Magyar Nemzet, 1940. július (3. évfolyam, 131-156. szám)

1940-07-02 / 131. szám

KEDD, 1940 JÚLIUS 2. Magyar Nemzet Bukaresti álh­ír magyar—román és román —bolgár határincidensekről A Magyar Távirati Iroda jelenti: Bukaresti forrásból azt a hírt ter­jesztették, hogy az éjszaka folyamán a magyar—román és román—bolgár határok­ összetűzésekre került sor. A magyar oldalon állítólag Máramaros­­sziget környékén történt volna az incidens. Magyar hivatalos helyen kijelentet­ték, hogy ez a beállítás nem egyéb fantasztikus kitalálásnál, amelyből egy szó sem igaz. Légből kapott termé­szetesen az egyes költött összecsapá­sok során elszenvedett veszteségek híre is. Gauda cikke Angliáról és a szigetország kilátásairól Róm­a, július 1. (A Magyar Nemzet" római tu­dósítójának telefonjelentése.) An­nak ellenére, hogy a széles olasz közvéleményt jelenleg Balbo mar­sall halált, temetésének részletei, utódjának, Graziani marsallnak ki­nevezése foglalkoztatja, mégis szembetűnő, hogy mindez háttérbe szorul az Angliával szemben foly­tatott háborút küszöbön álló döntő eseményei előtt. Ugyanez áll kü­lönben az orosz—román konflik­tusra is. Az egész, amit olasz rész­ről ezzel kapcsolatban meg lehet tudni az, hogy az olaszok a Ma­gyarország és Románia közt füg­gőben levő kérdések békés rende­zését kívánják és általában a kon­fliktus kiszélesedését ellenzik. Mindez megerősíti azokat az előző napon küldött jelentéseinket, hogy Olaszországot jelenleg csak az Ang­liával való leszámolás érdekli. Ezt a nézetet hétfőn Gayda nyíltan ki­fejtette a Giornale d'Italia­­ban. Rámutat arra, hogy Nagy-Britannia az olasz—német támadás előesté­jén teljesen egyedül áll. Egyebek­ben Gayda soraiból kitűnik, hogy az mintegy válasz akar lenni Cham­berlain rádióbeszédére. Gayda kijelenti, hogy Angliát most vasgyárosként szorítja a blokád. Elvesztette kapcsolatát az összes európai államokkal, az európai kontinensről nyersanyagot vagy élelmiszert nem kaphat. Egyszer­smind megoldódott a német acél­ellátás kérdése is. Franciaország ugyanis évente harmincmillió tonna vasat termelt, sőt szükség esetén ez a szám 50 millióra emelhető fel. Ugyanakkor Olaszország hadba­­lépése megfosztota Angliát behoza­talának egynegyed részétől, ez az árumennyiség ugyanis eddig a Földközi-tengeren keresztül hajó­zott Anglia felé. Most már Anglia nem tudja pótolni azokat a nyers­­anyagpusztításokat, rombolásokat, amelyeket a tengelyhatalmak bom­bázó gépei okoznak. A háború utolsó fejezete még elkeseredett és véres harcokat hozhat, de a harc kimenetele már nem kétséges — fejezi be cikkét Gayda. Az Anglia ellen indított offen­­zíva idejéről még nem lehet pon­tos értesülést szerezni. Általában feltételezik, hogy a július hónapot a tengelyhatalmak ezeknek a har­coknak szentelik és ez jelenti egy­ben a küzdelem végét is, mert ez alatt az idő alatt ki akarják csi­karni a döntést. Július végére — mondják — Angliát elintézik és ez­zel a háborúnak véget vetnek. „Belgrád tovább építi barátságát Magyarország felé“ Belgrád, július 1. (A „Magyar Nemzet‘‘ belgrádi tudósítójának telefonjelentése.) Az orosz—román konfliktus katonai részének elintézése után érdeklő­déssel várják a Balkánon, hogy milyen bel- és külpolitikát fog kö­vetni a román kormány. A buka­resti felelős körök a román bal­oldalt teszik felelőssé az esemé­nyekért és az új kormány is erő­sen jobboldali összeállítású, mely külpolitikájával a tengelyhatalmak rokonszenvének megnyerésére tö­rekszik. A Galacban és másutt is leját­szódott belső zavargásokat figye­lemmel kísérik ugyan, de az a vé­lemény, hogy ha csak valami vá­ratlan esemény közbe nem jön, nagyobb bonyodalmak nem lesz­nek. Azt hiszik, hogy mértékadó román körök bíznak az orosz konfliktus sima befejezésében és