Magyar Nemzet, 1940. április (3. évfolyam, 70-94. szám)

1940-04-24 / 89. szám

10 Valuta- és devizapiac A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: Valuták: Angol font 12.05—12.25, Lelga 57.60—58.30, kanadai dollár 301—306, cseh-morva korona (20 ko­ronásnál nagyobb címletek kivételé­vel) 11.45— 11.80, dinár (500 és 1000 dináros címletek kivételével) 7.60— 7.90, dollár 344.10—350.10, francia frank 6.80—6.95, holland forint 132.lő—184.35, len (érm­e kivételével) 7.20—3.40, leva 3440—3.60, líra (csak 5+1 lírás bankjegyek és érmék vásárol­hatók) 17.40­—1. 90, svájci frank 76.90— 77.90, svéd korona (100 koro­násnál kisebb címletek vásárolhatók) St.70—82.70, szlovák korona (20 ko­ronásnál nagyobb címletek kivételé­vel) 14.55—1­4.90. Devizák: Amszterdam 182.55—184.35, Athén 3.025—3.055, Belgrád 7.82—7.88, Berlin 135.70—136.70, Brüsszel 57.80— 38.30, Bukarest 3.41—3.44, Isztam­bul 268—271, London 12.14—12.30, Milánó 17.66—17.8864, New York 344.10— 317.10, Párizs 0.80—6.99, Prága 11.79 11.93, Szófia 4.11—4.15, Stockholm 51.90— 82.70, Zürich 77.10—77.90, Po­zsony 11.79—11.93. Devizakompenzációs felárak: A ma­gyar—német 18—19%%, a magyar— jugoszláv 46—47%%. A török font felára 38—39%%. A bérkérdés felvetése aláássa a közgazdaság egyensúlyát Az utóbbi időben egy-két sztrájk­­mozgalom fordult elő, amely felhívta az érdeklődést a munkabérkérdésre. .Anélkül, hogy a munkabéremelés in­dokolásával bővebben foglalkoznánk, szükséges néhány olyan alapelvet le­szögeznünk, amelyek a mai rend­kívüli viszonyok mellett a munkabér­­politikánál is irányadóak., Az árpolitikánk kezdettől, fogva arra törekedett, hogy az árnívót min­ijén emelkedéstől megvédje. A kül­földi nyersanyagok drágulása és a szállítási költségek emelkedése után megfelelő mértékű áremelkedés kö­vetkezett be bizonyos cikkeknél. Ugyanakkor a mezőgazdasági terme­lés fokozása érdekében a mezőgazda­sági termékek áránál is bizonyos emelkedés volt tapasztalható. Az eddigi áremelkedések azonban az általános magyar árszínvonalat csak kis mértékben változtatták meg. A termelési költségek növekvése miatt b­ekövetkezett áremelkedés természe­tesen a munkabéreket is érintette. A bérkérdés felvetése éppen tavasz­­szal már csak azért sem lehet indo­kolt, mert a megélhetés költségei ekkor csökken­tek. A munkásságnak sokkal nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy a reálbércsökkenést elkerülhe­tővé tegye, mintsem az, hogy a bér­emelési kérdések felvetésével az ár­színvonal tartását megakadályozza. Az adott rendkívüli viszonyok mellett az életnívónak bizonyos csökkenése elkerülhetetlen, ezt béremeléssel sem lehet megakadályozni. Több külföldi államban a munkás­ság felvilágosításával elérték, hogy a munkásság már belátta: a rendkívüli viszonyok­­ mellett­ a bérek emelése nem célszerű, mert az csak azzal a következménnyel jár, hogy aláássa a közgazdasági egyensúlyhelyzetet és így a munkabéremelésből a