Magyar Nemzet, 1940. május (3. évfolyam, 95-118. szám)

1940-05-01 / 95. szám

6 Folytatta a Ház az adójavaslat vitáját A képviselőház keddi ülését 10 óra után nyitotta meg Tasnádi Nagy And­rás elnök. Bemutatta a felsőház át­iratát a képviselőházban letárgyalt kisebb javaslatok és a felhatalmazás meghosszabbításáról szóló javaslat el­fogadásáról. E­zután vitéz Tóth And­rás megkövette a ké­pviselőházat az április 24-i ülésen tanúsított maga­tartásáért. Majd ugyancsak Tóth András felolvasta Szemere Béla men­telmi ügyében a bizottság javaslatát. A bizottság javasolta, hogy Szemere Bélát 20 napra zárják ki a Ház ülé­séiről. A Ház a bizottság javaslatát magáévá tette. Ezután folytatták az adójavaslat vitáját. Gesztelyi-Nagy László kifogásolta, hogy az adóbevallási ívek kitöltésé­­hez valósággal ügyvédi szakértelem kell. A javaslat adórendszerünk fejlő­dését szolgálja s ezért elfogadja. Maróthy-Meizler szerint a javaslat kompromisszumnak is gyenge, ezért a javaslatot nem fogadja el. Maróthy- Meizler beszédében Földes Béla , Közgazdaságtan‘'-ából olvasott fel, amikor is K­eményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter közbeszólt: — Földes Béla zsidó volt és most jó rá hivatkozni! (Derültség.) Müller Antal azt fejtegette, hogy’ az adózás terén minél többet kell ki­hozni az állam javára. Főleg a kis­iparosok helyzetével foglalkozott, a javaslatot célszerűnek tartja s ezért elfogadja. Tóth János kisgazdaszempontból bírálta a javaslatot és azt nem fo­gadta el. Nagy László a javaslat szociál­politikai jelentőségéről és az adózás szociális igazságáról beszélt. Kabók l­ajos felszólalásában első­­sorb­an az­ alkalmazottak kereseti és k­ülönadójának leszállítását kérte. Meskó Zoltán a Szemere-ügyről A napirendi indítvány elhangzása uán, amely szerint a Ház legköze­lebbi ülését szerdán délelőtt tartja s azon folytatják az adójavaslat vitá­ját, Meskó Zoltán személyes kérdés­ben szólalt föl s kijelentette, hogy pártja amelyhez Szemere Béla is tar­­tozik(f Felkiáltások jobbról: Zárják ki), nem helyesli, hogy Szemere Béla a Házat megsértené és megsér­tette a Háznak egyik tekintélyes tag­­ját, ezért azonban már megkövette a Házat s különben is a mentelmi bi­zottság határozata szerint húsz napra kitiltották. Hogy Milotay István, Raj­­niss Ferenc, Oláh György ügyét ho­ps­an intézi el s megismétli-e Házon kívül a Házban elmondottakat, az Szemere Béla dolga. Ami Milotay Istvánnak a cik­két illeti, amelyből Szemere Béla idé­zett, arra nézve Milotay lapjának az­ olvasói hozták meg az ítéletet, akik­­ közül sokan kifogásolták és nem he­lyeselték, sőt egyenesen kárhoztatták Milotay cikkének kitételeit. Ezután felolvasták az interpellá­­ciós jegyzéket s az ülés két óra után véget ért. Szerdán — 21 interpelláció A szerdai ülésre huszonegy inter­pellációt jegyeztek be. Az interpel­lációkra délben egy órakor tér rá a Ház. Az interpellációk a következők: Torkos Béla a pesti izraelita hitköz­ség egyik keresztény alkalmazottja munkaerejének kizsákmányolása és a vasárnapi munkaszünet be nem tar­tása — Csoór Lajos a visszacsatolt Felvidéken végrehajtott igazolási el­járások újrafelvétele — Matolcsy Mátyás a Felvidék és az ,,anya­ország“ szociális biztosításának egy­ségesítése — ifj. Tatár Imre a fele­kezeti tanítóság és papság, valamint az iskolák és egyházak állami támo­­gatása — Közi-Horváth József a szociális törvények végrehajtásának hatályosabb ellenőrzése, a munka­béreknek a közszükségleti cikkek áremelkedéséhez viszonyított javí­tása, valamint a munkásságnak a hadiüzemeknek