Magyar Nemzet, 1939. december (2. évfolyam, 273-296. szám)

1939-12-05 / 276. szám

6 Xerxes északon Ha nemrégiben még kételke­dőn beszéltünk az európai gon­dolatról, a mostani háború meg­tanít reá, hogy méltányoljuk értékeit. Az új háború színpa­dán mintha kissé vontatottan haladna a cselekmény s egy­előre csak annyi az eredmény, hogy valóban odaveszett az az európai egység, melyben, mi­kor még megvolt, könnyelműen kételkedtünk. Annál tumultuó­­zusabb és veszedelmesebb jele­netek játszódnak le a színfalak mögött, avagy ha tetszik, a „harmadik fronton": a háttér­ben Miközben a két szembenálló ellenfél mögött a színpadra ké­szül lépni a harmadik, bőven kínálkozhatnak felléptével kap­csolatban különféle analógiák. Ha ugyan kedvünk van még az analógiákhoz. Mégis: az új há­ború eddig egyetlen nagy ered­ménye, hogy megtanított hinni olyan eszményekben, melyekről még nemrégiben olyan könnyel­műen nyilatkoztunk. A kínál­kozó analógiák pedig arra kel­lenek, hogy erősítsük magunkat veszedelmesebb korok szem­léletével, ahol mégis győzött a jog és az igazság. Mert az em­beriség már nyilván leszédült volna sorsa pereméről a mély­ségekbe és a szédü­letekbe, me­lyek minduntalan jel-felkísérte­­nek. A szenvedés és megpróbál­tatás, meg a szédület csak akkor elviselhető, hogyha az ember szeme felfelé tekint s nem nézi ijedősen az örvényt és a meredélyt. Hát így kellenek az európai emberiségnek újra az emberi összetartozás gondolatai, a szabadság és az emberiesség öntudata, —­ olyan gondolatok, melyek nélkül értéktelen lenne három évezred története s me­lyek nélkül élnünk ma sem le­het, de nem is érdemes. A kínálkozó analógiák arról beszélnek, hogy az európai tör­ténet milyen véletlenje, avagy éppen megnyugtató törvénysze­rűsége az, hogy az európai gon­dolat a Földközi-tenger meden­céjében született. Ha valami baj volt az európai emberiség sor­sával, itt védelmezték a legjob­ban bajbajutott értékeit s itt érezték a legjobban, egyetlen egységben mennyire összetarto­zunk. Miközben egy kis nép vívja észak erdői, tavai, jege között élet-halálharcát, a Föld­közi-tenger partjait­ől mozdul meg az a lelkiismeret, mely mai szétszakadozottságunk közben egyetlen vigasztalónk. Az euró­pai civilizáció Róma munkájá­ból növekedett addig, hogy ma egyetlen egységbe tartozik vég­eredményben az egész világ s Róma volt a jog, a rend, a béke és a méltányosság őre egy bar­bár világ közepén; azóta is eze­ken a nyomokon fejlődtünk ad­dig, hogy a világot át- meg át­szőtték a fehér ember civilizá­ciójának szálai. Mintha ma új barbársá­gok veszedelmei között Rómá­ból ugyanez a védő, őrző és jog­szerű lelkiismeret szólna az em­beriséghez, mely egykor békét hozott a világra és falakat épí­tett a munka és a jog oltalmára viharzó határokon. Mit számít Rómának a kis finn nép küzdelme a messzi északon? A nagy politika bo­nyolultságai között Róma a maga külön érdekkörében bi­zonnyal érdektelenül nézhetné, mi történik Karélia határain Vi­szont itt többről van szó. Egy­szerűen arról, hogy a római gon­dolat a maga mérsékelt, arányos értékrendszerével éppen az el­lenkezője annak a politikai rendszernek és történeti princí­piumnak, mely a tagolatlan ke­let nagy arányaival ott törek­szik most nyugat felé a finn öbölben. A kis finn nép most egész Európát, az egész európai civi­lizációt védelmezi. Kis népnek tragikus és mégis