Magyar Nemzet, 1940. július (3. évfolyam, 131-156. szám)

1940-07-02 / 131. szám

2 Hévízfü­rdő a legbővebb vizű kénhidrogénes, iszapos hőforrású g­y­ó­g­y­t­ó. Elismerten kiváló gyógyhatású RHEUMAS és hasonló betegségek ellen. Ismertetőt küld: Gyógyhelyi Bizottság, Hevts Szentandrán és Fürdőigazgatóság, Hévízfürdő hogy új moszkvai bolgár kö­vette Sztamenovot, a bolgár dip­lomáciai kar legkimagaslóbb tagját, Borisz király udvari ta­nácsának elnökét nevezték ki. Egyébként a bolgár kormány megbízásából Jenev és Dedeja­­nov képviselők Moszkvába utaz­tak. A távolkeleti Besszarábia Amíg Délkelet-Európát és a Balkánt a besszarábiai kérdés tartja izgalomban, Angliát, Ja­pánt, az Egyesült Államokat és általában a Csendes-óceán ér­dekelt hatalmait a távolkeleti kérdés kiélesedése tartja izga­lomban. Mint megírtuk, Árit a japán külügyminiszter, akit pe­dig eddig ellenfelei azzal vá­doltak meg, hogy túlságosan engedékeny magatartást foglal el Angliával és a USA-val szem­ben, legutóbb bejelentette, hogy Japán a Távol-Keleten alkal­mazni kívánja a japán Monroe­­civet, amely szerint „a Távol- Kelet a távolkeleti államoké“. Ez annyit jelent, hogy Japán teljesen ki akarja zárni az európai nagyhatalmak, illetve a USA befolyását a Távol-Kele­ten. A külügyminiszter kijelen­tésének alátámasztására a japá­nok nagy csapatmozdulatokat rendeltek el Hongkong angol gyarmat és a francia Indokína határán. A helyzet további ki­éleződését jelenti a United Press, amely Tokióból arról ér­tesül, hogy Hala japán had­ügyminiszter átadta a minisz­terelnöknek a japán hadsereg követeléseit. A haderő felhívja a kormányt arra, hogy a Távol- Keleten harmadik hatalmak beavatkozását semmikép ne tűrje el. Anglia és a USA intéz­kedései Távol-keleten A japán Monroc-elv nem érinti Szovjet-Oroszországot, amely ilyenformán a távolkeleti bonyodalmakat is, legalább egyelőre, páholyból nézheti, mi­vel azok elsősorban a USA és Anglia, valamint Hollandia és Franciaország létérdekeit érin­tik. Anglia máris súlyos jelentő­ségű döntéseket hozott. Hivata­los jelentés szerint Singapore vá­rosát, amely Anglia távolkeleti védelmi háromszögének legfon­tosabb pontja, védelmi állapotba helyezték. A Reuter-iroda sze­rint a védelmi tervek az egész maláji félszigeten a megvalósu­lás útján vannak, hozzáteszi azonban a jelentés, hogy ezeket az intézkedéseket nem szabad úgy értelmezni, mintha ezek közvetlen veszélyt jelentenének. Csak rendes katonai óvóintéz­­kedésekről van szó. Egyébként a távolkeleti angol hajóraj leg­nagyobb részét és több ausztrá­liai hadihajót Singaporeba von­nak össze. Sir Percy Noghet ten­gernagy, a távolkeleti angol tengeri haderő főparancsnoka egész vezérkarával Hongkongból Singaporeba ment. Ugyanakkor Anglia a Kínai­­tenger partján, Hongkongban is messzemenő védelmi intézkedé­seket rendelt el, mivel valószí­nűnek tartják, hogy a japánok ostromzár alá helyezik ezt az angol gyarmatot. Többek között elrendelték az angol asszonyok­­ és gyermekek átköltöztetését az­­ amerikai tulajdonban levő Phi­­lippi-szigetekre. Nagy az izgalom Japán ké­szülődései miatt a USA-ban is. Egy Reuters J/77-jelentés sze­rint Washingtonban minden valószínűség szerint nem haj­landók elfogadni a japán kül­ügyminiszter által hangoztatott ,,távolkeleti Monroe-elvet“. Az amerikai kormány a múltban is ellenezte Japánnak az ázsiai „új rendre“ vonatkozó terveit s washingtoni befolyásos körök­ben rámutatnak, hogy ez a fel­fogás a világesemények folytán sem változott meg. Ugyanakkor a japán külügy­minisztérium szóvivője egy sajtóértekezleten kijelentette, érthetetlen, miért van oly nagy nyugtalanság Hongkongban. Arra a kérdésre, várjon a ja­pán politika Ázsia újjárende­­zésével kapcsolatban felöleli-e