Magyar Nemzet, 1905. július (24. évfolyam, 158-183. szám)

1905-07-20 / 174. szám

MAGYAR NEMZET. 9 passziója a sakk játék, mért fővárosi tanár a mester-utczai polgári iskolában és csak szabad idejét szentelheti a sakktáblának. Maróczy Géza most 36 éves. Feltűnően magas növésű, szőke, homlokba eső hajjal. Rendkívül, szinte a tulságig szerény, és lehető­leg kerüli az ünnepeltetést. Múlt évben, mikor Maróczy Monte-Carlóból mint az ottani torna győztese került vissza, a Magyar Sakkor ban­kettet rendezett tiszteletére. Szinte restelté a sok beszédet, melyben dicsőítették és ott az es­télyen is csak a családja járt eszében. — Tízig kaptam engedélyt, tovább nem maradhatok — mondotta fülig pirulva. És éjfél felé járt, mire szólásra jelentkez­hetett, mert addig mind neki szóltak a felkö­szöntők. Maróczy a mesteri czimet 1895-ben Has­­tingsban szerezte meg. Húsz ellenfél ellen nyert a nélkül, hogy egy játszmát vesztett volna. Azóta sorra aratta szebbnél-szebb diadalait. A nürnbergi tornán Lasker dr. után második lett, Münchenben Schleehterrel együtt holtver­senyben volt első, Monte-Carlóban 1902-ben Tarrasch dr. után ^ egységgel második, de a következő két évben megnyerte a monte-carlói versenyeket és második győzelmével megszerezte a Challenge Cup-öt. Parisban 1900-ban Lasker és Pillsbury után Marshal-lal holtversenyben harmadik volt. Ezek nevezetesebb eredményei, melyeket most ostendei győzelmével tetézett, mely a dicsőségen kívül 5000 frankot és egy arany emlékérmet szerzett neki. A kiváló magyar mester minden partiját a legnagyobb gonddal és csalhatatlannak látszó számítással játszsza meg. Nem ragaszkodik min­dig ridegen az eddig jól bevált, tradiczionális húzásokhoz, hanem uj geniális kombinácziókat kísérel meg, egy-egy meglepő tisztáldozattal tőrbe csalja ellenfelét, a ki csak közvetlenül a há­rom vagy négy lépéssel a matt előtt látja, hogy lépre ment. A mostani tornán is, Leonhardt elleni játszmájában, vezért áldozott és megnyerte a partit. Ha veszt, rendszerint a középjátékban követi el a hibát, mely legtöbbször naiv elnézés­ből ered. Ha végjátékra kerül a dolog, nincs a sakkmesterek sorában egy sem, mely legyűrné és ellenfelei között még egy sem akadt, a ki végjátékban győzte volna le. Maróczy nagy klasszisát és geniális játékát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy majd minden tornán ő nyeri el a legszebb játszmákra kitűzött dijakat. Legtöbb partiját a klasszikus játékok sorában méltán megilleti a hely, * A tegnapi utolsó fordulónak eredménye követ­kező volt: Maróczy franczia védelmet alkalmazott Blackburnenel szemben és erélyesen vezetett vég­játékban győzött. Ugyancsak megnyerte Maróczy a Taubenhaus elleni függő partiját is. Janovszky vezércselt játszott Wolff ellen, de a játék nem nyert befejezést. Wolff jobban áll. Tarrasch dr. remek végjátékkal győzte le Leonbardtot. Remis lett: a Burn—Schlechter (vezércsel), Marco— Teichmann (spanyol), Csigorin—Taubenhaus (király­csel) játék. Marshall utolsó partiját is elvesz­tette Alapin ellen. A végeredmény tehát a következő: Maróczy 191/«, Tarrasch dr. 18, Janovszky 171 /a (1), Schlechter lő1^, Marco, Teichmann 14, Burn, Marshall, Leonhardt lä1/^ Wolff 111/2 (1), Alapin ll'/í, Blackburne 101/», Csigoriu 61/», Taubenhaus 5. Maróczy nyerte tehát az 5000 frankos első dijat, mig a második 3000 frankos dij alighanem Tarrach dr.-nak jut, a ki 18 egységet ért el. Janovszky 17 ^2 egységgel harmadik lesz, mert Wolf elleni játszmáját alighanem ez utóbbi nyeri meg, úgy hogy a franczia mester a 20Ö0 frankos harmadik dijat kapja. A negyedik dijat — 1200 frankot — a bécsi Schlechter vitte el, a ki az ostendei versenyen rendkívül figyelemre­méltó eredménynyel játszott és csak a torna utolsó napjaiban veszített el két játszmát Blackburne és Janovszky ellen. A további díjazás a következő: V., VI, (900 és 700 frank) Teichmann és Marco, VII., VIII., IX. (500, 400 és 350 frank) Burn, Marshall és Leonhardt. X. (300 frank) Wolff. XI. (200 frank) Alapin, XII. (200 frank) Blackburne, XIII. (175 frank) Csigorin, mig a franczia Taubenhaus utolsó helyével 125 frank díj­hoz jutott. Az első négy helyen végzett mester a követ­1905. Julius 20. kező egységarányban játszotta le huszonhat játszmáját: Maróczy Géza: Nyert 16 játszmát, remis 7, vesztett 3 = H1/^. Tarrasch Siegbert dr.: Nyert 14 játszmát, remis 8, vesztett 4 = 18, Janovszky Dávid: Nyert 15 játszmát, remis 5, vesztett 6 = 1T1^. Schlechter: Nyert 7 játszmát, remis 17, vesz­tett 2 = lő1/*, * A legközelebbi nagy nemzetközi sakktorna augusztus hónapban Brémában lesz, a hol Tarrasch, Csigorin és Taubenhaus kivételével csaknem az összes most Ostendében játszott mesterek vesznek részt. Sakkörökben már most is nagy várako­zással néznek a jövő esztendőben ^Nürnbergben lejátszandó verseny iránt, mely a világbajnoki czimért fog folyni és a melyben csak első dijat nyert mesterek vehetnek részt. Ezek a követ­kezők: Lasker dr., Maróczy, Tarrasch dr., Ja­novszky, Csigorin, Marshall és Pillsbury. ____ (h- a.) SZÍNHÁZ. ZENE. * Pollacsek Jónás. A Vig Színpadon estén­­kint zajos sikerrel előadott »Pollacsek Japánban« bohózatnak főszerepét Gyöngyi Izsótól, kit szerző­déses kötelezettsége más színpadra szélit, Feld Mátyás, a nagysikerű bohóság szerzője veszi át. Gyöngyi csütörtökön adja utoljára a szerepet s pénteken már Feld Mátyás játszsza Polacsek Jó­nást, a kai'dkordó zsidót. Ez alkalommal több uj aktuális kupiéval és Ferenczy Károlynak egy nagyhatású orosz tánczával bővitik a sikeres új­donságot. ___... TÖRVÉNYSZÉK. § A bíróság köréből. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király Hamza József győri törvényszéki bírót a győri Ítélőtáblához bíróvá; Px-pszt János győri törvényszéki bírót a VII. fize­tési osztályba sorozott törvényszéki bíróvá; Loy­­czel Kálmán dr. lugosi törvényszéki bírót a lu­­gosi ügyészséghez ügyészszó, Lükő László nagy­­szentnxiklósi járásbirósági albirót a nagyszentmik­­lósi, Pap József nagyszentmiklósi járásbirósági albirót a hódsági és Haupt Gusztáv besztei-czei járásbirósági albirót a szelistyei jái-ásbirósághoz járásbirákká; dr. Gallia Béla budapesti kereske­delmi és váltótörvéuyszéki albirót a budapesti ke­reskedelmi és váltótörvényszékhez biróvá; Velesz Ferencz rimaszombati törvényszéki albirót a tren­­cséni ügyészséghez aliigyészszé; végül dr. Sex-ly Jenő debreczeni járásbirósági jegyzőt a nagyká­rolyi és Povolni Milán fehértemplomi törvényszéki jegyzőt a világosi járásbírósághoz albirákká ne­vezte ki; továbbá Szabó Imre hódsági járáshii-ónak törvényszéki bírói minőségben az újvidéki tör­vényszékhez áthelyezését megengedte. § A kaland vége. Még a múlt év november havában történt, hogy Bagi Lajos monori vasúti váltóőr egy napon bizalmas együttlótben talált egy férfit Gonda Zsófiával, a kivel ő a legboldo­gabb vadházasságban élt. Az ismeretlen férfi az őrház ablakán keresztül menekült el. Bagi Lajos féltékenységből baltát ragadott az asszonyra s agyonütéssel fenyegetve kérdezte tőle; — Ki volt az a csábitó? Az asszony ijedtében azt mondta Baginak: — Szabó József monor-állomási raktáros. Mondta pedig csak azéi-t is, mert tudta, hogy Bagi vasúti őr létére nem fog felebbvalójával, a vasúti raktárossal kikezdeni. Az asszony számítása helyes volt. Bagi a helyett, hogy szemrehányást tett volna a raktárosnak, telefonon panaszt emelt ez ellen a monori állomásfőnöknél s elpanaszolta, hogy Szabó raktáros tönkreteszi az ő nyugalmát. Az állomásfőnök a panaszt fölterjesztette az üzletvezetőséghez, a mely egy szép napon váratlanul elhelyezte Szabó Józsefet büntetés­ből a monori állomásról a Máv. egyik viczi­­nális állomására, Nagymegyerre. Szabó József csak az áthelyezés kézhezvételekor tudta meg, hogy Bagi egész alaptalanul miféle váddal lépett fel ellene. Mivel akkor az áthelyezést már meg nem történtté tenni nem tudta, rágalmazás vétsége miatt büntető feljelentést tett Bagi Lajos váltóőr, Gonda Zsófia, továbbá Bagi anyja, özv. Bagi Já­­nosné ellen, mert ez is bizonyította, hogy a rak­táros volt az ablakon kiugrott látogató, A monori járásbíróság előtt lefolyt tárgyalás folyamán aztán tisztázódott a helyzet, a mennyiben Gonda Zsófia beismerte, hogy ijedtében csak njenfo ségül akarta a raktáros nevét használni Bagi Lajos előtt. A járásbíróság Bagi Lajost rágalma­zás vétségéért 8 napi fogházra, Gonda Zsófiát és özv. Bagi Jánosnét pedig becsületsértés vétségéért 20—20 korona pénzbüntetésre ítélte, A péstvidékí törvényszék felebbviteli tanácsa ma Bagi bünteté­sét 40 korona fő- és 10 koi'ona mellékbüntetésre szállította le, a Gonda Zsófia és özv, Bagi Jánosnéra kimért első bírósági Ítéletet pedig helybenhagyta. § A kávés tolvaja. A múlt hónapban Hajsza József budapesti kávéháztulajdonos felesége észre­vette, hogy nap-nap után elvész valami a háznál. A nyomozás során aztán kiderült, hogy a gazda 16 éves, Bei-dáu Piroska nevű cselédje a tolvaj. A kávés feljelentésére a x-endőrség letartóztatta a fia­tal leányt, a ki a ma délelőtt megtartott tárgya­láson azzal védekezett, hogy Hajsza nem akart neki pénzt adni s azért lopott. A biróság, figye­lemmel a leány fiatal korára, három heti fogház­­büntetéssel sújtotté a vádlottat s ezt a büntetést is kitöltöttnek vette a vizsgálati fogsággal. § Az orfeum-díva barátja. Esztendők előtt Protopopov Miklós, egy többszörös orosz milliomos fia, a »Venedig in Wien« nevű bécsi mulatóban megismerkedett a hires orfeumdivával, Carola Cze­­cziliával és állandó udvarlója lett. Elbalmozta az énekesnőt ajándékokkal, drága ékszerekkel, kifi­zette adósságait, úgy hogy mikor Protopopov Bécset elhagyta, 84.000 korona adósságot ha­gyott hátra. Apja Mittler dr. bécsi ügy­védre bízta az adósságok rendezését, Mittler több adósság kifizetését megtagadta azon az ala­pon, hogy fiktívek, igy annak a 3000 koronás váltó­nak a kifizetését is, melyet Kolm Ernesztin, Ca­rola szabónője mutatott be. Ezzel a váltóval az ifjú Protopopov Carola egy állítólagos 6000 koro­nás szabókontóját fedezte. Kolin Ernesztin bírói utón igyekezett követelésének érvényt szerezni. Mivel be tudta bizonyítani a követelés tényleges voltát, a biróság Protopopovot a 3000 korona kifizetésére kötelezte. De a szabónő nem elégedett meg ezzel, hanem becsületsértésért bepanaszolta az ügyvédet. Mittler jóhiszeműségét erősítette és azzal védekezett, hogy még ina Í3 azt hiszi, hogy a tar­tozás koholt volt és hogy Protopopovot felültet­ték. A biró beigazolva látta Mittler jóhiszemű­ségét és felmentette a becsületsértés vádja alól. sü> £»’§ A Dreyfus-pör újabb revíziója. Dreyfus­­ügyben az elővizsgálati iratok referálásával meg­bízott Moras töx-vényszéki biró rövid idő múlva elkészül jelentésével. Az óriási anyag referátuma valóságos történelmi munka. A por csak akkor érik meg a főtárgyalásra, ha Moras nemcsak ma­gával a por tárgyával, de a pör jogi következ­ményeivel is tisztában lesz. Ez az időpont, mint Moras a törvényszék elnökének már bejelentette, 14 nap múlva fog bekövetkezni. A revízió elren­delése több mint bizonyos, a főkérdés csak az, hogy a semmitőszék egyszerűen felmenti-e Drey­­fust, vagy pedig megsemmisíti a rennesi hadbíró­ság Ítéletét és uj hadbíróságot delegál az ügy el­bírálására. Dreyfus különben mostj Páris mellett, Chateauban nyaral. § Egy herczeg pőre, Berlinből jelentik ne­künk : A Reichsanzeiger mai számában közli Elie Sagan herczegnek a bíróság elé való megidézését, A herczeg azelőtt Parisban élt, de mostani tartóz­kodó helye ismeretlen. A herczeget azért idézik meg, mert egy frankfurti czég hetvenötezer frank váltókövetelés miatt bepörölte. A herczegről sokat beszéltek ezelőtt néhány esztendővel, mert port indított anyja ellen, a ki tékozló férjét elmpjjaj miatt gondnokság alá helyeztette. Horváth Ádám blinpöre. Hoi’váth Ádám dr. volt országgyűlési kép­viselőt, Kecskemét város tiszti főügyészét azzal vádolták, hogy a hivatalos hatáskörében felvett pénzekből 10.700 koronát jogtalanul eltulajdoní­tott. A hiánynak úgy jöttek a nyomára, hogy Baghy László, Kecskemét város helyettes polgár­­mestere egy napon beállított Horváth Ádám hiya­­talába, hogy tőle egy haszonbérleti ügyből befolyt 3000 koi’ona készpénzt átvegyen. A főügyész megijedt, kirnezm-hámozni kez­dett, végre azzal vágta ki magát, hogy ft pénzt elhozza a takarékpénztárból, a hol elhelyezte. El is ment, de nem tért vissza. Gyanús elGipése foly­tán a kecskeméti rendőrség köröző-levelet adott ki ellene s harmadnapra Horváth ÁdjtmQjj;, lő is tartóztatták egy szabadkai szállodásai*, Qrfnaa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék