Magyar Nemzet, 1940. január (3. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám

t 2 Teljessé vált finn győzelmet jelentenek Párizsból Londonból jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. Az egész angol sajtó, még a nagyon óvatos és bizalmatlan „Times" szakértője is megállapítja, hogy azok a győzelmek, amelyeket a finnek a legutóbbi héten a szovjet­oroszokon arattak, a finnek barátai­nak legvérmesebb reményeit is messze felülmúlták. Rámutatnak különösen a Klasta-tavon aratott fényes Cnn győ­zelemre, amely talán a finn sikerek legkimagaslóbb eseménye. A finnek itt a 13. hadosztályt, leg­alább 18.000 embert, az Indiánok harci módszereivel ejtették tőrbe a tó jegén. A tavon felvonuló szovjet­­hadosztályra a környező erdőkben leselkedtek a finnek és minden oldal­ról géppuskatűzzel árasztották el az ellenséget, miközben repülőgépek bombázták a tó jegét. A jég besza­kadt s az egész gépesített szovjet­hadosztály a vízbe fulladt. Négy me­nekülő szovjetorosz ezredet finn szán­talpasok vettek üldözőbe és a négy ezred közül a határt csak a fegy­vereit és lőszereit elhajítva menekülő negyedik ezred érte el. * A finnek kedvező katonai helyzete az új esztendőben sem változott. A karéliai földszoroson 200.000 főnyi átszervezett szovjetorosz hadsereg támadta a 36 órai tüzérségi előkészítés után rendkívüli hevességgel a Man­­nerheim-vonalat, de rendkívül nagy veszteségek árán sem nyertek talp­alatnyi teret sem. A velük szemben­álló 300.000 főnyi válogatott finn csapatok a Mannerheim-vonal mö­gött még két másik védelmi rend­részt építenek, úgyhogy a szovjet­oroszok még áttörés esetén sem ke­ríthetnék be a finn arcvonalat. A Ladoga-tótól északra a finnek folytatják győzelmeik kiaknázását és tekintélyes mennyiségű hadianyagot zsákmányolnak és foglyot ejtenek. Aglajárví körül a csatateret jól felszerelt, válogatott szovjetorosz ez­­redek katonáinak kőkeményre fa­gyott holtteste borítja. Sallá és Petsamo között a 40 fokos hideg tel­jesen megbénította a hadművelete­kért. Finnország legészakibb részén a szovjetoroszokat óriási csordákban követik szibériai farkasok. (MTI.) Párizsból jelenti a Havas-iroda. A­­szovjetorosz csapatok újabb ponto­kon vonultak vissza a határról. A most­­ teljessé vált finn győzelem lé­nyegesen megváltoztatta a helyzetet az egész arcvonalon. Ezt a megfigye­lést tették külföldi katonai szak­értők az arcvonalon. Megfigyeléseik révén lehetségessé vált a legújabb orosz kudarc részleteinek összeállí­tása. December 29-én a karéliai föld­­szorosban lefolyt egyik tüzérségi pár­baj során meg lehetett állapítani, hogy az oroszok 210 m­illiméteres messzehordó ágyukat használnak. Azok a megfigyelők, akik szemtanúi voltak egy kikötő bombázásának, azt állítják, hogy a lövedékek közöl egy sem robbant fel. Ugyanezen a na­pon a finn csapatok a Ladoga-tótól északra a szovjet­ hátvédekkel harcol­tak, elzárták összeköttetésüket és ve­szélyeztetik az utánpótlást. Kuhmo­­niemitől keletre a szovjet csapatoknak vissza kellett vonulniuk a határra, ami mintegy negyven kilométeres hátrálást jelent. Ez a suomussalmi nagy győzelem következménye. Ennél az ütközetnél a finnek hatalmas hadizsákmányt ejtettek, mely egy tüzérségi csoportot, hat páncéltörő ágyút, négy légelhárító ágyút, ötven gépkocsit és ötszáz lovat foglalt ma­gában. December 30-án és 31-én a szovjet­­csapatok a