kedvező jelnek tartják, hogy Észak-Bukovinán és Besszarábián kívül a szovjet nem emel más kö­vetelést. Némi aggodalomra adott okot Bukarestben az, hogy orosz ejtőernyős különítmények szállták meg Reni és Izmail kikötőket, va­lamint az is, hogy az orosz had­vezetőség mindenütt gépesített oszt­­­a­gokat küldött előre a posta-, távíró- és telefonszolgálat gyors át­vételére. Bukarest azonban igyek­szik minél gyorsabban helyreállí­tani a jóviszonyt a szovjettel. A közvetlenül nem érdekelt bal­káni államok a romániai esemé­nyekkel szemben figyelő állás­pontra helyezkednek. Jugoszlávia a legkorrektebb szomszédi viszonyt tartja fenn Romániával. Ugyan­ekkor, eddigi politikájához híven, tovább építi a barátságot Magyar­­ország felé. Radocsay magyar igaz­ságügym­­iniszter legközelebb vissza­adja Markovics Lázár jugoszláv igazságügyminiszter budapesti lá­togatását. * A nyugatról érkezett jelentések alapján Belgrádban július köze­pére várják a nagy támadás meg­indulását Anglia ellen. Hírek van­nak itt Anglia készülő földközi­tengeri akciójáról. Különösen An­karában az a vélemény, hogy Anglia Libanon és Szíria irányából készülne nagyobb akcióra. A Belgrádba érkezett moszkvai je­lentés szerint Szovjet-Oroszország nyolcmilliárd rubel, mintegy más­­félmilliárd dollár hitelt vesz igénybe katonai felszerelésének tökéletesí­tésére, nellák és a moszuli olajmezők felé. Nem tagadják, hogy a fegy­verszünet elfogadása a Szíriai francia hadsereg részéről gyöngí­tette Anglia helyzetét a Közel-Kele­ten. Főleg Alexandria és Szuez kö­rül és Irakban. Ezek védelme telje­sen az egyiptomi, palesztinai és transz­jordániai angol hadseregre hárul. Viszont megnyugtatónak tartják, hogy a domíniumokból erős csapattestek érkeztek a fenti helyekre és Törökország közeledett Irakhoz és Iránhoz. Végül, hogy erősen halad az indiai haderő fej­lesztése, Air De Gaulle tábornok londoni bi­zottságának elismerése alakilag is megpecsételte a francia—angol kormányok közötti szakítást. A francia összeomlás indokolásául utalnak Londonban a német had­erő óriási számbeli és műszaki fö­lényére, a villámháború meglepe­téseire, a francia haditervek el­avultságára, de a katasztrófa fő­okának a francia nemzeti egység teljes hiányát tartják. Biztatóbban látják Angliában az amerikai helyzetet, ahol az angolbarát XWillkie jelölése biztosan mutatja, hogy az amerikai tömegek elfor­dultak az elszigetelődés politikájá­tól. Azt hiszik Londonban, hogy sok, most még bizonytalan tényező ki­alakulása attól függ, miként állja majd Anglia a legsúlyosabb né­met pörölycsapásokat. Úgy tudják, hogy egyes semlegesek szeretné­nek a győztesnek segíteni és Ame­rikát némileg befolyásolhatja még az az állítás, hogy az Angliának nyújtandó segély esetleg megkés­het, tehát eredménytelen volna. Ennélfogva az angol—német pár­baj első fordulójának eredménye fontos a hatás szempontjából. Az élet-halálharc hevessége, főként a Anglia már nem védi a Dardanellákat? London, július 1. (Táviratban érkezett.)­­ (A „Magyar Nemzet“ londoni tu­dósítójától.) Londonban nem látják biztosítottnak, hogy a szovjet ulti­mátum előtti behódolással Károly királynak sikerült a Balkánon meg­indult események lavináját feltar­tóztatni. Egyébként a hivatalos angol álláspont az, hogy a Romániának adott angol kezesség csak német támadás esetére szólt. Nem tartják­­valószínűnek, hogy a revíziós kö­vetelések elöl Románia a tengely­­hatalmak mögé menekülhetne. Ez­zel kapcsolatban egyébként jellem­zőnek tartják, hogy a berlini ro­mán követ csütörtökön kihallgatást kért Ribbentroptól, hogy felajánlja Németországnak Románia egész olaj- és élelmiszerfeleslegét abban az esetben, ha a németek megvédik a szovjet követelésekkel szemben. Ribbentrop azonban csak pénteken fogadta a követet, amikor az ulti­mátum már lejárt. Londonban úgy tudják, hogy a német visszautasí­tás csalódást okozott és ennek tu­­lajdonítható Gigurtu külügyminisz­ter bukása, miután tőle azt várták, hogy megnyeri Berlint Románia ügyének. Londonban nem tartják valószí­nűnek, hogy a Balkán-szövetség, amely tétlenül nézte a szovjet eljá­rását, most megvédené Romániát. Az események távolabbi kihatá­sait illetően Anglia nem táplál illú­ziókat. Sehol sem mutatkoznak olyan jelek, amelyekből arra le­hetne következtetni, hogy Anglia a nyugati harcteret tehermentesítő balkáni háború kitörésére számí­tana a közeljövőben. Általában úgy vélik, hogy a szovjet a nagy­hatalmak nyugati elfoglaltságát igyekszik régi szándékai megvaló­sítására felhasználni. Jólértesült személyiség kijelentése szerint azon­ban a múlt lomtárába került az a politika, amelynek alapján Anglia háborút viselt, hogy az oroszokat távoltartsa a Dardanelláktól. Abban a kérdésben, hogy Ma­gyarország és Bulgária mikor és hogyan igyekeznek majd revíziós követeléseiket érvényesíteni, Lon­donban az a feltevés, hogy ez jó­részt a tengelyhatalmak magatar­tásán múlik. * Olaszországból hazaérkeztek Ang­liába az angol diplomaták, konzu­lok, újságírók családjaikkal együtt, összesen háromszázan. Kijelentet­ték, hogy útjuk hazafelé a had­üzenet után gyönyörű volt, való­sággal zavarba ejtette őket az a sok udvariasság és szívélyesség, amellyel valamennyiüket elhalmoz­ták. Nem lehetett volna szívélye­­sebb elbánásban részük akkor sem, hogy ha szövetségesek és nem el­lenségek lettek volna. * Ami a hadihelyzet illeti, számol­nak azzal, hogy bármely percben megind­ulhat a támadás Dover vagy a gibraltári szoros ellen és esetleg Észak- vagy­­Nyugat-Afriká­­ban vagy a Balkánon át a Dárda­ PESTI LÁNYOK! VIGYÁZZATOK! A ti fejeteket is elcsavarja -film Tasnády Mária, Johannas Hoesters és 3 világhírű komikus: THEO LINDÉN, J’AUI, REMI* RICHARD ROMANOWSKY zenés vígjátéka! Ma (Pi£hu&i/ FOROM KEREKESHÁZY JÓZSEF Az utolsó szult Az Ozmán császárság utolsó korszakának, a tö­rök trón összeomlásának izgalmas, regényes rajza Ára 5.80 peng© SZÉKELY TIBOR Nálunk mm szól a lant Művészi eszközökkel meg­írt, a jelenben és a múlt­ban egyszerre játszódó fantasztikus regény Ára 2.80 pengő Megtekinthetők minden könyvesboltban SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET KIADÁSA M­A JELENT MEG légi támadások súlyossága tekinte­tében, az angol nép nem táplál­ illúziókat. A Chamberlain-rendszer optimizmusától megundorodott an­gol közvélemény szinte tobzódik a legkönyörtelenebb realizmusban. A lapok szó szerint hozzák az ellen­séges hadi jelentéseket és szinte a vállalati mérlegek módjára köztik a légi támadások nyereség-veszte­­ség-számláját, hangsúlyozva, hogy mindez csak készülődés, tapoga­­tódzás. Ezek el fognak törpü­lni a közeljövő megpróbáltatásai előtt. Rácz Dezső Római értekezlet tervéről tudnak Szófiában a balkáni kérdések megoldására Szófia, július 1. (A „Magyar Nemzet“ szófiai tu­dósítójának telefonjelentése.) A bal­káni feszültség a hétvége alatt erő­sen megenyhült és úgy vélik Szó­fiában, hogy a legközelebbi jövő aligha hozhat katonai vagy diplo­máciai meglepetést. A múlt hét lelkes várakozását józanabb légkör követte. Ennek oka elsősorban az a mérséklő hang, amely a római és berlini félhivatalos jelentésekből kicsendül. Hivatalos körök hétfőn is tartózkodóan ítélik meg a hely­zetet és hangsúlyozzák, hogy a Balkán területi kérdéseinek meg­oldására csak akkor kerülhet sor, ha a romániai orosz lépés mértéke és iránya tisztázódott. Lehetséges­nek tartják a hivatalos körök, hogy Románia tesz kezdeményező javas­latokat és jelentősnek vélik Szó­fiában, hogy Dobrudzsából az utóbbi napokban kiürítették a ro­mánok a lakosság egy részét. Igen nagy érdeklődés fogadta azt a meg nem erősített hírt, hogy a balkáni kérdéseket a délkelet­európai államok diplomáciájának bevonásával egy római értekezlet oldaná meg. Rámutatnak azonban a megfigyelők arra is, hogy a szovjet is feltétlenül vezető szerepet kíván játszani a balkáni revízió­ban. Diplomáciai körök úgy tud­ják, hogy a szovjet fokozott mér­tékben függetleníti magát a­­a többi nagyhatalomtól és nem tartják le­hetetlennek, hogy adott alkalmas helyzetben újra napirendre kerül a Dardanellák kérdése, amelyet az új orosz imperializmus előbb-utóbb döntésre akar vinni. Jelentősnek tartják Szófiában a török flotta feketetengeri mozdula­tait, a bolgár határ mentén történt újabb török csapatösszevonásokat, valamint új négy török korosztály behívását. Arra is felhívják a fi­gyelmet Szófiában, hogy a balkáni angol körök általában helyeslően és megértően figyelik az orosz akciót. Sir Stafford-Cripps újabb megbeszéléseiben — mint semleges forrás közli — a Dardanellák problémája fontos szerepet játszott, ★ Popov bolgár külügyminiszter a hétvége alatt hosszasan tárgyalt az olasz, német és az angol követtel, hétfőn pedig új minisztertanács ült össze. Jól értesült forrás közli, hogy a berlini és a római mérsék­lés hatása alatt a bolgár kormány új széleskörű kísérletet tesz a Moszkva és Szófia közti viszony további kiépítésére. Erre vall az a hír, hogy új moszkvai bolgár kö­vette Szamenovot, Borisz cár udvari tanácsának elnökét, a legkitűnőbb bolgár diplomaták egyikét nevezték ki és ugyanakkor bolgár politikai misszió indult Moszkvába Janev képviselő és publicista vezetésével. ★ Az utóbbi napokban újra fel­merült egy széleskörű bolgár kor­mányváltozás híre. Míg hivatalos helyen erélyesen cáfolják ezeket a jelentéseket, semleges megfigyelők lehetségesnek tartják, hogy szélső nemzeti jellegű kormány alakítá­sára kerülhet a sor, amelyben az érdekelt három nagyhatalommal nyíltabban rokonszenvező politiku­sok vennének részt. Gyakran emle­getik ezzel kapcsolatban Staliskit, egy volt fasiszta jellegű párt vezé­rét és Gunov revíziós publicista ne­vét. A magyar magatartást mind a hivatalos, mind a legszélesebb köz­vélemény fokozott érdeklődéssel figyeli és mindenütt hangsúlyoz­zák a magyar—bolgár érdekközös­séget. Az Utro ünnepi száma a ma­gyar követtel folytatott hosszú in­terjút közöl, amely részletezi a magyar—bolgár kapcsolatok sze­rencsés alakulását, a gazdasági és a kulturál­is szálak fokozott meg­erősödését. T. Gy. Mozgalmas időkre készülnek Közép- és Távol-Keleten Zürich, július 1. (A „Magyar Nemzet“ zürichi tu­dósítójának telefonjelentése.) A ro­mániai események mellett egyre nagyobb érdeklődéssel figyelik semleges diplomáciai körökben a Közép- és Távol-Keleten készülő eseményeket. Közép-Keleten a Szí­riai kérdés kezd egyre bonyolul­tabb problémává alakulni. Mittel­­h­auser tábornok, a Szíriai haderő francia főparancsnoka legutóbb ki­jelentette, hogy Szíriában az ellen­ségeskedéseket befejezettnek te­kintik. Egyidejűleg jelentették, hogy Weisgand tábornok Szíriába repült az ottani hadsereg leszere­lésére. Angliát érthetően nyugtala­nították ezek a hírek és hétfőn este meg is érkezett az angol kor­mány hivatalos válasza Mittel­­hauser kijelentésére. A hivatalos angol jelentés min­denekelőtt azt állítja, hogy Mittel­­hauser nyilatkozatát nem szabad úgy értelmezni, hogy a szíriai francia haderő tél­en maradna egy Szíria vagy Libanon ellen intézett támadás esetén. A brit kormány minden félreértés eloszlatására ki­jelenti, hogy Szíria vagy Libanon ME KÍNLÓDJUNK ha nem muszáj! Ide­ges fájdalmak, fejfá­jás, fogfájás, női gyen­gélkedés, stb. idején kitűnő gyógyszer az 1, 3 és 8 ostyás dobo­zokban minden gyógy­szertárban kapható Qucensin.

Next