munkás­ságra semmi előny nem származik. A magyar munkásság felvilágosítása érdekében éppúgy, mint a külföldön történt, nálunk is meg kell tenni mindent abból a célból, hogy min­denki fegyelmezetten és öntudatosan hozza meg azt az áldozatot, amelyet a rendkívüli viszonyok megkövetel­nek. Vállalati hírek A Keresztény Termelő és Értékesítő Szövetkezet új igazgatósági tagjai gróf Csáky Andor, gróf Csáky An­­dorné sz. báró Benz Mária és Solt­ Sándor. Csizsek Viktor, Fintha László, Lenek Jenő és Regete Károly igazga­tósági­ tagságát a szövetkezetnél tö­rölték.* A Fortuna­rum- és likőrgyár rt.­­nál Nagy Mihály igazgatósági tagsá­gát bejegyezték, Szingwald Alfréd igazgatósági tagságát pedig törölték. * A Ferrovia vasútfelszerelési kft. már megkezdte működését. A vállal­kozás ügyvezetői dr. Grátz Gusztáv és Kisvárdai Boroviczény Aladár. A Hangya Ipar­ft­.-nál dr. Orth Gyula és Parakovits Ferenc cégveze­tői voltát bejegyezték. A Hangya Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet új cégvezetői pedig dr. Szávai ■ Lajos, Tuzson Tibor és Fil­­linger Dezső. ♦ A Glória Kereskedelmi Bt. Algya- Pap Sándort választotta igazgatósági tagjául.* A Kiotild Első Magyar Vegyipar Rt. Stielly Waltert, Tors Tibort és Koós Elemért választotta igazgatósági tag­jaiul. A­­Magnezit Ipar Rt. magyarországi fióktelepénél Goldberger Henrik, Houdek Sándor igazgatósági tagsá­gát, valamint Sándor Dezső és vitéz Etefánty Jenő cégvezetői minőségét törölték. A Péli Nitrogén Műtrágyagyár Rt.­­nál Petneházy Antal igazgatósági tag­ságát törölték.* Az Északm­agyarországi Kőszén­­bánya Rt. gróf Majláth Gézát válasz­totta igazgatósági tagjául. * Az Energia Termelő- és Értékesítő Szövetkezet új igazgatósági tagjai Kölcsey István és vitéz Kalotay Zol­tán.­­.....- - FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: HEGEDŰS GYULA Zürich, ápr. 23. (Zárlat.) Párizs 8.91, London 15.76, New York 446, Brüsszel 74.1­0, Milánó 22.45, Amszterdam 236.75, Berlin 178, Stockholm 105.75, Szófia 5.50, Belgrád 10, Athén 3.20, Bukarest 2.30, Helsinki 8.50, Buenos Aires 103, Yokohama 104%, Mad­rid 45. Zágráb, Belgrád, ápr. 23. (Z­á­r­­­a­­.) Amsz­terdam 23­18.50—2386.50, Milánó 222.95—226.05, London 156—159.20, New York 4125—1485, Párizs 88.15—90 45, Prága 149.75—131.25, Zü­rich 995—1005 Brüsszel 742.50—754.50, Ber­lin 1771.12—1788.88, Párizs, ápr. 23. (Z­á­r­l­a­t.) London 176.62V1. New York 43.80, Brüsszel 737, Zü­rich 983, Amszterdam 2329. London, ápr. 23. (Zárlat.) New York 4­020—L03VI. Párizs 176.50—176.75, Montreal 4.43—4.47, Amszterdam 7.53—7.58, Brüsszel 23.85— 24. Zürich 17.85—17.95, Stockholm 16.85— 16.95, Buenos Aires 17.05—17.30. — Nemhivatalos árfolyamok: Madrid 38.50 áru, Milánó 69.50, Helsinki 180, Belgrád 150, Szó- Ma 291, Bukarest 840 áru, Lisszabon 103, Izlahimi 515 áru, Athéu MO, Riga 18.18, a­ Mirta 14.50, Kaunas 20.31, Rio de Janeiro 18 áru­ — Leszámítolási kamatlábak: frankváltó 3 hóra 