Francia-Indokínát, a japán szó­vivő azt felelte, ez a politika magában foglalja az egész déli tenger vidékét. A japán külügyminisztérium szócsövének ez utolsó mondatá­ból világosan kiolvashatjuk a tokiói kormánynak azt a törek­vését, hogy a japán expanzió irá­nyát ezúttal elterelje Észak felől, ahol a szovjet érdekekbe ütközik és mivel most Délen, az angol, francia, holland és amerikai ér­dekzónában véli felfedezni a leg­kisebb ellenállást, déli irányban óhajtja érvényesíteni a japán terjeszkedést. Természetesen eb­ben a terjeszkedési vágyban ed­dig még beláthatatlan bonyodal­mak lehetősége rejtőzik. Figye­lemreméltó tény azonban az, hogy úgy, amint Németország és Olaszország Európában ügyel arra, hogy a szovjet ne kevered­jék bele a háborúba, a Távol- Keleten a japán politika kerül minden súrlódást jelenleg a szov­jetunióval. Készülő vihar Szíriában? A brit kormány hétfőn a késő délutáni órákban hivatalos nyi­latkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy minden olyan német vagy olasz kísérlet, amely a szíriai vagy a libanoni francia területek elfoglalására irá­nyulna, a brit kormány fegyve­res ellenállásába ütköznék. „őfelsége kormánya tudomásul vette — hangzik a nyilatkozat —, hogy Mittelhauser tábornok, a közelkeleti francia haderők főparancsnoka a szíriai és liba­noni területeken az ellenséges­kedést befejezettnek nyilvání­totta. Feltételezik azonban, hogy ez nem jelentené a francia erők ellenálló szándékának feladását arra az esetre, ha ezekre a te­rületekre bármily ellenséges fegyveres erő igyekeznék beha­tolni. A brit kormány semmi­kép sem engedi meg Szíriának vagy Libanonnak bármilyen el­lenség által való megszállását, sőt minden szükséges rendsza­bályt foganatosítani szándéko­zik ,a Közel-Kelet status quójá­­nak fenntartására. Bármilyen veszedelem fenyegetné a jelen­legi állapotot, arra azonnal meg­felelő intézkedéssel válaszolná­nak.“ A brit kormánynak ez a nyi­latkozata megerősíti azokat a napok óta szállongó híreket, amelyek szerint Szíriát brit és esetleg török csapatok szállnák meg arra az esetre, ha a francia hadsereg ott letenné a fegyvert. Anglia azért aggódik annyira Szíria sorsáért, mert Szíria jó­ Bukarestből jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. A vasárnap folyamán Galacban vé­res kommunista tüntetések voltak. Délelőtt 10 órakor a város utcáin kommunista felírású zászlók alatt zajosan tüntető tömeg vonult végig. A tömegben főleg zsidók vitték a lenti a kaput a moszuli olajfor­rásokhoz, hiszen az olajforrá­soknak francia vezetéke a szíriai Tripoliba ágazik el. Azonfelül Szíria az egyik hídfője az In­diába vezető szárazföldi útnak és igen nagy hadműveleti je­lentősége van a Szuezi-csatorna védelme szempontjából is. Egyébként a Német Távirati Iroda jelentéséből tudta meg a világ, hogy Weygand táborno­kot a francia kormány Marseil­­len és Athénen keresztül re­pülőgépen Szíria fővárosába, Beyrouthba küldte azért, hogy Mittelhauser tábornokkal meg­beszélést folytasson az ottani csapatok leszereléséről. A Ste­­fani-iroda jelentése szerint a vezető szerepet. A tüntetők és a rend­­fenntartó katonaság között össze­tűzésre került sor. A katonák fegy­verüket használták. Az eddigi jelen­tések szerint az tüntetői agyonlőttek. A délután folyamán újabb tünteté­sek voltak. Ezúttal több mint két­ezer főnyi kommunista tömeg vonult fel. Putain-kormánynak a keleti hadsereg tárgyában kiadott ren­delkezései azért váltak szüksé­gessé, mert a hadsereg katonái fellázadtak a harcias tisztek el­len. Nem ismeretes eszerint Aleppo sorsa, amelyet a fran­ciák átengedtek az angoloknak, de az angolok eddig még nem szállták meg. A Német Távirati Iroda úgy tudja, hogy a francia keleti hadseregben szolgáló an­gol tisztek megkísérelték, hogy francia csapattesteket zendü­lésre bírjanak. Ennek során mindkét részről éles töltényt használtak. A NTI végül megál­lapítja, hogy a Földközi-tenger eme viharsarkában forradalmi események vannak készülőben.­ Sorlifikrel kergették szét Romániában a kommunista tüntetőket 5ATOBALLRU $ _ EJTŐERNYŐS LESZÁLLÁS KEDD, 1940 JÚLIUS 1 Magyar Nemzet A szovjet csapatok elérték az új román határt Moszkvából jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. Mint a Szovjetorosz Távirati Iroda jelenti, a szovjetorosz csapatok Eszak-Bukovinában elértek a romá­nokkal megállapított határvonalra. Besszarábiában a csapatok folytatják előrenyomulásukat a Pruth és Duna mentén lévő új határ felé. Gépesített egységek megszállták a Pruth balpart­ján fekvő Ungheni vasútállomást. Gé­pesített gyalogos osztagok harc­kocsikkal bevonultak a prutmenti Cagulba és a dunamenti Renibe. Ejtő­ernyős csapatok megszállták a duna­­menti Ismail várost. Az előrenyomu­lás mindenütt összetűzések nélkül ment végbe. Bukarestből jelenti a Német Táv­irati Iroda. Mint a belügyminisztérium közli, továbbfolyik Besszarábia és Észak­Bukovina kiürítése. Vasárnap az el­­költöztetésre szolgáló tehergépkocsi­kon kívül 80 vonat érkezett Mold­vába. Mindenhova bizottságot küldtek ki, hogy intézkedjenek a menekültek támogatásáról. Dél-Besszarábia kiürí­tését vonatokkal és vontatóhajókkal, Észak-Besszarábia kiürítését pedig minden rendelkezésre álló eszközzel végzik. A román hatóságok Reni és Ungheni vasútállomáson fenntartják az érintkezést a szovjetorosz parancs­nokokkal és ezzel megkönnyítik a la­kosság elköltöztetését. Unghenin és Ch­ristin keresztül vasárnap 7000, Ga­la­con és Renin keresztül pedig 2000 zsidó ment Besszarábiába. A belügy­miniszter elrendelte, hoogy az ország­ban lévő valamennyi besszarábiai munkásnak igazolványt szolgáltassa­nak ki, hogy visszatérhessenek Besszarábiába. Az egész, országban teljes a nyugalom. (MTI.) A katonaság elállotta a tüntető menet útját, mire a tömeg közül egy zsidó tüntető revolverlövést adott le. A katonaság sortűzzel válaszolt. Szét­szórta és üldözőbe vette a tüntető­ket. Az eddigi értesülések szerint a halottak száma rendkívül nagy. A Gáláéhoz közel fekvő Reni váro­sában, mielőtt a szovjet csapatok oda bevonultak, a zsidóság ugyancsak tüntetett a román hatóságok és a román katonaság ellen. A román csa­patok sok tüntetőt le­tartóztattak és magukkal vitték őket Galacba. A va­sárnapi tüntetés megszervezői főleg ezeknek sorából kerültek ki. Galacban erős lovasjárőrök cirkál­nak a rend biztosítására, összetűzések szovjet és román csapatok közt? New Yorkból jelenti a Reuter-iroda. A New York Times bukaresti jelen­tése szerint Besszarábiából és Buko­vinából két vonat sebesült katona ér­kezett. Ez megerősíteni látszik azo­kat a híreket, hogy az orosz és a ro­mán csapatok között összetűzésekre került sor A tudósító szerint több katona életét vesztette. Éjjel-nappal folyik az oroszok megszállta terüle­tekről a menekültek siralmas hurcol­­kodása. Eddig 80 zsúfolásig megtelt vonat érkezett mindenféle társadalmi állású emberrel a régi román terü­letre. Reni és Ungheni között rombo­lásokat végeztek és összetűzésre került sor egyfelől oroszok és románok, másfelől román kommunisták és me­nekülő honfitársaik között. __ Kü­lönö­­sen sűrűn megismétlődtek az ilyen incidensek Reniben. Renit kis orosz harckocsik foglalták el. A harckocsi­kat repülőgépek tették földre. Fellázadtak a galaci gyű­jtőtábor zsidó foglyai Rómából jelenti a Magyar Távirati Iroda. Az olasz lapok érdeklődése a romániai események iránt hétfőn már jelentősen megcsappant. A lapok közük a román és a szovjetorosz kor­mányok hivatalos jelentéseit a bessz­­arábiai és bukovinai eseményekről. Nagy feltűnést keltettek azonban Rómában a romániai hatóságok és a zsidók közötti összetűzésekről szóló hírek. A Giornate d‘Italia bukaresti tudósítója szerint a román lakosság nyugodtan fogadja a híreket, de a zsi­dók nem tudják megőrizni hidegvérü­­ket. Galacban az ottani gyű­jtőtábor­­ban fogvatartott zsidók fellázadtak, meggyilkolták őreiket, majd a városba nyomultak és fosztogatni kezdték a bankokat és magánépületeket, közben gyilkosságoktól sem riadtak vissza és — mint a lap írja — a zsidók által meggyilkolt keresztények számát még nem lehetett megállapítani. A feldühö­dött lakosság azután a zsidók ellen fordult és kétszáznyolcvanat közülük megölt. A csendőrség csak nagynehe­­zen tudott­­100 zsidót a dühöngő tö­meg kezei közül kiszabadítani. Hivatalos közlemény a gaiaci zavargásokról Bukarestből jelenti a Magyar Táv­­irati Iroda. A gaiaci összetűzések ügyében ki­adott hivatalos közlemény szerint 2000 munkást katonai felügyelet alatt vasúti kocsikban helyeztek el, hogy kívánságuknak megfelelően Besszará­­biába, szovjet területre szállítsák őket. A munkások elégedetlenek voltak a szállítási előkészületek lassú menete miatt. Egyesek szökni próbáltak a katonák gyűrűjén keresztül és azok felszólítására nem állottak meg, sőt revolverrel tüzeltek a katonákra. A karhatalom sorában két katona meg­halt. A katonaság ezután az állomás környékét megtisztította a zavargók­tól és lehetővé tette, hogy a menekül­tekkel érkező vonatok az állomásra­ befuthassanak. A romániai vasutak vezérigazgató­sága közli, hogy egyes helyeken a­ lakosságnak a szovjettel rokonszen­vező elemei megakadályozták a me­nekültek vonatainak elindítását. Így Lipnik város lakosságának egy része már nem tudott elmenekülni. Ungheni városában a szovjet csapatok még a polgári lakosság távozása előtt meg­érkeztek és senkit sem engedtek el­távozni. Ciudei városban az orosz ér­zelmű lakosság megakadályozta a ro­mán lakosok és tisztviselők eltávozá­sát. Reni vasútállomásán zsidó tün­tetők lekapcsolták a mozdonyt a menekülők vonatáról és a faluházba tolatták. A mozdonyvezető közben megsebesült, de visszakapcsolta moz­donyát és súlyos sebével is elvezette­ a vonatot Galacba. • Jassyból több mint ezer zsidós visszatért orosz területre. Bugazi vá­rosában az ottani gyermek-tü­dő­­szanatóriumot még idejében sikerült kiüríteni. (MTI.) Szovjet fogságba került egy román tábornok Bukarestből jelenti az NST. A Besszarábiában visszavonuló ro­mán csapatok és a benyomuló oroszok között történt összeütközés miatt megindult a vizsgálat. Az eddigi meg­állapítások szerint több hiba is tör­tént. Először is Devidescu moszkvai román követ Bukarestbe küldött je­lentésében nem határozta meg ponto­san, hogy meddig akarnak a szovjet­­orosz csapatok elfi nyomulni. Ennek következtében a hadsereg téves utasí­tást kapott a kiürítendő terület nagy­ságára vonatkozóan. A másik súlyos hibát kétségtelenül Florescu tábornok követte el. Amikor az orosz csapatok át akar­tak kelni a Pruth folyón, Florescu tábornok parancsára a tüzérség mű­ködésbe lépett, majd a gyalogság visszavétette az orosz csapatokat. Az oroszok erre hidakat vertek s néhány óra leforgása alatt bekerítették a tábornokot csapataival együtt. A tá­bornok még jelen pillanatban is orosz fogságban van. A vizsgálat megállapítása szerint, bár a tábornok éppen Davidescu kö­vet hanyagsága miatt jóhiszeműen azt hihette, hogy az oroszok arra a területre már nem vonulhatnak be, súlyos fegyelemsértést követett el, amikor az oroszokra lövetett. A ro­mán kormány ugyanis a leghatározot­tabban megtiltotta, hogy a katonaság bármilyen ellentállást tanúsítson az előnyomuló szovjet csapatokkal szem­ben. Az ügyben egyébként még folyik a vizsgálat.

Next