nyilvánított gyárak egy részében tapasztalható nyugtalan­sága, — Gesztelyi Nagy László a tanyavilág helyzetének javítása — Palló Imre a budapesti politikai párt­körök és társaskörök végére alatt működő játékbankok megrendszabá­­lyozása, — Maróthy Meizler Károly a zsidótörvény végrehajtása — Keck Antal a politikai szabadságjogok gyakorlása — Hubay Kálmán a Gruber Lajos ellen alaptalanul indí­tott bűnvádi eljárás — Kovách Gyula a politikai lelki béke és a nemzeti összefogás megteremtése — Jandl Lajos a lakosság egy rétegének önérzetét súlyosan sértő ízléstelen röpcédula titkos terjesztése — Csoór Lajos az árvízkárokkal kapcsolatban szükséges külön intézkedések — D. Szabó István a hegyközségi tör­vény módosítása vagy hatályon kívül helyezése — gróf Serényi Miklós Lőivinger Sámuel váci bizományos uzsoraügyletei — Keck Antal a kár­pátaljai autonómia előkészítése — Jandl Lajos Nagydorog község fő­jegyzője ellen folytatott fegyelmi vizsgálat különös befejezése — Lili János a Magyarországon folyó ten­gelyellenes és kommunista propa­ganda — Mosonyi Kálmán a vasár­napi munkaszünet — Rapcsánn­i László a közélelmezési cikkek után­pótlása és az alsópapság nyomasztó gazdasági helyzete tárgyában jegyzett be interpellációt. után a külföldi magyar kulturális szervek hálózatát Eszerint külföldön 57 magyar kulturális intézmény van. Szily Kálmán előadása után Ke­­resztes-Fischer Ferenc belügyminisz­ter berekesztette a tanfolyamot Feltűnő kisgazdapárti felszólalás Teleki Pál politikája mellett Miskolcról jelentik. Borsod vár­megye törvényhatósági bizottsága vitéz Borbély-Maczky Emil főispán elnöklé­sével kedden délelőtt rendkívüli köz­gyűlést tartott. A főispán megnyitójá­ban meleg szavakkal emlékezett meg József főherceg katonai szolgálatának ötvenedik évfordulójáról és Szmre­­csányi Lajos egri érsek 89. születés­napjáról. Bejelentette a főispán, hogy az árvíz következtében a vármegye te­rületén 373 ház és több mint 400 gaz­dasági épület dőlt romba. Ezután Váczy József független kis­gazdapárti országgyűlési képviselő, bi­zottsági tag szólalt fel és többek kö­zött ezeket mondotta: — A mostani idők — melyben nem­zetek vívják egymással harcukat, amikor még a élet-halál­­háborún kívülálló népek is érzik, hogy ebben a nagy világrengésben lét vagy nemlét kérdése forog kockán — azok az idők, amikor a magyarnak össze kell fogni a magy­arral s nem szabad semmit és senkit megtűrni magunk közt, aki a magyarságot ebben a válságos idő­ben meg akarja osztani s nem szabad segédkezet nyújtanunk azoknak megtévedt embereknek, akik ma poli­­­tikai válságot igyekeznek kirobban­tani és a kormányrudat ki akarják csavarni annak a kormányelnöknek a kezéből, aki a magyar fajta ősi poli­tikai géniuszától vezéreltetve, a törté­nelmi időkre való elhivatottságát át­érezve, áll őrt a nemzetközi viharban a magyar érdekek és csakis a magyar érdekek felett! Mert azt, hogy ma itt béke van, amikor körülöttünk tombol a vihar, kormányzó urunk államfői bölcseségén kívül Teleki Pál józan, megfontolt, jól átgondolt külpolitiká­jának köszönhetjük.