1.03—1.06. la­kér­­váltó 3 hóra 2.50—3. napipénz 0.75—1%. New York, ápr. 23. (7. A r 1­a t.) London 3.52’a, Berlin 40.20, Madrid 9.95, Amszter­dam 53.09, Párizs 2.00 1 4. Brüsszel 16.82, Mi­lánó 5.05, Zürich 22.42­­, Stockholm 23.70, Montreal 84.250, Buenos Aires­ 23.10, Piro de Janeiro 5.10, Saraghai 6.12. Az Országos Lakásépítési Hitelszö­vetkezet új igazgatóságának tagjai: dr. Attinger Imre, Weiszer Samu, Schiffkorn Antal, Proszwimmer Béla, Hinleder Fels Zoltán, vitéz Vágvölgyi Ferenc, Dalnoki Kováts Jenő, dr. Van Royen Gyula és Mikuska Géza. Az őrségváltás során eltávoztak az igaz­gatóságból: Tóth Gábor, Ágoston Mi­hály, Décsi Viktor, Adler Gyula, Dé­nes Mór, Peyer Károly, dr. Ferenczi Lajos, Walkó Lóránt és Furtkovic­s Béla.* A Radosi Sándor és Társa ht.-nál Kittenberg Kálmán, dr. Lajos Ferenc, Mészáros Iván és Zuzinz Károly igaz­gatósági tagságát bejegyezték. Ezzel egyidejűleg Ries Béla, Gogola László, dr. Szakváry Aurél, dr. Ebtersz Kor­nél, Jeszenszky Zoltán és Frankovics Ferenc igazgatósági tagsága megszűnt a vállalatnál.* A Vegyészeti és Fémkereskedelmi Rt. dr. Kálmán Dezsőt és Gyöny Is­­vántt választotta igazgatósági tagjaiul. Weisz Miklós és Hermann Antal igaz­gatósági tagságát a vállalatnál tö­rölték. Befásítják Hódmező­vásárhely utcáit Nagyon életrevaló és aktuális esz­mét valósít meg Hódmezővásárhely városa azáltal, hogy utcáit hasznos fával díszíti. A város vezetősége ez­­idén öt km. utcahosszat fásít be gerébjuharral, hárssal és részben szurkos akáccal és ezt a programot a következő években is folytatja mindaddig, míg a város valamennyi utcáját be nem fásítják. A program végrehajtásánál a város főtörekvése, hogy ne csak városszépészet­ és köz­egészségügyi célokat szolgáljon, de minél több mézelő és egyúttal ha­szonfát is ültessen. Méhészeti tanfolyam. Ignácz Sán­dor és dr. Koppán József méhészeti felügyelők május 3-ától naponta dél­után 3 órai kezdettel 18 napos mé­hészeti tanfolyamot rendeznek az Állattani Intézet (VIII., Múzeum­­körút 4.) földszinti tantermében mé­hészeti gyakorlatokkal egybekötve. Jelentkezés ugyanott május 3-án dél­után 5 órától. Magyar Nemzet Értéktőzsdék Államadósság, kötvények, zálogleve­lek: Népszövetségi 90 (90), I—V. liadi­­kölcsön 6% 0.02 (0.02), 1911. évi fő­városi kötvény 4% — (16), 1914.. évi 4.5% 328.5—330 (329), 1927. évi 6% 1Q1.625 (101.25). New York, ápr. 23. (Z á r la t.) Allicd Chemical 178%, Americ.' Can. ' 114*/i, Ame­­ric._ Smeltíug 50%, Americ. Sugár 22, Ame­ric. Tel. and Telegr. 173)4. Americ. Tobacco 90)4. Anaconda Copper 31, Atchinson To­­peca 23, Baltimore and Ohio 5*/s, Betlehem Steel 84)4, Can. Pác. 5)4. Chrysler Corp. 8814, Consol, Gas 3194, Delaware and II,tilt­son 17)4, Eastman Kodak 155)4. Gén. Eleciric 37%, Gén. Motors 537/s, Hudson Motors 594, Internál. Tel. 3)4, Missouri Pae. ’4, New York Central 16%, Internat. Nickei 30*/a, Norfolk and Western 216)4, Northern Pác. 8*/». Pennsylvania R. 22’/*. Badio Corp. 694, Standard Brands 7)4. Standard Oils 4194, Southern Pae. 12*1,. Union Pác. 95' r. U S. Rubber 33%. U. S. Steel 62< le, Wes­tinghouse El. 113, Woolworlh Co. 40, Bra­­silián Traction 7'is, Wright Aero 124, Chase Ntí. Bank 3454, Nat. City Bank —. Para­­mount Publ. 7)4. 