Magyar Nemzet, 1940. augusztus (3. évfolyam, 157-181. szám)

1940-08-01 / 157. szám

2 Német hadijelentések Berlin, július 31. (Német Távirati Iroda.) A véderő főparancsnoksága közli: A­ rossz időjárás a német légi had­erőt tevékenységének korlátozására kényszerítette. Mindamellett a július 2 3- áról 31-ére virradó éjjel Anglia keleti és déli partvidékén végrehajtott felderítő repüléseken kívül légi had­erőnk bombatámadást intézett a fil­­toni repülőgépgyár, valamint a Berlin, július 31. (Német Távirati Iroda.) Az angol légügyi minisztérium nem­­régib­en azt közölte, hogy az angol repülők leszállásra kényszerítettek két német egészségügyi repülőgépet és a gépeket angol kikötőbe vontatták. Amint ismeretes, az angol kormány ezzel egyidejűleg azt is közölte, hogy a jövőben a vörös kereszttel jelzett segél­y­szolgálatos vízi repülőgépeket sem kíméli, hanem úgy jár el azok­kal szemben mintha felfegyverzett hadi repülőgépek volnának. Német részről ezt az angol eljárást annál is inkább jogtalannak tekintik, mert e segélyszolgálatot ellátó re­swanseai és plymouthi kikötőberende­­zések ellen. Július 31 -ére virradó éjjel csak néhány angol repülőgép repült Nyu­­gat-N­émetország fölé. A ledobott bombák nem okoztak kárt sem anya­giakban, sem emberéletben. Vadász­­repülőink a behatoló repülőgépek kö­zül kettőt lelőttek. Utólag ismere­tessé vált, hogy július 29-én összesen 21 repülőgépet lőttünk le. (MTI.A­pülőgépek legénysége barátért és el­lenségért egyformán kockáztatja éle­tét, ha valaki bajba jut a tengeren. Ezek a német egészségügyi repülő­gépek már több angol repülőt men­tettek meg a tengeren hányódó és süllyedő repülőgépekből. (MTI.) Ismét holland területet bombáztak az angolok Hága, július 31. (Német Távirati iroda.) Brit repülőgépek a hétfőről keddre forduló éjszakán is bombákat dobtak le Hollandia területére. A bombák emberéletben nem tettek kárt, az anyagi kár rendkívül csekély. (MTI.) tonnás hajó, a másik két hajóval együtt a kikötőgátnál horgonyzik. A keskeny gát egyre szélesedik a sze­münk előtt. Nemsokára tisztán ki­vesszük a hadihajók kirakodására és készlettel való ellátására épített ki­kötőberendezéseket is. Ledobott bom­bánk célba talál. Lenn, mintha a pokol ördögei szabadultak volna el. A tűzoszlopok magasra csapnak fel az ég felé. A bombák becsapódása pillanatában füstfelhők terjengenek a hajó fölött. Mellettünk és előttünk a többi gép is zuhanórepüléssel száll lefelé és bombázza a másik két hajót. Bombáikat a kikötőgátra is lezúdít­­ják, szétrombolják a síneket és ro­mokba döntik a kikötőberendezése­ket. Az egész csupán pár perc műve. Rombolásunkat a nehéz és köny­­nyebb ellenséges légelháritó ágyuk sikertelen tüzelése kíséri s felettünk heves légi csata dúl a német és az angol vadászgépek között. A német repülőgép-osztag kapitányának gépe felett egyszerre csak egy Hurrican­­gép jelenik meg. Az angol pilóta azonban elszámította magát. Az an­gol gép elegáns kanyart ír le és meg akarja támadni a német kapitány gépét. A kapitánynak azonban sikerül megcéloznia: a jól irányzott géppuska golyója máris eltalálta az angol gépet. Az angol pilóta pár pillanatra a mi fegyvereink hatáskörében is meg­jelenik. Lövedékeink célba találnak. Azonnal fehér fü­stfelhő látszik. Az angol repülő mégegyszer magasba szökken gépével, majd merőlegesen zuhanni kezd. Lezuhant. Nyomában magasra fröccsent a víz. Midőn ismét leszálltunk repülő­­terünkön és a legénység jelentette, hogy mit talált el, akkor tűnik ki: a három, összesen 32.000 tonnát kitevő hajó megsemmisült és a kikötő vala­mennyi, hadászatilag fontos berende­zését sikeresen bombákkal árasztot­tuk e­l. (MTI.) Az angolok a vörösteresztes gépeket is hadi repülőgépeknek tekintik Egy szemtanú a Dover elleni sikeres német