Magyar Nemzet, 1940. október (3. évfolyam, 207-233. szám)

1940-10-01 / 207. szám

2 Cvábk­eflyi Szanatórium Internaciofláilsnívó.Diéta 0* Vízkúra, Penziós fk­. 15.­P Ciano visszaérkezett Rómába Rómából jelenti a Stefani-iroda: Gróf Ciano von Mackensen német nagykövet társaságában hétfőn dél­előtt 11 óra 5 perckor visszaérkezett Rómába Az olasz külügyminisztert a pályaudvaron a japán és spanyol nagykövet, a magyar l­övet, a német nagykövetség személyzete, a párt­igazgatóság képviselője, a miniszter­elnökségi és belügyi államtitkárok, a külügyminiztérium magasrangú tiszt­viselői és más előkelőségek fogadták. A pályaudvar környékén összegyűlt tömeg lelkesen tüntetett a külügymi­niszter mellett s éljenezte Olaszorszá­got, Németországot, Japánt, valamint a Dúcét és a Führert. (MTI.) A „Pravda“ a háború k­iterjedé­sének lehetőségéről Moszkvából jelenti a Szovjet Táv­irati Iroda. A Pravda ,,A berlini háromhatalmi s­zerződés“ című vezércikkében a többi között ezeket írja: „ A szeptember 21-én Berlinben létrejött német—olasz—japán katonai szövetségi szerződés nem jelentett meglepetést a szovjetunió számára. A szerződés ugyanis nem jelent mást, mint az egyrészt Olaszország, Német­ország és Japán, másrészt Anglia és az Egyesült Államok között fennálló ténylegesen kialakult viszony rögzí­tését.­­ A német kormány még az egyez­mény közzététele előtt értesítette a s­zovjet kormányt a hármasszövetség küszöbönálló megkötéséről. Az egyezmény elemezése során mindenekelőtt ki kell emelni, hogy az a háború szélesebb körre kiterjedő szakaszait nyitja meg. A legutóbbi idő­kig a háború nyugaton Európára és Észak-Afrikára, keleten pe­lig Kínára korlátozódott és ez a két körzet tel­jesen elkülönült egymástól. Most e­t az elkülönülés véget ér, minthogy a jövőben Japán felhagy az európai kérdésekbe való be nem­ avatkozás politikájával Ugyanakkor pedig Né­metország és Olaszország felhagy a távolkeleti ügyekbe való be nem avat­kozás­ politikájával . Az egyezmény egyik jelentős vo­­lanul folytatja a jövőben is, nála abban van, hogy nyíltan elismeri a résztvevők élettereit s pontosan meghatározza ezeket az érdekterüle­teket ezzal a kötelezettséggel, hogy kölcsönösen megvédik egymás érdek­területeit harmadik hatalmak táma­dásai — elsősorban Anglia és a vele együttműködő Amerika — támadása el­lenében. A szerződés Japánnak jut­tatja a nagy keletázsiai teret, míg Németországnak és Olaszországnak Európát. — Az egyezménynek másik jelentős vonása a szovjetúnióra vonatkozó része. A szerződés szerint Német­ország, Olaszország és Japán kijelen­tik, hogy a jelenlegi szerződés sem­miképpen sem érinti a három szer­ződő fél és a szovjetköztársaság kö­zött jelenleg fennálló politikai vi­szonyt. Ezt a kitételt mindenekelőtt úgy kell tekinteni, hogy a szerződő felek tiszteletben tartják azt a sem­­legességi állapotot, amelyet a szovjet a háború első napjától­­kezdve elfog­lalt. Ezenkívül úgy is kell tekinteni, mint a Szovjet-Oroszország és Német­ország, valamint Szovjet-Oroszország és Olaszország között fennálló meg nem támadási szerződés érvényének és jelentőségének megerősítését. — A szovjetköztársaság — híven békebarát és semlegességi politikájá­hoz — kijelentheti, hogy ezt a politiká­ját — amennyiben tőle függ, változat­ Darré miniszter Olaszországba érkezett Veronából jelenti a Stefani-iroda. Darré birodalmi földművelésügyi és közélelmezési miniszter hétfőn dél­előtt Veronába érkezett júniusban megkezdett látogatásának folytatá­sára. Darré miniszter fogadására megjelent a pályaudvaron Tassinari olasz földművelésügyi miniszter, a földművelésügyi államtitkár és vala­mennyi helyi hatóság képviselője. Darré ny­ilatkozata N Németországg és Európa é­lelm­ezésérő­l Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda, hogy Darré birodalmi minisz­ter, a hadiélelmezés vezetője, a Nachtausgabe-nak adott nyilatkozatá­ban a következőket jelentette ki: — Az angol és francia szakembe­rek azt jövendölték, hogy a háború csődbejuttatja a német élelmezés­­ügyet. E­z a jóslás nemcsak, hogy nem vált be, hanem az ellenkezője történt. Németország háborús gabona­termelése 1910 ben 21­11 millió tonna, az 1934—38. évi átlagos 25,1 millió onnával szemben. Tehát a mostani termés az átlagosnál csak félszázalék­­kal kedvezőtlenebb. Németország ke­nyérrel való ellátása változatlanul biztosítva van hosszú illőre.­­ A zsíradag változatlan marad. A húsadag színtén nem változik a té­len. Marhaállományunk fejlődése nem ad okot panaszra. A kapásnövények kedvező hozama lehetővé teszi, hogy a sertéseket ismét valamivel jobban felhizlaljuk, mint az elmúlt hónapok­ban. A főzelékkel való ellátás a mos­tani télen jobbnak ígérkezik, mint az elmúlt évben. Csak a gyümölcsellátás Magyar Nemzet ­­ét kilátásai rosszak. A kemény tél és j­ó fák virágzása idején beállt kedve- s­­őtlen időjárás következtében rossz gyümölcstermésünk volt. — Sem a megszállt területek, sem egyéb európai államok ellátása nem fog különösebb nehézségeket okozni ezen a télen — jelentette ki a mi­niszter. — Külföldön tetemesen túlozzák a hollandiai és belgiumi élelmezési gondokat. Az angolok éhínségről szóló hírverésének tisztán politikai háttere van. Ha azonban a tél folya­mán néhány francia város az éhség miatt szenvedni fog — amit egyéb­iránt egyáltalán nem hiszek —, annak maguk a franciák ez okai. Nem lehet minden további nélkül kiküszöbölni azokat a súlyos károkat, amelyek a francia mezőgazdaság és annak irá­nyítása hibájából keletkeztek. Ellen­­ségeink ama számítása is teljesen té­­ves, hogy befolyásunk növekedése következtében növekednek a nehéz­­ségeink is — jegyezte meg Darré. —­ Befolyásunk az északi foktól egészen­ az olasz érdekterületig érezhető. Így könnyebb a helyzetünk, mert az áru­­csere és kereskedelem számára sok­kal nagyobb lehetőségek nyílnak. Német hadijelentései: Berlin, szeptember 29. (Német Táv­irati Iroda.) A véderő főparancsnoksága közli: A német légi­erő megtorló táma­dásai a szeptember 19-ére virradó éjjel főleg London, ezenkívül Liver­pool és más délangliai kikötők ellen irányultak. Londonban a Silverton­­dokkokban, Gravesendben, a Tabury­­d­okkokban, a Tehmze-kanyarban , a keletindiai-dokkokban komoly ká­rokat okoztunk. A keletskóciai partvidék előtt sike­rült légi támadással egy erősen biz­tosított hajókaravánból két, körül­belül hatezer tonnás kereskedelmi hajót telitalálattal elsüllyeszteni. A nappali támadások folyamán London felett néhány helyen heves légi harcokra került a sor, amelyek a németekre nézve nagyon eredmé­nyesen végződtek. A brit légi haderő légi támadáso­kat hajtott végre, különösen a nyu­gat- és délnyugatnémetországi határ­vidék ellen. A légvédelmi tüzérség elhárító tüze visszatérésre kényszerí­tett néhány angol bombázót, amelyek közvetlen Berlinig nyomultak előre, anélkül, hogy a birodalmi főváros körzetét elérték volna. Nyugat- és Délnyugat-Németországban az ango­lok több helyen bombákat dobtak le, anélkül azonban, hogy említésreméltó dologi kárt okoztak volna. Egy nyu­­gatnémetországi városban ismét lakó­negyedet támadtak meg s néhány­an, akik nem tartózkodtak az óvóhelyen, életüket vesztették vagy megsérültek. Az ellenség szombati vesztesége huszonnyolc repülőgép, közülük hár­mat a légelhárító tüzérség lőtt le. Csak egy német gép veszett el. (MTI.) Berlin, szeptember 30. (Német Táv­irati Iroda.) A véderő főparancsnoksága jelenti: Ixindon, valamint Anglia és Skócia hadászatilag fontos célpontjai elleni megtorló támadásainkat szakadatla­nul tovább folytatjuk. A támadás fő célpontja ismét Lon­don és Liverpool volt. Ezeket zárt kötelékekben, továbbá igen sok egyenként szálló géppel bombáztuk. Erős rombolások és hatalmas tüzek mutatták mindkét város kikötő terü­­­letein a fontos célpontok elleni táma­dások hatását. A további támadások Dél-Anglia több kikötője ellen irányultak. Harci repülőgépeink az elmúlt éj­szaka nagykaliberű bombákkal árasz­tották el Aberdeen, Edinbourgh és Leith skót városokat. Midlandban egy különösen fontos fegyverkezési gyárat támadtunk meg alacsony repüléssel. A gyárban egy legnagyobb méretű Ivomba telitalálata nagy rombolásokat okozott. A keleti angol partok előtt sike­rült két hajókaravánt szétszórni. Birodalom területe fölött végrehajtott vasárnapi berepülései során csak egyenként szálló ellenséges repülő*­gépeknek sikerült a brandenburgi vi­dékig eljutniok, anékiül azonban, hogy a birodalom fővárosáig eljut­­hattak volna. Egyes nyugati helysé­­gekre bombákat dobtak le. Katonai kár nem keletkezett. Az okozott pol­gári és anyagi kár jelentéktelen. Ez­zel szemben a lakosság körében is­­mét igen sok személy sebesült meg. A szeptember 29-i légi harcokban 17 angol vadász- és 1 harci repülő­gépet lőttünk le. Négy német re­pülőgép nem tért vissza. A midlandi fegyverkezési gyár el­len intézett említett támadást a Butler főhadnagy vezette harci re-Az ellenséges repülőknek a Német r­pülőgép hajtotta végre. (MTI.) Olasz hadi jelentések Valahol Olaszországban, szeptem­­tember 29. (Stefuni.) Az olasz főhadiszállás 114. közle­ményei: Észak-Afrikában a rendszeres fel­­d­erí­tőtevékenység során megtaláltuk és foglyul ejtettük a 11­3. közlemény szerint lelőtt repülőgépek egyikének egy pilótáját. Az ellenség folytatta légi tám­adá­sait Izardia, Derna, valamint Sollum és (darabul) vidéke ellen, minden eredmény nélkül, mert a veszteség csupán egy sebesült és egy tehergép­kocsi megrongálódása. Kelet-Afrikában a kenyai határ mentén járőrösszetűzések a Wajirtól keletre fekvő Gherilli