­­ Úgy érezzük, hogy innen, az el­lenzéki oldalról is hangoztatnunk kell, hogy ma minden belpolitikai sé­relmet és ellentétel alá kell rendelni a nagy nemzeti érdekeknek s kifelé do­kumentálni kell azt, hogy a nemzet vérében és gondolkodásában magyar társadalma töretlenül és osztatlanul áll Teleki Pál ízig-vérig magyar kül­politikája mellett. (Általános helyeslés.) — Ki kell nyilvánítanunk, hogy az ősi vármegye színtiszta magyar kö­zönsége teljes bizalommal van Teleki Pál magy­ar lelke, magyar gondolko­dása és a történelmi időkben való el­hivatottsága iránt és kívánjuk, hogy ebben a nehéz történelmi időben kormány vezetése továbbra is az ő ke­­­zében legyen. (Élénk éljenzés és taps.) I Tíz százalékkal felemelik a képviselői fizetéseket A képviselők körében már régóta mozgalom indult meg, a köztisztvise­lői fizetésredukciók alkalmával mint­egy 20 százalékkal csökkentett kép­viselői fizetések felemelésére. A fize­tésemelés kérdésével már a köztiszt­viselői fizetések rendezésekor párt­­közi konferencia foglalkozott, amely azonban nem tudott határozatot hozni, míg végül a keddi napon Tasnádi Nagy András nökletével ismét pártközi házelnök és­konferen­cia ült egybe, amelyen elhatározták, ha nem is egyhangúan, hogy a gazda­sági bizottság a képviselői fizetések­nek tíz százalékkal való felemelését fogja indítványozni a Háznak. Ez havonta több mint hetven pengőt tesz ki személyenként. Hír szerint a felemelt fizetést — visszamenőleg — februártól kezdve folyósítják a kép­viselőknek. A pártközi konferencia foglalkozott ezenkívül a parlamenti bü­ffé és étte­rem ügyével is. Az étterem bérlője, Márkus Imre évek óta súlyos ráfize­téssel tudja csak az éttermet és a büffét fenntartani és legutóbb már a nyilvános parlamenti éttermet is be kellett csuknia. A ráfizetéses vál­lalkozás tehát valamilyen formában támogatásra szorul, annál is inkább, mert a bü­ffé és étterem közmeg­elégedésre és kifogástalanul dolgozik. Elhatározta tehát a pártközi kon­ferencia, hogy minden képviselő negyedévenként tíz pengő hozzájáru­lást fizet az üzem fenntartásához, ami közel tizenkétezer pengőt tesz ki évenként. Teleki Pál a köztisztviselők külpolitikai neveléséről A vármegyeház dísztermében szer­dán délelőtt befejeződött a közigaz­gatási továbbképző tanfolyam. záróülésen megjelent gróf Teleki Pál A miniszterelnök is és előadást tartott a tisztviselők külpolitikai neveléséről. A kormány részéről megjelentek még a záróülésen Krrcsites-Fischer Forme, Jíadocsny László és Hantan Bálint, valamint Antal István, Sztty Kálmán, Tomcsányi Kálmán­ és Johan Béla államtitkárok, fiarcsny Ákos fő­ispán, Endre László alispán. — Arra szeretnék rámutatni —— mondotta Teleki Pál miniszterelnök —, hogy mi köze a belügyi tisztvise­lőnek a külpolitikához és a kü­l­­ügyekhez. Szükséges, hogy megértse a külpolitikai kérdéseket és ennek tudatában végezze az ország megerő­sítését. Szükség van arra, hogy napi munkájának elvégzése közben birto­kában legyen annak, amit külpolitikai ismeretek alapjának nevezhet.­­ Az eu­rópai fejlődés processzusa ma olyan állapot felé halad, amely a különböző nemzeteknél, különböző elnevezés alatt más és más formában nyilvánul meg, de tulajdonképpen egyet jelent. Foglalkozott ezután a miniszter­elnök a külpolitikai törekvések leg­újabb irányaival. Majd rámutatott arra, hogy mindezekből mit kell tudnia a köztisztviselőknek, hogy szolgálatát a köz és az ország érde­kében hiánytalanul elláthassa. A megjelentek nagy érdeklődéssel és tetszéssel hallgatták a miniszter­elnök ötnegyedórá­s fejtegetéseit. ter Radocsay László igazságügy minisz­Magyarország magánjogi tör­vénykönyve a külföld előtt címmel tartott előadást. Előadása elején be­mutatta a magánjogi törvénykönyv most megjelent német fordítását, majd ismertette azokat az okokat, amelyek a törvénykönyv németre fordítását megindokolják. Ezután Szily Kálmán államtitkár tartott előadást Magyarország kül­földi kulturális intézményeiről. Meg­emlékezett gróf Kichrlsbrig Kunó érdemeiről, akinek soha el nem múló, halhatatlan érdeme a magyar kultúra megmentése. Ismertette ez­ \ I Magyar Nemzet Nyílt tér Ébiben a rovatban közölt hirdetések dl­­rabésa milliméterenként 40 fillér A leg­kisebb hirdetés (10 mm) dl­ a 4.— pengő Vidékiül küldött hirdetések értékét posta bélyegben kérjük mellékelni. GYERMEKKOCSIK miíblzhalók, olcsók. ANDRASSY-OT 36 Pirisival szemben. 112 Nemziik. Vászon: lparcsarnok ;01*—1­11 tülke. KERESZTÉLY hírneves zongora terme, Vilmos Csiszór-út KG.­ Vevőimnek meg­mutatom zongoráim gépezetet bizonyságul, hogy kopott bőrö­­zésit­­'s molyos posztozási­ zon­gorákat nem árusítok. Csalódás sohasem érhetit Ciánoz Tel, 123..,4 taha­rí 4 m Vilmos cs.­út 17. PAX Antikstífű sv.cs.ák, biedermeier és barokk nar­b­őrák. márkái használt bútorok olcsón PULAY lakberen­dejénél. Kecskemét-n. 7. 174 sanionGH fis v Hifiin üroií ifiden jelöltöH nmzv vá!:i«zrékban SI­ ORTALH­ZAT nál. VI.. VIl­MOS CSÁSZÁR UT 11. (Andrássy-út sa­rok.)___________________________________380 BRILLKÁNST megbízóimnak keresek maca_ árban. ara­nzat, zálnijJrgy­et eeszek. SCHWARCZ DA­NIUL ékszerész. Kiírni»­USrát tizenhat 178 CjU&hm&bUiÁát, pikdka&dtxxt BABY-KLI­ KNOYÉT a VÁSÁR alatt »im *■ U K7 GYEHMEKHK­HA SZALON V. Szí István-kri 8 T4tra-u. old. L— SZERDA, 1940 MÁJUS 1. Az árvízi gyűjtés eddigi eredménye 2.701.049 pengő 91 fillér Vitéz Bonczos Miklós belügyi állam­­titkár, országos árvízvédelmi kor­mánybiztos, kedd esti jelentésében közli, hogy a hét közepén törvényha­tóságonként letárgyalja a bejelentett kárigényt és a kárigény, valamint a bejelentett káradatok eredőjeként olyan segélykeretet állapít meg, amelyen belül a helyreállítás és felépítés mun­káját végre kell hajtani. Az árvízvédelmi kormánybiztos keddi jelentésében közli az árvízká­rosultak javára folyó gyűjtés ered­ményét, amely 2.701.049 pengő 91 fil­lér. " Közel 39.000 pengőt gyűjtött eddig a „Magyar Nemzet“ A Magyar Nemzet szerkesztőségéba változatlanul érkeznek előfizetőink és olvasóink adományai. Gyűjtésünk ered­ménye kedden este: 88.852 pengő 77 fillér, összesen 88.852.77 A 29-én postacsekken érkezett adományok özv. Fried Arthurné, Komárom 1.— Füstös Piros, Puszta­­szenttamás —.50 Major János, Puszta­­szenttamás —.60 Ozsváth István tanuló, Gyönk —.20 Szerkesztőségünkbe 30-án a következő admányok érkeztek Sopronkőhidai Szövőgyár 400.— Az április 20-án közölt adakozók névsorában a 100 pengő adomány­­nval szereplő Fusch helyett Fuchs Richárdné olvasandó. N. N., Pusztaecseg Borbély Aladár, Kisvárda Péter Albert Simonovits Andor Waldmann Marcell Freund Márton, Tany Dr. Búzás Dezső, Tapolca Diószegi Ervin Damásy René Mangold Andor Dr. Davidovics Pál, Bustya­­háza Dr. R. L. Dr. Bánki Móric Nádor Kornélia Breiner Elemér Dr. Antolits A., Szentendre N. N. Dr. Gál Ernő, Ungvár Ebergényi Tibor, Eger Klampár Béla, Miskolc Pap Jánosné, Pusztaszenttamás Glasz Károly, Szenese I­othárdi elemi iskolások Ozv. Varga Józsefné, Tarnóca Előszállási Dalosegyesület Kneszl Károly Rosenberger Mór, Zirc Sashalmi Zsigmond, Nyíracsád Losonczi Gusztávné Dr. Brunner Henrik F. I. Hirschler József, Szentgotthárd Virág Istvánná, Puszta­szenttamás Kálmán Lajos Mihály Kertész Pál Klein F., Érsekújvár Farkas József, Kadarkút Dr. Vida Lajos, Szentes Katz Sándorné, Nyirmihálydi Ypsilanli N., Rákosliget Dr. Szántó Endre, Bánhorvát Barna Sándor, Keszthely Dr. Geszner Márton, Szombat­hely Roóz Rezső Donáth Salamon, Vágsellye Dr. Grandpierre Emilné Bäck Imre, Csepel Szemere József Lefkovits Gizella, Berrltyó­­újfalu Okolicsányi Gyula, Felsőgalla Tóth Erzsébet Vizsonyi István G. T. F. Glaser Jenő, Túrkeve Kemenes Géza Antal Károly, Kenderes Harlányi Elek Szalai József R. R. Bolgár Dezső, Nyíregyháza Szilágyi Béla, Nyíregyháza Frrnet Sándor, Ágfalva Blum Miklós Dr. Resehof­sky Lajos Vincze Erzsébet, Szombathely Pálos Alfréd Dellért Miksa, Vésztő Jenei Pál, Győr Huszár Zsuzsa Strandi Sándor, Horvátnádalja Schwarcz Ödön, Pécs Somogyi Miklós Dr. Simon László, Kaposvíz 50 Mai gyűjtésünk Kedden postacsekken érkezett Eddigi gyűjtésünk 915.76­1.398.28 86.538.73 Gróf Wenckheim Antalné Csepeli „Szalagos asztaltársa­ság Dr. Serbol Kálmán, Körmend Industria, Gyöngyös Gyöngyös és vidéke szőlős­gazdái Szent-Iványi Farkas, Apc Feiks Alfréd Lovas Sándor építőmester munkásai Knapp Miksa Weisz Benő, Németdiószeg Dr. Kiss Bálint, Nagykapos Skublics Alajos, Lenti S­r. Kiss Jenő Engel Arthur Csetényi György, Molnári Jármy László és neje Kopp Imre, Badacsonytomaj Stckker Dezső Korbuly Kornél és neje K. N. C.-együttes Dr. Baloghy Elek, Zala­­szentgrót 30 50.— 23.60 22 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8­5 5 5 5 Magyar Filmotthon vezető­sége és tagjainak gyűjtése 200.— Fonalkereskedelmi Rt. alkal­mazottai 101.56 „Mechanika" Általános Gép­ipari Vállalat Kft. tiszt­viselői és munkásai 35.— Kőszénbánya­i Téglagyár Társulat törzsgyári munkásai 15.20 Epstein-sütőde személyzete 12.— N. N. 10.— Epstein-sütőde, cégt. Wasser­mann Árpád 10.— Herskovits Simon 10.— Weisz Lászlóné 10.— Dr. Radványi Manó 10.— Antikert Rt. 10.— Blau Mária 10.— Donát Sándor 10.— Nagy Zsigmond 10.— Réthi Zsigmond 10.— Ebner és Fiai 5.— Eisenslaedter Ödön 5.— Fejér Sándor 5.— forgács Zoltán 5— Gergely Nándor 5.— Róna Zsigmond 5.—1 Sándor Emil 5.— Steiner Lajos 5.— Szilárd Vilmos 5.— Bánd! Miklós 3.— Fenczl Géza2.— Lónay Károlv★ 2.— 50 í Az új prágai magyar főkonzul átvette hivatalát Vitéz Spányi Mária volt gráci ma­gyar konzul átvette a prágai főkon­­zulátus vezetését. A főkonzulátus eddigi vezetője vitéz Marosy Ferenc I. osztályú követségi tanácsos volt. A főpolgármester teája Glaise-H­orstenau tiszteletére Karafiáth Jenő titkos tanácsos, fő­polgármester kedden este teát adott Glaise von Horstenau volt miniszter, a berlini Német-Magyar Társaság elnökének tiszteletére a margitszigeti Palatínus-szállóban. A teán számos magyar és német előkelóség vett részt. Kárpátalja — egyéves magyar uralom után A Nouvelle Revue De Hongrie most megjelent májusi számában Aldo Danii és Atari­ János vizsgálják meg az anyaországhoz visszatért Kárpát­alja gazdasági és társadalmi helyze­tét az utolsó esztendő folyamán. Bajcsy-Zsilinszky Endre a 48-as és 07-es Magyarország politikai célki­tűzéseit tekinti át. Gáldi László nagy­méretű új karakterológiát ismertet, a Mi a magyar*A. Zichy Ballavicini Edina nagy nőalakjaink portréi so­rán Teleki Blankáról rajzol képet. A Pécsi Szent Péter székesegyházról Gasztonyi Gyula ad­­ illusztrációk kíséretében — műtörténeti leírást. Jov­in Djordjevich belgrádi egyetemi tanár Jugoszlávia politikai fejlődését vizsgálja az államszövetség felé vivő úton. Szépirodalmi rovatáb­an Oll­ik Géza novelláját látjuk. A krónika­ Herczeg Ferenc beszámolójával kez­dődik, a közelmúltban megtartott Korvin lakomáról, André 7 bérivé is­mert negyedévi rovatában szellemes Párizs-helyzetképet kapunk Keresz­­tury Dezső a színházi évad első felét összegezi. Törökország mai problé­máinak keresztmetszetét Gill­erto Primi adja. Magyarország és a Bal­­kán kereskedelmi kapcsolatait Var­sányi Gyula veszi vizsgálat alá. A sajtó és folyóirat-szemlén kívül ez­úttal is könyvismertetések zárják le a tartalmas számot

Next