Magyar Nemzet, 1938. szeptember (1. évfolyam, 7-31. szám)

1938-09-01 / 7. szám

1. évfolyam 7. szám 1938 szeptemberi F­őszerkesztő * ELŐFIZETÉSI ARADÉVRE 36.—P.FÉLÉVRE 18.—P .­p SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST VI., ARADI U. 10 NEGYEDÉVRE 9.- P. 1 HÓNAPRA 3.-P, EGYES PF THO ^AlVFIOR TELEFON: 128-428* KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, SZÁM HÉTKÖZNAP 10 FILL. VASÁRNAP 20 FILL. * M . VI. VILMOS CSÁSZÁR ÚT 65. TELEFON 126-726* Még mindig a földkérdés írta: Kerek Mihály A napokban illetékes helyről adatokat tettek közzé a birtok­politikai tevékenység elmúlt két esztendejéről. Ezek szerint 1936 július 1-től 1938 június 30-ig 30.671 hold földet vásá­rolt az állam birtokpolitikai célra és ezt nagyjában fel is használta, azonkívül 17.509 hol­don kisbérleteket létesített. Az állami elővásárlási jog gyakor­lása útján 1750 földmíves­ csa­­lád szerezte vissza árverés so­rán elvesztett 6923 katasztrális holdnyi földjét és 558 házas belsőségét. Mindezeket beleértve két esztendő alatt 5434 csa­lád jutott kis- vagy törpebirtok­hoz, 3200 család pedig kis­­haszonbérlelhez. Az állam bir­tokpolitikai tevékenysége java­részt helyi földhözjuttatásokban merült ki, telepítés mindössze egy esetben történt, Aporháza létesítésével. Jelenleg folyamat­ban van Moson megyében egy falu telepítése, továbbá Nagy­­tizsonyi és Mátészalka közsé­geknek 40­-50 házzal való ki­egészítése. Nem kell örök elégedetlen­nek és radikálisnak lenni ah­hoz, hogy ez az eredmény nagy csalódással töltse el az embert. Annál inkább megokolt ez a csalódás, mert a birtokpolitikai tevékenység üteme a második esztendőben nemhogy gyorsult volna, hanem valamivel hanyat­lott. Legalább is az állam birtokvásárlásaiból erre lehet következtetni. Míg a­ fenti 30.000 holdból az első évben 18.000 holdat szereztek, a máso­dikban csak 12.000-et, vagyis egyharmaddal kevesebbet. Eb­ben a visszafejlődésben már kétségtelenül kifejezésre jut a földárak emelkedése, amely ál­talában 30—40% -ot tesz ki. Mindegy, hogy mi okozta a ha­nyatlást, tény az, hogy ebből a jövőre nézve semmi biztatót nem olvashatunk ki. A mélyen szántó és birtok­­viszonyaink jelenlegi rendszerét átalakító birtokpolitikának je­lentősége hónapról-hónapra nö­vekszik. Semmit sem jelent, hogy újabban kevesebbet írnak és beszélnek róla, ez a kérdés most már mindaddig előtérben fog állani, amíg megnyugtató rendezésére sor nem kerül. Fontosságát és centrális helyze­tét semmi el nem hom­ályosít­­hatja és meg nem változtat­hatja. Időszerűségét sem veszíti el azzal, hogy a mezőgazdasági szociális kérdés terén esetleg komoly reformok történnek, amelyek ,,élét veszik" a föld­­éhségnek és ,,levezetik a föld­­mívelő nép föld utáni vágyódá­sát". Aki ebben reménykedik, az nincs tisztában a földkérdés lényegével. Tragikus dolog, hogy nálunk ma még számottevő körökben sehogysem akar megváltozni az a felfogás, hogy a földproblé­mát mesterségesen nagyították fel és voltaképpen nincs reális alapja azoknak a követelések­nek, amelyek ezen a téren merőben új elrendezésre töre­kednek. Természetesen tagad­ják azt is, hogy a föld közép­pontjában állana a megoldásra váró feladatoknak. Pedig na­gyon világos itt a helyzet. Nem vitatható, hogy a nagybirtok agrárkiviteli államban csak kü­lönleges védettség mellett tart­hatja fenn magát. Ez alatt ér­teni kell elsősorban a munka­bérek alacsonyan tartását és mentességét a szociális terhek alól. Mihelyt itt a mezőgazda­sági munkásság érdekében a szociális államban ma már mel­lőzhetetlen reformok végre­hajtatnának — gondolunk itt elsősorban a munkabér, a munkaidő, az egészségügyi és szociális biztosítás kérdéseinek csak a minimális emberi igénye­ket kielégítő rendezésére (ez sokkal előbbre való, mint pél­dául a tervezett agrár-dopo fa­­voro) —, a nagybirtokok leg­többje nem sokáig tudná fenn­tartani magát. A nagyüzemtől nem lehet rossznéven venni, hogy előre látva ezt a sorsot, minden erejével igyekszik meg­akadályozni az égető szociális reformokat. A nagybirtok ellen­állása annál megokoltabb, mert itt a termelés intenzitásához és egyáltalán mezőgazdaságunk foglalkoztató képességéhez vi­szonyítva túlméretezett mun­kássággal állunk szemben, en­nek szociális terhei is nagyob­bak lennének tehát a normális­nál. Az első áttekintésre könnyű belátni, hogy 7.800.000 család olyan elbírhatatlan terhet je­lent, hogy ezek intézményes szociális gondozása a magán­­gazdaság és az állam teherbíró­képességét messze meghaladja Az államnak választania kell, megvalósítja a szociális átalaku­lást, de ebben az esetben fel kell áldoznia a nagybirtokok nagy részét, vagy a nagyüzemek létének fenntartása érdekében vállalja az apró-cseprő szociális kísérletezéssel járó kockázatot, amely azonban minden nappal hatványozottan növekszik. A józan okosság feltétlenül az előbbi megoldást parancsolja. Világos tehát, hogy a szociális reformok és a földkérdés gyö­keres rendezése szoros junkuim­­ban van egymással, mert amed­dig a mezei proletariátus egy jó nagy részét a földhözjuttatás se­gítségével nem emeltük ki mai helyzetéből, a szociális gondo­zásnak erre az óriási tömegre való kiterjesztése elviselhetetlen költséggel terhelné a közösséget, holott ez földreform esetén meg­takarítható volna. Kisbirtok-rendszerben a kisüzem sokkal nagyobb foglalkoztató- és el­tartó-képessége mellett a nagy­birtokkal egybekötött szociális feladatok automatikusan meg­oldódnak, de mindenesetre oly mértékben megkisebbednek, hogy könnyen szembe lehet ve­lük nézni. A földkérdésnek azonban ez csak az egyik oldala. A másik az, hogy megoldatlansága, mint valami szeptikus anyag, állan­dóan mérgezően hat közálla­potainkra. Ameddig ezen a té­ren a megkerülés politikáját folytatjuk, el kell készülnünk minden meglepetésre. Aki is­meri a falut, jól tudja, hogy az embereket semmivel sem lehet úgy lázba hozni, mint a föld­del. És tudja azt is, hogy a láz­mérő ma magas hőmérsékletet mutat. Radikális beavatkozásra van szükség, amely visszaadja a szervezet természetes ellenálló erejét. Honvédelmet akarunk fejleszteni? Hogyan? Ilyen meg­­hasonlott, koldus kisparaszt­­sággal, amely a látszólagos nyu­galom vékony kérge alatt ret­tentő belső feszültségben él? A társadalom egyensúlyát akar­juk megteremteni? Nagy téve­dés volna azt hinni, hogy ezt az egyensúlyt az intellektuális ré­tegek elégedetlenségének csilla­pítása, amelyre újabban kétség­telenül történtek figyelemre­méltó intézkedések, biztosítani fogja. A kérdés súlypontja kint van a falvak, a tanyák, a pusz­ták mélyén, ahol évtizedek óta milliónyi magyar várja, hogy egyszer reá is sor kerüljön. Katasztrofális volna, ha a földkérdésben ez a kormány is elődjeinek politikáját folytatná és nem volna elszántsága vagy, ereje ezen a téren a szükséges kezdeményezést megtenni. Óri­­ási és felmérhetetlen hatása volna ennek a megszállt terüle­tek magyarságára is, ahonnan most még ilyen biztatásokat kü­l*­ denek felénk. — Magyarország szempontjá* ból sürgősnek és feltétlenül szükségesnek látjuk az egészsé* ges és igazságos földbirtokpoli* tika elindítását. Az ország jö* vője, boldogulása és megerősö­dése attól függ, hogy kellő számú életképes magyar kis­gazdával bővüljön az agrár* társadalom." Ezt mindenki el­­hiheti Esterházy János grófnak, a felvidéki magyar kisebbség egyik vezetőjének. " A német-cseh kérdés békés elintézését remélik Londonban Európaszerte folynak a diplomáciai tanácskozások A németek nem utasították el a legújabb cseh javaslatot Szerdára mintha kissé meg­enyhült volna az európai vál­ság, a Londonból érkező jelen­tésekből úgy látszik, az angolok remélik, hogy békés úton lehet dűlőre vinni a német—cseh kér­dést. Hogy a legújabb cseh javas­latokban mi van, még mindig nem tudódott ki, annyi azon­ban szerencsére kiderült, hogy ezt a harmadik cseh prepozí­ciót a szudétanémetek — leg­alább is eddig — nem utasítot­ták vissza. Ez természetesen nem jelenti, hogy elfogadták, a hely­zet tehát az, hogy m­ég nyitva kell várkutatui, hogy Angliában áll az út a kompromisszum felé. Az angol kormány az Egyesült Államok és Franciaország tá­mogatásával minden erejének megfeszítésével küzd, hogy ezt a kompromisszumot létrehozza. Slinderson nagykövet ilyen irányban fogja latbavetni érveit azon a barátságos eszmecserén, amelyet a cseh kérdésben fog folytatni az angol kormány megbízásából a német külügy­miniszterrel, Ribbentroppal és talán magával Hitlerrel is. Igen figyelemreméltó az a tény, hogy a nyugati nagyhatal­mak a Németországgal barátsá­gos viszonyban álló két euró­pai nagy állam, Lengyelország és Olaszország kormányaival is érintkezésbe léptek. Az európai válság további alakulása szem­pontjából ugyanis döntő jelen­tőségű Varsó és Róma magatar­tása. Ezért is valószínű, hogy az európai békét nem fogják megbontani. Végül, de még az eddigieknél is nyomatékosabban és Franciaországban is tűrhetet­lennek kezdik találni a cseh ál­lamban uralkodó nemzetiség állapotokat. Valószínű tehát, hogy ha Csehország megússza is háború nélkül a mostani vál­ságot, igen messzemenő áldoza­tokat kell hoznia, ha valódi bé­kességet akar az állam határain belül élő idegen népcsoportok­kal. Lord Halifax külügyminiszter­ azután Kennedy amerikai nagykö­­vetet fogadta, akivel rövid eszme­­cserét folytatott. Az amerikai nagy­­követ már kedden is járt a Dow­­ningstreeten, ahol Chamberlain miniszterelnökkel tárgyalt. Kennedy után Corbin francia­ nagykövet jelent meg Jord Halifax■n nál, hogy tájékoztassa őt az előtti napi francia minisztertanács le­­folyásáról. Corbin Párizsból érke* zett vissza s hír szerint írásbeli közléseket is hozott, amelyeket a párizsi államtanács ülésén szöve­­geztek meg. Corbin és lord Halifax közel egyórás tanácskozásának be­­avatott körökben igen nagy jelen­­tőséget tulajdonítanak. Corbin rész* Jelesen megvitatta Halifax lorddal a helyzetet és átvette az angol kü­l­­ügyminiszter közléseit a keddi an*­gol miniszteri értekezlet határoza* tairól, amelyeket azonnal továbbju­tott Párizsba. Későbbi jelentés szerint az angol külügyminisztériumban még szer­­dán délután is egymásnak adták a­ kilincset a bel- és külföldi diplo­­maták. A kora délutáni órákban Jan Masaryk cseh követ jelent meg a Foreign Officeban, s látogatást tett még a londoni lengyel ügyvivő és Winston Churchill volt minisz­­ter is. A cseh követ az amerikai nagykövetségen is hosszabb meg­­beszélést folytatott. A brit külügyminiszter megbeszé­­léseivel kapcsolatosan a Press Angol—amerikai—francia tanácskozás A szerda délelőtt angol—francia —amerikai tanácskozások jegyében folyt le Londonban. Lord Halifax külügyminiszter mindenekelőtt a Berlinbe visszatérő Slinderson nagy­követtel, utána pedig a londoni amerikai és francia nagykövettel tanácskozott. Henderson megkapta a külügyminisztertől az utolsó uta­sításokat arra vonatkozólag, milyen szóbeli előterjesztést tegyen majd Berlinben a keddi angol miniszteri értekezlet határozataival kapcsolat­ban a német kormánynak. Hender­son nagykövet délután elindult vissza Berlinbe. Ára 10 fillér ! !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék