Magyar Nemzet, 1900. szeptember (19. évfolyam, 239-268. szám)

1900-09-29 / 267. szám

MAGYAR NEMZET. palotát, a lóversenyt és a Margit-szigetet meg­tekintette, a Hungária nagytermében és a Park­klubban tiszteletére adott diszebédeken, a környe­zetében levő perzsa föurakkal, tisztekkel együtt megjelent, a kir. Operabáz díszelőadását megnézte) sőt ez intézetet másodízben is meglátogatta, teg­nap, f. hó 27-dikén, délelőtt 11 órakor a teljes díszítésben álló nyugati pályaudvarról udvari külön­­vonaton elutazott. A bucsuvétel éppen oly ünnepies és meleg volt, mint érkezése alkalmával az üdvözlő fogadtatás. A szállóházból ő felségét József Ágoston fö­­herczeg ur ö cs. és kir. fensége, ki mellette udvari hintóbán ült, a diszszolgálatra kirendelt cs. és kir. lovastábornok, továbbá a m. kir. minisztérium elnöke, a főpolgármester, polgármester és az állami rendőrségi főkapitány kisérték a zászlókkal ékített hosszú útvonalon, hol a sürü csapatokban várakozó lakosság meleg éljenzései hangoztak. A pályaházban jelen voltak az említetteken kívül: a honvédelmi, pénzügyi, kereskedelemügyi, igazságügyi, vallás- és közoktatásügyi s horvát­­szlavon-dalmát m. kir. miniszterek, a budai had­testparancsnok, a főváros katonai parancsnoka, több tábornok, a vármegye főispánja és számos miniszteri hivatalnok, A magas vendég érkeztekor a 6. számú gyalogezredtől kirendelt diszszázad tisztelgett, a zenekar a perzsa himnuszt játszotta s a jelenlevők éljeneztek. Mielőtt a sah ö felsége a vonatra felszállt volna, a föherczeg ur ő fensé­gének kezét megszorítva, fölkérte, hogy szívesked­jék tolmácsolni a király ö felsége előtt hő köszö­netét a monarchia mind a két felében lefolyt pom­pás fogadtatásért. Egyszersmind a föherczeg urnák is, mint a házigazdái tisztet fáradatlanul teljesí­tett királyi megbízottnak, kifejezte meleg köszöne­tét. A m. kir. miniszterelnöknek szintén kézszori­­tás mellett köszönte meg a kormány és lakosság részéről tapasztalt lekötelező rokonszenvet. / Pontosan 11 órakor indult meg a vonat, a katonai zenekar perzsa nemzeti indulójának hang­jai és a bucsuvevök éljenzései mellett. Útközben, hol az udvari vonat megállt, polgári és katonai tisztelgések voltak. A diszszolgálatot tevő katona­tisztek az ország határánál vettek búcsút. Belgrá­­don már az ottomán császár ő felsége által küldött külön udvari vonat várta az utazó uralkodót, ki a török fővárosba siet. A »Hungaria«-szállóházban úgy intézkedett, hogy október hó 7-ikén visszatér inkognito Budapestre, hogy pár napi csendes idő­zés után oroszországi területen át utazzék haza. A már említett kitüntetéseken kívül Szápáry Pál gróf, a Park-klub igazgatója a nap- és orosz­lán-rend első osztályát, Erődi Béla dr. tankerületi főigazgató, a ki Petőfiből fordított perzsa nyelvre és Sturm Albert szerkesztő a nap- és oroszlán-rend parancsnoki jelvényét kapta a sahtól. Parkas Lajos rendőrtanácsosnak a nap- és oroszlánrend III. osz­tályú rendjét adományozta, IY-ik osztályút kaptak még: Sajó Sándor és Boda Dezső kerületi kapitá­nyok, dr. Schreiber Emil és Szeszler Hugó rendőr­fogalmazók. Aranyéremhez jutottak : Kassay Lajos, Haluska Lajos, Aszalay Antal, Nemes Sándor és Kalmár Hugó; ezüstéremhez pedig: Stróbl Fe­­rencz, Fekete Gyula és Enyedi László detektívek. Miután a hírlapok hiányosan közölték azok névsorát, a kiket a sah az operai tagok közül ki­tüntetett, helyreigazításul közöljük, hogy a perzsa sah ő felsége gróf Keglevich István intendánst az I. osztályú nap- és oroszlánrenddel, Mészáros Imre igazgatót és Nebenführer József gazdasági főnököt a HÍ. osztályú, Alszeghy Kálmán főrendezőt és Keller Ottó műszaki felügyelőt a IV. osztályú nap­es oroszlánrenddel tüntette ki. A sah vonatát minden állomáson szeretetteljes ovácziókban részesítették. Fülöpszálláson a községi elöljáróság és csaknem az egész lakosság kinn volt a pályaudvaron s éljenezve fogadta a saht. Geróby Imre járási főszolgabíró beszéddel üdvözölte. Szabad­kán a sah négy órakor utazott át. Fogadására megjelentek: Schmausz Endre főispán, Mamusich polgármester, Szalay főkapitány, Mamusich kanonok, Vojnich és Vermes országos képviselők, a tisztviselői kar diszmagyarban és a katonaság. Á sah, a kit lelkes éljenzéssel fogadtak, leszállt a vasúti kocsi­ból, végigment a diszszázad előtt s Bechtolsheim gróf bemutatta neki a tisztelgőket. A sah tolmácsa utján szívesen elbeszélgetett az urakkal és átnyúj­totta Csatth honvéd alezredesnek a másodosztályú nap- és oroszlán-rendet. Molics századosnak egy aranyórát, két altisztnek aranyérmet adott. — Új­vidéken a sah vonata tizenöt perczig időzött. A sah kiszállt a vonatból, megszemlélte a diszszáza­­dot és kezet szorított a tisztelgőkkel. Este negyed 4____________________*_______________ tízkor a sah a zimonyi állomásán a Konstantiná­polyból érkezett különvonatra szállott és azon hagyta el az országot. A sah az állomáson meg­szemlélte a 61. gyalogezred diszszázadát, azután meghallgatta a polgármester rövid beszédét. Miután a polgármesternek kezet nyújtott, a váróterembe ment, a hol húsz peresig időzött, a mig a podgyászt átrakták a török vonatra. Bechtolsheim lovassági tábornoktól szives búcsút vett a sah, a ki mielőtt a vonat elindult, újra magához intette Bechtols­heim bárót és melegen kezet szoritott vele. A tá­vozó uralkodó egész kísérete a kocsik ablakainál állott és kendőlobogtatással búcsúzott, a mikor hangos éljenzés közben elindult a vonat. Az ural­kodó este érkezett Belgrádba, a hol a pályaudvaron diszszázad állott zenekarral. A sah utólag azt a kívánságát fejezte ki, hogy Belgrádban az udvari kocsiban akarja az éjt töl­teni, a miért is a vonat visszatért a pályaudvar csarnokába és csak ma reggel folytatta útját. Belgrádban a saht a kormány nevében Marin­­kovics közoktatásügyi miniszter üdvözölte. A sah köszönetét mondott a szép fogadásért ésmegigérte, hogy megint eljön. Az osztrák-magyar követség tagjai tegnap Zimonyban búcsúztak el a sahtól. — Darányi Ignácz Pápán. Darányi Ignácz föld­­mivelésügyi miniszter a dunántúli református egy" házkerület közgyűlése alkalmából három napot töl­tött Pápán és ez idő alatt meglátogatta a fáskert­nek szánt helyet s az uj állami tanitóképezdét. A miniszter ma reggel fogadta Pápa város hatóságát Lamperth Lajos helyettes-polgármester vezetése alatt s a pápai kertészeti egyesület választmányát, melynek nevében dr. Antal Géza elnök tolmácsolta az egyesület háláját a miniszter támogatásiért. A miniszter szives szavakban köszönte meg az üd­vözlést, biztosítva az egyesületet további jóaka­ratáról. — A japán császár Bécsben, Jól értesült körök­ben az a hir, hogy a sah példáját Muczuhito ja­pán császár is követni fogja s a jövő tavaszszal ellátogat Európába a fejedelmi udvarokhoz. Többi közt meglátogatja királyunkat is Bécsben. Ez az első eset, hogy egy japán uralkodó Európába jön. A legelső látogatás az orosz czárnak fog szólni. Bécsbe májusban jön s a Burgba fog szállni. Nem­rég itt járt Kotokito herczeg, a mikádó rokona s már akkor mondták, hogy a herczeg azzal a misz­­szióval van megbízva, hogy a japán császár láto­gatását előkészítse. Lehet, hogy egyenesen be is jelentette az európai udvaroknál. — II. Rákóczi Ferencz lovas-szobra. Kassán már régebben mozgalom indult meg II. Rákóczy Ferencz lovas-szobrának fölállítása iránt. Össze is gyűlt szép összeg, de azután elaludt a mozgalom. Most — mint levelezőnk írja — újból nagy erélylyel folyik a gyűjtés, melynek eredménye minden valószínű­ség szerint az lesz, hogy rövid idő alatt disziteni fogja a várost a Rákóczy-szobor. — Halálozás. Bosnyák Zoltánt és nejét súlyos csapás érte. Négyéves kis leánykájuk, Vanda, hosz­­szas szenvedés után, tegnap meghalt. A kis halott temetése ma délután volt. .— Sakkmesterek Budapesten. A Lipótvárosi Kaszinó fényes termei tegnap Lasker Emánuel dr., német sakkmestert és sakkvilágbajnokot, Maróczy Gézát, a mi világhírű mesterünket és Marcot, a kitűnő bécsi sakkozót fogadta ven­dégeiül. A szép számmal megjelent közönség a legnagyobb érdeklődéssel kisérte a játékokat, melyeket Lasker és Maróczy öt-öt ellenfél ellen játszott. A két mester mind a tíz játszmát megnyerte. A legtöbben persze Laskert és Maróczyt bámulták, a mint a sakktábláknak hátat fordítva, mondták be félelmetes lépéseiket, melyek­nek vége természetesen kivédhetetlen sakk-matt volt. Majdnem éjfélig tartottak a sakkjátszmák, mely idő alatt Marco Pollák Manó dr.-ral játszott három sakkjátszmát. A három mester ma délelőtt az Akadómia-kávéházban időzött. Lasker az egész idő alatt egy sakkproblémán törte a fejét, a nél­kül, hogy azt megoldotta volna. Marco pedig a tekeasztal körül buzgólkodott. A mesterek ma délután ismét a Lipótvárosi Kaszinóban játszottak, a mely alkalommal Lasker emlékezetből újból el­játszotta egy játszmáját, a melyet tegnap este a Lipótvárosi Kaszinóban megnyert. — Öngyilkos népiskolai Igazgató. Baumann József­nek, a tragikus véget ért iskolai igazgatónak holt­testét nem szállították be az orvostani intézetbe, hanem lakásán, a Madách-utczai iskola épületében hagyták. Az elhunytat holnap, szombaton délután fél 6 órakor temetik a lakásáról és kiviszik a Kerepesi-uti temetőbe. — Őrült a sah kocsija előtt. Megírtuk, hogy e hó 26-án délután 4 óra tájban, a Kerepesi-uton, a József főherczeg-szálloda előtt egy éltesebb gyász­ruhás nő állott, a ki az arra hajtató sah kocsijába levelet akart dobni, de a levél a földre hullott. A rendőrök az asszonyt rögtön bekísérték a VIII. kerületi kapitányságra, a hol kiderült, hogy őrült. A levélben, a melyet a sah kocsijába akart dobni, ez állott: »An Seine Allerhöchste Majestät den Schach von Persien. — Um Gnade bitte ich Louise Bacca.« — A szerencsétlen nő mindenféle őrültséget ir a levélben és végül segélyt kér. A rendőrség megállapította, hogy az asszony Bacca Pálné, szü­letett Broser Lujza, 48 éves, törzsorvos özvegye. Nagy-Szebenben lakik, a hol négy felnőtt gyer­meke van és e hó 25-én jött Budapestre, direkt azért, hogy a sahnak átadja e levelet. A József főherczeg-szállóban szállt meg, a hol különös maga­viseletével feltűnt. A kerületi kapitányságon dü­­höngeni kezdett, úgy, hogy tegnap délután a Lipót­­mezei tébolydába kellett szállítani. Nagy-Szebenben lakó családját táviratilag értesítették' a szomorú esetről. — Halál a gyaurokra. Konstantinápolyból sürgönyzik, hogy tegnap este Perában egy nyil­ván részeg mohamedán, Ahmed Refik effendi, késsel kezében üldözte Lázár Alfrédet, az osz­trák-magyar konzulátus dragománját és azt kiáltozta: Halál a gyaurokra! Egy rendőrbiz­tost, a ki nem tett eleget a dragomán felszólí­tásának, hogy üldözőjét tartóztassa le, fogságba vetettek. — Elfogott pénzhamisítók. Néhány nappal azelőtt a keleti pályaudvar környékén egy paraszt külsejű ember tízforintost akart felváltani, melyről kide­rült, hogy hamis. A rendőrségen az illető bevallotta, hogy a tizes bankjegyet Kaukál János karczagi gazdától kapta, a ki azt neki vételár fejében adta. A rendőrségen Bérczy Béla rendőrkapitányt bízták meg a vizsgálattal, a ki intézkedett, hogy Kaukált kinyomozzák. A karczagi csendőrség e hét elején Kaukálnál házkutatást tartott és meglepő ered­ményre jutott. Kaukálnál több darab hamisított ötkoronást, több hamisított tizes bankjegyet és azonkívül egy százas bankjegyet találtak, a melynek azonban csak egyik fele volt készen. A hamisítónál, a ki valamikor nyomdász volt, egy fotografáló-készüléket, számos lemezt, a melyekkel a bankjegyeket gyártotta, találtak. Abban a pillanatban léptek be hozzá a csendőrök, a mikor éppen dolgozott. A pénzhamisító ijedté­ben a félig készen levő százas bankót le akarta nyelni s csak hosszas dulakodás után tudták ki­venni kezéből a corpus delictit. Kaukált rög­tön letartóztatták, a nála talált hamisítványo­kat és eszközöket lefoglalták, az eredményről pe­dig a fővárosban a vizsgálatit vezető Bérczy Béla rendőrkapitányt értesítették, a ki rögtön elrendelte, hogy Kaukált hozzák fel Budapestre. A pénzhami­sítót ma csendőrök hozták a főkapitányságra, a hol megtörve bevallotta, hogy három társa van, kettő Szolnokon és egy Tiszacsépen, a kikkel együtt elhatározta, hogy százas és tizes bankókat és öt­koronásokat fognak gyártani. A tervvel már egy év óta foglalkozik. Arra a kérdésre, hogy Takács Zoltánt ismerte-e, azt mondta, hogy sohasem látta. A rendőrség intézkedett, hogy két társát is el­fogják. — Kitett gyermek. A Külső-Váczi-ut 132. sz. a. levő ház kapujában tegnap este egy 6—8 napos fiucsecsemőt találtak. A porontyot, a ki rózsaszínű szalaggal átkötött pólyában feküdt, a Knezits­­utczai lelenczházba szállították, a lelketlen anya kinyomozása iránt pedig megtették a szükséges intézkedéseket. — A berlini éjjeli élet. Berlinben — mint tu­dósítónk telefonálja — október elsejétől kezdve, az uj ipari szabályzat értelmében, esti 9 órakor min­den üzletnek be kell zárva lenni, még az automatás buffetnek is. A sajtó nem helyesli ezt az uj ren­det, mert attól tart, hogy ez Berlin világvárosi voltának hátrányára lesz. — Tolstoi egészsége. Az újságokban az utóbbi időben aggasztó hírek merültek fel a nagy orosz iró egészségi állapotáról. Ezek a hírek azonban semmi alappal nem bírnak. Az Írónak egy barátja, 1900. szeptember 29,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék