Molnár Imre (szerk.): A magyar muzsika könyve (Budapest, 1936)

ZENEI GYŰJTEMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK - A XX. század zenélő Magyarországa (szöveg)

Idrányi Tibor idrényfalvi, zeneszerző. *1896, Legénd. Zenei tanulmányait magánúton és a Zeneművészeti Főiskolán végezte. Tanárai: ifj. Toldy L. dr., Kodály Z. dr. Szerzeményei: dalok, 3 vonósnégyes, hegedű-zongoraszo­náta, magyar szvit (kamarazenekarra), stb. Eddig 21 opusa készül. Második vonósnégye­sét (op. 17) 1933-ban a Róth-kvartett adta elő a Hubay Denő Társaság első díszhang­versenyén és 1934-ben a newyorki rádióban. Párisban ugyanezt az Indig-kvartett játszotta a Revue Musical hangversenyeinek keretén belül. 1918-ban P. G. Caccia hangverseny­énekes vette műsorára 3 dalét úgy Buda­pesten mint Olaszországban (Dal, gróf Zichy G. szövege, Warum, Heine verse, Traum durch die Dämmerung, O. J. Bierbaum szöv.). A Pesti Hírlap revíziós pályázatán Falu Ta­más versére írt dalával (Magyar Visszhang) a III. díj nyertesei közé került. Ignáth Gyula operaénekes (bassz-bariton). *1906, Misztótfalu. Az Országos Színészegye­sület Színészképző Főiskoláján 1930-ban ok­levelet nyert. Énektanulmányait magánúton végezte. Első hangversenye a Zeneakadé­mián volt 1931-ben. Majd áttért a magyar nóta éneklésre és az 1933-iki Magyar Nóta Olimpiászon első díjat (aranykoszorú) nyert. Több magyar nóta-estet adott a Zeneakadé­mián, a magyar és német rádiókban önállóan, többször hangversenyezett vidéken. 1934-ben mint a Hév. Tiszti Dalkör szólistája németor­szági turnén vett részt, amikor Hamburgban 8000 ember előtt énekelt. 1935-ben „Magyar éneknyolcas" címmel együttest szervezett (karnagy Ákos Lajos), amellyel 1935-ben mu­tatkozott be a Zeneakadémián (a rádió is közvetítette). Együttesével külföldi magyar nóta propaganda útra indul. A Fráter Lóránd Társaság titkára, a Gyóni G. Társaság és a Szigligeti Irodalmi Társaság örökös tisztelet­beli tagja stb. Igyártó Zoltán dr. zeneszerző. *1885, Má­­ramarossziget. Tanulmányait a Debreceni Vá­rosi Zeneiskolában végezte, zeneszerzést Karvaly V.-tól tanult. Többszáz magyar nótát, műdalt és gyermekdalt írt. Eddig öt dalfü­zete került kiadásra. A Randevú című zenés vígjátékát a Budai Színkör 1921-ben mutatta be. Hulldogál a vadgesztenye virága c. dala a Magyar Zene Barátainak Egyesülete dalpá­lyázatán első díjat nyert. Szerzeményeiből megemlítjük: De sötétlik a fekete erdő, Fel­szállt a páva, Libaláb, Különös fa, Székelyföld, Letépik vadszelek, Bimbó, piros bimbó, öreg kocsis dala stb. Szerzeményei szerepelnek a magyar és külföldi rádiók műsorán. Gyermek­dalait több fővárosi és vidéki iskolában ta­nítják. A Fráter L. Társaság és a Zeneszerzők Egyesületének tagja. Illek Berger Matild zongoratanárnő. *1900, Újpest. Tanulmányait az Újpesti Zeneművelő Egyesület konzervatóriumában és a Zenemű­vészeti Főiskolán — ahol oklevelet is nyert — végezte. Tanárai: Szikla A. és Hegyi E. voltak. Több fővárosi hangversenyen szere­pelt. 1918 óta az újpesti konzervatórium ta­nára. Ilniczky László zeneszerző, karnagy. *1897, Nagybecskerek. Zenei tanulmányait magán­úton, majd a Nemzeti Zenedében Hammer­schlag­­-nél folytatta. Zeneszerzéssel és szö­vegírással foglalkozik. Táncszámai nagy nép­szerűségnek örvendenek és a rádió állandó műsorszámai: Halovény őszi rózsa,Minden álom egyszer véget ér, Nem szép magáról, Me­sélj nekem a szerelemről, Ködbeborult még a határ, Oh Donna Ritta, stb. 1923-ban alakí­totta meg zenekarát, mely Budapesten és vi­déken, valamint a rádió műsorán gyakran sze­repel. A Zeneszerzők Szövetkezetének és az Országos Zenészszövetségnek tagja. Ilonkay Ilonka (Karikó Ilona) szövegíró. Zenei tanulmányait magánúton végezte. Da­lait Murgács Kálmán, Vas Henrik, Kováts Ist­ván, stb. zenésítik meg: Kinek csalja, hűtlen lett a babája, Ne hitegess, ne csalogass, Tojjon csak egy szóra, stb. Több vígjátékot is írt. 6 évig az Operaház kosztümtervezője volt. Tagja a Zeneszerzők Szövetkezetének. Ilosvay Trió tagjai: Ilosvay Gusztáv, Ilos­­vay Eszter és Ilosvay Ferenc. A vokál-trió megalakítója Ilosvay Gusztáv. Autodidakta. A zeneszámokat hangszereli, betanítja és gitá­ron kíséri. Ilosvay Eszter a Zeneművészeti Főiskola operaszakos növendéke. Tanára: Hil­­germann Laura. Szerepelt több növendék­­hangversenyen és szólistája volt több alka­lommal a Mátyás koronázó főtemplomnak és a Kapucinus templomnak, Ilosvay Ferenc a Rózsahegyi színiiskola növendéke. A trió először 1934 II. 2-án lépett fel. Azóta állandó szereplője a magyar rádiónak. Számaikról több hanglemez készült. Imre Vince dr. operaénekes (tenor). Szé­kesfehérváron született. Tanulmányait a Ze­neművészeti Főiskolán végezte, ahol opera­énekesi és középiskolai énektanári oklevelet nyert. Gyakran szerepel hangversenyeken, a Városi Színházban és a rádióban. A Zenemű­vészeti Főiskolán operai kisegítő tanerő. Mint gégeorvos és énekes, célja a helyes énektanulás, illetve tanítás és az énekhibák gyógyítása. Erről szóló művei: Hang és egészség, Éneklés és betegség. Inczédy Kálmán róm. kath. egyházi kar­nagy, Szeged. *1905. Az Esztergomi Érseki Tanítóképzőben nyert kántori oklevelet. Négy évig a budapesti Nemzeti Zenede, majd a Zeneművészeti Főiskola egyházzenei tansza­kát végzi. 1924 óta a Szeged-Somogyi-telep plébániatemplom karnagya. Megszervezte a helybeli világi dalkört, az egyházi énekkart és a háromszólamú gyermekkart, mely Sze­geden az első helyen áll. Azonkívül a három telepi elemi iskola énektanítója. Irsa Márta (dr. Langsfeldné) középiskolai énektanárnő. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol 1913-ban oklevelet nyert. 1914—25-ig a fővárosnál működött mint tanárnő. 1934 óta többször szerepelt a magyar rádióban, saját átiratú magyar nó­tákkal. Irsai Vera Janovich Ferencné­ zongorata­nárnő. Tanulmányait a Zeneművészeti Főisko­lán végezte, ahol 1932-ben oklevelet nyert. Tanára: Szatmári T. Zongoratanítással foglal­

Next