légi támadásról Berlin, július 31. (Német Távirati Iroda.) Egy szemtanúnak a Símet Távirati Irodához küldött tudósításából szem­léltetően kitűnik, hogyan sikerült a német bombázó­ repülőgépeknek Dover kikötője előtt 32.000 tonna hajóűrt elsüllyeszteniük és a kikötőberendezé­­sek nagy részét megrongálniuk. A tudósító egy zuhanóbombázóban ülve részt vett a támadásban és a követke­zőkben számol be arról: — Dover fehér szikláit alig lehet látni a reggeli párás levegőben. Ne­héz vadászrepülőink már előrerepül­­tek. A közelben egyszerre csak an­gol Hurrican- és Spitfire-gépek emel­kednek fel. A kikötőben három nagy hajó horgonyzik. Parancsot kapunk a támadásra. Gépünk a föld felé fordul és egyre fokozódó gyorsasággal zu­hanunk a cél felé. Célunk egy 10.000 Olasz h­adijelentések Valahol Olaszországban, július 31. (Stefani.) Az olasz, főhadiszállás 52. közleménye: Keletafrikai légi­erőnk újból bem­húzta Aden kikötőjét, ahol két hajót és egy nagy üzemanyagraktárt telibe talált. Valamennyi repülőgépünk visszatért támaszpontjára. Az Asszad ellen megkísérelt ellen­séges légi támadás során légelhárító ütegeink lelőttek egy Blenheim-típusú bombavető repülőgépet. (MTI.) ’Veinél illetékes nyilatkozat az Anglia elleni hadviselés üteméről Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. A franciaországi hadjárat befejezése óta a kimondottan katonai­­szempon­tok háttérbe szorultak a politika mö­gött, annál is inkább, mert nagyará­nyú katonai műveletekre nem került sor. Ebből, mint ma katonai részről kifejtették, illett azt következtették, hogy Németország Anglia ellen nem teljes, szívből folytatja a háborút. En­nél helytelenebb értelmezést alig le­hetne adni a dolgoknak — jelentik ki illetékes helyen. Németország éppen olyan eltökélten­és­­i győzelemnek ugyanazzal a biztonságával folytatja harcát Anglia ellen, mint Lengyel­­ország és Franciaország ellen tette. A tevékenység azonban ebben az eset­ben csak néhány ezer emberen, a ten­­geralattjárók, a gyorsnaszádok, vala­­m­in a repülőrajzok legénységének vállán nyugszik, Anglia ellen­­szükség­­szerűen m­ás a hadviselés, mint Britn­­eiaország ellen, ahol milliós hadsereg küzdött. Az Anglia ellett alkalmazott mód­szer a fegyvernemek különlegessége foll­­árt csak korlátozott szám­i had­erőt állít harcba. A német tenger­alattjárókat, a gyorsnaszádokat, a Imrei és vadászrepülőgépeket olyan kard hegyével lehetne összehasonlí­tani, amelynek markolatát tapasztalt harcos fogja. Ez a harcos a­aga a né­met nép. Azt a kérdést teszik fel: Mikor ül már oda Németország? A válasz csak ez lehet: Németország öt hét óta, a fegyverszünet napja óta minden nap és minden órában odaüt. Minden nap meghozza a tengeralattjárók sikereit, a német gyorsnaszádok eredményes előretörését, a harci repülőgépek tá­­m­adásait és a vadászgépek sikeres légi harcait a csatorna vagy az angol partok fölött. Ezek a műveletek min­den résztvevőtől a bátorság és a tettre­­kész­ség legmagasabb fokát követelik meg. A hajóhad egységei a véderőfő­­parancsnokság jelentései szerint jú­nius 25-től július 31-ig összesen 036.000 tonna tartalmú kereskedelmi hajótért süllyesztettek el. Ez heti 127.01­­ tonna állagnak felel m­eg. A légi­erő ugyanez, időben 334.000 tonna elpusztítását jelenti. A jelzett idő alatt tehát összesen 1.270.000 tonnányi lutréder süllyedt el. Heti 250.000 tonna hajótér veszteséget Anglia sem tud hosszabb ideig elviselni. Itt csak a legkisebb számadatokr­ól van szó, amelyekbe nincs beszámítva az­ a sok kereskedelmi hajó, amelyet bom­batalálatok súlyosan megrongál­tak. A jelzett idő alatt Anglia mintegy 370 repülőgépet vesztett el. A repü­lő­­gépveszteséget azonban ennél sokkal többre lehet becsülni, mivel sok re­pülőgépet a súlyos találatok követ­keztében nem lehet továbbra is szol­gálatba állítani. (MTI) előtt tartva a francia nemzet érdekét, e módszerek folytatása váljon kü­lö­­nösen előnyül-e (MTI ) Mussolini kösz­önőtávirata Hitlerhez Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. A Duce a következő táviratban vá­laszolt a Führer hozzá intézett szüle­tésnapi üdvözlő táviratára: — Nagyon köszönöm azokat a jó­kívánságokat, amelyeket ön születés­napom alkalmából kifejezett. Mind magam, mind az olasz nép teljes erőnkkel arra az egyetlen célra tö­rekszünk, amelyet ön táviratában említett: a győzelemre. (MTI.) Német félhivatalos ii francia politikáról Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda. A „Deutsche­ Diplomatisch-Politisch Korrespondenz“ a franciaországi hely­zettel foglalkozva a következőket írja: „ A Franciaországból eddig érke­zett hírekből kitűnik, hogy a franciák azokat a bűnösöket keresik, akik nem­ jártak el elég gondosan a háborúra való katonai és politikai előkészítés terén úgyhogy a háborúban azu­tán a ve­rlés minden térén csődöt m­­on­dlott. Mindenesetre sokkal érdekesebb lenne azok után a vétkek u­tán érdek­lődni, miért hagyták figyelmen kívül : a Führer többszöri békeajánlatát s miért nem akadt olyan politikus, aki véget szeretett volna vetni a Német­ország számára tűrhetetlen bekerü­­lési politikának és kész lett volna — a természete­s adottságok alapján — a kiegy­ezésre. A háború igazi hüllő­sei közül egy másik csoportról sem esett mindezideig szó. Nevezetesen azokról, akik a népet rendszeresen, a német nemzet és kormányzata el­leni gyűlöletre és sitálusra nevelték és ezáltal fegyvertelen foglyokkal és az internáltakkal szemben olyan sza­­dista cselekedeteket idéztek elő, ame­lyek nem válunk dicsőségére egyetlen ko­um­e­­nternek sem. Kétségtelen, hogy a francia sajtó és sok expo ürízse is felelős a Franciaországot ért sors miatt. Ezek a notórius őszi­­n ők — alig burkolt formában — azt képzelik, hogy alapjában ismét a régi játékot folytathatják. Ezt olyan ke­véssé belátó és Németországban olyan kevés bizalmat ébresztő módon foly­tatják, hogy az látszik: e körök egyáltalán nem érzik fenyegetve és találva magukat az állítólag küszöbön álló vizsgálattól, amely a háború bű­nösségét van hivatva megállapítani. — Jól tennék Viehyben — fejezi be cikkét a Korrespondenz —, ha kellően megfontolnák, hogy széni Az angol tiltakozás Romániában Bukarestből jelenti a Heuler-iroda. A román kormány kedden délután hosszú minisztertanácsot tartott. A brit ügyvivő a­ külügyminisztérium­ban átnyújtotta a brit kormány tilta­kozását amiatt, hogy a romániai angol állampolgárok és vállalatok ma Ilen intézkedéseket hoztak. (MTI.) Húsz százalékkal emelték a román nyersolaj vámját Bukarestből jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. A nyersolaj és termékeinek kiviteli vámilletékét ad valorem 20 százalék­kal emelték. A felemelt illetéket ki­zárólag az exportőrök viselik. Nincs megengedve az­ árak emelése még akkor sem, ha szerződésben ki lenne kötve, hogy az esetleges vámilleték emelése a vevőt terheli. A francia rádió cáfolja az angol rádiót Genfból jelenti a­­S­emel Távirati Iroda. Az angol rádió az utóbbi időben valótlan adatokat közölt a megszál­lott francia területek lakosságának életéről. A francia rádió ezzel kap­csolatban megállapítja, hogy a fran­cia tájékoztató minisztérium a leg­határozottabban megcáfolta ezeket az adatokat. — Ha a megszállott területek egyes helységeiben — jegyzi meg a francia rádió — bizonyos fokú ínség mutat­kozik is, ennek megszüntetésére nem alkalmas eszközök az angol repülők sorozatos bombatámadása a francia kikötők és városok ellen. (MTI.) CSÜTÖRTÖK, 1940 AUGUSZTUS 1. „Japán nem törődhetik az angol tiltakozással** Tokióból jelenti a Stefani-iroda. .­­.-Japán külügyminisztérium szó­­­v­ője kijelentette, Japán nem törőd­­hetik azzal, ha Anglia tiltakozását jelenti be az angol kémek letartóz­­tatása miatt, mert ki kell küszöböl­nie mindenféle kémtevékenységet, történjék az bármely nemzet­részé­ről. Japán sohasem engedheti meg, h­ogy más országok tudomást szerez­zenek olyan katonai titkokról, ame­lyek életbevágóan fontosak lehetnek a japán birodalom számára. (MTI.) Tokióból jelenti a Német­ Távirati Iroda. A japán külügyminisztérium sajtó­tájékoztatója az angolok letartózta­tása miatt állítólag küszöbön álló angol tiltakozó jegyzékkel kapcsolat­ban kijelentené, hogy a japán kor­­mány lépése teljes mértékben jogot volt. A japán kormánynak ugyanis az a célja, hogy Japánban megaka­dályozzon minden kémkedést. Az esetleges angol tiltakozó jegyzéknek nincs semmiféle alapja. A japán kor­­mány a tiltakozást mindaddig nem veszi figyelembe, míg Szigemicsu és Halifax megbeszéléséről nem kap részletes jelentést. A sajtótájékoztató végül visszauta­­­­sította azt az állítást, hogy a letar­tóztatások kellő bizonyítékok hiányá­ban történtek. A hatóságok kezében — mondotta — kellő bizonyíték van. Erről azonban nem lehet még nyi­latkozni, mert a vizsgálat folyik.­­ (MTI.) Esterházy János a magyarság álláspontjáról Szlovák­iában Pozsonyból jelenti a Budapesti Tu­­dósító, hogy az Új Hírek szerkesztő­sége a salzburgi tárgyalásokkal és a szlovák kormány átalakításával kap­csolatban felkérte gróf Esterházy Jánost, a szlovákiai magyarság vezé­rét. Esterházy János a kérésre a a szlovákiai magyarság álláspontjá­ról. Eszterházy János a kérésre a következőket válaszolta: — Szlovákia összlakosságát érthe­tően élénken érdekelte az a tény, hogy a Német Birodalom vezére Szlovákia vezető államférfiad meg­­hívta magához Obersalzbergbe. Az obersalzbergi tárgyalásokról vissza­tért szlovák államférfiak szükséges­nek tartottak egy kormányrekonstruk­­ciót véghezvinni. Bennünket, szlová­kiai magyarokat érthetően közelről érint az a körülmény, hogy a szlo­vák külpolitika és belpolitika veze­tése immár más kezekben van. En­nek folytán talán nem lesz helytelen az a megállapításom, hogy­ a salz­burgi tárgyalások után ,Szlovákia po­litikájának második korszaka kezdő­dik. — Salzburggal lezárult egy fejezet, amely úgy látszik nem váltotta be egyik irányban sem azokat a remé­nyeket, amelyeket mindnyájan joggal elvártunk volna 1939 március 14-étől. De mivel az előbb azt mondottam, hogy a korszak lezárult, rekritzzinálni én nem akarok és nem akarok rá­mutatni mindama tényekre, amelyek­­ joggal csalódást váltottak ki a szlo­vákiai magyarságban. — A szlovákiai magyarság öntuda­tosan és fegyelmezetten viselkedett mindig, még ha a helyzete nem is volt könnyű. A szlovákiai magyarság nevében a szlovák kormány felé csak egyet tudok kijelenteni: felelősségem tudatában, mellyel hozzá akarok járulni az európai tartós béke és konszolidáció mielőbbi kiépítéséhez, vállaljuk a kisebbségi sorsot ebben az országban, úgy, hogy tudva azt, mivel tartozunk az államnak és an­nak vezetői iránt. A magunk részé­ről a legteljesebb megértésüket kér­jük — ma még rendezetlen és jogos kívánságaink teljesítésére. A román sajtó ellenzi a területi engedményeket Belgrádból jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. A keddi lapok a délkeleteurópai fejlődés új fázisáról írnak, mert a közeljövőben közvetlen tárgyalások megindulását várják Románia és szomszédai között. A bukaresti jelen­tések Románia tárgyalási hajlandó­ságáról szólnak, úgyhogy a jugoszláv sajtó a közvetlen eszmecserék mi­előbbi megindulását várja. A Politikai bukaresti tudósítója azt jelenti, hogy a keddi román minisz­tertanácson egyes miniszterek hajtha­tatlanoknak mutatkoztak minden te­rületi engedmény tekintetében. A lap budapesti jelentése szerint magyar politikai körök most már nyíltabban foglalnak állást a salzburgi tárgyalások eredményei tekintetében. Magyarország azt várja, hogy Romá­nia részéről minél előbb lépés történ­jék a közvetlen tárgyalások megindí­tására. A déli Pravda vezető helyet­ két római véleményt idéz, amely szerint Bom­á­ia kötelezte, magát határainak revíziójára Magyarországgal és Bul­gáriával szemben és hogy elfogadta Magyarország javaslatát, amely sze­rint a tengelyhatalmasa döntésére bíz­zák mindazokat a kérdéseket, ame­lyekben nem sikerül közvetlen meg­egyezést létrehozni. Érdekes a Pravda bukaresti és bu­dapesti jelentése. Az első megálla­­pítja, hogy a magyar követelések nem változtak és hogy a magyar po­litikai körök, a közvélemény és at sajtó magatartása teljesen a régi. Ro­mániában engedékenység tapasztal­ható a tárgyalások megindulása te­kintetében, sőt legutóbb már azt han­goztatták, hogy Romániában már Salzburg előtt megvolt a tárgyalási hajlandóság. A sajtó legnagyobb része azonban kifejezetten ellene van bár­miféle területi engedménynek Magyar­­ország javára vagy legfeljebb csak kisebb határkiigaz­ásokat tart lehet­­ségesnek. llnt 11 bíróság elé állítottak kilenc román tábornokot besszarábiai maga­tartásuk miatt Bukarestből jelenti a Budapesti T­udósító. A román kormány intézkedést tett kilenc tábornoknak és több lisztnek hadbíróság elé állítására. Az a vád ellenük, hogy b­esszarábia kiürítésé­nél csapataikat elhagyva, elmenekül­tek. Bukarestből jelenti az E.ST. A „Cu­rentu­l“ című lap keddi ve­zércikkének egy szakasza meglehetős feltűnést keltett Bukarestben. Ez a szakasz a következőképpen szól: — Néhány esetben megkezdték a felelősség elvének alkalmazását. De azt hiszem, szükséges volna ennek nyil­ván­osságra hoza­tn­­a. Hadd tudja a nemzet, hogy megbüntették a vétke­seket, hogy megfélemlíttessenek azok, akik hajlamosak a vétekre. Jólértesül körökben azt mondják, hogy bizonyos moldvai eseményekre céloz a vezércikkíró. Állítólag a moldvai Hamában hadbíróság elé ál­lítottak kilenc tábornokot és több más magasrangi­ lisztet, akik Besszarábia kiürítése alkalmával sú­lyosabb mulasztásokat követtek el. A román miniszterelnök tárgyalása Mamu­val Bukarestből jelenti az EST. Mint most utólag közükt, kedden este 10 órakor Gigurtu miniszter­elnök saját kezdeményezésére talál­kozott Maniu erdélyi román paraszt­­párti vezérrel. Mivel Maniu vonako­­dott Gigurtu­ a miniszterelnökségen felkeresni, a találkozás Popovici volt pénzügyminiszter lakásán ment végbe. A megbeszélés után, éjfél felé, Maniu párth­íveivel tanácskozást tartott, amelyen beszámolt Gigurtu miniszter­­elnökkel folytatott tárgyalásairól. Az Action Francaise ( Churchillről Génfből jelenti a Stefani-iroda. Vichyből érkező jelentés szerint az Action Francai­se cikket közölt Hogyan készítette elő Churchill a háborút cím­mel. A cikk megbízható forrásra hivatkozva elmondja, hogy 1939 ja­nuárjában Churchill a Riviérán hosz­­szabb megbeszéléseket folytatott Berk lengyel külügyminiszterrel, am­elyek során tanuk előtt ismételten kijelen­tette, hogy a háború egyrészről Fran­c­iaország és Németország, másrészről Olaszország és Németország között el­kerülhetetlenül küszöbönállónak te­kinthető. Január 11 -én Churchill több tanú jelenlétében így nyilatkozott: — Néhány hónapon belül megindít­juk a háborút Németország ellen. Arra az ellenvetésre, hogy Angu­m készületlen, Churchill így válaszolt: — Mindenesetre­ megindítjuk a há­borút, bizonyára borzalmas vesztesé­geink lesznek, de az­ is bizonyos, hogy végül is győzni fogunk és ez az egyet­len dolog, ami számít. (MIT.) TELEFONSZ­ÁM­AINK: Szerkesztőség . . . *128-428 Kiadóhivatal .... *126-726 Nyílttéri hirdetésosztály *120-130

Next