karéliai földszorosban visszavonultak és az így elfoglalt ál­lásaikat megerősítették. Drótakadá­lyokat vonnak, gépfegyverfedezéket készítenek és árkokat ásnak. A szovjetrepülők tovább bombáz­zák a kikötőket, különösen Hankót, de a szárazföldi csapatok az arcvonal majdnem valamennyi pontján visz­­szavonulóban vannak. Gyakorlatilag a szovjet hadsereg nincs is többé finn területen, kivéve Petsamo vidékét és a karéliai földszorost. Innen is visz­­sza kellett azonban vonulniuk. A Suomussalminál kivívott győzelem el­hárította Finnországról a fojtogató fenyegetést, kettészakította az északi és a déli hadosztályok közötti kap­csolatot. A szovjet csapatok általános­nak mondható visszavonulása egy kis nyugalmat adott a finn katonák­nak egyhónapi elkeseredett küzde­lem után, amely alatt szinte lehetetlen volt a küzdő csapatokat felváltani. ( MTI.A A® északi háború egyéb hírei Londonból jelenti a Stefani-iroda. Hétfőn egész nap szakadatlanul egy­mást érték a szovjet támaadások a Ladoea-tótól a Leningrad és Vii­urt között vezető vasútvonalig terjedő 40 kilométeres arcvonalon. A támadá­sokban 150.000 embert vetettek harcba. A finnek azonban egyetlen méternyi teret sem vesztettek, sőt súlyos veszteségeket okoztak a tá­madóknak. (MTI.) Stockholmból jelenti a Havas­­iroda. Az „Aftonbladet" tudósítója megerősíti, hogy a finnek Suomisal­­minál fényes győzelmet arattak. A tudósító jelenti, hogy Mannerheim tábornagy környezetéből szerzett ér­­tesülése szerint a finn csapatok meg­­tizedeltek egy körülbelül 15.000 főnyi szovjetorosz sereget. A finnek most a vidéket tisztogatják meg a szétszórt ellenségtől. (MTI.) Rigából jelenti a Stefani-iroda: Hel­sinkiből származó értesülés szerint a finn csapatoknak három pontba si­került elvágniuk a leningrád—mur­­manszki vasútvonalat. Ez rendkívül kritikussá teszi a szovjet csapatok helyzetét. (MTI.) Moszkvai hadi jelentés szerint nem történt semmi lényeges esemény Moszkvából jelenti a Havas­ Iroda. A leningrádi katonai kerület vezér­kara közli. Január elsején az arcvonalon lé­nyeges esemény, nem történt. A szov­jet légi haderők egyes vidékeken si­keres bombázásokat hajtottak végre. Légi harcban két ellenséges repülő­gépet lelőttünk. (MTI.) Lenimrend a szovjet vezérkar főnökének Moszkvából jelenti a Német Távirati Iroda. A szovjetúnió legfelsőbb szovjettanácsának el­nöksége Sarosnikov elsőosztályú hadtestparancsnokot, a szovjet­orosz hadsereg vezérkari főnö­két, a szovjetorosz hadsereg hadműveleteinek sikeres vezeté­séért kitüntette a legmagasabb szovjet­ kitüntetéssel, a Lenin­­renddel. (MTI) i/Reg­esné CRONIN új regényes Három szerelem Fordította: Benedek Marcell Lacy, az energikus, szenvedélyes s a massa tulajdonához szívósan ragaszkodó silót asszonyka min­den jel szerint legkedvesebb gyer­­meke lehet megteremtőjének. Sorsa szerencsétlen s jórészt nyil­ván természete hibájából, de ez a természet annyira emberi, hogy Lucyt az olvasó címen így sze­reli, éppen úgy sajnálja, mint isk­otója és szer­vedtetője, a szer­ző. A regény C­ronin legszebb, leg­emberibb alkotásai közé tartozik. Lehetetlen megindulás és mélysé­ges együttérzés nélkül olvasni Arai kötve 11.51. tűzve t.t0 . Kapható a Magyar Nemzet könyvosztályá­­ban Vilmos császár-öt fia Tel.: 120-130. (Vidékről az összeg IS fillér sortéval előre beküldendő) ik Mait Nemzet SZERDA, 1940 JANUÁR 5. Horthy Miklós és Hitler táviratváltása A Német Távirati Iroda berlini je­lentéséből idézzük: Hitler a következő táviratot intézte Magyarország kormányzójához! — Kérem Fő­méltóságodat, fogadja az újév alkalmából őszinte szerencse- érvárataimat. Ezekhez fűzöm magam és a német nép legjobb kívánságait a baráti magyar nemzet további virág­zására. Horthy kormányzó a következő táv­iratot küldte! — Az újév alkalmából, kérem, fo­gadja a magam és az egész magyar nemzet nevében kifejezett legmelegebb szerencsekívánataimat. Német cáfolat cseh papok letartóztatásáról Prágából jelenti a Német Táv­irati Iroda. Illetékes helyen rámu­tatnak arra, hogy tisztán képzelet szüleménye az a norvég Arbeiter­­bladet-ban megjelent hír, amely szerint a védnökségben 450 cseh papot letartóztattak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a legteljesebb a nyugalom az egész védnökség terü­­letén, szemben bizonyos külföldi lapok ilyen és hasonló célzatos híreszteléseivel. Már több hete megállapította például a cseh ka­tolikus sajtó, hogy a csehországi és morvaországi katolikus egyház — ellentétben angol és francia ál­hírekkel —, még sohasem tevé­kenykedhetett annyire szabadon a cseh nép körében és a keresztet is ismét bevezették a cseh iskolákba, pedig a régi Benes-féle rendszer idején száműzve volt onnan. Ugyan­olyan hamis — hangoztatják — az Arbeiterbladet-nak az a híre is, hogy­ cseh diákokat Cseh- és Morva­országból Németországba deportál­tak kényszermunkára. Egyetlen diákot sem vittek kényszermunkára Cseh- és Morvaországból sem a védnökség területén, sem Német­országban. (MTI.) A japán—szovjet ideiglenes megállapodás Tokióból jelenti a fíavas-iroda. A Togo japán nagykövet és Molotov külügyi népbiztos által vasárnap Moszkvában aláírt modus vivendi több új megállapodást tartalmaz, így Szovjet-Oroszország hozzájárul, hogy tárgyalásokat indítsanak a halászat kérdésének rendezésére még az 1940. év befejezése előtt hosszú időre szóló egyezmény meg­­kötése útján. Ezt Szovjet-Oroszor­szág 1937 óta mindig elutasította. Ugyanekkor kijelentik, hogy a tárgyalófelek megegyeztek az észak­­mandzsúriai vasúti vonallal kap­csolatos fizetések kérdésében is. Eszerint Szovjet-Oroszország elis­meri, hogy 1,300.000 yennel tarto­zik Mandzsukuónak, Mandzsukuo viszont elismeri, hogy 5,900.000 yennel tartozik Szovjet-Oroszor­­szágnak. Ennek következtében Mandzsúria 4,600.000 yent fizet végeredményben Szovjet-Oroszor­­szágnak. Ezzel szemben Szovjet- Oroszország kötelezi magát, hogy legalább a fenti összeg kétharma­dáért árukat vásárol Japántól és Mandzsúriától. (MTI.) Félelmetes számok a japán okm­ál háborúról Csungkingból jelenti a Német Táv­irati Iroda. A kínai katonai hatósá­gok a kínai katonai helyzet múlt évi fejlődéséről kiadott jelentésükben közük, hogy kínai hivatalos értesü­lések szerint a Kínában mozgósított japán csapatok száma 49 hadosztály és 14 vegyesdandár volt, a háború kitörése óta tehát eléri az 1.600.000 főt. Ugyancsak kínai hivatalos híí­rek szerint a japánok vesztesége 1,4­­0.000 fő volt, ezek közül 40 szá­zalék meghalt, 60 százalék harckép­telenné vált. A japánok havonként tehát 50.000 embert veszítettek. A kínaiak ugyanakkor 300 hadosztályt, összesen 3,000.000 embert mozgósí­tottak, nem számítva a portyázó har­cosokat. A kínaiak veszteségei ugyan­akkor kereken 2,000.000-ban állapít­hatók meg. (MTI.) A nyugati háború hírei A nyugati fronton a kiadott je­lentések szerint aránylag nyugodtan telt el az év első és második napja. Párizsi jelentés csupán a szokásos járőr- és felderítőtevékenységekről számol be s említést tesz egy siker­telen német gránáttámadásról. A levegőben mind a franciák, mind pedig a németek csak igen csekély tevékenységet fejtettek ki az arc­vonal felett. Légi riadó nem volt, a rádióállomások egy pillanatra elhall­gattak. A légi tevékenység a tenger felett élénkebb volt. Német repülő­gépek átrepülték a Shetland-szigete, két egyiket lelőtték. Angol repülő­­őrjáratok két Heinkel-típusú német repülőgéppel találkoztak a tenger fe­lett. Nyomban harcba bocsátkoztak egymással. A harcban az egyik né­met gépet leszállásra kényszerítették. Londoni jelentés is beszámol a Shetland-szigetek fölött lezajlott légi harcról s megerősíti a német gépek visszavonulását. Berlinből jelenti a Német Távirati Irodai A német véderő főparancs­noksága a következőket közli: Nyugaton kevés tüzérségi zavaró­tűz volt December 31-én a német északi partvidéket felderítő angol repülők a Német-öböl elhagyásakor holland felségterület fölé repültek. Újév napján a német légi­erő fel­derítő repüléseket hajtott végre a Shetland- és Orkney-szigetek ellen. A német felderítők értékes eredmények­kel tértek vissza. Londonból jelenti a Stefani-iroda. A légügyi minisztérium jelentése sze­rint három angol bombavető repülő­gép az Északi-tenger német partjai­nak közelében 12 német repülőgéppel találkozott és megtámadta őket. Egy német repülőgép kigyulladt és le­zuhant, két másik is elveszettnek tekinthető. Az egyik angol repülőgép a visszatért állomáshelyére, egyet le­lőttek, a harmadikról eddig semmi hír. (MTI.) A pozsonyi magyar szfivet a szlovák—magyar viszonyról Pozsonyból jelenti a Budapesti Tudósító. A Slovak című lap az újév alkalmából beszélgetést folyta­tott a külföldi államok pozsonyi diplomáciai képviselőivel, köztük Szentmiklóssy Szabó György ma­gyar követtel.. Arra a kérdésre, hogy miként ítéli meg a Dunamedence politikai fejlődését, a magyar követ így vá­laszolta: — A Dunamedence államait il­lető kombinációkkal szemben a magyar külügyminiszter vázolta már a pontos magyar álláspontot. Hogy állandóbb együttműködés alakulhasson ki a Dunamedencé­­ben, ehhez a mi részünkről két elő­feltételt fűzünk. Először ennek az együttműködésnek nem szabad harmadik állam ellen irányulnia és jogi eszközök formájában meg­nyilvánulnia. Másodszor az együtt­működéshez tisztáznunk kell a köztünk és az együttműködésre hajlandó más államok között fenn­álló ellentéteket. Dr. And­resz Ivó lesz az új budapesti jugoszláv követ? Belgrád, január Az ünnepek alatt Zágrábban az a hír terjedt el, amelyet néhány belgrádi lap is megerősít, hogy Ra­­sics Milán, budapesti jugoszláv kö­vet más fontosabb állomáshelyet kap és helyébe dr. Andresz Ivó kereske­delmi miniszter kerül. A rendkívül agilis, nagytehetségű miniszter jól beszél magyarul, szinte úttörője volt a magyar—jugoszláv közeledésnek. Igen jól informált körök már azt is tudni vélik, hogy utódja a mi­niszteri székben a közgazdasági egyesület jelenlegi elnöke, dr. Bi­­csanics Rudolf lesz. Az ünnepek alatt szüneteltek Jugoszláviában a kommunista tün­tetések, de elriasztó példaként a horvát bán rendeletére a legutóbbi zavargások kapcsán letartóztatott egyének közül negyvenhármat Le­­poglav szigetére internáltak. * A horvát bánság külön rendjele­ket alapít a politikai és közélet, va­lamint a kultúra terén szerzett ér­demek kitüntetésére. Mégpedig a Tomislav koronarendet azok a köz­életi férfiak kapják majd, akik a politikában szereztek érdemeket maguknak, míg a tudományos és kulturális munka elismerésének jele a Grgur-kereszt lesz.­­ A Cvetkovics-kormány a szociális intézkedések egész sorát vezette be már eddig is, az új esztendőiben azonban még újabb intézkedésekre kerül a sor. Beslics közlekedésügyi miniszter, aki a vajdaság bizalmi embere a kormányban, Szabadkán bejelentette, hogy a vasúti tisztvise­lők a drágaság miatt január elsejé­től húsz százalékos fizetésemelést kapnak, azonkívül mozgó ambulan­cia gondoskodik majd a vasutasok egészségi helyzetéről és Szabadka város kárpótlást kap azért, amiért Újvidékre helyezték a vasútigazga­­tóságot. Szabadkán felállítanak mezőgazdasági és gyümölcsiskolát, ez lesz a kárpótlás. * Cvetkovics miniszterelnök Nis­­ben élesen bírálta a Prizad (privi­legizált agrár­társaság) rendszerét és bejelentette a gabonamonopó­lium átszervezését. Számos és nagy reform keresztülvitele előtt állunk­­— mondotta a miniszterelnök. — Az egyik legfontosabb teendő a mezőgazdasági termények minél jobb áron való értékesítése és a racionális termelés előfeltételei­nek biztosítása. Majd bejelentette, hogy az egész országban egységes kenyérárat léptetnek életbe, amely­­től nem szabad eltérni. Százhúsz millió dinár költséggel tizenkét rádióállomást létesítenek Jugoszláviában s az állam az eddigi leadókat saját kezelésébe veszi. A kormány nagy súlyt helyez a rádió­­szolgálat megjavítására, mert je­lenleg alig 130.000 rádióelőfizető van Jugoszláviában. Új állomást létesítenek Zágrábban, Ljubljaná­ban, Szkopjjéban, Szarajevóban, Mariborban, Banja Lukán, Szplitben, Dubrovnikban, Celinjében, Nisben, Szabadkán és Zomborban, az eddigi állomásokat pedig megerő­sítik.♦ Németh Antal, a Nemzeti Szín­ház igazgatója, Ljubljanába érke­zett, majd onnan néhány napos pi­henés után Belgrádba utazik, hogy Az ember tragédiája szerb válto­zatának belgrádi előadását elő­készítse. Starosolsky Aranka A „Magyar Nemzet 44 külföldi hírforrásai: MTI — Magyar Távirati Iroda, kü­lön tudósítóinak jelentéseit és a többi félhivatalos hírügynök­ség táviratait közli. Stefani — az olasz félhivatalos táv­irat­ iroda. NT! - a félhivatalon Német Táv irat) Iroda NST — Nermzetközi Sajtó-Tudóaító, híreinek nagyobb részét Frank­farton át kapja. Havas és Ageree Rádió — francia félhivata­los hírügynökségek. Reuter és Press Association — nem félhiva­talos angol távirati irodák, a legtöbbször az angol kormány­körök szempontjaihoz igazod­nak, de gyakran tudósítóiknak magánértesüléseire támaszk­od­nak. Döme­ Japánnak, Tass a szovjet­uniónak, Avala Jugoszláviának, az Orient Radio Romániának félhiva­talos hírü­gynöksége. A ..Magyar­­Nemzet* külön hírszolgálatai. United Press — amerikai magán­tulajdonban lévő, politikailag színitlen hírügynökség. Exchange Telegraph — angol táv­irati iroda, szintén rostyán tulajdonban invervalív lrá­nyú. de­partoktól, minden po­l,-Htík­ is érdekeltségtől független A­­vfhtgitta Nemzet* saját tudósítókat tart Rómában, Berlinben, Párizsban, Londonban, Belgrád­ian,­­Szállá­ban, Zürichben, Stockholmban, Oslóban, Helsinkiben,­­ Kolozs­várt, Pozsonyban.

Next