mennyire szép szerep, hogy ők hordoz­hatják a legnagyobb odaadás­sal a szabadság gondolatát! A szabadság gondolatát, melyből megszületett az európai civilizá­ció ... Rend és szabadság: ezek az európai élet vezérlő elvei. A kis finn nép a maga mintaszerű életében ezeket az elveket való­sította meg. Rend és szabadság: az értük vívott nehéz harc nyil­ván egy jövő jobb élet remény­ségéből fakad. Az antik Hellász példáját idézhetnék, amint a maroknyi görögség visszaverte, egyedül hite és erénye erejével, Xerxes óriási hadseregeit. Mara­­thon és Plataia óta így tartozik hozzá a szabadság az európai szellemhez . Marathon és Pla­taia nélkül nem jöhetett volna sem Pheidiás, sem Periklés, se Róma. Vájjon hihetünk-e benne, hogy a finn példa új európai megértésnek, emberiességnek és békének lesz majd előkészítője? A lelkiismeret kérdése ez s a hűségé (ahogy most Róma is olyan hűnek mutatkozik az európai közösség hagyományai­hoz). Megpróbáltatásaink újra megtanítanak reá, hogy relati­vizmus nélkül bízzunk az igaz­ság és a szabadság a csodatevő erejében, azzal a hűséggel, mely nélkül nem lehetett volna euró­pai egység s a legszebb törté­nelem. Gogolák Lajos TELEFONSZÁMAINK: Szerkesztőség . , *128-428 Kiadóhivatal­­ . , *126-726 Hirdetésosztály . ,­­ Könyvosztály *120-150 Magyar Nemzet KEDD, 1959 DECEMBER 5. Formaelv és formatisztelet A népek áradásában és kavargá­sában, etikai magatartásuk félre­­csúszásaiban és terjeszkedésük mér­­téktelenségében, történelmük szélső­séges korszakaiban, kultúrájuk túl­érett dekadenciájában, de mérsékelt és józan, befelé forduló és mélyebb kultúrára szomjas periódusaiban is a kozmosz egyéb erőinek őstör­vényszerűségei uralkodnak. Forma és alaktalanság, arány és szertelen­ség, céltudatos haladás és csapongó kedvtelések úgy váltakoznak, akár­csak a stílusok és irányok a művé­szettörténelemben. Esztétikai és etnográfiai jelenségek egyaránt rendszerek megszerkesztésére, elmé­letek építgetésére ösztönzik a filo­zófus és szociológus elméket, míg egy váratlan csapás elintézi az élet­ből préselt virágként elraktározott tudományos és elvi rendszereket. Ez eméletek sokszor , máról-hol­napra omlanak össze, mint a kártyavár... Minden életnek szüksége van for­mákra, stílusok teremtésére. A ter­mészet is alakokba öltözik, formai változatosságával lep meg, nehogy színei és energiái érthetetlen és élvezhetetlen, szétfolyó káoszban vesszenek el. A művészet is formák, iskolák, keretek között őrzi meg a lélek szárnyalásainak meglepő, megrázó, tavaszos élményeit. De a formák elavulhatnak, megszokottá válhatnak, rozzant keretekké eshet­nek széjjel; ilyenkor a zseni fel­fedező útra indul és új öltözékben jeleníti meg az örökegy gondolatot, azt a­ nagy inspirációt, amely min­den igazi mű­vésznél azonos... A dilettánsra a formaérzék hiánya jellemző. A dilettáns csak érzeleg, válogat, rajong. Nem látja meg a forma lényeges jelentőségét, életet őrző és vezérlő elvét. A népek életében a nemzeti stílus képviseli azt a formát, amelybe bele kell törődnie még a leguniverzálisabb elme és szív fényeinek és sejtelmeinek, látomá­sainak és borongás mindenség-érze­tének kultúrát hozó és árasztó erői­nek is. A nemzeti stílus természete­sen nem pusztán a művészetet irá­nyító elv, a gondolkodásmód, a jel­lem, a munkasiker, a politikai magatartás és idegen nemzetekkel szemben kifejeződő érzület is egye­nes folyományai. A nemzeti stílus a nemzeti élet elválaszthatatlan kí­sérője, meghatározó formája. A nép lelkéből fakad, magára ölti a ha­gyományok hímzéseit és ünnepé­lyes lelkületét, tovaviszi az ősök szellemét a századokon át, megőrzi az egységet és folytonosságot... A történelmi határok is beletartoznak e formaelvbe. Ezért nem szabad hozzányúlnia senkinek sem a tör­ténelmileg szentesített határok­hoz, mert a forma törvénye époly szent, mint az éltető tartalomé. A történelem gyakran szolgáltatott igazságot kis népeknek, kifosztott és kizsákmányolt nemzeteknek. Ezt éppen mi magyarok tudhatjuk leg­jobban. Hisszük és reméljük, hogy így lesz ez most is ... Bánfalvy Szilárd Olaszország és a szovjet működése a Balkánon Az amerikai semlegességi törvény megváltoztatása és a holland­­belga békeakció sikertelensége Nyu­gaton lezárta a háborús diplomá­cia első korszakát. Kétségtelen ugyanis, hogy pillanatnyilag Nyu­gaton a politikai elgondolások frontja megmerevedett s habár döntő jelentőségű eseményekkel ta­vaszig a harctereken nem lehet szá­molni, azért Nyugaton egyelőre a fegyvereké a szó. Természetes azon­ban, hogy a hadviselő és semleges államok diplomáciája tovább mű­ködik, mégpedig elsősorban oly te­rületeken, amelyeket gazdasági, il­letve közvetett hadicéljaik számára fontosnak tartanak .Jelen pillanat­ban a Balkán az a hely, ahol a különböző erővonalak működését leginkább érezni lehet és ahová az európai diplomácia súlypontja át­tevődött. A Balkán s a vele közvetlen föld­rajzi kapcsolatban lévő Közel-Ke­let mindig fontos szerepet játszott a nagyhatalmak egymás közti mér­kőzésénél. Aki figyelemmel kísérte a most dúló európai háborút meg­előző politikai eseményeket, az kétségtelenül megállapíthatja, hogy a Balkánért való versenyfutás és a különböző érdekszférák lerögzítése jóval megelőzte az ellenségeskedé­sek kirobbanását. Ezen a téren el­sőrendű fontosságú szerepet ját­szott és játszik ma is Olaszország, amely már többször félreismerhe­tetlenül leszögezte azt az álláspont­ját, hogy a Balkánon semmiféle lényeges esemény nem történhetik az Impérium tudta nélkül. Albánia bekebelezése óta Olasz­ország ténylegesen is balkáni hata­lom s hogy e szerepét milyen ko­molyan veszi, azt legjobban bizo­nyítja az a nemrég elhangzott olasz kijelentés, mely szerint: ,,Olaszor­szág határai a Dunánál vannak Amióta a német—orosz szerződés és Lengyelország felosztása követ­keztében a szovjet újból hatásos szerepet játszik az európai politi­kában, az orosz befolyás a Balká­non is érezhetőbbé vált. A szovjet külpolitika az utóbbi időben mind­inkább kezd visszatérni a cári dip­ lomácia célgondolataihoz. A válto­zott viszonyok következtében azon­ban a Balkánon többé nem a Mon­archiával, mégcsak nem is annyira Angliával találja magát szemközt, hanem Olaszországgal. A szovjet balkáni törekvéseire ma még csak következtetni lehet, éppen azért, mivel ismerjük a cári Oroszország ezirányú terveit. A balkáni álla­mokra nehezedő fokozott és mi­előbbi orosz nyomás mellett szól az, hogy a szovjet északi tervei realizálása után délen próbál majd elgondolásainak érvényt sze­rezni. Másrészt tagadhatatlan, hogy Oroszország mai helyzete a Balká­non bizonyos tekintetben sokkal nehezebb, mint amilyen 1914 előtt volt. Akkor ugyanis a pravoszláv gondolat még tökéletes vonzerővel hatott a Balkán ortodox vallású népeire. Ez az összekötő kapocs azonban, melynek lélektani vonz­erejét nem szabad lebecsülni, a mai orosz birodalom vezetőivel szemközt aligha állhat fenn. Bul­gária agrárproletariátusának egy része talán még megfelelő rokon­­szenvvel viseltethet a moszkvai re­zsim iránt, de már például Jugo­szláviáról ilyen szimpátiák bajosan volnának feltételezhetők. Másrészt éppen a fentiek alapján nyilván­való, hogy minden a Balkánon je­lentkező erőszakos szovjet­ akció­nak Olaszország azonnal és a leg­erélyesebben ellene szegülne. Ez új balkáni nagyhatalom következté­ben Moszkva egyelőre kénytelen lesz ezirányú terveit továbbra is nyílt kérdéseknek tekinteni. A harmadik fontos érdekszféra a Balkánon az angol és a francia Magán a szűkebb értelemben vett Balkánon sem Angliának, sem Fran­ciaországnak tulajdonképpen nin­csenek lényegesebb gazdasági vagy politikai ambíciói, de fontos szá­mukra ez a terület a háború to­vábbfolytatása szempontjából. Nem valószínű ugyan, hogy legalább is egyelőre a szövetségesek a világhá­borúból emlékezetes szaloniki ex­pedíció megismétlésére gondolja­nak, de a balkáni államok semleges­ségének mérve és jellege döntően tudná befolyásolni a távolabbi had­színterek eseményeit is. A balkáni semlegesség elsősorban a közelke­leti brit és francia érdekek miatt bír fontossággal. Ennek biztosítá­sát és védelmét szolgálta a nemrég Ankarában megkötött angol—fran­cia—török egyezmény, mely heves ellenérzést váltott ki Moszkvában A balkáni semlegesség kérdésében nincs lényegesebb eltérés Anglia Franciaország és­ Olaszország kö­zött, úgyhogy e téren a három nagy­hatalom közt feltűnő súrlódás nem várható, ellen a pillanatnyi an­gol—francia—olasz szolidaritás alighanem újból megfontolásra fogja késztetni Moszkvát, mielőtt a Balkánon bármilyen akcióba kez­dene. Németországnak, mint hadviselő félnek balkáni érdekeltsége kétség­telenül a politikai status­z quo­t és a legteljesebb semlegességet köve­teli. Ez a semlegesség azonban ne­mes szemponntból mindenesetre olyan kell legyen, hogy messzeágazó és elsőrendű fontosságú gazdasági ér­dekei kielégítést nyerjenek. Min­den cáfolat ellenére nagyon való­színű, hogy a legutóbbi román kor­mányválságnál ezek a szempontok is szerepet játszottak. A balkáni helyzet vizsgálatánál szándékosan hagytuk utoljára Ma­gyarországot. Közvetlen szom­szédja vagyunk a Balkánnak s a szoros barátság következtében, mely Olaszországhoz fűz, ránk is foko­zottabb mértékben vonatkozik az, hogy minden balkáni változás Ma­gyarországot a legközelebbről érinti. Hogy Magyarország álláspontja mi lehet egy esetlegesen megalakítandó új Balkán-blokkal szemben, azt Csáky külügyminiszter expozéjá­ban világosan körvonalazta. Nyil­vánvaló, hogy Magyarország min­denfajta új balkáni alakulatban csakis függő problémáinak rende­zése és jogos igényeinek kielégítése esetén vehetne részt. Ez pedig első­sorban Romániára vonatkozhatik A nyomás elöl való kitérésnek csak egy módja lehet: áldozatok árán való becsüle­tes megegyezés szomszédjaival, mely esetben harmonikusan élvezhetné egy esetleges új délkeleteurópai a­la­kulat semlegességének előnyét. El­lenkező esetben számára csak a behódolás útja marad. Báró Wesselényi Miklós Azonnali belépésre kere­sünk perfekt, gyakorlattal bíró, őskeresztény magyar-német gép- és gyorsírást. Csak abszolút tudással ren­delkezők jelentkezzenek, ilyenek munkáját megfele­lően honoráljuk. Jelentkezés Ford Motor rt., Kossuth Lajos­ tér 18., dél­előtt 10—12, délután A—5 között. Magyar szerencsekívánat Mackensen vezértábornagy 90. születése napján Berlinből jelenti a Német Táv­irati Iroda. Mackensen vezértábor­nagy 90. születésnapja alkalmából dr. Ilardy Kálmán ezredes, berlini magyar katonai attasé, tolmácsolta a vezértábornagynak a magyar hon­védelmi miniszter és a honvédség szerencsekivonalait. Vitéz Leveldi Kozma Miklós m. Tvr. titkos tanácsos, mint a volt császári és királyi 10. huszárezred század parancsnoka, amelynek Ma­­ckensen vezértábornagy az ezred­tulajdonosa, tolmácsolta az ezred szerencsekivonalait. (MTI.) Félezer felvidéki gazda látogatása az Alföldön és a fővárosban A Falu­ Gazdaszövetség most ren­dezte meg az első gazda társasuta­zást, amelyen ötszázötven felvidéki gazda vett részt ötvenhat különböző községből. A felvidéki gazdákat, akik különván­attal érkeztek a szlovák gazdákkal együtt, először Kiskun­félegyháza és Csongrád alföldi gaz­dái látták vendégül. Vasárnap Kis­kunfélegyházán volt az ünnepélyes fogadtatás, ugyancsak ünnepélyesen fogadták Csongrádon is a felvidéki gazdák csoportját. A felvidéki gaz­dák hétfőn reggel kü­lönvonaton ér­keztek Budapestre, ahol felvonultak az Országzászló elé, majd megtekin­­t­ették a parlamentet s utána a kupolacsarnokban gyűltek össze, ahol Jarass Andor a gazdaképviselők és a felvidéki képviselők társaságában fo­gadta és üdvözölte őket. A felvi­dékieket Krúdy Ferenc, majd Mayer János köszöntötte hangsúlyozva, hogy az elmúlt húsz esztendő alatt nagy dolgokat művelt a magyar föld és gazdáink a magyar földnek nem­zetközi vonatkozásban is megbecsü­lést szereztek. A Felvidék gazdái lát­hatják, hogy az Alföldön minden tanyán és viskóban faji öntudatában megerősödött magyar lélek lakozik. Jaross Andor azt hangoztatta, hogy a Kis-Alföldről a Nagy-Alföldre érkező magyar azt érzi, mintha Pusztaszer magyarjával fogna kezet s a Felvidék az ezeréves magyar lel­ket megőrizte az elmúlt húsz év alatt. Bensőséges fájdalommal tudatjuk, hogy forrón szeretek! Atyánk. Nagy­atyánk. DEUTSCH ZSIGMOND a Ferenc József rend lovagja és a Szent Száva-rend tulajdonosa áldásos életének 80. évében, novem­ber hó 30-án, rövid tenvedés után elhunyt. December hó 3-án temettük el Pet­­rovprádon (Nagybecskereken). Deutseh Alfréd és I.ies* Wien—Parist Doros József és Frida. Deutseh Emil és Betty gyermekei. Setti nan Lee és Madel­yne (Stock­holm), Druss'*h Mari­tta, Deutsch­ Endre és Sazi, Dór­is Ferenc. Deutseh Zsigmond György, I­rtulss'h Ervin Alfréd unokái. Emléke szent előttünk! Minden külön értesítés helyett! Őzt Tihaméry Hugóné úgy maga, 39 mint családja nevében fájdalommal s megtört szívvel jelenti, hogy hőn sze­retett férje T 1 fi *r rsv­é­­ry 8-i sji *t a december hó 3 án, 44 éves korában, hosszú szervedés után elhunyt Gyá szólják: özv. id. Tiham­éry Hugóné, édesanyja, Tiham­éry Kálmán Gasz­ner Mik­lósné, szül. Tihaméry Aranka. Tihaméry József, testvérei: Tih­a­éry Józsefné, szül. Thum­o Viola, sógor­nője, Giszner Miklós sógora. Teme­tése: kedden délután fél 3 órakor az óbudai teme­zben. Az engesztelő szent miseáldozatot szerdán •reggel 8 óra­kor az újlaki templomban mutatjuk )be az Egek Urának Minden külön értesítés helyit. Részvétlátogatásos mellőzését kérjük.

Next