7)4 Dawes-köjcs. 1294, 5)4% Young-kölcs. 115/«, 7% Italian 55. higany 48—50, antimon reg. kínai 80—85 névleg, Wolfram-érc 50—60 névleg, fehérbádog 31%—32, vörös­rézszulfát 26%, rúdezüst • prompt 20­5/i«, kés. száll. 207/s, finom ezüst prompt 22%/i«, kés. száll. 22%, arany 168. A budapesti értéktőzsdén kedden az értékek lemorzsolódtak, de az árvesz­teség nem volt számottevő. A tőzsde üzlettelenül, gyengébb irányzattal zárt. A budapesti értéktőzsdén kedden a következő árfolyamokat jegyezték: Előző zárlat Kötések Zárlat II. Bank 176— 176 176.— I. Bp. Mai. — 11 11.— Hungária 30.25 (ex 2.5) 28 28.— Bauxit 212.5 210—210.5 209.5 Beocsini 13.25 13 12.9 Borsodi sz. 12.7 13 13.— Kohó 23.8 22.3­—22.75 22.5 Drasche — 13 13.— Aszfalt — 4.25—4.35 4.20 Kőszén 410.5 411.5—413 411.— N.­bátonyi 43.—­ 43—43.75 43.— Salgó 39.6 38.95—39.4 39.— I­­ikányi 34 5 34 34.— Fegyver 41.5 41 41.— Ganz 18.15 18.05—18.1 18.2 Acél — 35.3—35.7 35.3 Rima 93.1 92.9—94 92.7 OFA 11.— — 11.5 Nasici 81.— . . 78 78.— Levante 6.30 — 0.30 Nova 18.— 18 1 Sí-Tröszt 50.— 50—50.05 50.— Államvasút 7.— 7­7.— Délcu­kor 92.— 94—94.25 94.— M. cukor 101.5 104—104.5 103.75 Georgia 22.— — 22.— Gschwindt 860.— — 860.— Gyapjúmosó 3.3 — 3.35 Goldberger — 47 47.­— Sz.­kender 59.— — 59.— Flóra 16.5 — 16.5 Gumi 62.75 64.5 64.— V. forgalmi 18.8 19.1 18.9 Telefon 8.9 9 , 9.— . Gyapotpiac Liverpool, április 23. (Zárlat.) Északamerikai fully middling ápr. 7.96, máj. 8, jún. 8.01, júl. 8.05, aug. 8, szept. 7.96, okt. 7.91, nov. 7.85, dec. 7.83, jan. 7.81, febr. 7.79, márc. 7.77, ápr. 7.74, máj. 7.72, júl. 7.67. — Giza máj. 10.32, júl. 10.46, szept. 10.48, okt. 10.61, nov. 10.63, jan. 10.71, márc. 10.76. — Lupper máj. 10.35, júl. 10.44, szept. 10.44, okt. 10.30, nov. 10.30, jan. 10.30, márc. 10.33 penny pár fibra. Az irányzat Liverpoolban csen­des, giza és upper alig tartott New York, április 23. (Zárlat.) Északamerikai fully middling loko 10.99 (előző zárlat 10.96), máj. 10.83 (10.80), jún. 10.69 (10.66), júl. 10.56 (10.52—10.53) cent per libra. Az irány­­zat tartott. — És szerződés szerinti jegyzések: Északamerikai fully midd­ling loko 11.19, máj. 10.95, jún. 10.83, júl. 10.71, aug. 10.61, szept. 10.42, okt. 10.24, nov. 10.18, dec. 10.12, jan. 10.06, febr. 10.01, márc. 9.96 cent per libra. Az irányzat tartott. Magpiac A budapesti ma­­rpiacon kedden a követ­kező árakat jegyezték budapesti paritásban: Köles, fehér 42—46, vörös 3S—egyéb 30.5 —*16.5 pengő mázsánként. — Ab feladóállo­más: Mák 148—153. Borsó, Viktória sterili­zált 58—4­3, zöld (expressz) sterilizált 48—50. Lencse, nagyszemű sterilizált 36—47, közép­­szemű sterilizált 27—33, kisszemű sterilizált 23—26. Bab, fehér szokványbab ,dmnai 30.5— 31.25, dunántúli 29.25—29.75, felsőmagyaror­szági 29.25—20.75, fürjbab, gömbölyű 33—35, hosszú 33—35, barnabab 31—35, tarkabab 26.5 —28. Lucernamag, nyers ara­nkás 235—360, fehérbárcás legalább 10 fi 310—314 (ab Buda­pest). fóheremag, nyers arankás 160—130, fehérbárcás legalább 10 íj 228—235 (ab Buda­pest). Biborheremag 80—92. Muharmag 48— 52 Bükkönye, tavaszi 40—41, szőszös 58—61. Csillárfürt, fehér lapos 22.5—23.5 pengő Fémpiac London, április 23. (Zárlat) Ónban az irányzat jól tartott. Standard­ on 253%—253%, három hónapra 249— 249%, lesz. árf. 253%, strails 273%— 278%. — Nem hivatalos jegyzések: Cleveland öntöttvas 18% névleg. réz­­strong sheels belföldi 86, nickel bel­földi 190—195, külföldi 180—185, alumínium belföldi 110, külföldi 95, antimon reg. 106—107, platina 190, Terménytőzsdék A budapesti terménytőzsde árai kedden változatlanok voltak. Hivatalos árfolyamok: Búza, Tisza­­vidéki, felsőtiszai, duna—tiszaközi, fejérmegyei, dunántúli és kisalföldi 77 kg-os 20.25, 78 kg-os 20.75, 79 kg-os 21.05, 80­ kg-os 21.25. — Rozs: Pest­vidéki 16.45—16.70, m­ás származású 16.65—16.90. — Sörárpa: Kiváló 22.60—22.85, príma 21.60—21.85, sör­árpa 20.60—20.85. — Takarmányárpa­­la, 65—66 kg-os 18.50—18.75, közép­­minőségű 18—18. — Zab: Közép­töinőségű 20.80—21.05. — Kukorica: Tiszántúli állomásról 22.15—22.10, egyéb állomásról 22.10—22.25. —B őrlemények (helyt Budapest, zsákos­tól): Finom búzakorpa 14.65, 8-as takarmányliszt 16.60—17.35 pengő mázsánként. Winnipeg, április 23. (Zárlat.) Búza máj. 91. júl. 92%, okt. 94%. — Zab máj. 39%, júl. 38%, okt. 36%.­ — Rozs máj. 70/8, júl. 72, okt. 73. — Árpa máj. 53, júl. 52%, okt. 50%. — Lenmag máj. 217%, júl. 220, okt. 21918 cent per bushel. Chicago, április 23. (Zárlat.) Búza r.máj. 111—lll’/s (pengőben 14.11), júl. 1OO’/s—109% (13.87), szepl. 109%—109% (13.89). — Tengeri máj. 643/4 (8.81), júl. 65% (8.89), szepl. 663/8 (9.03). — Zab máj. 42% (10.09), júl. 38% (9.08), szept. 35% (8.39). — Rozs máj. 71% (9.78), júl. 73% (10.03) szept. 74% (10.39) cent per bushel. Események a vidék hiteléletében Nemrégiben közöltük, hogy a Magyar Országos Központi Taka­­rékpénztár, méltányolva a pénz­ügyi kormányzatnak és a Pénz­intézeti Központnak a hitelszerve­zet racionalizálása iránt megnyil­vánult óhajait, a Szolnoki Mező­gazdasági Takarékpénztárt eddigi af­iliációja, a Külsőszom­oly megyei Takarékpénztár útján érdekkörébe­ vonta. Viszont most arról értesültünk, hogy e racionálási akció további folytatása gyanánt nevezett pénz­intézet miskolci és diósgyőri fiók­jait megszünteti és azok állomá­nyait a Miskolci Takarékpénztár­nak adja át. Utóbbi intézet, amely a Pesti Hazai Első­ Takarékpénz­­tár-Egyesület-tel hitelszerződéses viszonyban áll és a piac legrégibb (95 éve fennálló) intézete, kész­séggel vállalkozott arra, hogy eze­ket az állományokat átvegye és egyébként is előzékenységgel állott az általa is méltányolt magasabb érdekek szolgálatába. Ez a tranzakció egyúttal a Mis­kolci Takarékpénztár fejlődésének újabb lehetőségeket nyit, mert megnövekedett állományaival és a nagyközönségnek évtizedek óta fennálló bizalmára alapított műkö­désével a jövőben még jobban fogja a miskolci piac pénzügyi szükségleteit kielégíthetni. A megszűnt miskolci MOKTÁR- fiók igazgatója, Urbán Tibor, a Miskolci Takarékpénztár szolgál­tába lépett át. Világgazdasági szemle Németország A német birodalmi bank arany- és devizakészlete január 15-étől már­cius 15-éig 77.46 millió márkáról 77.7­ millióra emelkedett. Ugyanez időszak­ban a váltótárca 10.866.89 millióról 11.a11.07 millióra növekedett, míg a jegyforgalom 11.040.48 millióról 11.555.74­­ millióra tágult, viszont a zsíró-kötelezettségek 1641.21 millióról 1551.50 millióra csökkent. A fedezet szempontjából számba jöhető érték­papírok állománya február 15-én 208.07 millió márka volt, míg már­cius 15-én 119.73 millió. * A Deutsche Rentenbank évvégi ki­mutatása szerint a bank jegy­for­galma december 31-én 1083 millió márka volt. Ebből az összegből a birodalmi bank tárcájában 116 millió értékű Rentenbank-jegy volt, amely­­összeg levondtttló az 1083 millióból, úgyhogy a tényleges jegyforgalom összege 967 millió volt az új év kez­detén.* A birodalmi közélelmezési minisz­ter az élelmiszerjegy-rendszerrel kap­csolatban 1940 március 11 -étől áp­rilis 7-éig terjedő időszakra a követ­kező rendelkezéseket adta ki: zsír­adag személyenként és négyhetenként az előző 1325 gramm helyett 1282,5 gramm igényelhető a következő for­mában: 375 gramm vaj, 90 gramm margarin, 442.5 gramm szabadválasz­­tá­sú vaj, margarin vagy olaj, 187.5 gramm zsír és 187.5 gramm sajt. A zsírjegy alapján a gyermekek zsír helyett vajat, 125 gramm műmézet és 62.5 gramm kakaóport kaphatnak. A húsjegyek egyik szelvénye alapján a fogyasztók 125 gramm műmézet igé­­ nyelhetnek. A téli hónapokra meg­állapított külön húskiutalás, amely 125 gramm volt, megszűnik. Az élelmiszerjegy alapján minden sze­mély választás szerint 250 gramm tápszer helyett egy doboz gyümölcs­vagy főzelékkonzervet vagy 250 gramm aszaltszilvát vagy­ egy doboz kondenzált tejet vásárolhat. Újítás még a tojásjegy is, amit eddig külön jegy nélkül, a gyümölcs- és cukor­­jegy alapján lehetett megvásárolni. gott baromfi 1.50, tojás 1.20, tisztí­tott toll 4.—, egyéb toll 6.—. Olajas növények és magvak 2.—, minden­fajta ipari és gyógynövény 1.—, lóheremagvak 2.—, egyéb magvak 0-50. Lovak, darabonként 20—, vágó és vágott lovak (az utóbbi meg nem nyúzott állapotban) 2.—, élő sertés 70 kg-ig 1.—, 70-140 kg-ig 1.50, 140 kg fölött 2.—. Vágott sertés, hasítva is 0.15, friss hús, sózva is, 1.50, ser­téshús feldolgozva (bacon, szalonna, zsír, stb.) 3.