és a Zeneművé­szeti Főiskolán folytatta, ahol 1918-ban ének­tanítónői és 1928-ban énektanárnői oklevelet nyert. Tanárai: ifj. Ábrányi E.-né, Rosthy A. és Szabados B. 1930 óta a „Homeros" ének­kar szólistáinak magánének oktatója. 1933-tól fennálló magánzeneiskolájában énekpadegó­­giával foglalkozik. Gáspár József, a Budapesti Szimfonikus Zenekar tagja, trombita. *1910, Cibakháza. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán Er­­nőházi Neuner Vilmosnál folytatja. Több al­kalommal szerepelt a Zeneakadémián mint szólista. Tagja az Akadémia Növendék Zene­karának és a Budapesti Szimfonikus Zene­karnak. Gáspár Zsigmond hegedűművész. *1913, Kispest. Tanulmányait a Zeneművészeti Fő­iskolán végezte, ahol 1934-ben művészokle­velet nyert. Tanára: Hubay 3. önálló hang­versenye volt két ízben a Zeneakadémián és a pécsi Nemzeti Színházban. Közreműködött mint szólista a Budapesti Hangversenyzene­kar és a Szfár. Zenekar, valamint a wieni Filharmonikusok hangversenyein. Svédország és Norvégiában turnézott. Szerepelt a rádió­ban Budapesten, Bécsben, Stockholm, Kopen­­hága, Göteborg, München és Berlinben. Gáspárdy Katinka államilag eng. zene­iskolai igazgató, Eger. Zongoratanulmányait a Nemzeti Zenedében végezte. 1912-ben Eger­ben, hol zenepedagógiával foglalkozik, ma­gánzeneiskolát alapított, amely 1922-ben ál­lamilag engedélyezett zeneiskola lett. Az An­golkisasszonyok Egri Érseki Leánynevelőinté­zet bentlakó növendékeinek zongoratanár­nője. Zeneelméleti tankönyve ma is haszná­latban van. Számos hangversenyt rendezett. jelenleg az Egri Városi Zeneiskola tisztelet­beli igazgatója is. Gáti István hegedűművész, a m. kir. Ope­raház tagja. *1900, Budapest. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte. Tanárai: Bloch 3. és Mambrinyi Gy. 1919-től tagja az Operaháznak és a Filharmóniai Társaságnak (brácsa). A Melles-vonósnégyes tagja és mint ilyen számos hangversenyen vett részt Ma­gyarországon és külföldön. Mint szólista és mint a vonósnégyes tagja, számos esetben szerepelt a magyar és külföldi rádiókban (Milánó). Gayné Edy dalszerző, Debrecen, *Debre­­cen. Művei: műdalok, táncdalok, népdalok, operettek szövegei. A Rádió Újság 1932 és 1933- ban díszoklevéllel tüntette ki. Az orszá­gos zenei és irodalmi pályázaton arany ok­levelet nyert (1934). Az országos dalpályá­zaton (1935) díszoklevelet, a Magyar Zene­albumtól (1935) két díszoklevelet nyert. A Nótavilág bronzérmét és Lehár elismerő le­velét kapta. Gazsi Fejes Margit énekművésznő, szop­rán. *1919, Budapest. Énektanulmányait ma­gánúton folytatta. 1934-ben együttesben sze­repelt a Zeneakadémián. Alberti­ Irsán több alkalommal lépett fel mint szólista. Tagja a Palestrina Kórusnak. Géczky Lajos zeneszerző, Berettyóújfalu. *1843, Szomolnok. Szerzeményei, indulók, ke­­ringők, melyek az egész ország területén a katonazenekarok és a rendőrzenekar műsor­számai s így a rádió műsorán is gyakran szerepelnek. Magyar dalait a Budai Dalárda tűzte műsorára. 50 Petőfi-dalt zenésített meg. Kéziratban vannak operettjei és egy zenés dramolettje. Géczyné Iszlay Gabriella áll. képz. okt. zenetanárnő, Orosháza. Tanulmányait a Zene­­művészeti Főiskolán végezte, ahol 1924-ben zongoratanári, 1928 középiskolai énektanári oklevelet nyert. Tanára: Chovén Kálmán. Szá­mos jótékony célú és kultúrestélyen működött közre Orosházán és vidékén. 1925-ben Oros­házán a szegedi filharmonikusokkal hangver­senyezett Figedy vezényletével. A gimnázium énektanára. Magánpedagógiával foglalkozik. Növendékeivel évente nyilvános vizsgát rendez. Gedeon Árpád dalszer­ző. *1901, Kaba. Zenei tanulmányait magánúton végezte (Deb­recen, Hammerstadt 3.). Szerzeményei: Ave Maria (egyházi), műdalok és táncdarabok. Az írók, Művészek és Zeneszerzők pályázatán 1934- ben oklevéllel lett kitüntetve. Geiger Magda zongoratanárnő, Nyíregy­háza. *1911, Nyíregyháza. Tanult a Nemzeti Zenedében és a Zeneművészeti Főiskolán. Tanára Polonyi E. Nyíregyházán koncerteken mint szólista működött közre. Gellért István zeneszerző, Mezőtúr. *1906, Mezőtúr. Zenei tanulmányait a Debreceni Ref. Tanítóképzőben végezte, ahol kántori ok­levelet nyert. 1929 óta működik mint ref. ta­nító Mezőtúron. Iskolájában 2—3 szólamú gyermekkórust szervezett. A belvárosi ref. templom kisegítő orgonistája. Művei (kb. 10 op.): vallásos énekek, chorálok (orgonára), magyar dalok: Fehér fürtös öreg akác, Szí­vembe van írva képed, Fehér őszi rózsa, stb. díszoklevelet nyertek. Gémes Irén hárfaművésznő, zongora­­tanárnő és zeneszerző. *Pálfalu. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol a zongora-tanszakon tanári, a hárfa-tanszakon művészi és zeneszerző oklevelet nyert. Ta­nárai: R. Novák E., Stefániai I., Mosshammer O. és Hammerschlag 3. Budapesten a Zene­­akadémián és a Vigadóban több hangver­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék