Magyar Nemzet, 1902. június (21. évfolyam, 130-154. szám)

1902-06-25 / 150. szám

1902. junius 25. MAGYAR NEMZET. Elenné azt az ellenszenvet, melylyel a hadseregből kilépett tiszteknek a kormányba való belevonása iránt viseltetik. Az uj miniszter, a kit agrárius­ellenesnek tartanak, a csatornajavaslatoknak gaz­dasági szempontból való megvédésénél fogja első nagyobb tevékenységét kifejteni. Kitchener diszkardja. London, június 24. (Saját tudósítónk táv­irata.) Fokváros diszkardja, melyet Kitchener lordnak át akarnak adni, tegnap még nem ké­szült el, mert nem számítottak arra, hogy Kit­chener oly gyorsan fog elutazni. Kitchener ki­jelentette, hogy a kardot, melylyel az angol se­reget tisztelik meg, elfogadja. Ez alkalommal a Fokgyarmaton életbeléptetett kivételes állapot­ról beszélt, mely áldásos hatással volt a burghe­­rek folytonos izgatásai és a közbiztonság meg­zavarásával szemben. ÚJDONSÁGOK. Magyar Nemzet politikai napilap. 1902. évi julius hó 1-jével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Előfizetési ár: Julius hó 1-től Julius hó 31-ig 2 korona Julius hó 1-től szeptember hó 30-ig 6 korona Julius hó 1-től deczember hó 31-ig 12 korona Nyáron az egész fü­rdőévad alatt elő­fizetőink kívánságára a lapot bárhová utánuk küldjük, még akkor is, ha többször változtatják tartózkodási helyüket. Tisztelettel kérjük azokat az előfizetőket, a­kiknek az előfizetésük június hó végével lejár, hogy azt a pontos szétküldés érdekében minél előbb megújítani szíveskedjenek. Az elő­fizetési összeg a Magyar Nemzet kiadóhivatalá­hoz : Budapest, Kerepesi­ út 54. küldendő. Athenaeum irodalmi és nyomdai r.­t kiadótulajdonos. — Időjárás. Nyugat- Európát magas, keleti Európát pedig alacsony levegőnyomás borítja, minek következtében az idő nyugaton száraz és valamivel melegebb. Közép-Európában meg Keleten hűvös és sok helyütt eső volt. Hazánkban a hőmérséklet a normális alatt van. Az Alföld déli részeitől eltekintve, csak­nem mindenütt voltak kisebb-nagyobb esők, helyenkint záporesők, meg zivatarok is elő­fordultak. Reggel 7 órai hőmérsékletek : Szent-Péter­­vár +10, Stockholm +12, Berlin +17, Lon­don + 12, Páris +16, Biarritz +23, Nizza +17, Turin +23, Nápoly +20, Bécs +15, Buda­pest + 16, Kolozsvár +13, Fiume +18, Bel­­grád +16, Konstantinápoly +20 és Athén + 24 Celsius fok. A hőmérséklet a fővárosban ma délben + 19­7 Celsius fok volt. A meteorológiai intézet jóslata Magyar­­országra: Az időjárásban lényegesebb változás nem várható. Falk általános jóslata: Esőzések általáno­sak és zivatarok várhatók. A hőmérséklet sülyedő­­félben. — Dj pénzügyi tanácsos. A M. T. I. arról ér­tesül, hogy a fővárosi adófelügyelőség jeles fő­­tisztviselőjét, Békeffy Gézát pénzügyi tanácsossá nevezte ki a király. A kinevezést a hivatalos lap egyik legközelebbi számában fogja közölni. — Kinevezések a postán. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter Szalay Bertalan posta- és távirdavizsgálót posta- és távirdaszámtanácsossá, Liebhardt Antal, Mokry Károly, Friedmann Mihály, Hodovát József, Thier­­jing József, Toóth Miksa, Zangerl Károly, Kraft Pál, Wucskovich Adelina, Leskó Béla, Biró János, Belius József, Rutrich Richárd, Sefcsik István, Brenner Károly, Marx Dezső, Szent-Istvány Géza, Kovács Antal, Árvai Nagy Kálmán, Arany Andor, Scheffer Jenő, Mildner József, Biró Géza, Fehér Gyula posta- és távirdafőtiszteket, Petrusics János, Horti Rezső, Korosy Dezső posta- és távirdatiszteket a IX. fizetési osztályba, végleges minőségű posta-és távirdaszámvizsgálókká; Pinterich Lajos, Fáykiss Vilmos, Khon Dávid, Deésy Ágoston, Mádl Imre, Spli­­chál Ferencz, Méder Nándor, Strausz Kálmán, Mayer Sándor, Bertán Pál, Polcz Károly, Kosta Miklós, Szekeress István, Széles Sándor, Szentes Domokos, Ábrám Albert, Kiss Lajos, Somogyi Károly, Ber­ger Mór, Horváth János, Balázs Gyula, ifj. Bránszky Antal, Szendy István, Szalay Sándor, Kerpel Ernő, Csegely Árpád, Schmidt Sándor, Szőts Albert, Schemmel Emil, Ghiczy Kálmán, Fekete Mihály, Papp Gyula, Baumann László, Ajtay Sándor, Ádám Kálmán, Wolf János, Kraszna Endre, Búzás György, Kotoff Jenő, Heltai Jenő, Melancsek József, Róna Samu, Wallner Lajos, Kacerovszky Károly, Vlad János, Váradi A. Béla, Jaczkovits Gyula, Nagy Jenő, Peregriny Rezső, Detelic János, Kapuváry Géza, Hegedűs Jenő, Janits R. Milán, Goldberg Ferencz, Engert Fe­rencz, Pfeiffer Ernő, Ratkovic Miklós, Zvetkovits József, Jurcan Szilárd, Lajcha Gyula, Juricskay Béla, Kordos Gyula, Csaplár János, Kuharszky Andor, Ráth Károly posta- és távirdatiszteket a X. fizetési osztályba végleges, — Belányi Ferencz, Petricki Ferencz segédtiszteket, Kanyó István joghallgatót, Stolmár Aladár középiskolai végzett tanulót ideiglenes minőségű posta- és távirdaszám­­ellenőrökké nevezte ki. — Az egyház köréből. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király Károly János székes­fehérvári nagyprépostot drivesti czímzetes püspökké nevezte ki, továbbá a székesfehérvári székeskápta­lanban Kuti Márton éneklő kanonoknak az olvasó, Komáromy Károly őr­kanonoknak az éneklő, Mayer Károly székesegyházi főesperesnek az ör-kanonok­­ságra, Szuborics Jenő budai főesperesnek a székes­­egyházi, Krencz Ignácz idősb mesterkanonoknak a budai főesperességre és Gremsperger István ifjabb mesterkanonoknak az idősb mesterkanonok­­ságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő mesterkanonokságot Posits Mi­hály perkátai esperes-plébánosnak, Krencz István székesfehérvári kanonok és papnevelő intézeti igaz­gatónak pedig a Szent Mihály arkangyalról neve­zett bátai czimzetes apátságot adományozta; végül Beleznay István velenczei plébánost és Magdics István ettyeki esperes-plébánost a székesfehérvári székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá nevezte ki.­­ A miniszter köszönete. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a vallás-­­és közoktatásügyi miniszter a Kisvárdai Takarékpénztár igazgatósá­gának, a kisvárdai Ipar- és Kereskedelmi Bank igazgatóságának és a Kisvárda-vidéki Népnevelési­ Egyesület elnökségének, azon alkalomból, hogy a kisvárdai államilag segélyezett községi polgári fiú­iskola javára egyenként 600—600 koronát adomá­nyoztak, köszönetét nyilvánította. — A szász király temetése. Drezdából jelentik, hogy hétfőn este 9 órakor ment végbe a katolikus udvari templomban Albert szász király ünnepies temetése. A vörös bársonynyal bevont koporsó fekete mennyezet alatt, égő kandeláberektől körül­véve volt felravatalozva. Tisztek és udvari méltó­ságok tartották a gyászlepelt. A templom fekete posztóval volt bevonva. A templom hajójában a diplomácziai kar és a gyászünnepségre ideérkezett rendkívüli követségek, továbbá a szövetségtanács tagjai, gróf Posadowski, mint a birodalmi kanc­el­­lár képviselője, gróf Ballestrem a birodalomgyűlés elnöke, a szász miniszterek, állami főhivatalnokok és tisztek és a szász kamara tagjai gyűltek össze. Azon­kívül megjelentek ama külföldi ezredek tiszti küldött­ségei, amelyeknek tulajdonosa volt az elhunyt, továbbá Drezda városa és drezdai diákok küldöttsége. Hosszú menetben, melynek élén az udvari méltó­ságok haladtak, jelentek meg az itt időző fejedelmi személyek, György király a királyi ház hercze­­geivel, Ferencz József császár és király, Vilmos császár, a badeni nagyherczeg és az ideérkezett herczegek. Azután Karola özvegy királyné, Auguszta Viktória császárné és a királyi ház herczegnői, a­kik a páholyokban foglaltak helyet. Egyidejűleg az orgona hangjai közt ünnepies menetben közele­dett a papság. A kar a Misererét és a De Pro­­fundist énekelte. Brendler udvari lelkész hosszabb beszédben visszapillantást vetett az elhunyt király életére és a szokásos további szertartások után a koporsót lassan lebocsátották a sírboltba. A kar a Salve Reginát énekelte, mialatt a templom előtt tüzérség és a gyalogság díszlövéseket tett. Gróf Witzthum főudvarnagy és a kamarások, a­kik az elhunyt király nemes részeit magába záró urnát vitték, az udvari plébánossal a sírba szálltak le, a­hol a főudvarnagy átadta a plébánosnak a koporsó kulcsait. Az orgona hangjai és a kar éneke közt hagyták el a fejedelmi személyek a templomot. Ferencz József császár és király este 10 óra 40 perczkor Bécsbe, a német császári pár ugyanakkor Berlinbe utaztak. Bécsből jelentik, hogy a király ma reggel 8 óra 15 perczkor kíséretével visszaérkezett Drezdá­ból és rögtön Sohönbrunnba hajtatott. Drezdából jelentik, hogy az udvari templom­ban ma délelőtt gyászistentisztelet volt, a­melyen Mozart Requiem-jét, az elhunyt király kedvelt zeneművét adták elő. A közönség részt vehetett az istentiszteleten. Ma bontották fel az elhunyt király végrendeletét. A király összes magánvagyo­­nát özvegyére hagyta. A szolgák és hivatalnokok 500.000 márkát kapnak. Karola királyné állapota még mindig kedvezőtlen. — Lipót Szalvátor főherczeg könyve. Lipót Szalvátor főherczeg, a­ki az utóbbi időben Zante­­szigetén tartózkodott, elutazott Zanteről és csak október havában tér vissza oda. A főherczeg terje­delmes müvet irt a szigetről s müve ujgörög nyelven is meg fog jelenni. A fordítás Tampros tanár és Rhentros gimnáziumi igazgató müve. — Konstantin nagyherczeg állapota. Pétervár­­ról táviratoztak lapunknak: Konstantin nagyher­czeg betegsége jobbra fordult. Az orvosok azt hi­szik, hogy a beteg rövid időn belöl teljesen vissza­nyeri egészségét. — Apponyi Jászberényben. Mint Jászberényből írják, Apponyi Albert gróf szombaton odaérkezett. Ezúttal Bathó János királyi közjegyző vendége volt. A közjegyző Apponyi Albert gróf tisztele­tére lakomát rendezett, a melyen számosan vettek részt a jászberényi közélet előkelőségei közül. Ebéd előtt Apponyi gróf híveivel a város közügyeiről értekezett. — Gulner államtitkár útja. Gulner Gyula államtitkár, Lisznyay Tihamér tanácsossal tegnap este Szegedre érkezett, ma Tarrós községbe men­nek a tiszai új átvágási munkák megtekintésére. — Beck Nándor kitüntetése. Ez év elején ünnepelte közgazdasági életünk egyik legki­válóbb tagja, Beck Nándor, a Magyar Jel­­záloghitelbank elnök-vezérigazgatója harminc­­­éves igazgatói működésének jubileumát. Most újabb kitüntetés érte őt, még­pedig a leg­magasabb helyről. Ő felsége ugyanis Beck Nándort udvari tanácsossá nevezte ki. Ebben a kitüntetésben kifejezésre jut az az általános elismerés, a­melyet pénzügyi és közgazda­­sági téren eltöltött egy egész emberöltő mun­kásságával Beck Nándor méltán kiérde­melt. Az a három évtized, a­melyet a Magyar Jelzáloghitelbank szolgálatában töltött, kiváló szaktudásának, fáradhatatlan buzgal­mának s szolid vezetésének számtalan ered­ményét mutatja fel s ezek az eredmények messze túlhaladják az intézet kereteit, mert hazánk közgazdasági, pénzügyi és hitelviszonyai­ban is jelentékeny számot tesznek. Elég rá­mutatni legutóbbi nagy sikerére, a­melyet a franczia piacának megnyerésével a magyar zálog­levelek számára elért, hogy teljesen méltányol­hassuk azokat a nagy és mélyreható szolgála­tokat, a­melyeket Beck Nándor hazánk köz­­gazdasági fejlődése érdekében tett s a­melyek­kel a legteljesebb mértékben kiérdemelte azt az elismerést, a­mely most a legfelsőbb kitünte­tésben oly fényesen jut kifejezésre. Ez a ki­tüntetés a legszélesebb körökben kelt örömet és megelégedést, mert benne egy kiváló fináncz­­kapac­itásnak és közéletünk egy igen rokon­szenves alakjának méltán megérdemelt jutalmát látjuk. A Beck Nándor kitüntetéséről szóló hírt mindenütt a legnagyobb megelégedéssel fogad­ták. Madarasi Beck Nándort, a­ki az utolsó napokban a boszniai kölcsön tárgyában Bécs­ben időzött, már tegnap is és ma is minden­felől levélben és táviratban is szívélyesen üdvö­zölték. Mint Magyarországon és Ausztriában, úgy a külföldön is, a­hol a Magyar Jelzálog­hitelbank és a Magyar Agrár- és Járadékbank elnöke, a legnagyobb tiszteletben részesül, a legújabb kitüntetésről szóló közleményt bizo­nyára a legélénkebb rokonszenvvel fogják fo­gadni. Beck Nándor a boszniai kölcsön meg­kötése után ma Budapestre tér vissza. — Arany János szülőháza. Nagyváradról jelen­tik a M. T. I.-nak. Az Arany János szülőházáról közölt hírek megütközést keltettek Nagy-Szalontán. Hiteles forrásból tudatják, hogy Arany szülőhelyét megállapítani lehetetlen, de bizonyos, hogy szüle­tése helyén nem áll istálló. Az Arany-emlékegye­­sület Széll Kálmán esperessel élén buzgón műkö­dik az Arany-relikviák megőrzésén s nem tételez­hető fel, hogy ha megállapítható volna, Arany Já­nos szülőhelyét nem állapították volna eddig meg. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék