Magyar Nemzet, 1940. augusztus (3. évfolyam, 157-181. szám)

1940-08-01 / 157. szám

4 A FSA részlegesen meg­tiltotta a repülőgépbenzin kivitelét Washingtonból jelenti a Reuter­iroda: Az Egyesült Államok kormánya megtiltotta a repülőgépbenzin kivite­lét a nyugati féltekén kívüli bármely országba. A nyugati féltekén kívül működő amerikai légi forgalmi tár­saságok azonban hozzájuthatnak a szükséges üzemanyaghoz. Karlin, Roosevelt titkára kijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy ezt az intézkedést Marvell, a kiviteli ügyek vezetője javasolta s azt Roosevelt is jóváhagyta. A feltett kérdésekre vála­szolva hangsúlyozta, nem tudja, fog-e szállítani benzint Amerika Angliának. (MTI.) ­­l­co Franco gibraltári kijelentéséről Londonból jelenti a Reuter iroda. Az alsóházban egy képviselő kér­dést tett fet Franco július 17-i beszé­dének Gibraltárra vonatkozó részével kapcsolatban, Attleo pecséről az alábbi választ adta: — Azt hiszem, bizonyos félreértés volt a beszéd körül. Franco Spanyol­­ország történelmi nagyságáról re­szélve kitért Izabella királynő politikai vég­­rendeletére is s így került szóba a ..gibraltári hagyaték é­s az­ egységes uralom alatt lévő Afrika. Ezzel kap­­csolatban­ hangsúlyozta Franco, hogy ez a végrendelet négy évszázad után is kötelező. Ezt a kijelentést jól meg­jegyeztük. Az angol kormány azon­ban rem­ i­íván le vivatkozni Spanyol­­ország új politikai orientációjába. Éppen ezért nem kell túlságos jelen­tőséget tulajdonítani az egész ügy­nek. (MtI.) ­ Vatikán lapja Mátyás királyról Rónaiból jelenti a Magyar Távirati Iroda. Az „O­sservatore Romano“ hosszabb cikkben foglalkozik Mátyás király születésének 500. évfordulójával. A Vatikán lapja ezzel kapcsolatban közli II. Pius és 111. Calixtus pápának Mátyás királyhoz intézett leveleit, va­lamint II. Piusnak frigyes császárhoz intézett üzenetét, amelyben felhívja a ügyeimet Mátyás király országának fontosságára a török veszéllyel szem­ben. — Nagy kár — jegyzi meg a Va­tikán lapja —, hogy II. Pilis figyel­meztetése nem talált meghallgatásra. A magyarokat senki sem segítette meg a törökök ellen és mivel nem állt rendelkezésre megfelelő fegyve­res erő, a hatalmas arányú keresz­tény terv a törököknek síu­rópábéil­­,aki kiűzésére feledésbe merült és csak két évszázad m­úlva valósult meg, miután a törökök a hősies keresztény Magyarországot m­ár telje­sen feldarabolták. Felállították Franciaországban a legfelsőbb törvényszéket Vichybát jelenti a Havas-iroda. Az államtanács véglegesen elfo­gadta annak az a­lkotmánytörvénynek a szövegét, amely legfelsőbb törvény­szék felállításáról intézkedik. Az ál­lamtanácson megtárgyalták a mene­kültek kérdését is a megszálló ható­ságoktól szerzett értesülések alapján. A legtöbb állami törvényszéket megbízták, hogy folytassa le az eljá­rást azok ellen a miniszterek, volt miniszterek vagy polgári és katonai közvetlen alantasaik ellen, akikkel szemben az a vád merült fel, hogy hivatásuk gyakorlásában bűnt vagy kihágást követtek el, vagy nem telje­sítették a feladatukkal járó köteles­ségeiket. Ezeket a személyeket az állam biztonsága ellen elkövetett m­e­­rénylettel­­­utolják és vád alá helye­zik bűntársaikat is. A bűnt elkövető­ket a bíróság nyilvánosan felelős­­s­gre vonhatja a bűn elkövetésétől számított tíz éven belül, abban az e­setben is, ha a bűnt a törvény ki­hirdetése előtt követték el. Az eljá­rást az illetők távollétében is lefoly­tathatjuk. A legfelsőbb állami létr­ Ményszék ítéletei ellen még semmi­­ségi panasszal sem lehet élni. (MTI.) A külpolitika egyéb hírei A francia kü­lü­gyminisztérium közli, hogy Henri Hage­nott szeni­tort, aki Seine et Rese megyét ké­p­visel­te a volt francia szenátusban, washingtoni fran­cia nagykövetté nevezték ki. Az Egye­sült Államok kormánya már megadta hozzájárulását a nagykövet kineve­zéséhez. * A kanadai nemzeti ideímni rendel-1.»­esek alapján betiltották a moszkvai Pravda forpuloruhahozatalát és ter­je­sztését. (MTI.) * J­eon Degrette, a belga resisták fezére, kedden este Brüsszelbe érke­zett. Kíséretében selt néhány újság­író, akik eléje utaztak Párizsba. (MTI.) Magyar Nemzet CSÜTÖRTÖK, 1940 AUGUSZTUS 1. Az arany!... Az arany! Vichy, július. Az Egyesült Államok aranytarta­léka, a menekülő tőkék özönlése és az amerikai szállítmányoknak pro­duktumokkal vagy munkaszolgálat­tal való fedezésére képtelen orszá­gok készfizetései következtében, jó­val túlhaladta a 20 milliárd dollárt. Ez a fémtömeg — amely francia frankban több mint kétbilliónak felel meg — az egész világ arany­készletének körülbelül háromnegyed részét adja. Mint mindig, amikor az arany­tartalék jelentősen megduzzad az óceánon túl, most is élénk nyugta­lanságokra szolgáltat okot ez a je­lenség. .A Federal Reserve Bank of New York legutóbbi havi jelentése visszhangozza ezeket az aggodalma­kat. Ezek főképpen azokat a káros hatásokat méricskélik, amelyeket a pénzrendszer alapjául szolgáló aranymennyiség megnövekedésének következtében előálló Iiitelkiterjesz­­tés okozhat. A közgazdászok és a pénzügyi szakemberek ennek az inflációs ve­szélynek a parírozására különböző intézkedéseket javallottak. E ..gyógy­módok“ közül, európai szempont­ból, különösen kettő igényel foko­zód figyelmet, mert alkalmazásuk fatális következményeket vonná maga után. .Az első egyszerűen beszüntetné a fémpénz vásárlását, amelyre az amerikai kincstár, az 1934-es „Gold Purchase Act“ értelmében, minden megszorítás és korlátozás nélkül köteles olyképpen, hogy egy once aranyat harmincöt dollárért kell becserélnie. Nem nehéz kiszámí­tani, hogy a mai körülmények kö­zött, amikor az Egyesült Államok fizetési egyenlege hatalmas többle­tet tüntet fel, amelyet csakis arany­­bevitellel lehet kompenzálni, a többi pénzekhez viszonyítva a dollár vi­haros és szertelen hausse-át idézné elő. A többi országoknak az Egye­sült Államokban történő vásárlása rendkívül nehézkessé, sőt nagy rész­ben lehetetlenné válnék. Ez azután nemcsak a bevásárló országoknak és az egész világkereskedelemnek, hanem maguknak az Egyesült Álla­moknak a nehézségeit is megnö­velné, hiszen a háború következté­ben amúgy is összezsugorodott pia­cai méginkább megszűkülnének. Ezzel a „gyógymóddal“ az Egyesült Államok csak saját elszigetelődését provokálná ki. A második elgondolás szerint az aranyimportot, a teljes felfüggesz­tés helyett, egyszerűen illetékkel sújtanák. Ennek az illetéknek a terhei, nyilvánvalóan, az amerikai termelvények külföldi vásárlóira hárulnának s e termelvények fize­tése a mainál nagyobb fémmennyi­­séget igényelne, tehát az amerikai árak, közvetve, emelkednének. A második módszer ilyenképpen bizo­nyos ponton, az első módszer kö­vetkezményeihez hasonló helyzetet idézne elő, anélkül, hogy a kívánt, hatásos biztosítékok remélhetők lennének. Ezért azután a Federal Reserve Board vissza is utasítja ezeket a ja­vaslatokat. Hasonlóképpen elveti azt az esz­mét is, hogy az aranyözönlés csök­kentésére adjanak hitelt mindazok­nak az országoknak, amelyek bevá­sárlásaikat jelenleg csak fémmel tudják fizetni. Egyrészt az érvény­ben levő törvények javarészt nem engedik meg az ilyen hitelek oktro­­jálását, másrészt — jegyzi meg a Federal Reserve­ Bank havi j­zentése — ezeket a hiteleket végül arany­nyal törlesztenék s így a nemesfém importja nem érne véget, hanem csupán elhalasztódnék bizonyos időre. A Federal Reserve Bank kö­vetkeztetése szerint az arany töme­ges özönlésének problémája jelenleg megoldhatatlan. A kérdést csakis a háború befejeztével lehet felvetni, egy nemzetközi konferencián, mely­nek az aranyalap szilárd bázisokon való helyreállítása lesz a feladata. Francia pénzügyi körök — ame­lyek az amerikai arany kérdésében közvetlenül érdekeltek — hangsú­lyozzák, hogy a Federal Reserve Board helyesen jár el, mikor a kü­lönböző gyógy­javaslatokat, a­melyek még súlyosabbá tennék a világ pénz­ügyi problémáit, visszautasítja. Párizs, illetve pillanatnyilag Vichy csatlakozik az aranyszisztéma há­ború utáni helyreállításának óhajá­hoz, mert ez a szisztéma minden­nél inkább hozzájárulna a nemzet­közi csereforgalom újjászületéséhez. Azonban ennek az elképzelésnek a megvalósítása főleg maguktól az Egyesü­lt Államoktól függ. Mint az aranykészlet legnagyobb részének tulajdonosai, nem is remélhetik ko­molyan, hogy a nemzetközi arany­alap bármilyen formában is megfe­lelően működhessék, mielőtt a fém­­slokkot, amelyekből a bázisoknak A Magyar Nemzet a német— francia fegyverszünet óta is közölte franciaországi tudósítóinak írásait. Ezek mellett is érdeklődésre szá­míthat a l’Aster Lloyd szerda reg­geli számában megjelent párizsi tu­dósítás, amely Franciaország és Anglia jelenlegi viszonyával foglal­kozik. Eszerint Franciaország tisztában van azzal, hogy kapcsolatait a többi állammal új alapokra kell helyeznie. Különösképpen fontosak ezek a kapcsolatok volt szövetsé­gesével, Angliával szemben, Fran­ciaország és Anglia hét évszázadon keresztül gyűlölte egymást és ez idő alatt számtalanszor háborút vi­seltek egymás ellen. A krími há­ború csak epizódot jelentett a francia—angol kapcsolatok törté­netében, hiszen még a múlt század végén, a fashodai incidens idején csak egy hajszál választotta el Franciaországot és Angliát a hábo­rútól. Csak VII. Edward diplomá­ciai ügyességének sikerült a vég­leges francia—angol politikát egy síkra állítani. Azonban nyomban az 1918-ban kivívott nehéz győzelem után jelentkezni kezdtek az ellen­­tétek. Baldwin és Austin Cham bérlőin Angliája idegenkedett at­tól az egyeduralmi szereptől, me­lyet Franciaország a kontinensen a versaillesi béke után játszott. Nem vették észre az angolok, hogy ez nem hegemónia-törekvés volt, hanem csak a súlyos háborúban kifáradt francia politika biztonság­­keresése. A francia politika jel­szava ezidőben az volt: mindenki álljon szembe Németországgal. Ezt a jelszót azonban a kontinensen csak Cseh-Szlovákia követte hűen, maga Anglia is sokáig vonakodott eleget tenni Franciaország bizton­sági követeléseinek. Végül 1939-ben úgy látszott, hogy a francia—angol együttműködésnek új korszaka kezdődik. Aki látta az 1939 július 14-i felvonulást a Champs Elyséen, azt gondolhatta, hogy itt többről,­ mint pusztán po­ ki kell alakulnia, újra fel nem oszt­­j­­ák. » Bármilyen nagy is az Egyesült Államokban a külső hitelek enge­délyezésével szemben az ellenszenv, nehéz elképzelni, hogy a mostani konfliktusban meggyengült Európa helyreállítása hitelek nélkül meg­történhessen. Ez a hitelpolitika ter­mészetesen csak átmeneti eszköz és nem végleges megoldás lesz. Azon­ban e kü­lhi­telek visszatérítéséből egyáltalában nem kell az Egyesült Államok felé irányuló újabb arany­szállításoknak következnie. Ellen­kezőleg, e hitelek csak akkor lesz­nek valóban hasznosak, ha megen­gedik az adós országok gazdasági restaurációját s képessé teszik az országokat mérlegüknek áru- és szolgálati eszközökkel való egyen­súlyozására. Ennek a fejlődésnek előfeltétele, hogy az Egyesült Államok kereske­delmi politikája pénzügyileg liberá­lis legyen s hogy a külföldi anya­got, meg általában a külföldieket is, bőkezűbben fogadják be, mint a múltban. Ez az igazi probléma, me­lyet nem a Federal Reserve Board által javasolt nemzetközi konferen­cia hivatott megoldani. E megol­dástól függ az arany jövendőbeli el­osztása, magának az aranynak és a nemzetközi forgalomnak teljes jö­vője s mi több, a holnapi világ egész gazdasági és politikai szerve­zete is p­litikai vagy­ katonai együttműkö­désről van szó. Ha azon­ban a francia nép Anglia iránti ro­konszenve ez év májusában megin­gott, úgy a maradék rokonszenvei a fegyverszünet utáni Churchill­­beszéd teljesen megsemmisítette. Az oráni akció s a Dunkerque el­süllyesztése ehhez még fokozottabb mértékben járult hozzá. Ezek után felvetődik a kérdés, hogy váljon örökre elmúlt-e Fran­ciaországnak Anglia iránti rokon­­szen­ve? Amennyiben csak magáról Angliáról van szó, igen. Ami ebben a vonatkozásban történt — írja a Pester Lloyd tudósítója — az vissza­vonhatatlan. A két állam és nép között azonban továbbra is fenn­­állanak az ideológiai hasonlatossá­gok. Semmi sem volna kevesebb, mint azt gondolni, hogy a legyő­zött Franciaország fenntartás nél­kül új világszemlélet karjaiba veti magát, csak azért, mert a győző ennek a világszemléletnek jegyében vívta ki győzelmét. A Pé­sain-kor­m­ány bizonyára számos reformot léptet életbe és sok elkorhadt épít­ményt fog kicserélni, olyan új anyaggal, amely a tekintély elvé­ből vezethető le. Azonban itt mégis csak átépítésről és nem újjá­építésről van szó. A hadsereg össze­omlásán túl a francia nép ma már látja, hogy a kontinens békéjét és biztonságát csak radikáli­san megváltozott politikai egyen­súllyal lehet elérni. Ezen a téren pedig a politikai elhidegü­lés elle­nére Franciaország és Anglia kö­zött továbbra is hasonló törekvés és felfogás van, amely azonban ma már nem rendelkezik semmi­féle hatalmi alátámasztással. A franciák nem tudnak ugyan színlelni, de az elmúlt hónapok eseményeiből megtanulták, hogy az érdekek nem futnak mindig pár­huzamosan az érzelmekkel és hogy e kettőnek konfliktusában az érde­keket kell elsőbbségben részesíteni. Lelkileg teljesen közömbösen nézik az Anglia és a tengelyhatalmak közt folyó háborút kimenetelét. Ez a közömbösség azonban nem vo­natkozik politikai meggondolásokra is. A Londonhoz vezető közvetlen út el van vágva, ide legfeljebb csak Washingtonon keresztül lehetne ismét eljutni. De a Rómához és Berlinhez vezető utak annyira ne­hezen járhatók, hogy ma még tel­jesen beláthatatlan, hogyan és mi­ként teremtőd hel­ne kapcsolat a­z­­irányban. Tehát teljesen téves volna úgy megítélni a helyzetet, mintha a m­ai elszigetelt Franciaország a három hadviselő államhoz egyenlő távolságban állana. Ez világosan kitűnik abból a német és olasz fel­fogásból is, m­ely mindig hang­súlyozza, hogy óvakodni kell attól, a mai Franciaországot máskép szemlélni, mint legyőzött ellenséget. ..*v Hogyan fogunk fűteni a télen? Ezen a hűvös nyáron, amikor töb­bet didergünk, mint máskor kora­­ősszel, sokszor jut mindenki eszébe az elkövetkezendő tél. Nemcsak azért, mert az elmúlt tél abnormálisan hi­deg volt és meggyötört mindenkit a rosszul megszervezett fa- és szén­ellátás, hanem azért is, mert ez a tél az első,­ amelyiken rendeletileg bizto­sított tü­zelőellátásban lesz részünk. Mindenki fél a téltől. Mert tudjuk, hogy milyen rossz volt és mert nem tudjuk, milyen lesz. A rendelet, amely kijött, meglehe­tősen bonyolult. Mindenki másképpen értelmezi. És főképpen az izgat min­denkit, hogy vájjon áll-e ténylegesen pungi tüzelő rendelkezésünkre, ameny­­nyire szükségünk van? Kérdést intéztünk illetékes helyen, hogy is állunk tulajdonképpen a szénnel? Van-e szén? Ecsz-e szén? Mit jelent gyakorlatilag az a 10 szá­zalékos tü­zelőszermennyiség, amelyet mindenki felhasználhat. Budapesten mindenki fél attól, hogy ha az idén fáztunk, akkor jö­vőre még jobban fogunk, fázni. Következő felvilágosítást kaptuk: — Az elmúlt tél szokatlanul hideg volt, ezt mindnyájan tudjuk. Évtize­dek óta nem volt ilyen az időjárás, tehetetlen, hogy az elkövetkező is ennyire hideg legyen. A múlt télen a normális tüzelőmennyiségnél 30—40 százalékkal több kellett. Volt hely, ahol másfélszeresét használták el az előirányzott mennyiségnek. Most már ennek a fölemelt tüzelőmennyiségnek, a hatvan százalékát véve, kijön egy középarányos. Például: ahol 10 vagon kellett rendes évben, ott a múlt télen tizennégyet használtak el. Ezen a té­len 8,5 vagont fognak kapni. De vi­gyázzunk, ez csak a biztonsági szám- Ennyit fötétlenül. Ha mindenki ki van elégítve, akkor természetesen a továbbiakat is megkapja mindenki. Hogy az elosztás igazságosan történ­jen, ez­ a tüzelőszerszolgáltatás hét hónapra van elosztva. Augusztustól februárig. Megkérdeztük, hogy milyen tempó­ban folyik Budapest fűtőanyagellá­­tása. Megtudtuk, hogy augusztusra már kiutaltak 15.000 vagon tatai és 9000 vagon dorogi szenet, ebben ipari, üzemi és magángazdasági juttatások vannak. Külön probléma az, hogy mi lesz a központi fűtéses házakkal? Mennyit kell leszámítani a csökkentett értékű fűtésért a házbérből? Erre vonatkozó­­lag a következő felvilágosítást kap­tuk : — A központi fű­téses házak részére megállapított mennyiség bőven elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy normá­lis meleg legyen minden lakásban. Ezért tehát semmiféle elmaradt fűtés címen történő levonás a házbérből nem lehet.­Az új házakat, amelyeket tavaly óta építettek és amelyeknél tavalyi fűtéskulcs szerint nem hatá­rozható meg a szükséglet, ezeket az élő házakat is el fogjuk látni és ki­utalni nekik megfelelő fűtőanyag­­mennyiséget. Ezek szerint, aki akarja és teheti, beszerezheti jóelőre a fülenivaló fá­ját és szenét. Más kérdés aztán, hogy mit csináljon a szegény ember, aki nem tehet sokmázsa fát és szenet jóelőre, aki zsákonként és félzsákon­ként­ kén­ytelen beszerezni? Mi lesz azokkal? Hogyan fogják megakadá­lyozni azt, hogy meg ne történhes­sen olyasmi, mint az elmúlt szörnyű januárban és februárban, hogy a kis szenespincék előtt rendőrnek kellett fenntartani a rendet és mégsem ju­tott a melegből, éppen a legszegé­nyebbeknek. Erre a kérdésre visszatérünk. Párizsi levél Laist Am'Ca­téntn Céáéi A futár FERENC JÓZSEF KESERŰVÍZ , ‘ • . . '•. .­­ •

Next