közelében és a Rudolf-tó környékén fekvő Tod Ignác körül ránk nézve kedvezően végződ­tek. Az ellenség mindenütt meghát­rált és összesen hat halottat, köztük egy altisztet, valamint több sebesültet hagyott a csatatereken; részünkről négy gyarmati katona sebesült meg. Repülőink bombázták a Galiabattól nyugatra fekvő Wadi Jussuf rádió­állomását, továbbá csekély magasság­ból gépfegyvert­űz alá vettek és szét­szórtak egy gépkocsiosztagot és lég­elhárító ütegeket, majd valamennyien visszatértek támaszpontjukra. Az ellenséges légi­erő bombázta A­ss­zabot, Dossziét és Com­bol­iát, jelentékeny károkat azonban nem okozott és mindössze egy fekete­­ingest sebesített meg. A Magitól délre fekvő Jesen ellen végrehajtott ellen­séges légi támadás emberéletben nem okozott veszteséget, az anyagi kár jelentéktelen. (MTI.) Valahol Olaszországban, szeptem­ber 30. (Stefani.) Az olasz főhadiszállás 115. számú hadi jelen­tése: Egy ellenséges tengeralattjáró a Földközi-tenger keleti medencéjében elsüllyesztett egy hatszáztonnás kis olasz gőzöst, a kíséretében lévő Coscni torpedóromboló azonban bombákkal megtámadta a tengeralatt­járót, amely oldalra fordulva fel­színre bukkant, majd lassan el­süllyedt. A gőzös legénységének min­den tagját megmentettük. Egyik repülőalakulatunk a marm­a­­rk­ai partok közelében bombatáma­­dást intézett egy ellenséges hajóraj ellen. Az ellenséges hajókon hevesen működő légelhárító tüzérség egyik repülőgépünket lelőtte. Az ellenségnek egy repülőanyaha­­jóról felszállt Ilurrb­an vadászgépet­ légi harc során lelőttük. Egy másik repü­lóalakulab­­n­knak, amely légi tor­pedókat vitt magával, eközben sike­rült egy ellenséges csatahajót torpe­dóval eltalálnia. A torpedó a hajó hátsó részét érte. A hajó megállt , tüstént ellenséges torpedórombolók fogták közre. Egy harmadik légi alakulat bom­bázta a haifai raktárberendezéseket. Ellenséges vadászgépek megtámadták három repülőgépünket, amelyek harc­­baszálltak velük. Az egyik ellenséges gépet lelőttük, a gép a tengerbe zu­lut­t. Khi-t-Afrikában az ellenségnek Burgavo (Szomália), Sinta és Asszak ellen intézett légi támadásai során egy bennszülött megsebesült. (MTI.) VARJAK! - KÜLDJE! Az erdélyi magyaroknak kimondhatatlan örömet szerez, ha a 20 éves üldözés és elnyomás után elküldi számukra a „MAGYAR NEMZET“-et! Hzes­se elő testvéreinek, rokonainak, barátainak, ismerőseinek 1 hónapra a „MAGYAR NEMZET“-et! Az első példányból levelet melléke­lünk, amelyben közöljük ■ rimirttel annak a ráemlékeiti rokonnak, jó­­barátnak, vagy Ismerősnek a nev­ét, aki a Magyar Nemzet azonnali megindításában Intézkedett \ •‚ - • ■‹ . ■ rt* Visít ki |« kitöltve kaid]« be­­ „Mteytr Nemzet" Vik­im* csilkr­ót 65. kiadóhivatalának. Budapest, V., T. Kiadóhivatali Indítsák meg a „Magyar Nemzet"-et a visszacsatolt területen lakó, ár **•*••*••••• ■ ••••••••-­árosi részért Foglalkozása- f , , , § , , Cím.­Ugyanakkor értesítsék a címzettet, hogy az egyhónapos előfizetéssel — alulírott kívánta figyelmének és szemetének tanu­elét adni. 4­3.A pengős előfizetési díj beküldésén postatakarékpénztári be­fizetési lapot kérek. Név: ttttttttt­­­t­aaatttttttt Cím:­ •••tiiat­t • tttttttatt* KEDD, 1940 OKTÓBERI. Londonban a légi riadók naponta átlag 15 óra hosszat tartanak Berlin, szeptember 30. (Német Táv­irati Iroda.) A német légi támadások által Lon­donban naponta elrendelt légi riadók átlagos tartamáról jólértesü­lt helyen kiadott statisztikából igen említésre­­méltó számok tűnnek ki. Átlagban a légi­­­riadók naponta 15 óra hosszat tartanak. London lakosságának este általánosságban 8 órától 5 óráig lég­védelmi óvóhelyen kell tartózkodnia. (MTI.) Angol támadás Amszterdam ellen Amszterdam, szeptember 30. (Né­met Távirati Iroda.) Az angol légi­erő gépei hétfőn a kora reggeli órákban támadást in­téztek amszterdami lakónegyedek ellen. Sok polgári személy meghalt vagy megsebesült, sok lakóház rom­­badőlt, illetőleg megrongálódott. Kü­lönösen nagy volt a pusztítás a zsidó­negyedben és a szomszédos kikötő­­negyedben. Egy ház és egy nyomda teljesen romokban hever. Hárman meghaltak, hárman eltűntek, hár­man pedig súlyosan megsebesültek. Egy gyújtóbomba súlyosan megsebe­sítet egy közelben tartózkodó hét­éves gyermeket. A lakóházakra igen sok gyújtóbomba hullott, de ezek csak jelentéktelen kárt tettek, mert a tüzeket még csírájukban elfoj­tották. Körülbelül ugyanebben az időben támadták meg az angol gépek a Szent Bonifáciuszról elnevezett ban­dami katolikus templom környékét is gyújtóbombákkal. Sok házban tűz támadt, de a legtöbb esetben gyor­san eloltották. Egy ház földig égett. A templom hátsó oldalát több bomba érte. Az egyházi ruhák és más egy­házi vagyon súlyosan megrongálód­tak. A városra ezenfelül dobtak még néhány robbanóbombát is, ezek azonban csak jelentéktelen károkat okoztak. Az északhollandiai Nardenben va­sárnap robbanóbombákat dobtak 1% A bombák azonban­ csak nyílt me­zőre és árkokba estek és csak mezei károkat okoztak. Narden környékén nem található semmiféle katonai cél­pont. (MTI.) Angol h­adijelentések London, szeptember 30. A légügyi és belbiztonságü­gyi mi­nisztérium közlése szerint, mint a Reuter-iroda jelenti, az­ ellenség bom­bázói a hétfőre virradó éjszaka több támadást hajtottak végre. A legerő­sebb támadás Londont és környékét érte. A főváros egyes kerületeiben több tűz, a Cityben pedig egy súlyos tűzvész keletkezett. Mersey közelében több nagy tűz keletkezett s néhány kereskedelmi épület megrongálódott. London környékén, főleg délen és nyugaton okoztak károkat az ellen­ség bombái. (MTI.) A német partrnsznting veszélye nem múlt el Stockholm, szeptember 30. (NST.) A Reuter tengerészeti szakértője azt írja, hogy a legjobban értesült angol tengerészeti körök nézete sze­rint az invázió veszélye még koránt­sem múlt el és a tél közeledése nem jelenti azt, hogy Anglia végleg meg­menekült a német támadás lehető­ségétől. Ezekben a körökben rámu­tatnak arra, hogy ősszel és télen is vannak olyan időszakok, amikor a tenger teljesen nyugodt és lehetősé­get nyújt a partraszállásra. Az angol haditengerészet tehát — hangoztatják ezekben a körökben — továbbra is a legéberebben őrködik. Az a tény, hogy a németek tovább folytatják a katonai előkészületeket a Csatorna túlsó partján lévő kikötőkben, arra mutat, hogy a partraszállással bár­mikor számolni kell.

Next