--. Faszén 0.10, faszén­­briket 0.10, mindenfajta szén (briket kivételével) 0.10, mindenfajta vas 0.05. Jugoszlávia A délkeleteurópai államok közül — Románia és Görögország után most — Jugoszlávia az, amely bizonyos ex­portcikkeket kiviteli vámmal sújt. Az új vámrendelet elsősorban a beh­oza­­tali vámokat szabályozza oly módon, hogy a vámtarifatételek mintegy 90%%-át 20%-tól 100%-ig terjedő ösz­­szegben felemeli. Egyúttal életbe lép­teti a kiviteli vámokat is, amelyek­nek összege 100 rom­ként arany­­dinárban a következő: Széna 0.25, szalma 0.25, egyéb ta­­karmány ■ 0.75. Elő baromfi 1.20, vá­ SZERDA­, 1940 ÁPRILIS 14. A „Péti Nitrogént” közgyűlése A Péti Nitrogén Műtrágyagyár Rt. április 23-án tartott közgyűlésén el­fogadta az igazgatóság által előter­jesztett, az 1939-es csonka évről szóló mérleget, amely 82.029,38 P nyere­séggel zárult. A közgyűlés ez alka­lommal az igazgatóságba beválasz­totta új tagokul dr. Kádas Károly parügyi államtitkárt, vitéz Pétery Istvánt, vitéz Vináry Ervin iparügyi miniszteri tanácsosokat, Nánásy Géza füzérműszaki aligazgatót, dr. Hajós László ny. pénzügyminiszteri állam­titkárt, dr. Rock Béla földművelés­ügyi miniszteri tanácsost és Zalay György m. kir. kormányfőtanácsost. Az igazgatóság elnökévé dr. Kádas Károly államtitkárt választotta és al­­elnökévé intéz Zsilinszky Gábor ro kir. kormányfőtanácsos, igazgatósági tagokat. A vállalat igazgatósága Zalai György okr. mérnököt, m. kir. kormányfőtanácsost a vállalat ve­zérigazgatójává nevezte ki. Állatpiac Budapesti sertésvásár. Hétfői maradvány M. keddi felhajtás 32, összesen 83, eladás 14, eladatlan 69 darab. A vásár irányzata vál­tozat­l­an. _ Arak: Szedett sertés silány 102,­­exportzsir márkázott 190, félsertés elsőrendű szalonnával 167—174, félsertéshús elsőrendű 168—176, középrendű 160—168, hátszalonna 28 kg-os sózott 177—185, háj 180—184, sza­lámihús 110—148, belföldi zsír 186—190, hát­­szalonna 20 kg-os 179 fillér kilónként. Élelmiszerpiac Kiskereskedelmi árak: Rostélyos, felsál 160 —250, leveshúsok 120—ISO, borjúcomb 260— 300, borjúgesés­­160—240, juhhús, hátulja 150 — 190, eleje 120—140, sertéskaraj 220—280, tarja, comb, lapocka 190—220, oldalas 160— 170, szalonna 190, háj 204, zsír 198, élő tyúk 300­— 500, csirke 200—400, csirke, idei 180—­ 240, tisztított tyúk 200—250, csirke 260—440, lúd, hízott 200—250, ruca, hízott 220—240, fiatojás k­e fa—175, főző és apró 150—1­55, tej­föl 130, tea vaj 370—390, paszt. 410, tehén­túró 70—80, száraz lencse 48—96, borsó 88 — 112, bab 44, burgonya: Gülbaba 14, nyári rózsa 15, őszi­­­rózsa 14, Ella 12—13, fojtott 20—23, Wohllmann és K­rüger 11—12, vörös­hagyma 16—­22, fokhagyma 28—44, fejeská­­poszta 100—130, kelkáposzta 100—150, savanyú­­káposzta 30, petrezselyem és sárgarépa SO - 100, kalarábé 36—56, melegágyi 30—90, sóska 80—120, paraj 60—90, spárga 40—200, karfiol 160—180, fejessaláta 10—40, • NYOMAA NYOMDÁSZAT S­OK ÉVEI­JLN A GLÓBUS NYOMDAI MŰTNTÉZET R.-I. KÖHFORGÓCBI­KON. BUDAPEST, VL. ARADI UTCA 1. - FELELŐS VEZETŐ- ERDÉLYI GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék